ආදර මාවත - lovers' lane > ආදරෙන් මං... | i am in love

නිලුපුල් පොකුණ

(1/1)

kamal(tricar):
ඔබේ නිලුපුල් දෙනෙත් පොකුණේ නිලුපුල් මලක් ව් ..........

භවයෙන් භවයේ පිපෙන් නම්.............

මගේ හදේ ගලනා ආදර ජලයෙන් ඔබේ .........

නිලුපුල් පොකුණ පුරවන් නම්........

දෙනෙතේ හමනා පවන් රොදක් වු සෙනේහස............

සදකාලයටම මා වෙලා ගනි නම්............

සදා කාළයටම ඔබ මගේ ම වේවා

Navigation

[0] Message Index

Go to full version