Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge => නිර්මාණික | creative writers lounge => Topic started by: srijayasampath on January 11, 2013, 12:03:13 PM

Title: අව๤ර๠຺ 65ຬ ස๤ප๢໱ න๢වසක๞ ඉຩකල ස๤ප๢໱ අ໦ම๟
Post by: srijayasampath on January 11, 2013, 12:03:13 PM

අව๤ර๠຺ 65ຬ ස๤ප๢໱ න๢වසක๞ ඉຩකල ස๤ප๢໱ අ໦ම๟


හ๢ත ඇත๞න໦ පත ක๩ඩ๟ද යන๞න අප ජන වහ๧໮ එන අප๥ර๠ ක๢යමනක๢ ๧මම ක๢යමන අඩ๤ ව๠ຌ වශ๧යන๞ ๧ප๟๞ශනය කරන๞නට අ๧ප๞ කතන๟ය๢ක๟ව වන ๧໦ අ໦ම๟ට හ๠ක๢໷ම ප๢ල๢බදව ම๟ ත๩ල ඇත๞๧ත๞ අප๞‍රම๟න සo๧ත๟๞ශයක๢.
ඇය න໧න๞ H M දය๟වත๢ ම๠ຒ๧ක๞ වන අතර ๧ක๟ස๞වත๞ත ග๞‍ර๟ම๧ය๞ ඉප๢ද හ๠ຬ ව๠ඩ๤න๤ ක๟න๞ත๟වක๢. ආවහ๧යන๞ පස๤ කට๤න๟යකට ප๠໧න๢ ඇය ස๠໧ය๟๧ග๞ ໵‍ය๟ප๟໱ක කටය๤ත๩ වලට සහය දක๞ව໧න๞ දර๠ ත๢๧ද๧නක๩๧ග๞ මවක๞ ໷๧໦ භග๞‍යයද
 :043:

http://goo.gl/uZWEw (ftp://goo.gl/uZWEw)

http://goo.gl/uZWEw (http://goo.gl/uZWEw)