විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > සිනා සිසී තර වෙන්න | pissu talks [jokes]

Amdon & MAhinda

(1/1)

Nandana:
http://www.sinhalaya.com/userimages/?v=2005113714.jpg

Navigation

[0] Message Index

Go to full version