Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

විවෘත සංවාද - open discussions => කතා බහ | general => Topic started by: Sachitha on April 21, 2006, 10:19:48 AM

Title: What Baby Are U?
Post by: Sachitha on April 21, 2006, 10:19:48 AM
---------------JANUARY BABY--------------------

pretty/handsome. Loves to dress up. Easily bored.
Fussy. Seldom shows emotions. Takes time to
recover when hurt. Sensitive. Down-to-Earth.
Stubborn. Repost this in 5 mins and you will meet
someone new in 8 days that will perfectly balance
your personality.


----------FEBRUARY BABY --------------------
Abstract thoughts. Loves reality and abstract.
Intelligent and clever. Changing personality.
Attractive. sexiest out of everyone.
Temperamental. Quiet, shy and humble. Honest
and loyal. Determined to reach goals. Loves
freedom. Rebellious when restricted. Loves
aggressiveness. Too sensitive and easily hurt.
Gets angry really easily but does not show it.
Dislikes unnecessary things. Loves making friends
but rarely shows it.
Horny. Daring and stubborn.
Ambitious. Realizing dreams and hopes. Sharp.
Loves entertainment and leisure. Romantic on the
inside not outside. Superstitious and ludicrous.
Spendthrift. Tries to learn to show emotions.
Repost this in 5 mins and you will talk to someone
new and realize that you are a perfect match.

-----------------MARCH BABY --------------------
Attractive personality. sexy. Affectionate Shy and
reserved. Secretive. Naturally honest, generous
and sympathetic. Loves peace and serenity.
Sensitive to others. Great kisser. Easily angered.
Trustworthy. Appreciative and returns kindness.
Hardly shows emotions. Tends to bottle up
feelings. Observant and assesses others.If you
repost this in the next 5 mins, you will meet your
new love in 8 days.

------------------APRIL BABY -------------------
Suave and compromising.
Funny and humorous.
Stubborn. Very talkative. Calm and cool. Kind and
sympathetic. Concerned and detailed. Loyal. Does
work well with others. Very confident. Sensitive.
Positive Attitude. Thinking generous. Good
memory. Clever and knowledgeable. Loves to look
for information. Able to cheer evryone up and/or
make them laugh. Able to motivate oneself and
others. Understanding. Fun to be around.
Outgoing. Hyper. Bubbly personality. Secretive.
Boy/girl crazy. Loves sports, music, leisure and
traveling. Systematic. hott but has brains. If you
repost this in 5 mins, a cutie that's caught your eye
will introduce themself and you will realize that
you are very much alike in the next 2 days.

-----------------MAY BABY -----------------
Stubborn and hard-hearted. Strong-willed and
highly motivated. Sharp thoughts. Easily angered.
Attracts
others and loves attention. Deep feelings.
Beautiful physically and mentally. Firm Standpoint.
Needs no motivation. Shy towards oppisite sex.
Easily consoled. Systematic (left brain). Loves to
dream. Strong clairvoyance. Understanding.
Sickness usually in the ear and neck. Good
imagination. Good physical. Weak breathing. Loves
literature and the arts. Loves traveling. Dislike
being at home. Restless. Not having many children.
Hardworking. High spirited. If you repost this in the
next 5 minutes, you will become close to someone
you do not speak to much in the next 4 days.

------------JUNE BABY -------------
You've got the best personality and are an
absolute pleasure to be around. You love to make
new friends and be outgoing. You are a great flirt
and more than likely have an a very attractive
partner. a wicked hottie. It is also more
than likely
that you have a massive record collection. You
have a great choice in films, and may one day
become a famous actor/actress yourself - heck,
you've got the looks for it!!! IN the next 6 days you
will meet someone that may possibly become
oneof your closest friends, if you repost this in
minutes.

----------------JULY BABY --------------
Fun to be with. Secretive. Difficult to fathom and to
be understood. Quiet unless excited or tensed.
Takes pride in oneself. Has reputation. Easily
consoled. Honest. Concerned about people's
feelings. Tactful. Friendly. Approachable.
Emotional temperamental and unpredictable.
Moody
and easily hurt. Witty and sparkly. spazzy at
times.
Not revengeful. Forgiving but never forgets.
dislikes nonsensical and unnecessary things.
Guides others physically and mentally. Sensitive
and forms
impressions carefully. Caring and
loving. Treats others equally. Strong sense of
sympathy. Wary and sharp. Judges people
through observations. Hardworking. No difficulties
in studying. Loves to be alone. Always broods
about the past and the old friends. Waits for
friends. Never looks for friends. Not aggressive
unless provoked. Loves to be loved. Easily hurt
but takes long to recover. Repost this in the next
mins and your reputation will boost someway in
the next 12 days


------------AUGUST BABY ---------------
outgoing personality. takes risks. feeds on
attention. no self control. kind hearted. self
confident. loud and boisterous. VERY revengeful.
easy to get along with and talk to. has an "every
thing's peachy" attitude. likes talking and singing.
loves music. daydreamer. easily distracted. Hates
not being trusted. BIG
imagination. loves to be
loved. hates studying. in need of "that someone".
longs for freedom. rebellious when withheld or
restricted. lives by "no pain no gain" caring.
always a suspect. playful. mysterious. "charming"
or "beautiful" to everyone. stubborn. curious.
independent. strong willed. a fighter. repost in 5
mins and you will meet the love of your life
sometime next month.

------------SEPTEMBER BABY ---------------
Active and dynamic. Decisive and haste but tends
to regret. Attractive and affectionate to oneself.
Strong mentality. Loves attention. Diplomatic.
Consoling, friendly and solves people's problems.
Brave and fearless. Adventurous. Loving and
caring. Suave and generous. Usually you have
many friends. Enjoys to make love. Emotional.
Stubborn. Hasty. Good memory. Moving, motivates
oneself and others. Loves to travel
and explore.
Sometimes sexy in a way that only their lover can
understand. if you do not repost this in the next
mins, someone very close to you will become mad
at you in the next 8 days.

---------------OCTOBER BABY -------------------
Loves to chat. Loves those who love them. Loves
to takes things at the center. Inner and physical
beauty. Lies but doesn't pretend. Gets angry
often. Treats friends importantly. Brave and
fearless. Always making friends. Easily hurt but
recovers easily. Daydreamer. Opinionated. Does
not care to control emotions. Unpredictable.
Extremely smart, but definitely the hottest AND
sexiest of them all. repost this in 5 mins or you will
not meet the love of your life for 10 years.

---------------NOVEMBER BABY --------------------
Trustworthy and loyal. Very passionate and
dangerous. Wild at times. Knows
how to have fun.
Sexy and mysterious. Everyone is drawn towards
your inner and outer beauty and independent
personality. Playful, but secretive. Very emotional
and temperamental sometimes. Meets new people
easily and very social in a group. Fearless and
independent. Can hold their own. Stands out in a
crowd. Essentially very smart. Usually, the
greatest men are born in this month. If you ever
begin a relationship with someone from this month,
hold on to them because their one of a kind. repost
in 5 mins & you will excell in a major event coming
up sometime this month.

---------------DECEMBER BABY ---------------
This straight-up means urthe most good-looking
person possible... better than all of these other
months! Loyal and generous. Patriotic. Competitive
in everything. Active in games and interactions.
Impatient and hasty.
Ambitious. Influential in
organizations. Fun to be with. Easy to talk to,
though hard to understand. Thinks far with vision,
yet complicated to know. Easily influenced by
kindness. Polite and soft-spoken. Having lots of
ideas. Sensitive. Active mind. Hesitating, tends to
delay. Choosy and always wants the best.
Temperamental. Funny and humorous. Loves to
joke. Good debating skills. Has that someone
always on his/her mind. Talkative. Daydreamer.
Friendly. Knows how to make friends. Abiding.
Able to show character. one guy/girl kind of
person. Loveable. Easily hurt. Prone to getting
colds. loves music. pretty/handsome. Loves to
dress up. Easily bored. Fussy. Seldom shows
emotions. Takes time to recover when hurt.
Sensitive. [A hott new guy/girl will catch your eye
& you will catch theirs too in the next 6 days


Im  March Baby!
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: saradiel on April 21, 2006, 10:41:00 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Sachitha on April 21, 2006, 10:49:15 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: saradiel on April 21, 2006, 10:52:49 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Sachitha on April 21, 2006, 11:12:59 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: kandyboy on April 21, 2006, 11:18:07 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)
:shock: :shock: :shock: Baby kenek...?????? :shock: :shock:_______ :P :P
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: saradiel on April 21, 2006, 11:53:15 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?
ow ow next month thama, wesak masene malli   :D 8) 8)
me dawas wala kale hari heminda manda yanne nedda malli
  8) 8)
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: saradiel on April 21, 2006, 11:55:09 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)
:shock: :shock: :shock: Baby kenek...?????? :shock: :shock:_______ :P :P
  :) :) ow ow saradiel baby  
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Shenali on April 21, 2006, 12:50:15 PM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?

sachitha oya kiyanne mona calender eka balalada?
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: saradiel on April 21, 2006, 02:39:17 PM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?

sachitha oya kiyanne mona calender eka balalada?
sachithai mai kiyanne wena kathawak senaliyo , oya eka danne ne ne hoooooooooo  :lol: :lol:
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Kelum on April 21, 2006, 06:32:38 PM
Mage nam othana maasa 4ka baby la innawa... mokada karanne? :( :(
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Sachitha on April 22, 2006, 09:59:50 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?
ow ow next month thama, wesak masene malli   :D 8) 8)
me dawas wala kale hari heminda manda yanne nedda malli
  8) 8)


owe owe math theruna aka baya wenan araya hamba wei lagadima!
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Sachitha on April 22, 2006, 10:01:27 AM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?

sachitha oya kiyanne mona calender eka balalada?


Me Lokema Balana aka Thmai!
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Sachitha on April 22, 2006, 10:03:23 AM
Mage nam othana maasa 4ka baby la innawa... mokada karanne? :( :(


man ahanne oyage aka??
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: sutikki on April 22, 2006, 03:02:23 PM
Mage nam othana maasa 4ka baby la innawa... mokada karanne? :( :(
oya ithing king kashapa neee
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: anishaa on April 22, 2006, 09:25:54 PM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?

 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?

sachitha oya kiyanne mona calender eka balalada?


Me Lokema Balana aka Thmai!math august neee labana masee wade hari wagee #DC
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: saradiel on April 23, 2006, 12:46:08 PM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?


 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?
ow ow next month thama, wesak masene malli   :D 8) 8)
me dawas wala kale hari heminda manda yanne nedda malli
  8) 8)


owe owe math theruna aka baya wenan araya hamba wei lagadima!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: muthu_paba on April 24, 2006, 04:09:19 AM
budu ammeeeeeeee.... methana wela thiyena dewal....  :)
Title: Re: What Baby Are U?
Post by: Sachitha on April 24, 2006, 01:54:13 PM
aaaaaaa sachitha march wala kiuwane neda ?
 you will meet your
new love in 8 days. 
  aw aw niyamai neda ?

 :D :D Ko ayya ge mokakda?
mama nan August baby kenek  :)


awu Next Month wala neda?

sachitha oya kiyanne mona calender eka balalada?


Me Lokema Balana aka Thmai!math august neee labana masee wade hari wagee #DC


Hope so  :D