සුභ පැතුම් - wishes > අනෙකුත් සුභ පැතුම් | other wishes

සියළු ලෝක වාසින්ට සුභ නත්තලක් වේවා...!!!

(1/1)

-ŴăśĦ-:

සියළු ලෝක වාසින්ට සාමය සතුට පිරි සුභම සුභ නත්තලක් වේවා...!!!

araliyamala:


muthu

Navigation

[0] Message Index

Go to full version