Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment => බයිස්කෝප්, තාරකා | movies and stars => Topic started by: Cleo. on May 25, 2006, 08:12:31 AM

Title: Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka
Post by: Cleo. on May 25, 2006, 08:12:31 AM
Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka

President responds to appeal by Catholic Bishops

 :shock:  :o  :x
 President Mahinda Rajapaksa has ordered the Public Performances Board (PPB) to ban the screening of the movie The Da Vinci Code in local cinemas and on local television channels.

The decision to ban the film was taken on an appeal by the Catholic Bishops Conference in Sri Lanka, President Rajapaksa told the Daily News yesterday.

The controversial Sony/Columbia Pictures movie based on Dan Brown's best-selling 2003 novel of the same name opened worldwide on May 18, after a premiere at Cannes, France.

Starring Oscar winner Tom Hanks in the lead role as Harvard symbologist Robert Langdon, the movie directed by veteran film maker Ron Howard rang up box office revenues exceeding US$ 224 million in just three days despite harsh reviews by well-known critics. It also stars French actress Audrey Tautou as cryptologist Sophie Neveu.

"The book version has already caused confusion between fact and fiction. It is manipulative. It is an odious, false, unjust and irreverent portrayal of Lord Jesus Christ and the Catholic Church. It attacks the very roots of our Christian faith and hurts the religious sensibilities of all Christians," stated the Catholic Bishops Conference in a letter sent to President Rajapaksa.

The Bishops charged that the movie is a product of a "totally perverted mind" and that it reaches the height of moral corruption.

"It matters greatly to us as it adversely affects the most sacred beliefs of our people when it levels the charge that the Catholic Church is essentially a vast network founded on maintaining the lie of Jesus' Divinity."

Calling the film and the book blasphemous, the Bishops said the book attacks the very person and mission of Jesus Christ.

"Those who say the book is just a story do not understand that this deception is part of the book's power.

The book and the film are offensive to Christians. Brown and Howard are clearly targeting Christians when they attack what is most sacred to us, namely the person of Jesus Christ," the letter added.

The Bishops pointed out that while artistic creativity needs a climate of freedom, such freedom cannot be separated from responsibility.

There will be no ban on the sales of the book and a ban on the Region 5 DVD, expected next year, is unlikely.

There will also be no ban on eventual pay-per-view cable and satellite broadcasts of the film originating from outside Sri Lanka

The book's central premise of a historical lineage from Jesus Christ and Mary Magdalene sparked critical condemnation worldwide and led to calls for the film's banning in several countries.

Many critics have attacked the book as poorly written, inaccurate and creating confusion between speculation and fact. Similar views have been expressed about the movie as well.

From a religious point of view, some critics consider it sacrilegious and decry the many negative implications about the Catholic Church and Opus Dei. The Da Vinci Code, published by Random House and Doubleday, has sold more than 60 million copies as of May 2006 and has been translated into 44 languages.

The book begins with an urgent late-night phone call to Langdon: the elderly curator of the Louvre has been murdered inside the museum. Near the body, police have found a baffling cipher.

Solving the enigmatic riddle, Langdon is stunned to discover it leads to a trail of clues hidden in the works of Da Vinci - clues visible for all to see, and yet ingeniously disguised by the painter. In a breathless race through Paris, London and beyond, Langdon and Neveu try to decipher the labyrinthine puzzle, The Da Vinci Code, in time.
Title: Re: Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka
Post by: Sachitha on May 25, 2006, 11:12:52 AM
aparde it's a good movie  :?
Title: Re: Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka
Post by: Cleo. on May 26, 2006, 09:53:37 AM
>> A mind-bending code hidden in the works of Leonardo-Da-Vinci

>> A Desparate race  through the Catherdrals and Castles of Europe

>> An astonishing truth...........concealed for centuries,,,,unveiled at last


The Plot


While in Paris on business, Harvard symbologist Robert Langdon receives an urgent late-night phone call: the elderly curator of the Louvre has been murdered inside the museum. Near the body, police have found a baffling cipher. Solving the enigmatic riddle, Langdon is stunned to discover it leads to a trail of clues hidden in the works of Da Vinci…clues visible for all to see…and yet ingeniously disguised by the painter.

Langdon joins forces with a gifted French cryptologist, Sophie Neveu, and learns the late curator was involved in the Priory of Sion—an actual secret society whose members included Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, and Da Vinci, among others. The Louvre curator has sacrificed his life to protect the Priory's most sacred trust: the location of a vastly important religious relic, hidden for centuries.

In a breathless race through Paris, London, and beyond, Langdon and Neveu match wits with a faceless powerbroker who appears to work for Opus Dei—a clandestine, Vatican-sanctioned Catholic sect believed to have long plotted to seize the Priory's secret. Unless Langdon and Neveu can decipher the labyrinthine puzzle in time, the Priory's secret—and a stunning historical truth—will be lost forever.

In an exhilarating blend of relentless adventure, scholarly intrigue, and cutting wit, symbologist Robert Langdon (first introduced in Dan Brown's bestselling Angels & Demons) is the most original character to appear in years. THE DA VINCI CODE heralds the arrival of a new breed of lightening-paced, intelligent thriller…surprising at every twist, absorbing at every turn, and in the end, utterly unpredictable…right up to its astonishing conclusion.end item,danbrown.com


http://www.sonypictures.com/movies/thedavincicode/>> Listen To The Soundtrack

http://www.classics.umusic.com/dvc/

--------------------

Genre:
Drama / Mystery / Thriller (more)

Tagline:
Seek The Truth (more)

Plot Outline: A murder inside the Louvre and clues in Da Vinci paintings lead to the discovery of a religious mystery protected by a secret society for two thousand years -- which could shake the foundations of Christianity.

ast overview, first billed only:

Tom Hanks   ....    Robert Langdon
Audrey Tautou   ....    Sophie Neveu
Ian McKellen   ....    Sir Leigh Teabing
Jean Reno   ....    Captain Fache
Paul Bettany   ....    Silas
Alfred Molina   ....    Bishop Aringarosa
Jürgen Prochnow   ....    André Vernet
Jean-Yves Berteloot   ....    Remy Jean
Etienne Chicot   ....    Lt. Collet
Jean-Pierre Marielle   ....    Jacques Sauniere
Marie-Françoise Audollent   ....    Sister Sandrine
Rita Davies   ....    Elegant Woman at Rosslyn
Francesco Carnelutti   ....    Prefect
Seth Gabel   ....    Michael
Shane Zaza   ....    Youth on BusRuntime: 149 min
Country: USA
Language: English / French / Latin
Color: Color
Sound Mix: SDDS (8 channels) / Dolby Digital / DTS
Certification: Australia:M / USA:PG-13 / Singapore:NC-16 / Finland:K-15 / Canada:14A (British Columbia) / Ireland:15A / Brazil:14 / Germany:12 / Argentina:13 / Philippines:R-18 / Norway:15 / South Korea:15 / Malaysia:18PL / UK:12A / New Zealand:M / Portugal:M/12 / Switzerland:12 (canton of Vaud) / Switzerland:12 (canton of Geneva)
Title: Re: Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka
Post by: Cleo. on May 26, 2006, 10:06:28 AM

Visit This Forum

and

see ( And Learn)

How They are Talking/Discussing/Posting/Expressing Ideas  About Films

Specially in FORUMS ......


 8)

http://www.rottentomatoes.com/vine/forumdisplay.php?f=101152324
Title: Re: Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka
Post by: Sachitha on May 26, 2006, 10:51:49 AM
Penawa neda wena agam walata Poddak hari hurt wenawanam Full wirodaya
ape Budunge Nama dala BAr gahanwa eeth eka ballek naha kaa gahanna :shock: :shock: :shock:

aka thama api awa kiwwata ganag gatthe wath neha mewa kiwwa witarai menan bang karalath iwarai
Title: Re: Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka
Post by: pissekdotcom on December 28, 2006, 06:10:25 AM
aparde it's a good movie  :?

uba eeka beluwada bun  :shock:
Title: Re: Da Vinci Code movie banned in Sri Lanka
Post by: poor me on December 28, 2006, 06:13:55 AM
ettenma ko me sachiya?
  me batte ol liyanan gihinuth  ara borelle cafe eke mal kadapu heti livavda danne ne... :P