Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment => පින්තූර ඉස්ටොරුව | image gallery => Topic started by: nsgalagedara on July 04, 2010, 04:16:35 PM

Title: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on July 04, 2010, 04:16:35 PM

                         [email protected] sQhQn m`lQgy
obw\ [email protected]| sQhQn m`lQgy @m [email protected] ls\snt wb` gn\n k#mwQ bv mm qnQmQ
enQs` m` @m @s`y`gn\n` pQn\wOr ob @[email protected]\ @pn\vmQ mm hQwnv obt mQn\ bQ[k\ @h`\ [email protected]| sQhQn m`lQgy h#b$ kr g#nWmt upk`r @v| kQy`
                                                        [email protected](http://img808.imageshack.us/img808/1687/obesihinamaligaya.jpg) (http://img808.imageshack.us/i/obesihinamaligaya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)nQqn k`mry
[email protected]| nQqn k`[email protected] vr\N [email protected]`\jny bln\n bQm [email protected] vr\Nyt
g#[email protected] a`k`ryt nQqn a#[, ehQ [email protected] lW bdE, @p`rvny , bQw\[email protected] svQkr [email protected] a`@l`\ky ql\vn s\vQcy.bQm [email protected] vr\Nyt sm`n vr\N vlt glppE a`k`ry....
> [email protected]| p`tt g#[email protected] a`k`ryt ek\ bQw\wQyk\ vr\N gn\vpE a`kry
>k`[email protected] a[Er# bv adEkrn\n ek\ bQw\wQyk\ sEqE vr\Ny @h`\ It sm`n vr\Nyk\ [email protected]\p kr awQ a`k`ry eyQn\ kOd` nQqn k`mryk\ uvw\ vQX`l kr @pn\vyQ.e [email protected] a#[ a#wQrQlQ sEqE p`tQn\ @y`q`@gn a#w\@w pQYy mn`p bv h`  vr\N g#lpWm g#n sQw`
>@mm vr\N g#lpWm nQs` nQqn k`mry pQYy mn`p avEl\ shgw n#wQ klh k`rW n#wQ w#nk\ @vnv`.........

(http://img716.imageshack.us/img716/3874/nidhanakamraya.jpg) (http://img716.imageshack.us/i/nidhanakamraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

n`n k`mry..
vr\N g#lpWm>@mhQ bQm h`  lW bdE ek p`tkt sm`n vn @lsw\ ,n`n @b|smt al\l`[email protected] pQMn\ [email protected]`l\ vl vr\Nyt g#[email protected] @ls bQw\[email protected] wb` a#wQ pQn\wOrw\ ek vr\Nykt sm`n krl [email protected]

(http://img231.imageshack.us/img231/2975/nanakamaraya.jpg) (http://img231.imageshack.us/i/nanakamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

k$m k`mry...
vr\N g#lpWm..> @mhQ k$m @m|sy h` pQMn\ bdE r`k\ky ekm vr\Nyk\q.
                     pEtEvl kO;n\ kvr bQmt el` wQyn p` pQsQyny sm`n kr [email protected] bQw\wQ [email protected]\[email protected] vr\Nyt  e' [email protected]\m bQm qm` [email protected] p`@k\ ekt sm`n vr\Nyk\ bQw\wQyt [email protected]\p kr [email protected]
nQqhs\ a`@l`\ky k`mry wOlt gl` e'mt sls\v` wQynv`
@mnQs` k$m k`mry obt r#cQ pQYymn`p w#nk\ @vnv`.....

(http://img339.imageshack.us/img339/3015/dinnerroom.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/dinnerroom.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

@b|bQ k`mry
@mhQ vr\N g#lppE a`k`ry @p`dQ LmyQn\ pQYy mn`p vr\Nyn\ a`@l\p kr awQ s#tQ
e' [email protected] v#dQ a`@l`\kyk\ k`mryt enn s#ls\vWm h` avt prQsry q#kWmt pElEvn\ vn a`k`ryt a`@l`\k kvEU pQhQt vWm
wQr @rqQ h` a#[ a#wQrQlQ ek vr\Nykt g#lpWm
@myQn\ Lmy`@g nQqhs\ sQwOvQlQ vlt id s#[email protected] v`@gm ey`t k`mry pQYy mn`p w#nk\ @vnv`..


[/font][/color][/size]
(http://img820.imageshack.us/img820/6836/babyroom.jpg) (http://img820.imageshack.us/i/babyroom.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

vQsQw\w k`mry..
@mhQ lW bdE sQvQlQmt @y`q` g#npE lW ekm vr\Nykt @gn bQm h` sQvQlQm ekm bQw\wQ vr\N [email protected]`\gy ek sm`n vr\Nyn\ a`@l\p kr wQbWm

(http://img85.imageshack.us/img85/9795/visiththaroom.jpg) (http://img85.imageshack.us/i/visiththaroom.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

a`lQn\qy...
vr\N g#lpWm> [email protected]\ wQr @rqQ vl vr\Ny h` pEtEv udwQyn @k`t|ty ekm vr\Nykt sm`n krl` a#w, bQmw\ lW vlQn\ krn lq nQr\m`n ek sm`n vr\NykQn\q,bQw\[email protected] p`t [email protected] p`t ek sm`n vr\NykQn\q sks` [email protected]|
@mmgQn\ a`lQn\qy pQYymn`p ls\sn @s`[Er# w#nk\ @vnv`
ob @[email protected] pw\vW nQvst a`vQt @mm a#st pQYy s\v`x`vQk bv nQs` [email protected]| vQd` nQvW swOt [email protected]' [email protected]\m [email protected]\l vlt qm` [email protected] wQr @rqQ vlQn\ vQhQqvn [email protected]`\ky  mEU a`lQn\qy pEr` [email protected]`


(http://img193.imageshack.us/img193/2690/windowcurtains.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/windowcurtains.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

@w\ @p`\c|cQy.........
@mm @w\ @p`\c|cQy kOd` LmyQn\,g#h#nE LmyQ v#nQ @p`dQ ayt @w\ al\lWmt sEqEsEyQ..ehQ vr\Nyn\ ovEn\t a`@vnQk vr\Nyn\ nQs`


(http://img85.imageshack.us/img85/4778/teaset01.jpg) (http://img85.imageshack.us/i/teaset01.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

mEU w#n\ @g\...
             nQvsk [email protected] mEU w#n\@g\ em [email protected]\ sQrQy`v pQrQsQqEkm, [email protected] g#n hEM @[email protected] kQyvWmt h#kQ w#nkQ. @[email protected]\ kQynvnm| em [email protected]\ g#h#NQy g#n mn` [email protected]`\{yk\  lb` g#nWmt h#kQ s\}`nykQ.eb#vQn\ obw\ [email protected]| [email protected] mEUw#n\@gy pQrQsQn\qEv [email protected] wb` gw yEwOy.
                       @gqrk [email protected] v#dQm bdE b`hQrqQy [email protected] ekm s\}`ny mEU w#n\@gyyQ em nQs` @my [email protected] wb`gnWm vd`w\ vtQn\@n @mm w#n vd`w\ k`r&y bhEl w#n b#vQnQ @mm s\}`ny (5es\..kYmyt. wb` g#nWm  v#qgw\y...

vr\N g#lpWm> bQm awOr` [email protected] tyQl\ vl vr\Ny kbd| [email protected]\ udt al\l` [email protected] gY#n#yQd| [email protected]\ vr\Nyt glp` [email protected]| e' [email protected]\m em vr\Nyt sm`N l` vr\Nyk\ kbd| vlt @y`q`@gn [email protected] awr bQw\wQ vlt [email protected]\p kr a#wQ vr\[email protected]\ a[Er# bv qEr# krnv` [email protected]\m  mEUw#n\@g\ [email protected] bdE b`hQr`qQy ik\mnQn\  @nw g#@tn bv sls\vyQ [email protected] sWwkrnyt g#[email protected] vr\NykQn\ lQpq dEm| kvEUvq nQm` kr a#w
                       @mm vQqQyt vr\N g#[email protected]\ bl` @p`@r`w\wO vn\@n @mm w#n [email protected] adE id pYm`Ny sMv` w#bWmty..v#dQ bdE b`hQr`qQy [email protected] w#nk v#dQ vr\N pYrm`nyk\ wQbWmt pEUvnQ [email protected]\ [email protected]`w\ em s\}`ny klbl k`rQ pQLQ @vlt n#wQ w#nk\ bv qQs\@v| e sQyU @q\ sMv` w#bWmt vr\N g#[email protected]\ pEUvnQ.(http://img80.imageshack.us/img80/8568/muluthangeya.jpg) (http://img80.imageshack.us/i/muluthangeya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)


Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: *Sanda* on July 05, 2010, 09:01:11 AM
 :) mmmmm.....Sooooo nicee....
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: NIMALI on July 05, 2010, 02:01:09 PM
 :lol:Like My SWeet Palace
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: Niroda on July 05, 2010, 07:28:20 PM
niyamai  :lol: :)
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on July 07, 2010, 11:33:06 PM

nQvs >
66'-0 * 73-0 pYm`[email protected] nQvskQ.
nQqn k`mr 3kQ
n`n k`mr 02
mEUw#n\ @g\ ,a`lQn\qy  v`hn nvwn s\}`ny
nv bthQr vQl`sQw`vt anEv nQr\m`ny vW a#wQ nQvskQ

(http://img249.imageshack.us/img249/4946/homelr.jpg) (http://img249.imageshack.us/i/homelr.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img121.imageshack.us/img121/5271/homedecer.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/homedecer.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

nQqn k`mry..>
g^h b`n\d vl vr\N [email protected] @rqQ ,@p`@L`v smg glp` bQw\wQ vlt wq vr\Nyq ehQ a[Er# bv a#st @n`@[email protected]\n sQvQlQmt a`@l`\ky vQhQqEvn vr\Nyk\q @y`q` vr\N [email protected]`\jny mn`vt glp` a#w

(http://img815.imageshack.us/img815/3938/bedroomf.jpg) (http://img815.imageshack.us/i/bedroomf.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

@bbQ k`mry...
@mhQ vr\N g#lpWm bln vQt obt q#@n\vQ @g`dk\ l` vr\N [email protected]\p kr a#wQ bv e' [email protected]\m @my g#h#NE [email protected] k`mryk\ yn vg. ovEn\t a`@vnQk ovEn\ pQYy krN vr\N [email protected]\pkr mn` vr\N g#lpWmk\ kr a#w.........

(http://img576.imageshack.us/img576/1860/bebykamaraya.jpg) (http://img576.imageshack.us/i/bebykamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

n`n k`mry>
wq vr\N h` l` vr\N g#lpWm @mm n`n k`[email protected]\ mn`vt obt q#k gw h#kQy @mm wq vr\N [email protected]\pQw w#n\ vlt @h`[Qn\ [email protected]`\ky l#@bn\n sls\v` a#w wq vr\N vn @mm vr\N m`s\tr\ p#lt| yn vr\gyt ayQwQ vr\NykQ

(http://img820.imageshack.us/img820/2975/nanakamaraya.jpg) (http://img820.imageshack.us/i/nanakamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

vQsQw\w k`mry ...
l` kh vr\Nyk\ mEU k`mrytm @y`q`@gn [email protected]|

(http://img820.imageshack.us/img820/1231/visiththakamaraya02.jpg) (http://img820.imageshack.us/i/visiththakamaraya02.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

a`lQn\qy..
bQw\wQ vlt @y`q` a#wQ vr\[email protected] a[Er# bv n#wQ kQrQmt @s`p` sEqE p`tt hEr# a`@l`\ky v#dQ krN p`tk\ @y`q`@gn a#w
[email protected]\l @rqQ bQw\[email protected]\ vr\Nytq ,[email protected]\ @rqQ vl p`tQn\ @s`\p` ek ud wb` [email protected] @k`t|ty sks` a#w @mv#nQ vr\N @y`q` gn\n` s\}`n vlt @h`[Qn\ [email protected]`\ky l#@bn kvEU wQbQy [email protected]

(http://img12.imageshack.us/img12/2192/alindaya02.jpg) (http://img12.imageshack.us/i/alindaya02.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

[email protected] @rqQ
@mm vr\N sEqE v#nQ l` vr\N [email protected] v#dQ a`@l`\kyk\ l#@bn w#n\ vlt [email protected]

(http://img821.imageshack.us/img821/8599/cur02.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/cur02.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img149.imageshack.us/img149/4593/taeset02.jpg) (http://img149.imageshack.us/i/taeset02.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

k#m k`mry>
pEtE ,kbd|,pQn\wOr  [email protected] @rqQ ek vr\Nyk\q bQm p`pQsqmny bQw\wQ  sQvQlQm ek sm`n vr\Nq @y`q`@gn a#w. s\kr\tQn\ ek [email protected] vlt @y`q`gw\ lW [email protected] @m`\l\d|, ek sm`n vr\N  kr a#w

(http://img714.imageshack.us/img714/4308/kamakamaraya02.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/kamakamaraya02.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

mEUw#n\ @g
@mhQ  a#st sQsQlk\ @[email protected] vr\Nyk\ vn l` @k`L vr\ny [email protected]\p kr a#w @mm vr\Nyq a#@l`\ky vQhQqE vn vr\NykQ

(http://img46.imageshack.us/img46/9753/muluthangeya02.jpg) (http://img46.imageshack.us/i/muluthangeya02.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on July 16, 2010, 10:36:51 PM
(http://img62.imageshack.us/img62/5343/homekj.jpg) (http://img62.imageshack.us/i/homekj.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img215.imageshack.us/img215/2277/planq.jpg) (http://img215.imageshack.us/i/planq.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

@mm nQvs 64'-0"* 44'-0" pYm`[email protected]\ nQvskQ
vr\g adQ...2816 kQ.
@bd| r$m| 3 kQn\ smn\vQw @mm [email protected]\
<m`s\tr\ @bd| r$m| ek...13'-4"*15'-0 @v|. v:a:=200kQ
[email protected]\ @bd| r$m 2
                   > 12'-9"*10'-2"@v|, v:a:=129.67 kQ
                    >11'-0"*11'-0"@v|, v:a:=121 kQ
mEU w#n\ @g> 12'-0*19'-7" @v|, v:a:=239.02 kQ
b`w\ r$m| 2 kQn\ smn\ vQw @v|
21'-4"*25'-0" pYm`[email protected]\ v`hn nvwn s\}`nykQn smn\vQwyQ


nQqn k`mry> @mm nQqn k`[email protected] bQm vr\Nyt g#[email protected] vr\Nyk\ bQw\wQvlt @y`q`@gn wQynv ,bQYlQyn\ vyQt| @h`\ dv| vyQt|. [email protected] vr\Nyk\ @y`q`@gn wQynv`,sQyUm g^h x`n\d ekm vr\Nyk\ @y`q`@gn kUvr lW vr\Ny @h` m#@h`\gnW vr\Ny @y`q`@gn wQynv e' [email protected]\m bQw\wQvl [email protected] pQAwOr vl vr\Nyq g^h x`n\d vl vr\Ny @y`q`@gn wQynv nQqn a#@[\ kO;n\ ekt g#[email protected] @ls bQw\wQvl vr\N gl\v`wQynv` btr\ mQl\k\ v#nQ vr\Nyk\ @mm vr\N mgQn\ k`mryt v#dQ a`@l`\kyk\ vQhQqEvnv.....

(http://img695.imageshack.us/img695/2963/bedroomt.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/bedroomt.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

@b|bQ k`mry> g#h#NE LmyQn\t a`@vnQk vr\Nyk\ vn @r`\s vr\Ny x`vQw` [email protected]`..

(http://img189.imageshack.us/img189/4581/babybedup.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/babybedup.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

k$m k`mry>@mm k$m k`[email protected]\ @msy bQm kbd| ek ekm vr\Nyktq pEtE vlt @k`lp#h#wQ vr\Nyk\q @y`[email protected] wQynv e' [email protected]\m pEtE vlt @y`q`@gn wQyn vr\Ny nQs` a#wQvn wnQ bv n#wQkQrWmt kb|d| [email protected]\ em vr\N @yn\ pQMn\  m#[email protected]\ nQm krn lq alAk`r x`n\d @y`q`@gn [email protected]`

(http://img534.imageshack.us/img534/5290/kamakamaraya.jpg) (http://img534.imageshack.us/i/kamakamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img717.imageshack.us/img717/6892/piganup01.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/piganup01.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

n`n k`mry> @mm n`n k`mry s\vr\ kQyEbQkl\ ek\ smg [email protected] n`n` k`mrykQ @mmgQn\ n`n k`mry  pEr` vwOr vQsQvWm [email protected] @mm n`n k`mryt sEqE vr\Ny bhElv @y`q`@gn wQynv.


(http://img534.imageshack.us/img534/5051/showercubikal01.jpg) (http://img534.imageshack.us/i/showercubikal01.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

mEU w#n\ @gy> bQm l#[email protected]\t| @p`Lvk\ /p`@k\ ,ekk\ @y`q`@gn kb|d| bQw\wQ ekm vr\Nykt sm`n kr [email protected]`

(http://img294.imageshack.us/img294/8633/kitghenup.jpg) (http://img294.imageshack.us/i/kitghenup.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img84.imageshack.us/img84/533/cerup.jpg) (http://img84.imageshack.us/i/cerup.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

vQsQw\w k`mry>

(http://img134.imageshack.us/img134/1616/visithaup.jpg) (http://img134.imageshack.us/i/visithaup.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on July 29, 2010, 11:28:01 AM

     nQvs
@mm nQvs qQg pLl 73'-0"*66'-0"
@bd| r$m| 2k ...12'-0"*12'-0"
                   13'-0"*13'-0"
ms\tr\ r$m| ek  20'-0"*14'-0"
n`n k`mr 2k\
s`ly
k#m gn\n s\}`ny
mEUwn\ @gy
@mv#nQ nvWn aAg  up`n\g vlQn\ smnQ vQw @mm nQvs mn vr\N [email protected]`\jnkQn\ nQr\mny vW awQ nQvskQ.

(http://img168.imageshack.us/img168/5615/862cdfcr.jpg) (http://img168.imageshack.us/i/862cdfcr.jpg/)
(http://img843.imageshack.us/img843/570/planso.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/planso.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

(http://img245.imageshack.us/img245/2408/bebikamaraya.jpg) (http://img245.imageshack.us/i/bebikamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img822.imageshack.us/img822/9560/janelthira.jpg) (http://img822.imageshack.us/i/janelthira.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img843.imageshack.us/img843/5290/kamakamaraya.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/kamakamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img829.imageshack.us/img829/6351/kichen02.jpg) (http://img829.imageshack.us/i/kichen02.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img713.imageshack.us/img713/2975/nanakamaraya.jpg) (http://img713.imageshack.us/i/nanakamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img821.imageshack.us/img821/9261/nidanakamaraya.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/nidanakamaraya.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img230.imageshack.us/img230/625/pigan.jpg) (http://img230.imageshack.us/i/pigan.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on August 11, 2010, 09:03:16 PM
(http://[img]http://img805.imageshack.us/img805/6268/homeg.jpg)
(http://img180.imageshack.us/img180/8008/homeyr.jpg)
(http://img337.imageshack.us/img337/2342/plan01.jpg)
(http://img227.imageshack.us/img227/728/plan02.jpg)
(http://img97.imageshack.us/img97/4937/vistharaya.jpg)
(http://img337.imageshack.us/img337/344/41485dbanner51.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/2028/41485openingsurroundsal.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/7561/41485staircasegalleries.jpg)
(http://img15.imageshack.us/img15/7601/98420320.jpg)
(http://img408.imageshack.us/img408/2408/bebikamaraya.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/1825/curtain.jpg)
(http://img444.imageshack.us/img444/9261/nidanakamaraya.jpg)
(http://img198.imageshack.us/img198/8058/piganup.jpg)[/img]
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on August 30, 2010, 08:16:19 PM
@mm nQvs @qmhl\ nQvskQ
pYm`Ny  =70"-0"* 36'-4" 

(http://img816.imageshack.us/img816/1886/nivasa.jpg)
(http://img840.imageshack.us/img840/2342/plan01.jpg)
(http://img833.imageshack.us/img833/728/plan02.jpg)
(http://img844.imageshack.us/img844/1621/barth.jpg)
(http://img245.imageshack.us/img245/7893/bebyroom.jpg)
(http://img294.imageshack.us/img294/8355/bedroomh.jpg)
(http://img707.imageshack.us/img707/7936/kamakamare.jpg)
(http://img839.imageshack.us/img839/1211/muluthange.jpg)
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on September 26, 2010, 12:54:14 PM
(http://img807.imageshack.us/img807/1363/homeb.jpg)
(http://img135.imageshack.us/img135/4596/plankt.jpg)
(http://img153.imageshack.us/img153/1860/bebykamaraya.jpg)
(http://img813.imageshack.us/img813/5410/kitchenekahakamamesaya.jpg)
(http://img812.imageshack.us/img812/4126/navataksanayevathurabes.jpg)
(http://img85.imageshack.us/img85/9261/nidanakamaraya.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/6216/showercubikal.jpg)
(http://img85.imageshack.us/img85/6117/teapotw.jpg)
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on October 31, 2010, 02:44:58 PM
 :027:@mm nQvs 54'-0"*34'-0''vn pYm`[email protected]\ nQvskQ
nQqn k`mr 3kQn\ smn\ vQwyQ13'*14/10'-11"*10'-9"/10'-11"*11" pYm`[email protected]\ n`n k`mr 2k\ mEU w#n\@gy  v`hn nvw`n\gny alQn\qy11'-10"*19'-0''pYmNy
   nvwm vQl`sQw` vlQn\ smn\vQw @my ob sQw\ pQnvn a`kr\;nWy n`n kmr kt|tl nv vQl`sQw` g#b|vW a#w

(http://img521.imageshack.us/img521/8619/homeim.jpg)
(http://img149.imageshack.us/img149/1165/planc.jpg)
(http://img257.imageshack.us/img257/3760/alindaya.jpg)
(http://img215.imageshack.us/img215/6836/babyroom.jpg)
(http://img109.imageshack.us/img109/4023/barthroom.jpg)
(http://img530.imageshack.us/img530/2963/bedroomt.jpg)
(http://img440.imageshack.us/img440/8386/doorml.jpg)
(http://img201.imageshack.us/img201/1670/image003np.jpg)
(http://img408.imageshack.us/img408/3233/image004xo.jpg)
(http://img441.imageshack.us/img441/7153/kamamese.jpg)
(http://img594.imageshack.us/img594/1231/kerten.jpg)
(http://img80.imageshack.us/img80/7492/kthchn.jpg)
(http://img227.imageshack.us/img227/625/pigan.jpg) :045:
Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on November 14, 2010, 03:02:42 PM
 :dft010:මෙම නිවස මහල් 2කින් සමන් විත වේ පලමු මහල 53'-4''x50'-0''ප්‍රමාණයනි ආලින්දය 13'-6''x18'-0'',කෑම කාමරය13'-6''x9'-4'', මුළු තැන්ගෙය 13'-4''x14'-0'', වාහන නවතාංගනය24'-0''x22'-8'',නිදන කාමර 01>9'-8''x12'-0'',  02>13'-0''x12'-0''ප්‍රමාණයෙ වේ
දෙවන මහල කාමර 01>10'-8''x10'-8''  02>11'-6''x12'-8'' ප්‍රමාණයද වේ

(http://img38.imageshack.us/img38/4876/homewog.jpg)
(http://img594.imageshack.us/img594/2342/plan01.jpg)
(http://img259.imageshack.us/img259/728/plan02.jpg)
(http://img593.imageshack.us/img593/8238/bartroom.jpg)
(http://img695.imageshack.us/img695/4023/barthroom.jpg)
(http://img20.imageshack.us/img20/5290/kamakamaraya.jpg)
(http://img403.imageshack.us/img403/4628/curten.jpg)
(http://img35.imageshack.us/img35/5643/kithchan.jpg)
(http://img340.imageshack.us/img340/9261/nidanakamaraya.jpg)
(http://img574.imageshack.us/img574/7205/door01.jpg)
(http://img198.imageshack.us/img198/4325/diningsetz.jpg)


Title: Re: *****~~OBE SIHINA MALIGAYA~~*****
Post by: nsgalagedara on December 31, 2010, 10:31:10 PM
(http://img84.imageshack.us/img84/1687/obesihinamaligaya.jpg)