ආදර මාවත - lovers' lane > අහිමි වී ඔබ... | i miss you

අහිමියි ඔබ මට

(1/1)

parami22:
රිදෙනවා මගේ  සිත දරා ගන්නට බැරි තරමටම
වැටෙනවා කදුලු බිදු නවත ගන්න  බැරි තරමට
ගැහෙනවා හද ගැස්ම දුක නිසා වාවන්න බැරිව
ඉපදෙනවා මැරි මැරි ඔබේ මතකයන් ගාව

කදුලු අතරේ ගෙවුනු ඔය ජීවිතය හැම දාම
සිනහවෙන් පුරවන්න සිතුවෙමි හැම මොහොතකම
නමුත් මා පරදයි නැහැ මට ඒ හිමිකම
සෙනෙහසක් රිද්දනවා දරන්න බැහැ අද මගේ සිතට

අයිතියක් නැහැ ආදරයකට මගේ මේ සිතුවිලි හැමදාම
පෙර පවක් නිසා විදවයි මා මෙලෙසින්ම
සෙනෙහස නම් සොදුරුයි එය විදින හැම දාට
පින් කර ගන්නම් පසු බවයෙදිකවත් නැවත මෙහෙම නොවන්නට..

Navigation

[0] Message Index

Go to full version