ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

magei oba

(1/1)

parami22:

Matath horen mage sithata ebikam karana kota…danei hithata e sisilasa horahinma

Nawathee inna kota me as deka gawa… hithei sinhawa obai kiya kadulu nawathwuwa

Suwada danena vita mage siyolagama……..   hithei huru kamak lan kara ganna

Hiruta wada  eliyak dun oba gaawa..awith nathara wennam man hamadama……………

Navigation

[0] Message Index

Go to full version