සුභ පැතුම් - wishes > උපන්දින සුභ පැතුම් | birthday wishes

_____Happy Birthday Webby Aiyee_______

(1/2) > >>

NIMALI:

veer:

araliyamala:


ආදරණීය වෙබී ඔබට ලැබුවා වූ උපන් දිනය නිදුක් නිරෝගී සුවය සහා සියළු සිතුම් පැතුම් ඉටුවෙන වාසනා වන්ත වසරක ආරම්භයක් වේවායි පතන්නේ
ආදරණිය මුතු අක්කී

muthu

sithari:
Many happy returns of the day malli...

Prabhashini Podi:

                  Dear Webby Ayya             :003:

 
               :022: Poddak Parakku Una

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version