Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

විවෘත සංවාද - open discussions => කතා බහ | general => Topic started by: iris on November 03, 2008, 07:52:55 PM

Title: Yanna watina thenak gena satahanak......
Post by: iris on November 03, 2008, 07:52:55 PM
yn\n vtQn w#nk\....          :)

          @m| lMqQ qvsk mt ahm|@bn\ yn\n l#bEnE w#nk\ g#n oy`lt kQyn\n hQwOn`. smhr vQt q#ntmw\ oy`l @m| g#n qn\nvw\ a#wQ. e' wmyQ nQqhs\ [email protected]\ [email protected] @k_wOk`g`ry....       
                       
         a`rm|x krl` [email protected]\@n 2008 [email protected]\ @pbrv`rQ 4 @vnQq`, gr# mhQn\q r`jpk\; m#wQwOm` @g mRlQkw\[email protected]\...

          a#wOU vEnE gmn\ mElQn\m @[email protected]\@n, [email protected]\ rNvQr#vn\ @[email protected]\ @vn\ krpE kOtQy. rNvQr# s\m`rkyk\ smgm, rt @[email protected]\ qQvQ pRj` krpE s$m rNvQr#@[email protected] nm| pEs\@k`l @p`w\ vl lQy` w#n\pw\ kr [email protected]`.       

        @qvnEv [email protected]\@n [email protected]\ nQqhs\ stn pQlQb[ sQylE vQs\wr a#wOlw\ kOtQy.. [email protected]\ nQqhs\ [email protected] mEl i[n\m sQqEvR sQyU @q\, svQs\wr`w\mkv ehQ s[hn\,C`y`r$p shQwv.   
          e' qvs\ vl stn\ vlqQ p`vQc|cQ krpE a`yE{w\ pYqr\Xnyt wb` [email protected]`. It amwrv, anEr`{pEr yEgyt, @p`@L`n\nr# yEgyt ayQwQ ntbEn\ vl , nEvr [email protected]\ a#[Em| p#l[Em| pQLQb[ vQs\wr C`y`r$pw\  shQwvm q#kgw h#kQyQ.         

         nQqhs l#bR qQn dW.es\. @s\n`n`yk agm#wQ wOm` gQvQsEm| aw\sn\ kl avs\}`v a#wOU [email protected]\ psE e' qQnvl nQqhs\ lAk`@v| sQyU v#qgw\ sQqEvWm| ekl pEvw\pw\ v`r\w` kl ayEr#w\ obt q#kgw h#kQyQ.           
           ah\, wv @qyk\ ekwO krn\n o|@n. [email protected]\ [email protected]| nQqhs\ [email protected]\ [email protected]`\g`mQn\ s$m @[email protected]@g\m pYwQm`w\ @mhQ pYqr\Xnyt wb` [email protected]`.       

          mt mwk wQbEnE sQylE @q\ sthn\ kl`, mt mg a#r#nE ymk\ [email protected] nm| ekwO krn\n kQyl` obt a`r`{n` krnv`...           

          a#w\wtm @m| @k_wOk`g`ry bln\n vtQn, yn\n vtQn w#nk\.. q#n\ [email protected] vQk`r r$pQ @q\vl\ vlt vd` @my @b`@h`m [email protected]   :)Title: Re: Yanna watina thenak gena satahanak......
Post by: Cleo. on November 03, 2008, 11:43:50 PM
මං දන්න තරමින් ඕ‍ක විවෘත කිරීමේ ගෞරවය යන්න ඕනෙ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති තුමාට නෙවේ ද කොහෙද .........

ඒත් වැඩි විස්තර හොයලා කියන්නම්.
ඕක ගොඩක් කලින් හැදූ එකක්.. වහලා තිබුණෙ නම් මෑත කාලෙ උදවිය තමා
Title: Re: Yanna watina thenak gena satahanak......
Post by: iris on November 04, 2008, 06:56:28 PM
Cleo ak\k` sm`@vn\n @[email protected] kQynvt, oy`@g reply ek kQyvn\n aphsEyQ.. @k`tE tQkk\ pmNyQ @p\n\@n..
Title: Re: Yanna watina thenak gena satahanak......
Post by: Adhisi on November 05, 2008, 10:42:04 PM
yn\n vtQn w#nk\ @n\n\nA , mm gQhQA [email protected]`, mm nm| a`sm, @l`kO wl\ms`@g\ a#t s#kQl\lyQ, ar nQyn\dw`l\ m`[email protected]\ i[n\ m`nv prQn`my @pn\nn tQkyQ wmyQ. a` r$kd @k`tsw\ mr#