සුභ පැතුම් - wishes > අනෙකුත් සුභ පැතුම් | other wishes

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

(1/1)

NIMALI:

සිංහලය අපේ පවුලෙ හැමදෙනාටම සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා......

-ŴăśĦ-:

araliyamala:


muthu

araliyamala:


muthu

Navigation

[0] Message Index

Go to full version