ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

මගේ පන

(1/1)

parami22:
හුස්ම වැටෙන හඩ රාවෙන් ඔබේ සුසුම හැදින්නෙමි

සීතලේ පොපියන  හිරි ගඩු අතරෙන් ඔබගේ උනුසුම සොයන්නෙමි

සද තරු පිපෙන රැය පුරාම ඔය තුරුලේ සැගවෙන්නෙමි

දැන්නම් මේ දිවි ගමනෙන් සමු ගන්නට සිත් නොම දෙයි..

Navigation

[0] Message Index

Go to full version