Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge => නිර්මාණික | creative writers lounge => Topic started by: Sudeera on March 15, 2007, 11:07:15 PM

Title: Oba maa nowana bawin
Post by: Sudeera on March 15, 2007, 11:07:15 PM
(http://www.sinhalaya.net/store/onaba.jpg)
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Sudeera on March 17, 2007, 11:00:51 PM
Methek kal kiw
athnam ithiriwa yam deyak
sathyama misaka
wena kisiwak nomatha kal pawathina

Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Sudeera on March 25, 2007, 01:20:31 AM
(http://www.sinhalaya.net/store/sithakaya.JPG)
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Sudeera on April 23, 2007, 12:58:24 PM
sQylE sw\vyn\t @pm| krn
m` @h`[yQ @l`\@ktm @pn\vn
@[email protected]\ mlQn\ pQrQ pQr#vtyt ytQn\
mRnQc|c`vt hQn` @[email protected]
ekt i[n\ @bl\l kpn
pQtQps\@sn\ a#vQw\ [email protected]\ anQn
@@vr @kY`\q gQnQ a#[email protected] ytQhQw
sAs`@r\ @[email protected]\ ml\lkt [email protected]
udEhQw ytQhQw
@p`LBvwQ ap pvtm


sQgQrQ @ sQAhly`[email protected]`m|
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Sudeera on April 26, 2007, 09:46:49 PM
smhr# hrQ sq\qyQ...

sm`@vn\n mm ob kQyvmQn\ sQtQmQ
smhr# lQynv`, e'w\ e' lQyn @q\ wOlQn\
ovEn\@g\ a#wOl`n\wy @h`[Qn\ @[email protected]`
@f`\r#m pEr` mm ob kQyvmQn\ sQtQmQ
ob @n`q$nEvw\vm [email protected]| a#wOl`n\wy
obm lQymQn\ sQtQnE mt @[email protected]\
bl`@gn n#vww\ mm kQymQ
mm obv kQyvmQn\ sQtQmQ

sWgQrQ . sQAhly`[email protected]`m|
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: rastiyadukaraya on April 27, 2007, 11:27:22 PM
sahatika ettha sigiri sahodaraya.api liyana dewal etule apithat nodenima ape etulanthaya liya wenawa.
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Bim_Mal on April 28, 2007, 03:12:23 AM
apQ q#nEvw~v @h`~ @n`q#nEvw~v apQ, apQ g#n lQynv`
apQ @n` [email protected]|v`t apQ g#n
anEn~ apQv kQyvnv`
apQ @n` sQwSv`t apQ g#n
anEn~ apQ g#n sQwnv`
[email protected]~ r$ mvnv`
apQ @n` h[Enn  apQv
h[Engn~n anEn~ @vr qrnv`
e~ wSLQn~ ap kv|q kQy`
ovEn~ nQgmn gn~nv`

iwQn~ @k`@h`mq apQ kv|q kQy` hrQytm q#n [email protected]??
:(
sm`v il~ln~n @qyk~ n#h# sWgQrW, @m|k wmyQ apQ kvEr#w~ [email protected] :?
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Sudeera on July 02, 2007, 11:05:31 AM
mt lQyn\nlE,

[email protected] hvs q`dQy @pr`@gn
pYyQvt| bs\ [email protected]\ yn en
qvs wQs\@s jWvQw ek\k h#p\@pn
qkQn\ @q`dn kQyvn
@m| h#m @q\m @vw\ hQw\ @pln
[email protected]\ bryQ q#n\ @h`[tm
hQwt @[email protected] q#n\ ok\@k`m

iwQn\ @k`@h`mq mm lQyn\@n\ iwQn\ @m`nvq lQyn\@n\
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Bim_Mal on July 02, 2007, 06:03:54 PM'sQw avEUv` [email protected] [email protected] g#s~mt svn~ qQy h#kQnm|
[email protected]~ wrmt sQw pWd`vt pw~ krn qsEn~ vqn~ kQYy`
@m`@h`wkQn~ ob [email protected]| mvn sQwSvm| akSr# krvyQ.'

Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: Sudeera on October 21, 2007, 01:41:53 AM
lQyn\n` lQyyQ
sQw wOl [email protected] sQwOvQlQ
pw\ ir#mw  rn\qn
@f`\r#m v`sQ h#mtm
@n`vk\ wOwQ,
nQm#vEm|, angQ,
ql\vyQ [email protected] p#wOm|
wv wvw\ sEn\qr kryQ,
[email protected] sQwOmn\
a#w\wmyQ. ....
Title: Re: Oba maa nowana bawin
Post by: zooters on November 20, 2007, 10:03:20 PM

qy`br sWgQrQ,
   mQnQs~ [email protected]~ sb#[Qy`vn~ vQgYh kQrWmk @[email protected] ob pn~hQ[  nQm|nyt ek~kr a#[email protected]~  sEn~qr vR apRr\vw~vykQ. ewOl g#b|v a#wQ s#MvEn ar\}kwnyn~ @b`@h`~y. mmw~vy g#n ob h#d g#s~ vR pq a`r wOl @q`~lny vn h#MWm| smEq`ykQ. em akOr# wOl sQwQy yEwO w#n~ @b`@h`myk~ @pn~v` @qyQ.
   nQm|nyt @mvn~ hrvw~ aqhs~ a#mQNWmt ob [email protected][~ a`gmny avX&my. [email protected]~ nQm|nyt l#b#[Q sQw~ ob @[email protected]~ bl` sQtW.
   
   obt sEx p#wOm| [email protected]~.

   -sRtr\s~.