Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge => නිර්මාණික | creative writers lounge => Topic started by: Bo on November 10, 2007, 11:01:19 PM

Title: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 10, 2007, 11:01:19 PM
kvQyt a#lEm| a#wQ [email protected]` hmEvR vQt [email protected]\ a`gQy @w`rwOr# kw`bs\ kQrWm, vQvQq [email protected]|qn` pQLQb[ @q`dmU vWm e'q` i[n\ ap @hL sm`[email protected]\ p#vwQy`.
rH p#l\ rkQn g#mQy`, wm p`Uv k`n\sQy mk` gn\t nQqQmw n#wQ krgn\t, apRr# w`@lt kvQ pq b[Qn\@n\, e' hVt al\lpE @h\nkQn\ pQLQwOrk\ l#@bn bv e'k`n\[email protected]\m q#n\n` nQs`y
hQtQvn kvQ mdE vlqW @gwOnE kvQ kw` nQrwOr#v kQy\vn\t l#bQnQ, agnEvr wr#N kvQ sm`[email protected]\ hmEvlqW [email protected]\ kvQy pQLQwOr# pq b[Qn kQvQsEr# kvQ kQvQ[Qyn\@g\ qs\km| [email protected]
enQs`m sQwOn`, @f`\r#[email protected]\ [email protected]\ kvQy pq b#n\@q`w\ @k`@h`m @vyQq kQyl`

ahs\ vQl uwOr uwOr` vhQn  @k`t
irw\ wrh vW a#kQlEnQ        sWwlt
hQww\ ssl vQy pEpErN @hN  hVt
tQkk\ vQwr by q#nEn`     wnQkmt
@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 10, 2007, 11:44:49 PM
ahsQn~ kd` h#@ln` pQnQ bQ[E ahEr`
hQr#@gn~ s#[email protected]` rn~ kQrnw~ amEn`
[email protected]~ a#@qn kvQ sQwOvQlQ mEmEn`l`
apQ kvQ kQymE hq wnQkm qErl`l`


nishii
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 10, 2007, 11:47:54 PM
ahs hVn vQt by q#nEnw~ wnQkmt
@n`r#[Q [email protected]~ ek @ls nEB vQtQn~ vQt
krn  @k[QrQ [email protected]  vQt [email protected]  knt
pEpErn @hn hV mQhQrQyQ sQwOnQ   mt


apRr#yQ @b`~ [email protected]  hrQm apRr#yQ.
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 11, 2007, 01:00:03 AM
wnQkm [email protected]`~ v#sQbQqE h` mEsE vW
sQwOvQlQ @g`PvEn`@q`~ hq wOl @wrpW
vqnEw~ @b`[vEn`@q`~ sEsEmn~ @wrpW
kvQ sQwOvQlQ @n`[email protected]`~ a#yQ wv @g`PvW
[/i][/size]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Dawson on November 11, 2007, 01:28:03 AM
(http://i241.photobucket.com/albums/ff15/sirigajaya/kawiduindu.jpg)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 11, 2007, 04:32:56 AM
k`ly p#y ktEv h` qEr gmn\ a#@qyQ
kvQ hQw g`tmQn\ pw\ ir#vt [email protected]
ir hq @qkm n#wQ @m`@h`wk\ ahs mvyQ
wnQkm [email protected]\ kvQ pq m#q rt` mvyQ


Neth
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: blackroses on November 11, 2007, 08:00:19 AM
ude pandara 5ta
nagita avith meheta
kaviyata kawak melesa
leewemi mamath hanika........  :P :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 11, 2007, 01:11:05 PM

     
      sQwQvQlQ gln   vQt  wnQkm hqt   q#nW
      pqv#l~ rFh#n~ vQy  sQwtm  svQy   vEnW
      nQm|ny hEqk~  ek~  klvQt  sQwOm|  g#lW
      irh[ vEnw~  n#w nQhVv svn~ @y`mW

   -sRtr\s~.

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 11, 2007, 05:26:29 PM
wnQyt [email protected] yn en mg pQym#n\n`
wnQyt [email protected] qEk s#p @qk lg un\n`
wnQyt a`pE nEB mgmr# arn\ gQy`
wnQyt hQtpE [email protected] @t`mQy` mQy#qEn`


 mage taniyata rasthiyaduwe yanna hitapu  mage love eka  :D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 11, 2007, 09:09:06 PM

mQwOqm q#nEnQ kvQ pq [email protected]|     @mmt
svQykQ nQwr lQynt kvQ pq       yst
skQynQ s#@v`m nEBl` @mhQ in\[email protected]`t
wnQkm @n`q#@n\y nQm|[email protected] [email protected]`t

@b`\

apRr#yQ, is\wrm| @m| pq b#[Em|
[email protected]\ hq pQrQ wOwQ ml\, ob s#mt, qQgtm lQymE. ar p#nyt pQLQwOr# [email protected]\ is\sr pw\wr vl gQy` mwkyQ, [email protected] e'vw\ lQyn\n pEUvn\nm| wvw\ rsvw\ @v|vQ kQyl` [email protected]`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 11, 2007, 09:31:28 PM
rs\wQyqEk`ry`@g\ wnQyt rs\wQy`qE g#sR @t`mQy`@g\ mrNy....

wnQyt yn en` mg pQy [email protected]`t
wnQyt qEk s#@p\ nQwQ lg [email protected]
wnQyt hQtQy @t`mQy` mg [email protected]@k`t
wnQyt nEb @n`[email protected]\ kQm u_ m#@[email protected]`t


               ---------- :shock:----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 11, 2007, 10:08:36 PM
a`[email protected]~ a#wQ q#dQ kL [email protected] @t`mQy`
mQy$qEnw~ nEB wnQkm wOl h#rq`
kvQ @gwOmt ek~vn apQ s#m wOtQn`
sQtQmE [email protected]| wnQyt pvElk~ @lsQn`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 11, 2007, 10:22:05 PM
[email protected]~ sQw kvQ m#@vnv` [email protected]`~hr
[email protected]~ qQn v#[email protected] kvQ kQvQ[Q br
[email protected] wnQyt sQw LM kvEr#w~ @n`m#wQ vr
nQm|[email protected] ob s#m wnQ rkQnv` krt kr
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 11, 2007, 11:05:29 PM
m` pQy` v#nQ @s`yEr# k#l v#nQ @s`[Er# nQm|ny wOl sr`
sQtQn vQt @m| mQhQrQ rHym wnQkmk~ n#w kQsQ @ls`
s[Ew~ wr# h` sQn`[email protected] [email protected]| kvQ sQwOvm| bl`
sQhQl~ sELgw~ kWv`@n mt nQm|[email protected]~ r#v gOn vn`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 11, 2007, 11:20:15 PM
r#@vn~ r#v [email protected]~ gON pq v#l~ b[Qn rM
nQwr mvyQ @nk sQw~wm| qEtE vQt [email protected]| qM
qkQn sQhQn s#m eLQ @v| f#n~tsQy LM
[email protected] wOr` @n`ymQ h#r nQm|ny awr mM
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Dawson on November 11, 2007, 11:42:41 PM
(http://i241.photobucket.com/albums/ff15/sirigajaya/tomiyata.jpg)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 12, 2007, 01:42:21 AM
ekmEwO kmQn\ @l`v qQnn` h#tQ  kqQm
@d`\sn\ ayQy` lQyl` a#wQ pq   nQym
a#w\wt [email protected] ob kQyn` oy @lsm
hrQ yh mgt [email protected]`\ npErn\   h#mm

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 12, 2007, 09:39:39 AM
@t`mQy` mL` q ?.... :shock: 

alQy`      [email protected]~ wrvE [email protected]         @t`mQy`
nrQy`      [email protected] i[QyQ nwrm kt       blQy`
gQrQy`      kd` @gn mt bErn`        h#ly`
sQrQy`      vn~w rQykOyQ [email protected]        nrQy`


 ----------------  :? ------------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 12, 2007, 10:50:50 AM
ahs\ vQl uwOr uwOr` vhQn  @k`t
irw\ wrh vW a#kQlEnQ        sWwlt
hQww\ ssl vQy pEpErN @hN  hVt
tQkk\ vQwr by q#nEn`     wnQkmt
@b`\[email protected]~ amwky s#m @qy @[email protected]       [email protected]~
g#[email protected]`q hqvw v#dQ vW             @[email protected]~
[email protected] kr kQymQ @r`gy sQwQn~           [email protected]~
v#[email protected]~ @n`@vQ [email protected]~ vrqy        '@b`~' @g~

-----------------  :wink:-------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 12, 2007, 03:20:14 PM

hrQ yh mgt [email protected]`\ npErn\   h#mm

@b`\


nQm|ny apQ ek~ @vn [email protected]~ kvQy @g`w`
@w`~w#n~nkQ sEn~[r nQr\xy sQw~ @[email protected]`
@n`kQy`, b#rQy @n`h#k @n`m#w kQyn kw`
@vr gnQmEq ek~ vW s#m ek @lsQn`..?
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 12, 2007, 07:37:10 PM
@t`mQy` mL` q ?.... :shock: 

alQy`      [email protected]~ wrvE [email protected]         @t`mQy`
nrQy`      [email protected] i[QyQ nwrm kt       blQy`
gQrQy`      kd` @gn mt bErn`        h#ly`
sQrQy`      vn~w rQykOyQ [email protected]        nrQy`


 ----------------  :? ------------------

p#nQy` @vl` [email protected] n0gQt @kl hll`
@t`mQy` bQr#@v e'kyQ @b`t @h`r nlEv`
nr#m` @vl` [email protected]| rQyt yt krl`
@t`mQy` [email protected]\ pQt g#s\mt b0 g#hQl`


 nalu machoo whiluwata kiyana ewa ban hondee  :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Konvict on November 12, 2007, 08:18:04 PM
kawi liyanna beri paapeta  mak                  korannada
maddata pena meya kiwwata tharaha       nowanta
Sithenne naha wenada wage kawi             liyannata
rasa kara kara kawi liyapan mata               balannata 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 13, 2007, 01:41:11 AM
[email protected]~ amwky s#m @qy @[email protected]       [email protected]~
g#[email protected]`q hqvw v#dQ vW             @[email protected]~
[email protected] kr kQymQ @r`gy sQwQn~           [email protected]~
v#[email protected]~ @n`@vQ [email protected]~ vrqy        '@b`~' @g~

-----------------  :wink:-------------v#s\st @n`@v| by wnQyt  akONty
h#[email protected]\ @n`@v| nEsEqEsE @q\     amwky
wQs\@s\ g#@hn hqvw wvmw\ @h`[y
@[email protected]\ [email protected]\ @r`\@g\     slkONEy

@b`\
:wink:Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 13, 2007, 06:18:30 AM
hqvw wvm @h`q mEw~ [email protected] wnQ            sQwt
@p`d|dk~ g#s~sEn` @n`v# ey [email protected]~       s#rt
wnQyt @n`wnQyt @[email protected]~ sQtQy` nm|   nEBt
n$ @n~ q#@[email protected]~ wv g#s~sEm| [email protected]         sQwt


           ------- :D---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 13, 2007, 06:58:37 PM
Poetry at it best

Happy to read these Pulsatile rhythmic poems in one thread connected with each other so tightly...
 I think that is a rare talent, I mean just answering some one directly, meaningfully and yet so rhythmically just proves u are the best !!!!


Keep it up guys, Enjoyed the sarcasm hidden beneath the words ...
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 13, 2007, 08:38:41 PM
kawi liyanna beri paapeta  mak                  korannada
maddata pena meya kiwwata tharaha       nowanta
Sithenne naha wenada wage kawi             liyannata
rasa kara kara kawi liyapan mata               balannata 


sQwQvQlQ  hq wOl ipqW mQy       ynv`q
e @qs bl` nEB [email protected]\ qEk\     @vnv`q
[email protected]\ pqy amEn`@gn ylQ  en\n#q\q
mQwOrQy p`lEyQ kvQ @gn en\@n   kvqq

----- :?----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 13, 2007, 09:35:44 PM
sq wnQ rkQn\nt wr# k#t p`y`vW
ml wnQ rkQn\nt bBrQqE [email protected]|vW
rL wnQ rkQn\nt @vrlk\ [email protected]|vW
[email protected] wnQ rkQn\nt kqELk\ [email protected]|vW


                                     :( :(

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 13, 2007, 10:01:50 PM
p#nQy` @vl` [email protected] n0gQt @kl hll`
@t`mQy` bQr#@v e'kyQ @b`t @h`r nlEv`
nr#m` @vl` [email protected]| rQyt yt krl`
@t`mQy` [email protected]\ pQt g#s\mt b0 g#hQl`


 nalu machoo whiluwata kiyana ewa ban hondee  :P

a`vt      @t`mQy p#[email protected] rs~wQw~    ek~k
e~vt      [email protected] nAgQw~ mA          ek~k
oQvt      a`@v`wQn~ wv wv m`        ek~k
nAgQt    kQy`l` pn~nnv`             hk~k -------------  :D-------------


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 13, 2007, 10:09:10 PM
sq wnQ rkQn\nt wr# k#t p`y`vW
ml wnQ rkQn\nt bBrQqE [email protected]|vW
rL wnQ rkQn\nt @vrlk\ [email protected]|vW
[email protected] wnQ rkQn\nt kqELk\ [email protected]|vW


                                     :( :(

Mata kawi gothanna beri unaata ithin sammaadham wenna hithuNaa  :)

@k`yQ bmr#w\ ml qEtE vQt @r`n\ gnQwW
syErk\ [email protected]`w\ @[email protected] h#pQ h#pQ qEvwW
s[, ml, rLt kvQ amENn @p`dQ ml\lW
wnQkm| @q`\syw\ amEwOm @r`\gykW
  :wink:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 13, 2007, 10:19:36 PM
[email protected]~ amwky s#m @qy @[email protected]       [email protected]~
g#[email protected]`q hqvw v#dQ vW             @[email protected]~
[email protected] kr kQymQ @r`gy sQwQn~           [email protected]~
v#[email protected]~ @n`@vQ [email protected]~ vrqy        '@b`~' @g~
-----------------  :wink:-------------v#s\st @n`@v| by wnQyt  akONty
h#[email protected]\ @n`@v| nEsEqEsE @q\     amwky
wQs\@s\ g#@hn hqvw wvmw\ @h`[y
@[email protected]\ [email protected]\ @r`\@g\     slkONEy
@b`\
:wink:

ayQyt @[email protected]\@n\ [email protected]  kl  vysmy
nAgW qkQn\@n\ [email protected] @r`\   lkONEmy
@qn\n t kQymQ q#n\ kL yEwO   @h`[m @qy
gh qn\n` apt oy @k`L   @n`p$my
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 14, 2007, 03:33:03 AM
sq wnQ rkQn\nt wr# k#t p`y`vW
ml wnQ rkQn\nt bBrQqE [email protected]|vW
rL wnQ rkQn\nt @vrlk\ [email protected]|vW
[email protected] wnQ rkQn\nt kqELk\ [email protected]|vW


                                     :( :(hQr# p`yq~qQ wr# n$ wnQyt               [email protected]~
ml~ [email protected]~qQ bBr#n~ n$               [email protected][email protected]~
sQp gw~ww~ @vrL rL ylQ mEhE[t        [email protected]~
k[EL @m`tq nEB lg a#y wnQyt        [email protected]~

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 14, 2007, 03:21:30 PM
hqvw wvm @h`q mEw~ [email protected] wnQ            sQwt
@p`d|dk~ g#s~sEn` @n`v# ey [email protected]~       s#rt
wnQyt @n`wnQyt @[email protected]~ sQtQy` nm|   nEBt
n$ @n~ q#@[email protected]~ wv g#s~sEm| [email protected]         sQwt


           ------- :D---------


      akONk~   vQqElQ  @ktEvw~   n#h# g#[email protected][email protected]~
      [email protected]`[ wmyQ  hqvw     [email protected]    pEc|[email protected]~
      wnQkm   mkn @[email protected]~  mg     [email protected]~
      evQtqQ    wmyQ  a#[email protected]   mEU   @vv|[email protected]~

   -sRtr\s~.


      ---------- :D----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 14, 2007, 05:32:10 PM      akONk~   vQqElQ  @ktEvw~   n#h# g#[email protected][email protected]~
      [email protected]`[ wmyQ  hqvw     [email protected]    pEc|[email protected]~
      wnQkm   mkn @[email protected]~  mg     [email protected]~
      evQtqQ    wmyQ  a#[email protected]   mEU   @vv|[email protected]~

   -sRtr\s~.


      ---------- :D----------

akOnt @n`s#@ln [email protected] sQw ewrm| q#dQq
hmE @vn h#m @kn` @[email protected] oy hQw @h`[ v#dQq
h#m @qn [email protected] hQw [email protected]~ mM hmE [email protected]~q
kQm @vv|[email protected] bLl` [email protected]~ eLQyt p#[email protected]~q..?             

                     ------- :D------


ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 14, 2007, 06:06:45 PM
ayQyt @[email protected]\@n\ [email protected]  kl  vysmy
nAgW qkQn\@n\ [email protected] @r`\   lkONEmy
@qn\n t kQymQ q#n\ kL yEwO   @h`[m @qy
gh qn\n` apt oy @k`L   @n`p$my
:D


l#bRvm    abRq~qs~s kl       [email protected]
@gdQym   lbRw~ @vQlR rs       wQw~wm
[email protected]   rFjQn nQwQN lq     rjkm
q#n~mm    bln~ krn h#tQ     kpRkm

----------------  :P ---------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 14, 2007, 06:19:45 PM

akOnt @n`s#@ln [email protected] sQw ewrm| q#dQq
hmE @vn h#m @kn` @[email protected] oy hQw @h`[ v#dQq
h#m @qn [email protected] hQw [email protected]~ mM hmE [email protected]~q
kQm @vv|[email protected] bLl` [email protected]~ eLQyt p#[email protected]~q..?             

                     ------- :D------


ShyaJ

      [email protected]~   pnQn~nt [email protected]~ mt @k`hQq
      wnQyt    hQ[[email protected]~  mQkQyw~  aq  n#wQv
      @vv|[email protected]  @prkQyR  rFvtQlQ  bs~   vlt
      mhmg   pqykQn~  vnn~n  b#rQ   qEkt

   -sEtr\s~.

--------- :D--------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 14, 2007, 10:00:36 PM


      [email protected]~   pnQn~nt [email protected]~ mt @k`hQq
      wnQyt    hQ[[email protected]~  mQkQyw~  aq  n#wQv
      @vv|[email protected]  @prkQyR  rFvtQlQ  bs~   vlt
      mhmg   pqykQn~  vnn~n  b#rQ   qEkt

   -sEtr\s~.

--------- :D--------

mQkQy` [email protected]|, h#r q` ob @k`hQ [email protected]
@[email protected]~ ob [email protected]~ e\ wnQkmq
@pm| kL s[ [email protected] pq hQw @h`[ kmq
vrq ob a#sE e\ rFvtQlQ bs~ vlq..?

          ------- :D------


ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 14, 2007, 11:26:09 PM


      [email protected]~   pnQn~nt [email protected]~ mt @k`hQq
      wnQyt    hQ[[email protected]~  mQkQyw~  aq  n#wQv
      @vv|[email protected]  @prkQyR  rFvtQlQ  bs~   vlt
      mhmg   pqykQn~  vnn~n  b#rQ   qEkt

   -sEtr\s~.

--------- :D--------

mQkQy` [email protected]|, h#r q` ob @k`hQ [email protected]
@[email protected]~ ob [email protected]~ e\ wnQkmq
@pm| kL s[ [email protected] pq hQw @h`[ kmq
vrq ob a#sE e\ rFvtQlQ bs~ vlq..?

          ------- :D------


ShyaJ

klvQt a`qry @n`l#@bn hqvwt
[email protected]`m @vnv`@n ey vlknE b#rQy
snsgn~n hQw kvQ pq b#[ @s`[y
[email protected]~ [email protected] ekm m`Uvq mQwOr


nishii
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 14, 2007, 11:32:02 PM
mQkQy` [email protected]|, h#r q` ob @k`hQ [email protected]
@[email protected]~ ob [email protected]~ e\ wnQkmq
@pm| kL s[ [email protected] pq hQw @h`[ kmq
vrq ob a#sE e\ rFvtQlQ bs~ vlq..?

          ------- :D------


ShyaJ

      bsk  @n`m#w rFvtQl~lk~  lQy  vWl`
      mQkQy` n#wQy    kQsQmqEkk~  mt  qWl`
      rFqQl` b#rQy     lwvQl~lt  sQw p`l`
      wnQy  @h`[y   sQwOvQl~lk  q#v tWl`

   -sRtr\s~.


------- :D------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 14, 2007, 11:53:10 PM


      bsk  @n`m#w rFvtQl~lk~  lQy  vWl`
      mQkQy` n#wQy    kQsQmqEkk~  mt  qWl`
      rFqQl` b#rQy     lwvQl~lt  sQw p`l`
      wnQy  @h`[y   sQwOvQl~lk  q#v tWl`

   -sRtr\s~.


------- :D------

kvEr#n~ @[email protected] [email protected] oy sQw             [email protected]|vw~
ob kQyn vQls rFvtQlQ bs~               @[email protected]|vw~
[email protected]~ obt hQmQ nQs` sQwk~ sw~             gONvw~
[email protected] wnQkm mknv` sq` kvQw~ nQm|[email protected] apQ s#mw~


        ------- :D------

ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 15, 2007, 12:04:48 AM
l#bRvm    abRq~qs~s kl       [email protected]
@gdQym   lbRw~ @vQlR rs       wQw~wm
[email protected]   rFjQn nQwQN lq     rjkm
q#n~mm    bln~ krn h#tQ     kpRkm

----------------  :P ---------------
[/quote] :D
rjkm| kLw\ kL km|   pl @qnv`
npErk\ [email protected]`w\ ey psEps   eLvnv`
@k`wrm| h#AgOvw\ k#s\sw\   eLQ @vnv`
kpEkm| mm [email protected]`w\ qvsk    hrQynv`
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 15, 2007, 12:12:57 AM
@t`mQy` [email protected]\ mQkQy` g#n lQyvW
sRtr\ X`j\ cwO [email protected]\ kvQ pQylW
nUv`, ek\s\ srqm| krmQn\ vQhQU
kw` @qkk\ kvQ krmQn\ ynv`lE

:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 15, 2007, 12:14:04 AM
klvQt a`qry @n`l#@bn hqvwt
[email protected]`m @vnv`@n ey vlknE b#rQy
snsgn~n hQw kvQ pq b#[ @s`[y
[email protected]~ [email protected] ekm m`Uvq mQwOr


nishii


      a`qr klw~ @n`l#@bn wqgl~   hQwk
      sk~k vEnw~ a#@Nnv` hQl~ kr   vQst
      wnWvQ hQtn~ [email protected]    pqv#l~   qEkt
      obkW ayEr# nQv#rqQ    s#[email protected]  mns

-sRtr\s~.
------ :D -------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 15, 2007, 12:26:03 AM
@t`mQy` [email protected]\ mQkQy` g#n lQyvW
sRtr\ X`j\ cwO [email protected]\ kvQ pQylW
nUv`, ek\s\ srqm| krmQn\ vQhQU
kw` @qkk\ kvQ krmQn\ ynv`lE

:D


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 15, 2007, 12:28:58 AM
rjkm| kLw\ kL km|   pl @qnv`
npErk\ [email protected]`w\ ey psEps   eLvnv`
@k`wrm| h#AgOvw\ k#s\sw\   eLQ @vnv`
kpEkm| mm [email protected]`w\ qvsk    hrQynv`
:D


mt kpEkm| @m`tq a#d|mQn\ ek\s\   ak\@k\
en @p`t @h`[q nrkq mm n#h# q#k\@k\
a`@v`w\ nUv` [email protected] @gqrt    ar#m#k\@k
pl @n`kQy` pl` @qn\nm|       aprFk\@k\


Bo
aparakke = lankaawe gamaka namaki
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 15, 2007, 12:35:41 AM      a`qr klw~ @n`l#@bn wqgl~   hQwk
      sk~k vEnw~ a#@Nnv` hQl~kr    sQr#r
      wnWvQ hQtn~ [email protected]    pqv#l~    qEkt
      obkW ayEr# nQv#rqQ    s#[email protected]  mns

-sRtr\s~.
------ :D -------

[/quote]

qnW nm| sb[ @m| gOn qm| @l`[email protected]~
vQ[QnE ep` sQw p`rn qEk~ @s`[email protected]~
pwmQ lbn~nt wv [email protected]~ s[@s~
ekU krn~nt [email protected]~ mEU @l`[email protected]~


nishii
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 15, 2007, 12:36:53 AM
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 15, 2007, 12:41:31 AM


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P

nQm|[email protected] s#m @gwS e \ kvQ @kwrm| apRr#q
h#d kr kr v#d qm qm amQNR mnrm| pq
[email protected] s#m sQw~ @vnwk a#wQ bv ob p#vsEvq
a#d|mQn~ [email protected]~ qn~n$ apQ [email protected] sQw @k`hQq..?

         ------- :D-----


ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 12:57:10 AM
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-----------------(http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif)--------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 15, 2007, 12:58:24 AM


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P

nQm|[email protected] s#m @gwS e \ kvQ @kwrm| apRr#q
h#d kr kr v#d qm qm amQNR mnrm| pq
[email protected] s#m sQw~ @vnwk a#wQ bv ob p#vsEvq
a#d|mQn~ [email protected]~ qn~n$ apQ [email protected] sQw @k`hQq..?

         ------- :D-----


ShyaJ

nQm|ny h#rq` yn~nq hQw @k`@hvw~
@[email protected] kvQ sQwOm| ml~ vQsQ kr @vnwk~
asmQ n#vw X`j~ vQmsR e~ p#nyw~
a#d|mQn~ [email protected] @qmE q#n~ @h`[ pQLQwOrk~
:) :) :)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 15, 2007, 01:08:54 AM
kvEr#n~ @[email protected] [email protected] oy sQw             [email protected]|vw~
ob kQyn vQls rFvtQlQ bs~               @[email protected]|vw~
[email protected]~ obt hQmQ nQs` sQwk~ sw~             gONvw~
[email protected] wnQkm mknv` sq` kvQw~ nQm|[email protected] apQ s#mw~


        ------- :D------
ShyaJ


      rQqEmn~  k#py sw~ sQw~ ht hQmQvWl`
      rFvtQlQ hQmQy  sw ht qEk phq`l`
      sQwQvQlQ rFsy wnQ vEn vQt hmEvWl`
      nQm|ny nQvyQ em sQw~ s#m sns`l`

-sRtr\s~.

------- :D------   
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 15, 2007, 01:09:31 AM
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-----------------(http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif)--------------

v#hQ br lkONE @n`qkQn @nw\ h`   nlEv`
wOn\ wQs\ p#ym hQw hQw wv   [email protected]`
@[email protected]`w\ [email protected]`m nQqQ vrmQn\ @m|   @qn\n`
sQhQ kl\pn`vw\ tQk tQk   [email protected]`
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 15, 2007, 01:21:02 AM


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P

nQm|[email protected] s#m @gwS e \ kvQ @kwrm| apRr#q
h#d kr kr v#d qm qm amQNR mnrm| pq
[email protected] s#m sQw~ @vnwk a#wQ bv ob p#vsEvq
a#d|mQn~ [email protected]~ qn~n$ apQ [email protected] sQw @k`hQq..?

         ------- :D-----


ShyaJ

nQm|ny h#rq` yn~nq hQw @k`@hvw~
@[email protected] kvQ sQwOm| ml~ vQsQ kr @vnwk~
asmQ n#vw X`j~ vQmsR e~ p#nyw~
a#d|mQn~ [email protected] @qmE q#n~ @h`[ pQLQwOrk~
:) :) :)

pQn\bryQ hrQ vQX`lyQ
pn\[email protected]\ q` g#b [email protected]
[email protected]\ [email protected] @[email protected]\ @n`qEvyQ
hQw [email protected]\ @wr#vn LMyQ
:wink:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 15, 2007, 01:23:22 AM
a#d|mQn~ nQs` oy`t q#n~ v#d v#dQq
@nw LM nQqQ n#wQvm a#s pQyvWq
hQw LM wnQ rkQnt kvEr#w~ a#q~q
[email protected]~ [email protected] p#nyt pQlQwOr# n#q~q..?


               ------- :D------

ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 01:30:00 AM

mt kpEkm| @m`tq a#d|mQn\ ek\s\   ak\@k\
en @p`t @h`[q nrkq mm n#h# q#k\@k\
a`@v`w\ nUv` [email protected] @gqrt    ar#m#k\@k
pl @n`kQy` pl` @qn\nm|       aprFk\@k\


Bo
aparakke = lankaawe gamaka namaki


uqyt qv`lt hvst h#m            [email protected]~
p`n` vQt sQnh nQl~ @[email protected]~       g#[email protected]~
pl kW pl` @n`v sQ-pl` gnR         [email protected]~
@g`d @vq h`[email protected]~ @qyQnmQ emQ      [email protected]~


 ------------------ (http://farm3.static.flickr.com/2014/2022318088_0d2851b8a9_o.gif)---------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 15, 2007, 01:31:21 AM
Mama ithin parakku wenawa nowa me paththata enna, sorry mewa kalin dutu ewata liyapuwa :D


a`vt      @t`mQy p#[email protected] rs~wQw~    ek~k
e~vt      [email protected] nAgQw~ mA          ek~k
oQvt      a`@v`wQn~ wv wv m`        ek~k
nAgQt    kQy`l` pn~nnv`             hk~k


nAgQt kQyl` qw\ glvn\nt         hk\@k\
kt m#w @q`dn nUv`@g\ kvQ       q#k\@k\
rs\wQy` ek\k ghgw\ [email protected]       hk\@k\
qw\ @qk wOnk\ adE bv @n`v# apQ  q#k\@k\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 15, 2007, 01:34:51 AM
qnW nm| sb[ @m| gOn qm| @l`[email protected]~
vQ[QnE ep` sQw p`rn qEk~ @s`[email protected]~
pwmQ lbn~nt wv [email protected]~ s[@s~
ekU krn~nt [email protected]~ mEU @l`[email protected]~


nishii


      gONqm|  qnQmQ @h`[h#tQ k#[email protected] @l`[email protected]~
      amwk  krmQ s#mvQt   [email protected]   @s`[email protected]~
      lbnt  wvw~ mQkQykO   lMhQ[Q     v`@g~
      p#wOmt  pEqmQ wOwQml~   qhsk~     m`@g~
   
-sRtr\s~.

----- :D -----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 15, 2007, 01:35:19 AM
a#d|mQn~ nQs` oy`t q#n~ v#d v#dQq
@nw LM nQqQ n#wQvm a#s pQyvWq
hQw LM wnQ rkQnt kvEr#w~ a#q~q
[email protected]~ [email protected] p#nyt pQlQwOr# n#q~q..?


               ------- :D------

ShyaJ

ef\.en\.smg a#rBR q` sQt   [email protected]\
m` g#n hQwn\nt id   n#wOv`@n\
qvl\ hWn @n`blmQ nAgW    v`@g\
@nw\ h#r vQ[QmQ jWvQwym ek v`@g\
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 15, 2007, 01:58:09 AM
shyaj, nishii, Admin X, neth, zooters,  Nalubatta, Rasthiya ,Konvict, dawson- aththenma wishishtayi ! :D


[email protected]` nQs` [email protected] yn\nt  v#dt
en\nt @n`h#[email protected]| nQwrm  nQm|nyt
@m| kvQ @p`dQwQ vQwryQ sQw s#nsEmt
ql\v` wQymE hQw\ vl eLQ     @p`\LQmt

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 15, 2007, 02:08:37 AM
nn\n` n`n nn\n` n` nn` n`
@nn\n`  n`n @n\n`n` @nn` n`
nQn\n` n`n nW n`n` @nn` n`
en\@n\ [email protected] kvQpq en\@n\  [email protected]\

                                :( :(
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 15, 2007, 02:48:11 AM
p#nQy` @vl` [email protected] n0gQt @kl hll`
@t`mQy` bQr#@v e'kyQ @b`t @h`r nlEv`
nr#m` @vl` [email protected]| rQyt yt krl`
@t`mQy` [email protected]\ pQt g#s\mt b0 g#hQl`


 nalu machoo whiluwata kiyana ewa ban hondee  :P

a`vt      @t`mQy p#[email protected] rs~wQw~    ek~k
e~vt      [email protected] nAgQw~ mA          ek~k
oQvt      a`@v`wQn~ wv wv m`        ek~k
nAgQt    kQy`l` pn~nnv`             hk~k -------------  :D-------------hWn q#kl [email protected] [email protected] aw gn\n
[email protected] hQtQy @[email protected]\pE adQ mwkyQq
[email protected] k#mwQ [email protected] n0gW n`kW @b`t
@m`@k` kQyn\@n\ a`c|cQ wnQkdy

                                       :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: w乇乃ᄊム丂イ乇尺 on November 15, 2007, 03:16:20 AM
"kvQyt kvQy" kvQ nRl m rs vQn\q`
kvQ kQvQ[Qyn\@g\ qs\km| ehQ qEtEv`
f#n\tsQ nQm|nym kL eLQ vW a#wOv`
@m| kvQ qkQn\nt h#mq` mA p#wOv`

 :P  :P  :P   :P  :P   :P :P  :P  :P   :P  :P  :P  :P

ef\.en\. @w`@p\ @m| v#dkQd el m kQr`
pQs\sE h#@qnv` ap\p` @m|v` q#k`
"@k`p\p ghn" ay a#vQqQn\ blA yn`
"@k`p\p" ghyQ @q`\ @m|vw\ kQyl s#k`..

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:
- a`qrNWy @vbW
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 15, 2007, 03:36:26 AM
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-----------------(http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif)--------------

@prmg lkSNE q#k~kw~ mM en          v#[email protected]~
n$ id @[email protected] wnQ kr yn~n nEB       [email protected]~
v#[email protected]`w~ @[email protected] @qn~nm ek @ls     [email protected]~
[email protected]~ gmE @[email protected]~ h#[email protected]`w~ uN rH   [email protected]~


       --------- :P----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 15, 2007, 08:40:55 AM
@b`\@g a#qhsk\ vEN @m| kvQpq v#l\ vlt
m`@gw\ b#l\m v#tEn` mm @n`q#nWm

sQwOn` lQyn\nt wnQkm g#n mt q#@nn`
phlQn\ a#w bln\n mm lQyn` kvQ wOtQn`....

@s`\@r`\ kQyn nm qkQn` vQt h#m wQs\@s\
kdEvk\ awQn\ gw\ @[email protected] [email protected] en\@n\
kdEvk\ @n`@vyQ m` aw wOl rqv` gw\@w\
p$nk\ pmNQ [email protected] wnQyt lg a#w\@w\...
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 15, 2007, 08:55:11 AM
ef\.en\. @w`@p\ @m| v#dkQd el m kQr`
pQs\sE h#@qnv` ap\p` @m|v` q#k`
"@k`p\p ghn" ay a#vQqQn\ blA yn`
"@k`p\p" ghyQ @q`\ @m|vw\ kQyl s#k`..
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:
- a`qrNWy @vbW"@k`p\p ghn" ay a#vQqQn\ @m| p#w\@w\
"@k`p\p ghn\" gQyw\ mt nm| qEk n#w\@w\
"@k`p\p ghn" ay ht l#j\j` n#w\@w\
"@k`p\p ghl" k`tvw\ hrQyn\n#w\@w\...

 :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 15, 2007, 11:44:18 AM

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-----------------(http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif)--------------
[/quote]
ayQyw\ @pm| v#s\s @h`q h#tQ hqEnn p`tyQ
@wmQl` hQww\ @h`qtm @ld vW a#wQ @s\m#yQ
@ld vR sQwk kvQ sQwQvQlQ [email protected]    kWv#yQ
pwmQ wvw\ kvQ bln\n @ld v#dQ @vn\nyQ


-------  :lol:------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 15, 2007, 01:42:39 PM


ef\.en\.smg a#rBR q` sQt   [email protected]\
m` g#n hQwn\nt id   n#wOv`@n\
qvl\ hWn @n`blmQ nAgW    v`@g\
@nw\ h#r vQ[QmQ jWvQwym ek v`@g\
:D

a#d|mQn~ nQs` gQyw~ nQm|ny h`        [email protected]~
[email protected] kl vysw~ q#n~ hrQ        v`@g~
ob g#n @s`vQn~ pQr#Nw~ sQw ap s#[email protected]~
[email protected]~ vw~ n$ b#[ @qn~nt        m`@g~


          ------ :D------

ShyaJ

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 15, 2007, 06:23:26 PM
@s`\@r`\ kQyn nm qkQn` vQt h#m wQs\@s\
kdEvk\ awQn\ gw\ @[email protected] [email protected] en\@n\
kdEvk\ @n`@vyQ m` aw wOl rqv` gw\@w\
p$nk\ pmNQ [email protected] wnQyt lg a#w\@w\...

kdEv [email protected]` p$nk\           gw\@w\q
asE pQt gQy gmn\ yn\@n\         pyQn\q
[email protected] @vnskt k`ly         elbWq
[email protected]| "@s`@r`" w\ q#n\ s`@mt a#vQw\q


---- :D--------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 15, 2007, 07:38:59 PM
hWn q#kl [email protected] [email protected] aw gn\n
[email protected] hQtQy @[email protected]\pE adQ mwkyQq
[email protected] k#mwQ [email protected] n0gW n`kW @b`t
@m`@k` kQyn\@n\ a`c|cQ wnQkdy

                                       :P :P


n`kQ unw\ nUv`            mnm`ly`
a`c|cQ unw\ gn\nt u_         sRry`
@t`mQy` m#r#@v| @m| nUvm @n`@v|y`
e'k kQypE mt q#n\ @qhQ       k#@p\y`


---------   :D --------------

ape kattiya kavi liyanawa dakkama matath mona hari liyanna hithuna. Bo akkige idea eka nam niyamai.
issara wage FN ekata dan nitharama enna bari nisa welawak apu gaman liyanna bala poroththu venavaa  :D

Naluuuuuuuuuuu podi mada parak gahuwa kolla wihilu dannawaneeeeeeee  :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 15, 2007, 07:58:14 PM
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------


@pm| sQwOvQlQ kvQ sQwOvQlQ @s\   mwOvn\n
@k`l\@lk\ @h`yn\  krk`@rt    gn\n
wOn\wQs\ p#ym ohE wOr#@lm        in\n
v#s\s @s\m kvQsQwOvQlQ gll`      en\n


------- ~ ~ *  :D  *~ ~ -------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 15, 2007, 08:42:57 PM
ayQyw\ @pm| v#s\s @h`q h#tQ hqEnn p`tyQ
@wmQl` hQww\ @h`qtm @ld vW a#wQ @s\m#yQ
@ld vR sQwk kvQ sQwQvQlQ [email protected]    kWv#yQ
pwmQ wvw\ kvQ bln\n @ld v#dQ @vn\nyQ


-------  :lol:------

      @pm| v#s~st @wmQl` @ld  s#qENE  [email protected]~
      kvQ  sQwOvQlQ @pMQl`  a#wQ w#nk @h`@rn~
      @ld uw~sn   vQtqW  l#bE  akONE   @pmQn~
      nQqQ  @n`qnW  pnQn`  pq  @p`kOr#  [email protected]~

   -sRtr\s~

------  :D -----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 10:25:10 PM
v#hQ br lkONE @n`qkQn @nw\ h`   nlEv`
wOn\ wQs\ p#ym hQw hQw wv   [email protected]`
@[email protected]`w\ [email protected]`m nQqQ vrmQn\ @m|   @qn\n`
sQhQ kl\pn`vw\ tQk tQk   [email protected]`
:D


h#pQl` qQv gQy` v#s~st ytQn~         a#@M~
v#hQ qQy bQ[E @wwt a#lQl` gwt     [email protected]~
a#dQmQn~ ek~s~ v qEtE vQt gQnQ kQkQlQ    [email protected]~
sQhQ kl~pn`vw~ q#n~ nmQ adEyQ        [email protected]~


--------- :shock:---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 15, 2007, 10:30:54 PM
uqyt qv`lt hvst h#m            [email protected]~
p`n` vQt sQnh nQl~ @[email protected]~       g#[email protected]~
pl kW pl` @n`v sQ-pl` gnR         [email protected]~
@g`d @vq h`[email protected]~ @qyQnmQ emQ      [email protected]~


 ------------------ (http://farm3.static.flickr.com/2014/2022318088_0d2851b8a9_o.gif)---------------


a`vt kvQ @g`wn\ @[email protected]    wQs\@s\m
q#k\kt nQwr @[email protected]@w\ nQl  @n`@pnWm
qEtE qEtE gmn\ sQp gn\nt         sQw\ qWm
bl bl inE ep` oy nm|       pQtg#s\m

@b`\
:D

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 10:32:54 PM
nAgQt kQyl` qw\ glvn\nt         hk\@k\
kt m#w @q`dn nUv`@g\ kvQ       q#k\@k\
rs\wQy` ek\k ghgw\ [email protected]       hk\@k\
qw\ @qk wOnk\ adE bv @n`v# apQ  q#k\@k\
rs~wQy ek~k nmQ n#h# [email protected] kQsQ        v`@q~
rs~wQt ng` @gqrqQ @qyQ gOtQ           s`@q~
@h`[h#tQ qm` @p`l~ p#nQ h` wv      @b`[email protected]~
nAgW hqpR k#vEmk~ k` vENQ              @[email protected]~


--------------  :? -------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 10:41:18 PM
nn\n` n`n nn\n` n` nn` n`
@nn\n`  n`n @n\n`n` @nn` n`
nQn\n` n`n nW n`n` @nn` n`
en\@n\ [email protected] kvQpq en\@n\  [email protected]\

                                :( :(


@k`s~ a#t @qk wrmQ @l`kO  a#s~ rwO     vWl`
@k`k~ h#d a#wQ kkOl~ @qk qnQ pnQ       g`l`
pRs~ k[ vn vn` v#tQ v#tQ yn             lWl`
q#k~kq nnn g`nv rs~wQy                bWl`----------(http://farm3.static.flickr.com/2408/2034199521_cdaf95e04d_o.gif)----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 10:47:49 PM
hWn q#kl [email protected] [email protected] aw gn\n
[email protected] hQtQy @[email protected]\pE adQ mwkyQq
[email protected] k#mwQ [email protected] n0gW n`kW @b`t
@m`@k` kQyn\@n\ a`c|cQ wnQkdy

                                       :P :PqEn~ h`qEvk r#v a#n~qW wQbE           n`@n~
@w`l~ s`ymQ wmyQ [email protected]~ [email protected]      [email protected]~
ms~sQn @p`tQt mEw~ vQrsk vW         [email protected]~
sWy` ek~k en~nmQ wrhk~            [email protected]~


------------ (http://farm3.static.flickr.com/2191/2034429521_c345a9dd8f_o.gif) ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 10:54:54 PM
@prmg lkSNE q#k~kw~ mM en          v#[email protected]~
n$ id @[email protected] wnQ kr yn~n nEB       [email protected]~
v#[email protected]`w~ @[email protected] @qn~nm ek @ls     [email protected]~
[email protected]~ gmE @[email protected]~ h#[email protected]`w~ uN rH   [email protected]~


       --------- :P----------


g#[email protected] kw`vyQ kQAkQnQ hVk~        a#wW
wnQvm hQn`vyQ @h`rFhQn~ b#lRmQ      @qwW
pq~qn lw`vt hqvw~ k#@vwQ         kQwW
oy un nmQ kQsQq` @h`[ @[email protected]    n#wW


------------  :P ----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 11:08:51 PM
ayQyw\ @pm| v#s\s @h`q h#tQ hqEnn p`tyQ
@wmQl` hQww\ @h`qtm @ld vW a#wQ @s\m#yQ
@ld vR sQwk kvQ sQwQvQlQ [email protected]    kWv#yQ
pwmQ wvw\ kvQ bln\n @ld v#dQ @vn\nyQ


-------  :lol:------nAgQt kWv`t kmkOw~ n$                    @mQv`
n#h# kQsQ [email protected] [email protected] sQw nmQ @ld        vRv`
sQwhQm wbnR kQsQvkOtw~               @n`kQy`v`
@pmQ v#[email protected]~ @n`@vyQ @pmQ [email protected]~         n$v`


------------  (http://farm3.static.flickr.com/2122/2035185994_a76a9fc2dc_o.gif)------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 15, 2007, 11:18:15 PM
n`kQ unw\ nUv`              mnm`ly`
a`c|cQ unw\ gn\nt u_         sRry`
@t`mQy` m#r#@v| @m| nUvm @n`@v|y`
e'k kQypE mt q#n\ @qhQ       k#@p\y`


---------   :D --------------
n`kQ vRnw~ v[Rr` yyQ gmn~          udQn~
n`kQ n#wQ vRnw~ [email protected] gmn      bQmQn~
pWYwQ @vn~n kr#Nk~ a#w kQymQ      iwQn~
on~n a`cQcQw~ [email protected] uBt         sQwQn~------------ (http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif) ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 16, 2007, 12:05:34 AM
h#pQl` qQv gQy` v#s~st ytQn~         a#@M~
v#hQ qQy bQ[E @wwt a#lQl` gwt     [email protected]~
a#dQmQn~ ek~s~ v qEtE vQt gQnQ kQkQlQ    [email protected]~
sQhQ kl~pn`vw~ q#n~ nmQ adEyQ        [email protected]~


--------- :shock:---------
@wmQ @wmQ kt a#rn\ hQtQy` hrQ k#w  y
sQhQyk\ pwk\ n#w\@wkO bv @[email protected]\  y
v#s\sk\ unw\ @kr#@v| nm| @h`[k\m  y
[email protected] kOkOl\ gwQ q#k\@k\ mm aq   y
:lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 16, 2007, 03:23:10 AM
@prmg lkSNE q#k~kw~ mM en          v#[email protected]~
n$ id @[email protected] wnQ kr yn~n nEB       [email protected]~
v#[email protected]`w~ @[email protected] @qn~nm ek @ls     [email protected]~
[email protected]~ gmE @[email protected]~ h#[email protected]`w~ uN rH   [email protected]~


       --------- :P----------


g#[email protected] kw`vyQ kQAkQnQ hVk~        a#wW
wnQvm hQn`vyQ @h`rFhQn~ b#lRmQ      @qwW
pq~qn lw`vt hqvw~ k#@vwQ         kQwW
oy un nmQ kQsQq` @h`[ @[email protected]    n#wW


------------  :P ----------

 
g#[email protected] kw`vn~ kQymQn~ [email protected]              [email protected]~
ayQy` wmyQ [email protected] h#m                      [email protected]~
kkSl~ @kdQw~wSv h#[email protected] a#vQql` mA      [email protected]~
@b|w~ gw~w @n`v# ayQy` in~                [email protected]~

                   -------- :lol:---------
     
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 16, 2007, 09:21:01 AM
kdEv [email protected]` p$nk\           gw\@w\q
asE pQt gQy gmn\ yn\@n\         pyQn\q
[email protected] @vnskt k`ly         elbWq
[email protected]| "@s`@r`" w\ q#n\ s`@mt a#vQw\q


---- :D--------


yEk\wQy itE krn\tyQ asQpw              argw\@w\
e'mEw\ kdEvt ey b#rQ bv                q#ngw\@w\
enQsyQ kdEv [email protected] p$nk\                 gw\@w\
[email protected]\ krn\nt b#[email protected]\ [email protected]\ kr a#w\@w\

.........................:::::; 8) ;:::::........................

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 16, 2007, 09:47:47 AM
@wmQ @wmQ kt a#rn\ hQtQy` hrQ k#w  y
sQhQyk\ pwk\ n#w\@wkO bv @[email protected]\  y
v#s\sk\ unw\ @kr#@v| nm| @h`[k\m  y
[email protected] kOkOl\ gwQ q#k\@k\ mm aq   y
:lol:nlEv` kOkOl` bv qn\@n\ aqq           oy`
k#[email protected]` a#wQ w#n @vnv` @l`kO    ayQy`
[email protected] nAgQt b#l\mw\ q#m|@m         @my`
[email protected] fQt| ekt un\@g\ @gqrt gQy q`  iql`

.......................:::::; :lol: ;:::::......................
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 16, 2007, 04:24:25 PM
n`kQ unw\ nUv`              mnm`ly`
a`c|cQ unw\ gn\nt u_         sRry`
@t`mQy` m#r#@v| @m| nUvm @n`@v|y`
e'k kQypE mt q#n\ @qhQ       k#@p\y`


---------   :D --------------
n`kQ vRnw~ v[Rr` yyQ gmn~          udQn~
n`kQ n#wQ vRnw~ [email protected] gmn      bQmQn~
pWYwQ @vn~n kr#Nk~ a#w kQymQ      iwQn~
on~n a`cQcQw~ [email protected] uBt         sQwQn~------------ (http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif) ------------

a#w\w [email protected]`t k`tw\ wq     @vnv`
q`@n mqQ un`m lg mhNv  @pn\nnv`
wr#N apQt g#tQs\sQyn\       @p`rknv`
@pm|@l`v apQ kvqw\ ihlQn\ v#[email protected]`


---------  :D  ---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 16, 2007, 07:01:55 PM
qEtE qEtE aw @v|y kvQ      mnhr
hQw hQw i[Em @n` ivsyQ i[Evr
mn a#s @y`q` lQymQ mm  kvQkr
hQw mQwO sQyl\ qQyn\ mt   avsr
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 16, 2007, 07:16:14 PM
qEtE qEtE aw @v|y kvQ      mnhr
hQw hQw i[Em @n` ivsyQ i[Evr
mn a#s @y`q` lQymQ mm  kvQkr
hQw mQwO sQyl\ qQyn\ mt   avsr

8)
sRrQy uq`vn wOr# pQnQ   b$vQl\l
kQyl` [email protected]`  @pr sQtQ   @g`l\l
@h`r gl\ ahEl ahEl` a#yQ   LwvQl\l
ob kvQ lQyn @wk\ n#h# mt  ivsQl\l
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 16, 2007, 07:31:50 PM
Admin x :
b#rQ v#d @n`krpn\ kQv|v` am|m`    mt
hrQ v#d krl @h`[ ahpn\ rt    q#yt
[email protected] un\ @g`wn pq q#k\km hrQ   jyt
ivsEm| n#wQv kvQ km| p#n\@n\    @q`t|t


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 16, 2007, 07:45:15 PM
qEtE qEtE aw @v|y kvQ      mnhr
hQw hQw i[Em @n` ivsyQ i[Evr
mn a#s @y`q` lQymQ mm  kvQkr
hQw mQwO sQyl\ qQyn\ mt   avsr


s#m hQw hq` sns` nEB h#m     wQs\@s\
@h`[ hQw wm` p#wQr#@v nQm|ny as\@s\
qhsk\ v#d a#ww\ nQm|[email protected] h#m  wQs\@s\
kvQ pq lQy`pn\ ml\[email protected] mQn\      ps\@s\

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 16, 2007, 08:33:04 PM
in\n w#n @kl\@l` mm kOkOl`     @n`@vq
yn w#n @kl\@l` [email protected] ps\@sn\    @n`@vq
aq uB n#ww\ @ht uB [email protected]       @n`@vq
@ht uB n#w\w\ mm nm|           v#[email protected]


yn en w#n @m| mQnQht @kl\@l` in\nv`lE
anQw\ ayt yn\n ep` a#vQtQlQ @hm @b`\lE
[email protected] kQyl u_w\ @[email protected] rQAgn\nt e'lE
nQm|ny q#n\ pYsQq\qyQlE e'klE @m| y`lE
  :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Migara on November 16, 2007, 09:09:08 PM
kvQyt kvQy nRlk\ q#k\@k aqy
sQAhlyn\ ek\v pb[Qn kvQ nm| mr#y
h` h` pEr` ek\vW kvQ mEwO v#lt
on\n lQvEv [email protected] kvQym s#mt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 16, 2007, 09:23:56 PM
kvQyt kvQy nRlk\ q#k\@k aqy
sQAhlyn\ ek\v pb[Qn kvQ nm| mr#y
h` h` pEr` ek\vW kvQ mEwO v#lt
on\n lQvEv [email protected] kvQym s#mt


hQwkt hQwk\ ek\ vEnE w#n  mgOlk\y
a#lkt @q`lk\ ek\ vEnE w#n ggOlk\y
kvQyt kvk\ ek\ vEnE w#n  hsk#n\y
ayQy` @myt a` ek sEx      lkONk\y

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 16, 2007, 09:36:15 PM
in\n w#n @kl\@l` mm kOkOl`     @n`@vq
yn w#n @kl\@l` [email protected] ps\@sn\    @n`@vq
aq uB n#ww\ @ht uB [email protected]       @n`@vq
@ht uB n#w\w\ mm nm|           v#[email protected]

[email protected]\ ght yn mQnQh` @wmW nsWlE
aw\@wn\ aw\wt p#n\nm bQmt v#@t|lE
h#m ghtm @ktEvw\ @pn\v` v#d y`lE
@[email protected]\ ght @k`tpE q`t @h`t p#[email protected]\lE


---------  :D---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 16, 2007, 09:58:01 PM


@pm| sQwOvQlQ kvQ sQwOvQlQ @s\   mwOvn\n
@k`l\@lk\ @h`yn\  krk`@rt    gn\n
wOn\wQs\ p#ym ohE wOr#@lm        in\n
v#s\s @s\m kvQsQwOvQlQ gll`      en\n


------- ~ ~ *  :D  *~ ~ -------
@pmt @pm g#nm lQvE kvQ pq kQyvWmQ
m` ht qEn\n [email protected]\ q#k p#nyk\ ngmQ
v#qQ bN kQsQq` ob @n`kQyn bv qnQmQ
wOn\ wQs\ p#@y\ kvQ [email protected]| [email protected] asmQ

-------- :lol:-----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 16, 2007, 10:18:20 PM
in\n w#n @kl\@l` mm kOkOl`     @n`@vq
yn w#n @kl\@l` [email protected] ps\@sn\    @n`@vq
aq uB n#ww\ @ht uB [email protected]       @n`@vq
@ht uB n#w\w\ mm nm|           v#[email protected]


"mA @p`r" bsQn\ @m| @m`nv`   kQynvq
@k`l\ln\ in\n w#n kOkOLn\   @m`@h`ktq
aq @ht kl\ bl` v#rqENE w#nqQ   w#w
mQqQ wQw\wyQ kQy` [email protected]\   [email protected]`m ay
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 17, 2007, 10:49:00 AM
syQbr\ [email protected] pQyBL  [email protected] v#d          bll`
sWgQrQ pQlQgnQn\ [email protected] oy hQs              nvl`
@l`k\@k`w\ n#@vwQ @m| kvQy @g v#d   q#kl`
lQypn\ sWgQrW ls\sn kvQ                @g`wl`
8)  8)  8)


lEl` n#wQ vlt pn~dQw           kny`lE
kpRt` [email protected]~ u_ @h`[        kvQy`lE
@b`l~ vQ a#wQ @g`ym udht      [email protected]
[email protected]~ vs` v#d @pn~n`pn~           y`lE


----------------   :? :? :? ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 17, 2007, 11:29:40 AM
[email protected] @p\lQy oy`t kQv|@v| kv|                  q
[email protected]\ ght [email protected]`t @[email protected]\@n v#s\@sn\      q
udQn\m yn vqEr` kvq` @h`\ bQmt v#@tyQ        q
@[email protected]\ ght @n` @k`t` kvQy t yn\nt b#rQ  q

udQn\ yn wOr#m vqErw\ @[email protected] hQwn\@n\
kQsQmq`k bQm @n`v#@tn bvyQ kQyn\@n
a#q @h`ymQn\ vQrQw\wmQn\ u_ hQn#@hn\@n\
v#tEnE q`t oy pErs`rm|   nvwQn\@n\

------ :?---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Binuki on November 17, 2007, 11:43:46 AM


weys,d Thd,f.  f l     ioafoa
tkakg ug;a ys;=kd wfk f me;af;a
f l uvqj wf.ag ksu    we;af;a
Tfn lj,g fk; uf. we| ne| .;af;a

.=;a;s, weoqre wdfjd;a k f me;af;a
fudkjd fjhso lsh,d ug iel ke;af;a
f l j,ska jemqr uf. ys; .;af;a
fudk lhoehs ug f,dl= mekhls we;af;a
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Aseni on November 17, 2007, 12:24:18 PM

uks~ [email protected]~r$ kvQy...

@l`k~kt n#@vn  [email protected]`[E  bQ[Q     prg#wQyn~
kvQyt     a#vQw~   kOlQyt   h#[Q  @hlEb#[email protected]~
[email protected]     evn   ps~st    v#[Q      @h~v`yn~
yn~nt   @[email protected]  h#[Qvw   n#wQ     [email protected]~

syQbr\  [email protected]  qQqEln    nQm|[email protected]~    sEv[
ivsnE  b#rQvQ  nQvtEn~    [email protected]~    hQ[Qn
phrn  sEnK  knpw   hrQh#tQ   @n`[#n
qEtEh#k qEsQn~  v#wQr#NE  v#sQkQlQ   @k`nk

sQAhl  @lyw~  h#wQkr mEqlt vQkON`
mnEsw~ gONw~  [email protected]~ lb|bt wbl`
h#qEvt l#b#[Q nQm|@nn~ aqQnt kQyl`
ev|vt sEm|m`  [email protected] bQv|kQrQ @prq`   

[email protected]   

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 17, 2007, 01:02:58 PM
mcn\ sWgQrW lQv|@v| kvQyk\                 q
tQkk\ [email protected] @gn lQv|@v`w\ @h`q n#w\  q
mm a`vt uBt tQkk\ ap\st|             q
sWgQrQ [email protected] h#tQ @m| mm qn\n#w\        q

syQbr\ [email protected] pQyBL  [email protected] v#d          bll`
sWgQrQ pQlQgnQn\ [email protected] oy hQs              nvl`
@l`k\@k`w\ n#@vwQ @m| kvQy @g v#d   q#kl`
lQypn\ sWgQrW ls\sn kvQ                @g`wl`
8)  8)  8)

pq hwrk\ kOr#tE g`l [email protected]\ @vyQq
pErs`rm| @[email protected]|v`t apQ by @vyQq
nm q`gw\ pmNQn\ uB [email protected]\ @vyQq
w`@lt kvQyk\ lQyn\n qn\@nm  n#q\q

kvQyk\ lQyn\nt pEUvn\nm| [email protected]
s#ryk\ @n`sQw lQypn\ kQsQ n$ kht
pq hwrkt eLQv#t glp` yst
[email protected] gnQn\ w`@lt kvQ lQyn\nt
  :lol:  :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Aseni on November 17, 2007, 01:27:30 PM
kvQyt kvQy @qn\nt oy env`         q
krn\n b#rQnm| p#w\wt @vnv`          q
nyt khQn\nt oy [email protected] env`           q
[email protected] vr#N @n`p#wQr#@n\ @k`yQbq   q


Nyt    khQn~nt  ipqEn  [email protected]  @b`k~k
mEk~kO    ghn~nt  pEr#q#wQ g#wQ    ps~s
vr#N   kQyn~nt  h#qEvt  @gn    sQAh
pEs~s  h#@ln~nt  lMbv   sQhQ    gn~n

[email protected]

:P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Aseni on November 17, 2007, 01:50:53 PM
[email protected] @p\lQy oy`t kQv|@v| kv|                  q
[email protected]\ ght [email protected]`t @[email protected]\@n v#s\@sn\      q
udQn\m yn vqEr` kvq` @h`\ bQmt v#@tyQ        q
@[email protected]\ ght @n` @k`t` kvQy t yn\nt b#rQ  q@[email protected]~ ght @k`tmQn~ yn @m`t  sQhL`
a#@mn~  pqt    pEqmQn~ en g#wQ  kOlQy`
[email protected]~  uBt   gnQmQn~ sw~ gON  [email protected]`
hQ[Qn~   w#nk  pnQmQn~ sQtQ lk    v[Er`

[email protected]
:P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 17, 2007, 07:22:51 PM
kvQyt kvQy @qn\nt oy env`         q
krn\n b#rQnm| p#w\wt @vnv`          q
nyt khQn\nt oy [email protected] env`           q
[email protected] vr#N @n`p#wQr#@n\ @k`yQbq   q
kvQy`   kQy` kt m#w @qdR nQs`      wm`
sQtQy`   sQw` @wq pQLQwOr# a#w#yQ     qm`
pQrQy`   vkOw~ n#wQ sQvR pq evnR     kQm`
nrQy`   sQAh @vs~ gw~w` [email protected]      wm`

mwkq    lQA pwOl yt sQtQ wdQ           @gmQb`
kQsQvq   @n`qRtR u_ sQtQy` hQs              pRmQb`
sQwOvq   @l`[email protected]~n m#r#[email protected] bd       pRmQb`
epRvw   ylQ rMyQ aq @mQ a#t           @gmQb`

[email protected]~    bQr$ pmNQn~ kr kr      sq~q
kQsQvk~    vw~ n#wQy h[tw~ vW       sQq~q
[email protected]~   vn~t a#v#sQyQ nmQ pr     sQq~q
kvQyk~    lQy`pn~ sQwQvQlQ kr         sRq~q


------------  (http://farm3.static.flickr.com/2153/2039685230_36ab7cbed8_o.gif) ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 17, 2007, 07:33:10 PM
kvQyt   kvQy ynR @mQ a#[email protected]        nmy
kvQyt   lQvQy yRwO kvQyk~            pmnmy
kvQyt   wOn~ kvk~ [email protected] q#n       q#ny
kvQv#t   rkQn~nn~ mt kmQ kl        m#ny


------------   :?  ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 17, 2007, 07:47:32 PM

a#w\w [email protected]`t k`tw\ wq     @vnv`
q`@n mqQ un`m lg mhNv  @pn\nnv`
wr#N apQt g#tQs\sQyn\       @p`rknv`
@pm|@l`v apQ kvqw\ ihlQn\ v#[email protected]`


---------  :D  ---------

Machan Doca Malli,  Mewa liyanne Fit ekata.... Harida__ :D :D

us~s`    kr hlw~ @b`~ p#nQ e~w~    mqW
m#s~s`   [email protected] wvw~ ynvlR udt   a#qW
ps~s`   bQm a#nRnR qvsk @h`[t    rQqW
vs~s`   k[RU bl hQs aA a#wQq     a#qW


----------- (http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif) ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 17, 2007, 07:58:11 PM

a`vt kvQ @g`wn\ @[email protected]    wQs\@s\m
q#k\kt nQwr @[email protected]@w\ nQl  @n`@pnWm
qEtE qEtE gmn\ sQp gn\nt         sQw\ qWm
bl bl inE ep` oy nm|       pQtg#s\m

@b`\
:DqRtE mRl~ vr b#l~m a#l~mk~ a#wQ    vWqE
hq g#[email protected]~ hqt hqvw lA      vWqE
aw~ qEtEvyQ nQs` mA @my kQymQ    i[E
pQt g#s~mt kqQm qQv osEvkQ      h`qE


------------(http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif)------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on November 17, 2007, 08:06:03 PM
Quote
"mA @p`r" bsQn\ @m| @m`nv`   kQynvq
@k`l\ln\ in\n w#n kOkOLn\   @m`@h`ktq
aq @ht kl\ bl` v#rqENE w#nqQ   w#w
mQqQ wQw\wyQ kQy` [email protected]\   [email protected]`m ay
:D

Pl n#wQ r#kt vv|ln\ env`        q
@m| mm n#wQ w#n @kl\ln\ in\nv  q  8)
vyst gQy`in\ psE @m`n a`wl\     q
@w\r#m| gn\n kQv|@v| wrh` n$ @n\  q
  :D

@kl\ln\ m#q\@q @p`r @vn\nt k#s kvn
un\ LM kQc @vl` q#n\ @h`t bQm a#nEN
wOn\ ym @[email protected] @wk\ @l`\@km eLQ krn
pEn\ s[ q#k\k`m [email protected]`w\ udE bErn

 :wink:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 17, 2007, 09:44:58 PM

nlEv` kOkOl` bv qn\@n\ aqq           oy`
k#[email protected]` a#wQ w#n @vnv` @l`kO    ayQy`
[email protected] nAgQt b#l\mw\ q#m|@m         @my`
[email protected] fQt| ekt un\@g\ @gqrt gQy q`  iql`

.......................:::::; :lol: ;:::::......................@s`[email protected]`~      ek~kmy [email protected] qk~nt       r#sQr$
@s`[email protected]`~      wmyQ @[email protected] krnt      a#sRr$
@s`[email protected]`~      [email protected]~ mRl~ q` i[lm          mQwOr$
@s`[email protected]`~      aq @m`kq [email protected] @[email protected]    hwOr$       :?


----------  :D ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 17, 2007, 10:44:15 PM
sWgQrQ [email protected]~ lQyn~n wv kvQ pq b#[
swOtkQ ob kvQ pq pbqn` ayEr# q#k
kvQ lQyn~n b#h#yQ [email protected] @b`r#vt @n`v# @pr
@b`r# kQyn~n [email protected]~ bv q#n [email protected] aq
:D :D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 17, 2007, 11:44:41 PM
sWgQrQ [email protected]~ lQyn~n wv kvQ pq b#[
swOtkQ ob kvQ pq pbqn` ayEr# q#k
kvQ lQyn~n b#h#yQ [email protected] @b`r#vt @n`v# @pr
@b`r# kQyn~n [email protected]~ bv q#n [email protected] aq
:D :D :D

qQy adE [email protected]\ hrQ sq\@qn\ @[email protected]\@n\
qQy pQrQ [email protected]\ n#h#@n\ qQy @[email protected]\@n\
nEvN#w\w` nQhV bv @n`m#wQq qn\@n\
o|n$ vQtqQ [email protected] pn\hQ[     lQy#@vn\@n\


@m| kvQ @wYd| [email protected]\ kvQyt kvQ [email protected]`t a#w\wtm hrQ a`s`vk\ a#wQ un`. a#d|mQn\ ek\s\ sh @b`\[email protected]\ a#vtQl\l nQs` mm nQhVv @n`yQ[ lQyn\n ptn\ gw\w`.
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 18, 2007, 12:01:49 AM


qQy adE [email protected]\ hrQ sq\@qn\ @[email protected]\@n\
qQy pQrQ [email protected]\ n#h#@n\ qQy @[email protected]\@n\
nEvN#w\w` nQhV bv @n`m#wQq qn\@n\
o|n$ vQtqQ [email protected] pn\hQ[     lQy#@vn\@n\


@m| kvQ @wYd| [email protected]\ kvQyt kvQ [email protected]`t a#w\wtm hrQ a`s`vk\ a#wQ un`. a#d|mQn\ ek\s\ sh @b`\[email protected]\ a#vtQl\l nQs` mm nQhVv @n`yQ[ lQyn\n ptn\ gw\w`.


kvQyt kvQyk~ wnQkm [email protected] a#mQnW
vqnQn~ vqn amEn`l` @g`wn kvQ
asQrQy qEtE vQtqQ sQwtw~ @v|y sQrQ
ayQyt @mn~ s#mt lQynt [email protected]~ kvQ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: BLACK on November 18, 2007, 02:03:22 AM
(http://img530.imageshack.us/img530/9452/dsc00705rl0.jpg)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 18, 2007, 12:26:44 PM

@s`[email protected]`~      ek~kmy [email protected] qk~nt       r#sQr$
@s`[email protected]`~      wmyQ @[email protected] krnt      a#sRr$
@s`[email protected]`~      [email protected]~ mRl~ q` i[lm          mQwOr$
@s`[email protected]`~      aq @m`kq [email protected] @[email protected]    hwOr$       :?

----------  :D ------------

[email protected]`\ ubt [email protected] n#h# kQsQq`         hwOr$
s#mq` ub pmNQ [email protected] hQw              mQwOr$
a#sErt a#yv m` @[email protected] n#h#       mQwOr$
kOkOl` kQy` kWvt @n`m vn\       hwOr$

....................::::: :lol: :::::.....................
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 18, 2007, 12:59:41 PM
qEtE qEtE aw @v|y kvQ      mnhr
hQw hQw i[Em @n` ivsyQ i[Evr
mn a#s @y`q` lQymQ mm  kvQkr
hQw mQwO sQyl\ qQyn\ mt   avsr


sWgQrQ [email protected] q#kl` [email protected]|                   pq
uwOr` gQy` swOtQn\ [email protected]\                   hq
kvQkm| b$ kQy` kQv`                 amwkq
kvQkm| vlt avsr @n`@qn\@n\      @m`tq
....................::::: 8) :::::.....................
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 18, 2007, 05:45:28 PM
qQy adE [email protected]\ hrQ sq\@qn\ @[email protected]\@n\
qQy pQrQ [email protected]\ n#h#@n\ qQy @[email protected]\@n\
nEvN#w\w` nQhV bv @n`m#wQq qn\@n\
o|n$ vQtqQ [email protected] pn\hQ[     lQy#@vn\@n\      sElgk~  a#vQqQn~ hAkQwQ  k#v|vw~
      akONk~ [email protected]~ hdvl~   qEn~nw~
      kOlENk~ [email protected]~ hQ[Qh#tQ  svQmw~
      qQrQyk~   q#kOmn~ obqEn~  s#mtw~

      sWgQrQ  [email protected] ur#my @l`vtm     kQyn
      a#qQnW r#vn~  kQsQqQn @n`m#@kn  mwk
      p#rqW  qnn~  gQyh#tQ h#[Qvw     n#wQv
      svQqW  ngn~  nQm|ny  apQs#m      hQ[Qn

      in~qn  s#nQn~  [email protected] qlEln  nQm|@n~
      @qv|qw~  b#lEm|   s#mvQt nQvtv p#[email protected]~
      vl~p#l  mElQn~     uqErl ps~pQd  [email protected]~
      qQrQa#wQ  hQwQn~    as~v#q nAvmE  [email protected]~

   -sRtr\s~.

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Migara on November 18, 2007, 07:31:02 PM
kvQyt kvQy gjr`@mt @m`\rnv`
bQ[E bQ[E ek\v gAg`vk\ [email protected]`
e' [email protected] m @p`dQ @p`dQ vlQ a#wQ @vnv`
nQm|ny srn ap sQw\ nm| wOtE @vnv`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 18, 2007, 08:38:23 PM

qRtE mRl~ vr b#l~m a#l~mk~ a#wQ    vWqE
hq g#[email protected]~ hqt hqvw lA      vWqE
aw~ qEtEvyQ nQs` mA @my kQymQ    i[E
pQt g#s~mt kqQm qQv osEvkQ      h`qE


------------(http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif)------------mEl\vr qEtEv`m hqvw      g#hEN`t
[email protected] ep` ml ykO sQhQ vEn` mt
@qpyt pN arn\ qQv|v`  nQvs\@nt
nRlk\ mwOrlyQ sQhQ gw\@w\   @h`[t
 

@b`\
:(

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 18, 2007, 08:59:27 PM
rjkm| kLw\ kL km|   pl @qnv`
npErk\ [email protected]`w\ ey psEps   eLvnv`
@k`wrm| h#AgOvw\ k#s\sw\   eLQ @vnv`
kpEkm| mm [email protected]`w\ qvsk    hrQynv`
:D

kn\n gw\w p`n\ b`@g gOl\@l`\y
@b`n\n gw\w @w\ @k`\p\@p pl\ rhy
in\n hQtQn\nt b#rQ mh wnQkmy
a#d|mQn\ ak\@k [email protected] kl vysw\ hrQy

                                       8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 18, 2007, 10:54:14 PM
@wmQ @wmQ kt a#rn\ hQtQy` hrQ k#w  y
sQhQyk\ pwk\ n#w\@wkO bv @[email protected]\  y
v#s\sk\ unw\ @kr#@v| nm| @h`[k\m  y
[email protected] kOkOl\ gwQ q#k\@k\ mm aq   y
:lol:k#kOlW      vw @w`sQn~ mRwO k#l~mn~    isQl`
mRkOlW      b#lRmQ lq hq wOl a#w       rF[Ql`
rQkQlW      lq @lsQn~ gs hq pn       n#gQl`
kQkQlW      aq @w`sQn~ hmRvWl`           kOkOl`


------------ (http://farm3.static.flickr.com/2185/2040489037_0a25419e69_o.gif) ------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 19, 2007, 12:26:26 AM

mEl\vr qEtEv`m hqvw      g#hEN`t
[email protected] ep` ml ykO sQhQ vEn` mt
@qpyt pN arn\ qQv|v`  nQvs\@nt
nRlk\ mwOrlyQ sQhQ gw\@w\   @h`[t
 

@b`\
:(
vQsRl`      a#l~m @nwO k#l~mt mn      @l`~l
v#tQl`      b#l~m a#w klR [email protected]       a`l
sQwl`      plk~ n#w q#n~ nmQ hrQ        k`l
owl`      sRL#MQl~l b#n~qQy yRwO           nEl


------------(http://farm3.static.flickr.com/2057/2043625393_5b49452840_o.gif)------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 19, 2007, 12:28:36 PM
nQm|[email protected] kvQ @g`wn kvQ kQvQ[Q rFL awr
kOkOln~ kQkQlQyn~ a#wQ bv s#mtm psk~ kr
@n`[email protected]~ kr kpEkm| b`@gt bn~[` krk`r
kvQ pq v#l~ qUln ayEr# hrQ mnrm| mQwOr

            ------ :D-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 19, 2007, 02:47:21 PM
@pmt @pm g#nm lQvE kvQ pq kQyvWmQ
m` ht qEn\n [email protected]\ q#k p#nyk\ ngmQ
v#qQ bN kQsQq` ob @n`kQyn bv qnQmQ
wOn\ wQs\ p#@y\ kvQ [email protected]| [email protected] asmQ

-------- :lol:-----------

sw\wyQ eq` lQv|@v| kvQkm| mm         [email protected]
enQsyQ qEn\@n ovqn\ obht          @[email protected]
q#n\ nm| mmw\ wnQkd vW a#wQ            @s\m
@qnvq [email protected] bh mt kvQ lQynt @pr  @sm

------   :D  ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 19, 2007, 04:07:59 PM
ght ghk\ mEn g#[email protected]\           @m`[email protected]
sQwt sQwk\ hmE [email protected] ksE kOsE         [email protected]
kvQyt sWgQrQ [email protected] @m|          nQm|[email protected]
iwQn\ kQmq vlQ @m| syQbr\           [email protected]\qW
  8)  8)  8)


nQm|[email protected] i[n\ gQy uB apQ @n`qnWq
w#n w#n gQhQn\ kQyn` @q\ @n`@[email protected]\q
sWgQrQ qn\nv#yQ kQv|@v uB @n`@vq
sQhQyw\ kl\pn`vw\ q#n\ n#h# @n\q

:lol:Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 19, 2007, 04:36:07 PM
nQm|[email protected] kvQ @g`wn kvQ kQvQ[Q rFL awr
kOkOln~ kQkQlQyn~ a#wQ bv s#mtm psk~ kr
@n`[email protected]~ kr kpEkm| b`@gt bn~[` krk`r
kvQ pq v#l~ qUln ayEr# hrQ mnrm| mQwOr
            ------ :D-----

kOkOln\ sQtQn bv kQvEvw\ ob @mhQ   @k`wrm|
mm nm| @n`@v| [email protected]\ ob hQwn       wrm|
[email protected] hQw ob ht @pm| krn`             wrm|
ob ht w`m v#[email protected]\n#wOv`q        rw\wrn\

........................(http://farm3.static.flickr.com/2185/2040489037_0a25419e69_o.gif)........................
 
naluu ube smile ekak mama gatta hodey eka methanata gelapenawa wage hik hik hik :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 19, 2007, 05:45:41 PM
kOkOln\ sQtQn bv kQvEvw\ ob @mhQ   @k`wrm|
mm nm| @n`@v| [email protected]\ ob hQwn       wrm|
[email protected] hQw ob ht @pm| krn`             wrm|
ob ht w`m v#[email protected]\n#wOv`q        rw\wrn\

........................(http://farm3.static.flickr.com/2185/2040489037_0a25419e69_o.gif)........................
 
naluu ube smile ekak mama gatta hodey eka methanata gelapenawa wage hik hik hik :lol:

hQwn wrm| [email protected]~ @n`vEnw~ nQm|@n~
kQyn wrm| @h`[ y#yQ @[email protected] [email protected]~
smhr @k`[email protected] kOkOl~ km| vh [email protected]~
mm nm| @n`@v| [email protected]~ y#yQ [email protected]~

                ------ :D-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 19, 2007, 10:32:13 PM
@hmQ @hmQhQt [email protected]\ @[email protected]\
a#vQlEnE gQnQ nQvW @g`sQn\
in\nt h#[email protected] [email protected]`sQn\
[email protected] jy phn\ sQwQn\

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 20, 2007, 08:54:42 AM
kOkOln\ sQtQn bv kQvEvw\ ob @mhQ   @k`wrm|
mm nm| @n`@v| [email protected]\ ob hQwn       wrm|
[email protected] hQw ob ht @pm| krn`             wrm|
ob ht w`m v#[email protected]\n#wOv`q        rw\wrn\

........................(http://farm3.static.flickr.com/2185/2040489037_0a25419e69_o.gif)........................
 
naluu ube smile ekak mama gatta hodey eka methanata gelapenawa wage hik hik hik :lol:


krml h#@lnkmQ gQy [email protected]`      [email protected]~
[email protected]~ wmyQ [email protected] h#m      [email protected]~
a#yQ q#n~ kOkOlE gwQ awh#rl`      a#[email protected]~
atsQl~ gw~w [email protected] @vs~ @q`~      [email protected]~


........................(http://farm3.static.flickr.com/2057/2043625393_5b49452840_o.gif)........................
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 20, 2007, 09:19:28 AM
hQwn wrm| [email protected]~ @n`vEnw~ nQm|@n~
kQyn wrm| @h`[ y#yQ @[email protected] [email protected]~
smhr @k`[email protected] kOkOl~ km| vh [email protected]~
mm nm| @n`@v| [email protected]~ y#yQ [email protected]~
                ------ :D-----


@pm| [email protected]\ m` obt| ht @m|             wrm|
[email protected]\ kQy` ahgn\nt @n`@v|   rw\wrn\
v#[email protected]\@n\ n#wQnm| m`@g\ @p\[email protected]|      wrm|
kOmk\ krm|q#yQ v#[email protected]\n$        rw\wrn\

(http://img211.imageshack.us/img211/6071/mamapawgz8.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 20, 2007, 01:28:54 PM

@pm| [email protected]\ m` obt| ht @m|             wrm|
[email protected]\ kQy` ahgn\nt @n`@v|   rw\wrn\
v#[email protected]\@n\ n#wQnm| m`@g\ @p\[email protected]|      wrm|
kOmk\ krm|q#yQ v#[email protected]\n$        rw\wrn\

(http://img211.imageshack.us/img211/6071/mamapawgz8.gif)

@n`l#bENw~ Gn rn~ @pY~my ob oy kQyn wrm|
vth` gwQmQ [email protected]~ nm| @n`vn vg @bY`yQlr\ is~wrm|
@s`[email protected]`~ kQyn vQt sQhQ @[email protected]~ [email protected]~ p`n` vQs~km|
h#kQ @vq @ht pqQnt asE @[email protected]~ w#n w#n krmQn~ @pm|..?

                ------ :)-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 20, 2007, 02:17:23 PM
@n`l#bENw~ Gn rn~ @pY~my ob oy kQyn wrm|
vth` gwQmQ [email protected]~ nm| @n`vn vg @bY`yQlr\ is~wrm|
@s`[email protected]`~ kQyn vQt sQhQ @[email protected]~ [email protected]~ p`n` vQs~km|
h#kQ @vq @ht pqQnt asE @[email protected]~ w#n w#n krmQn~ @pm|..?
                ------ :)-----


asEpQtQn\ b#s @b`\ klk\ @vnv`        mA
mm yn\@n\ p#@j`@r`\@vn\ wmyQ       q#n\
a`@v`w\ [email protected]\ ek\k h`q @vn\n     q#n\
rvEm| ek\k yn\nmQ [email protected]    p#@j`@r`\@vn\

............................(http://img235.imageshack.us/img235/1494/drivingdq6.gif)............................
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 20, 2007, 02:30:29 PM

asEpQtQn\ b#s @b`\ klk\ @vnv`        mA
mm yn\@n\ p#@j`@r`\@vn\ wmyQ       q#n\
a`@v`w\ [email protected]\ ek\k h`q @vn\n     q#n\
rvEm| ek\k yn\nmQ [email protected]    p#@j`@r`\@vn\

............................(http://img235.imageshack.us/img235/1494/drivingdq6.gif)............................

h`q @[email protected] @k`~m w`m kdEv           [email protected][email protected]~
p#[email protected]`[email protected]~ gQyw~ w`m @w`p~pQy hQs     [email protected]~
@vn @[email protected]~ sMv`@gn n#wQvq hQw a#[email protected]~
aV [email protected] yn~n [email protected]| p#[email protected]`~         wOr#@l~

                  -----  :)----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 20, 2007, 02:56:16 PM

krml h#@lnkmQ gQy [email protected]`      [email protected]~
[email protected]~ wmyQ [email protected] h#m      [email protected]~
a#yQ q#n~ kOkOlE gwQ awh#rl`      a#[email protected]~
atsQl~ gw~w [email protected] @vs~ @q`~      [email protected]~

........................(http://farm3.static.flickr.com/2057/2043625393_5b49452840_o.gif)........................

n#h# mm [email protected] ub [email protected] [email protected]`  ps\@s\
[email protected]\ [email protected]\ mt rhsQn\ un\@g\      ps\@s\
ek\ vW kQkQlQyn\ ub ht @ktEvt   ps\@s\
@m| @s`\@r`\ mQwOrw\ sQhQ [email protected] in\    ps\@s\


........................(http://img254.imageshack.us/img254/5098/adgm0.gif)........................
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 20, 2007, 03:20:26 PM
h`q @[email protected] @k`~m w`m kdEv           [email protected][email protected]~
p#[email protected]`[email protected]~ gQyw~ w`m @w`p~pQy hQs     [email protected]~
@vn @[email protected]~ sMv`@gn n#wQvq hQw a#[email protected]~
aV [email protected] yn~n [email protected]| p#[email protected]`~         wOr#@l~
                  -----  :)----


kdEvk\ n#h# q#n\ ml\ mQtkOyQ            a#w\@w\
@w`p\pQy glvn\nt nm| wv hQw        n#w\@w\
@vn [email protected] [email protected] [email protected] s#gvW         n#w\@w\
ob ht pmNyQ [email protected] a`ly pEq krl`   a#w\@w\

.................................(http://img339.imageshack.us/img339/9158/axps0.gif)..................................
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 20, 2007, 03:39:31 PM

kdEvk\ n#h# q#n\ ml\ mQtkOyQ            a#w\@w\
@w`p\pQy glvn\nt nm| wv hQw        n#w\@w\
@vn [email protected] [email protected] [email protected] s#gvW         n#w\@w\
ob ht pmNyQ [email protected] a`ly pEq krl`   a#w\@w\

.................................(http://img339.imageshack.us/img339/9158/axps0.gif)..................................

kWvw~ @k`wrm| [email protected] sQw mt @pm| krn wrm|
mQwOrn~ [email protected] kQm [email protected] ob [email protected]~ bv ewrm|
as` a#w kQkQlQyn~ a#wQ bv oy isv|@v mnrm|
iwQn~, p#[email protected]`[email protected]~ yyQ smhr# p` @nk @sl~lm|

                   ----- :D----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 20, 2007, 03:46:40 PM
Machan Doca Malli,  Mewa liyanne Fit ekata.... Harida__ :D :D

us~s`    kr hlw~ @b`~ p#nQ e~w~    mqW
m#s~s`   [email protected] wvw~ ynvlR udt   a#qW
ps~s`   bQm a#nRnR qvsk @h`[t    rQqW
vs~s`   k[RU bl hQs aA a#wQq     a#qW


----------- (http://farm3.static.flickr.com/2324/2019768343_8bd64688b2_o.gif) ------------

qn\[email protected]`\ fQt| ekt bv.... m`myQt| @n`k$vt,  apQ iwQn\ y`[email protected]`@n\....
  :lol: :lol:


h#kQ q` kLh#kQ @q\             krn\nt
@n`h#kQ klt e' vQqQht       hQqQn\nt
skQ h#tQ q#ngn\ jWvQwym     vQqQn\nt
nU bt|t`  blEnt|tkO     @n`@vn\nt

--------  :D  --------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 20, 2007, 04:24:02 PM
kvQyt kvQy a#[email protected] wnQkm           g#ny
@n`q#nQm v`@g q#n\ in\@n\ in\          pQty
;`j\ smg a#rbEn [email protected] @pm|            hrby
[email protected]\ pQt [email protected]#yQ asn\@n\  b#g$pw\vy
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 20, 2007, 05:17:26 PM
kvQyt kvQy a#[email protected] wnQkm           g#ny
@n`q#nQm v`@g q#n\ in\@n\ in\          pQty
;`j\ smg a#rbEn [email protected] @pm|            hrby
[email protected]\ pQt [email protected]#yQ asn\@n\  b#g$pw\vypm` @vlyQ n#[email protected]~ ey [email protected]~     [email protected]
b#n~[` apQ pq v#l~ mvmQn~ @nk      kvt
[email protected] wnQ m#@kn~n kvQ @gwOvw~   nQm|nyt
yqQmQ sm` vW nm| ym| vrqk~ @m|   a#mQNEmt

                 ----- :(-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nishii on November 20, 2007, 11:06:53 PM
kvQyt kvQy a#[email protected] wnQkm           g#ny
@n`q#nQm v`@g q#n\ in\@n\ in\          pQty
;`j\ smg a#rbEn [email protected] @pm|            hrby
[email protected]\ pQt [email protected]#yQ asn\@n\  b#g$pw\vypm` @vlyQ n#[email protected]~ ey [email protected]~     [email protected]
b#n~[` apQ pq v#l~ mvmQn~ @nk      kvt
[email protected] wnQ m#@kn~n kvQ @gwOvw~   nQm|nyt
yqQmQ sm` vW nm| ym| vrqk~ @m|   a#mQNEmt

                 ----- :(-----


[email protected]~ pQtgQyw~ ob @[email protected] @qbs
[email protected] ey sQnhvk~ rn~q` mEvg
@s`[email protected]`~ X`j~ @qmQ [email protected]~Xyk~ mm
@pm| @n`klv eLQpQt n#hW oy @lst
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 20, 2007, 11:37:39 PM
[email protected]~ pQtgQyw~ ob @[email protected] @qbs
[email protected] ey sQnhvk~ rn~q` mEvg
@s`[email protected]`~ X`j~ @qmQ [email protected]~Xyk~ mm
@pm| @n`klv eLQpQt n#hW oy @lst


wOwQ ml~ pEqmQ [email protected] mQwOrQy nQXW       ht
rn~[` [email protected]| sQnh` [email protected] kvQ   [email protected]|vt
@pm| @n`kLw~ m`  ob s#m     iqQrQpQt
pEqmQ wvw~ ml~ mQtQyk~    qEn~ [email protected]

                    ----- :)-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 21, 2007, 01:41:48 AM
wnQkm h#rqm` sQwkt         [email protected]\n
kvQkm @h`[yQ a`qr ml\       [email protected]\n
mQwOqm|@h`[yQ ap h#mtm      ek\@vn\n
nQm|ny @h`[yQ wv kvQ sQw\   b#[email protected]\n

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 21, 2007, 01:52:52 AM
X`j\, @s`\@r`\, @nw\ , nU , sRtr\s\ , a#d|mQn\ ek\s\ , @mkW @n`kW sQyl\ln\tm

kvQyt kvQ lQy` s#[email protected] sQw\ rn\q`
@pm| kvQ ek\k vlQyt kvQ lQvE hn\q`
h#AgQ h#AgQ @vs\ b#[Q ay n#tE hQn\q`
rsvw\ un` @m| @wYd| ek ob hn\q`

@b`\
:D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 21, 2007, 02:56:03 AM

sw\wyQ eq` lQv|@v| kvQkm| mm         [email protected]
enQsyQ qEn\@n ovqn\ obht          @[email protected]
q#n\ nm| mmw\ wnQkd vW a#wQ            @s\m
@qnvq [email protected] bh mt kvQ lQynt @pr  @sm

------   :D  ------

mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 21, 2007, 03:52:51 AM
mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt


      wnQkm @h`[ vEnw~  kvQpq  mvn~nt
      hqwOl   hQs~  idk~  av#sQy mEmENn~n
      pErvn  @pm|  vqn~  ek~kl [email protected]~m
      kvQyk  mEqE   h#MOm| obwOl w#n~pw~y

      -sRtr\s~

  :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 21, 2007, 04:27:51 AM
mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt


      wnQkm @h`[ vEnw~  kvQpq  mvn~nt
      hqwOl   hQs~  idk~  av#sQy mEmENn~n
      pErvn  @pm|  vqn~  ek~kl [email protected]~m
      kvQyk  mEqE   h#MOm| obwOl w#n~pw~y

      -sRr\ts~

  :D

kvQyk  mE[EE h#gSm| wv             v#@dn~nt
hq wSl hQs~ idw~ pErv`             wbn~nt
wnQ km| @q`[email protected]~ kQsQ q` @n`m      h#@qn~nt
[email protected]`w~ bhk~ nrkq oy          il~lWmkt


       ----------- :P----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 21, 2007, 07:22:21 PM
 wnQkm @h`[ vEnw~  kvQpq  mvn~nt
hqwOl   hQs~  idk~  av#sQy mEmENn~n
pErvn  @pm|  vqn~  ek~kl [email protected]~m
kvQyk  mEqE   h#MOm| obwOl w#n~pw~y
                             -sRr\ts~
  :D

ahst ir hqw\ wnQyt wnQ        rFkl`
ml vt pvn\ rFlQ  wnQ @n`wnQy   mkl`
kvQyt n#gOv h#gOmn\ n#w         vQsQrWl`
hqvw hQs\ idk\ wvmw\ n#w       q#nQl`

----- :)------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 21, 2007, 07:29:15 PM

wnQkm mkn\n kvQ pq               @g`[email protected]\
[email protected] @pn\vn\n ef\ en\ ek @vw    [email protected]\
e'v bll [email protected] swOtE @vnv                  @n\
Itw\ v#[email protected]\ mm swOtk\              [email protected]\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 21, 2007, 07:56:27 PM
ahst ir hqw\ wnQyt wnQ        rFkl`
ml vt pvn\ rFlQ  wnQ @n`wnQy   mkl`
kvQyt n#gOv h#gOmn\ n#w         vQsQrWl`
hqvw hQs\ idk\ wvmw\ n#w       q#nQl`

----- :)------

      pqyt  n#@gn [email protected] sQwOvQlQ  ek~vWl`
      hqvw @[email protected]  q#nQ hQs~id   vQsQrWl`
      kvQyk @s`yn  mEqE  h#MOmt kn~qWl`
      slknE @s`[yQ  gQy  hQwkt  bhqWl`

      -sRtr\s~
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 21, 2007, 08:08:01 PM
kvQyk  mE[EE h#gSm| wv             v#@dn~nt
hq wSl hQs~ idw~ pErv`             wbn~nt
wnQ km| @q`[email protected]~ kQsQ q` @n`m      h#@qn~nt
[email protected]`w~ bhk~ nrkq oy          il~lWmkt


       ----------- :P----------

il\lR pmN bh qWmt hQwk\ n#w
hqvw hQs\ idt qEk pErvnE @n`h#k
kvQ pq vs\ kvk\ vW [email protected]`w\ sQw
wnQkm @n`@vyQ @q`\;y vn\@n\ @pmy

-----  :)------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 22, 2007, 12:26:35 AM
gw n$      w`m nQqQ @qv| qEv      v#L[@gn
vw n$      w`m k[ElQn~ @nwO        mEq`@gn
sQw n$      w`m @pY~my kQm         h[[email protected]
@l`v n$    w`m wnQyt osE       @s`y`@gn

            ------ :(-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on November 22, 2007, 01:58:23 AM
gw n$      w`m nQqQ @qv| qEv      v#L[@gn
vw n$      w`m k[ElQn~ @nwO        mEq`@gn
sQw n$      w`m @pY~my kQm         h[[email protected]
@l`v n$    w`m wnQyt osE       @s`y`@gn

            ------ :(-----


mn\q [email protected]\ sEsEmn\ hQw       vQmsnv`
nQn\q n#wQv wvmw\ kvQ    [email protected]`
k#n\qE @[email protected]@h wnQyt lM nvwQnv`
b#n\q @pmm wnQyt osEvk\    @vnv`

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 22, 2007, 02:04:04 AM
il\lR pmN bh qWmt hQwk\ n#w
hqvw hQs\ idt qEk pErvnE @n`h#k
kvQ pq vs\ kvk\ vW [email protected]`w\ sQw
wnQkm @n`@vyQ @q`\;y vn\@n\ @pmy

-----  :)------


      akOrQn~  @gwW s#qQ  sEn~qr   [email protected]~m
      h#MOmQn~   pQrW a#wQ obsQw  [email protected]~m
      idkQn~    hQtW hQs~  hqwOl  [email protected]~m
      @pmkQn~ h#kW ey  qErlnE    s#bvQn~m

      -sRtr\s~

:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on November 22, 2007, 03:48:37 AM

n#h# mm [email protected] ub [email protected] [email protected]`  ps\@s\
[email protected]\ [email protected]\ mt rhsQn\ un\@g\      ps\@s\
ek\ vW kQkQlQyn\ ub ht @ktEvt   ps\@s\
@m| @s`\@r`\ mQwOrw\ sQhQ [email protected] in\    ps\@s\


........................(http://img254.imageshack.us/img254/5098/adgm0.gif)........................ml~lW n#wQv wnQym gQy nQs`               [email protected]~
[email protected]` @[email protected] n$ [email protected]~       mtyQ [email protected]~
mQwOr# kmt kWvw~ mm                  ehQ [email protected]~
ov` [email protected]~ a#yQ @mhQ          k#wyQ @h`@[~


------------ (http://farm3.static.flickr.com/2125/2052979543_4729acdb67_o.gif)------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 22, 2007, 05:08:23 AM
Quote from: color

mn\q [email protected]\ sEsEmn\ hQw       vQmsnv`
nQn\q n#wQv wvmw\ kvQ    [email protected]`
k#n\qE @[email protected]@h wnQyt lM nvwQnv`
b#n\q @pmm wnQyt osEvk\    @vnv`@nw lg    nQn\q @h`r [email protected] pl`        gQy`
mEv   lg     rF[ENE sQnsv vQy#kWl`         gQy`
sQw   lg     b#n~q @[email protected] nEB arn~     gQy`
m`    lg    sEsEm| v#l~ wnQyt wQyl`        gQy`


    --------- :(-----------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 22, 2007, 05:27:13 AM

il\lR pmN bh qWmt hQwk\ n#w
hqvw hQs\ idt qEk pErvnE @n`h#k
kvQ pq vs\ kvk\ vW [email protected]`w\ sQw
wnQkm @n`@vyQ @q`\;y vn\@n\ @pmy

-----  :)------

vs~ kvQ @n`vQ @sw~ kvQ @ls    qkQn~nt
hQs~ hqvwt qEk~ @n`v wStE      [email protected]~nt
il~lR bht wv hQw qEk~ @n`      @qn~nt
kQmq vrq ohE @[email protected]       pQtEqkQn~nt


    --------- :?---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 22, 2007, 07:46:00 AM

mn\q [email protected]\ sEsEmn\ hQw       vQmsnv`
nQn\q n#wQv wvmw\ kvQ    [email protected]`
k#n\qE @[email protected]@h wnQyt lM nvwQnv`
b#n\q @pmm wnQyt osEvk\    @vnv`nQn~[ n#wQv sQwmQn~ mA lw @vnv`
kQm|q pQYyn~ ap wnQ kr q`   ynv`
b#n~[E @[email protected]~ qEr a$wk   qUlnv`
vQn~[ [email protected]~ nQwrm [email protected]   env`

        ----- :(-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 22, 2007, 09:18:03 AM

ml~lW n#wQv wnQym gQy nQs`               [email protected]~
[email protected]` @[email protected] n$ [email protected]~       mtyQ [email protected]~
mQwOr# kmt kWvw~ mm                  ehQ [email protected]~
ov` [email protected]n~ a#yQ @mhQ          k#wyQ @h`@[~

------------ (http://farm3.static.flickr.com/2125/2052979543_4729acdb67_o.gif)------------


qkQn @k`t [email protected]| kOkOl\ km| aq
@n`kQy` in\n b#rQ un` mt ey
a`@yw\ [email protected]`w\ evn\ @qyk\ @ht
@n`kQy` in\n t|YyQ krn\nm| mm

.............(http://img232.imageshack.us/img232/589/hikor8.gif)(http://img232.imageshack.us/img232/589/hikor8.gif).............
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Muthu on November 22, 2007, 09:44:05 AM
Paluwa... Thanikama...
Hada thula therapi... Epadena haguman..  Lowata Horen.....

Kati kota panhinda..
Patheru therapai....me nimnaye rasa.. Lowata demin
.....

Susumaka dawati...
Oba weth avidin..obe sumudu hada ...sanaha lannata...

Yadamin bandi ma...
Siragatha kala lowa...binda da lanne..kelesatada kiyan
.....
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: w乇乃ᄊム丂イ乇尺 on November 22, 2007, 11:09:37 AM

ls\sn kvQ @g`w` a#wQ h#tQ      bln\nm|
nQm|[email protected] [email protected]\ qs\[email protected]` g#n      vNn\nm|
aqhs\ @w`@p\ h#m apQ gr#       krn\nm|
@m| kvQ nRl mEl\ pQtEvt            qmn\nm|- a`qrNWy @vbWNote:
This "Kaviyata Kaviya" Amazing Thread Has Been Linked From The Sinhalaya.Com Homepage..
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 22, 2007, 04:04:03 PM

@nw lg    nQn\q @h`r [email protected] pl`        gQy`
mEv   lg     rF[ENE sQnsv vQy#kWl`         gQy`
sQw   lg     b#n~q @[email protected] nEB arn~     gQy`
m`    lg    sEsEm| v#l~ wnQyt wQyl`        gQy`


    --------- :(-----------


mEv lM vQy#@kn hsrFlQ mwO  @vn~n
vw lM rM @qn sEsEmn~  s#[email protected]~n
sQw lM [email protected] wnQkm    mQy#@qn~n
ob lM q#[email protected] hqkt @pm  @qn~n

                ----- :)-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -HIRU- on November 22, 2007, 08:49:57 PM
kvQyt kvQy n#gl` ynv`      ls\snt
sQwOn` mtw\ [email protected]\nt @m|         @qst
kt|tQy w`@l al\ln\ ynv`      [email protected]
e' awrQn\ g#tEm| a#[email protected]`       l`vt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 22, 2007, 10:17:25 PM
kvQyt kvQy n#gl` ynv`      ls\snt
sQwOn` mtw\ [email protected]\nt @m|         @qst
kt|tQy w`@l al\ln\ ynv`      [email protected]
e' awrQn\ g#tEm| a#[email protected]`       l`vt


k[Elt sQnhvk\ a#vQqQn\    @vlQq\@qn\
vlQyt unw\ kvQ lQy#vW     a#sQl\@ln\
svQyt qQrQ @qmQn\ a` ay gQhQn\    q#n\
eLQyt a#vQw\ rF[Qyn\ @pr   prQq\@qn\

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 23, 2007, 12:12:34 AM
sQhQn vQmn klEvr lg vQy#@kn\nyQ
h#b$v @pnQ @pnQm jWvQw gw @vn\nyQ
irt sEnQl m`@nl\ @pwQ s#@ln\nyQ
wv @m`@h`wkt wnQkm [email protected] m#@kn\nyQ

---- :?-------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 23, 2007, 12:26:01 AM

      akOrQn~  @gwW s#qQ  sEn~qr   [email protected]~m
      h#MOmQn~   pQrW a#wQ obsQw  [email protected]~m
      idkQn~    hQtW hQs~  hqwOl  [email protected]~m
      @pmkQn~ h#kW ey  qErlnE    s#bvQn~m
       -sRtr\s~
:D

mlk\ @vl` awO agkm   [email protected]    vQt
sqk\ @vl` @b`l\ [email protected]   hQqQn   vQt
vQlk\ @vl` ek\ w#n hQw  [email protected]  vQt
@pmk\ kOmt hQw @vnwk @n`yn vQt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 23, 2007, 12:53:10 AM
mlk\ @vl` awO agkm   [email protected]    vQt
sqk\ @vl` @b`l\ [email protected]   hQqQn   vQt
vQlk\ @vl` ek\ w#n hQw  [email protected]  vQt
@pmk\ kOmt hQw @vnwk @n`yn vQt      awO ag   pQpW ml~   hvst   [email protected]`
      s[ k#n~  hQ[W @b`l~ [email protected] [email protected]`
      ek w#n rFqW vQl~   nQl~qQy   [email protected]`
      bh qEn~   klW ob   sQwkt  [email protected]`   

      -sRtr\s~.

:D

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 23, 2007, 01:47:52 AM

      ek~  vW @g`wn pqv#l~ ap s#m nQb[
      h#d vW  [email protected] ar#my ap kvQ  mdEv
      qQs~  vW  [email protected]  axQmn~ ey mEl~  pEtEv
      wOtE vW  n#@gyQ nQm|ny ap s#m hQ[Qn

     @vbW ayQy`, "kvQyt, kvQyk~" mEl~ pQtEv h` sm|bn~{ kl qy`br obt m`@g~ hqpQrQ s~wOwQy, hrQm swOtk~ ey nQm|[email protected]~ ap s#mt.

      -sRtr\s~.
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 23, 2007, 04:25:46 AM
sQhQn vQmn klEvr lg vQy#@kn\nyQ
h#b$v @pnQ @pnQm jWvQw gw @vn\nyQ
irt sEnQl m`@nl\ @pwQ s#@ln\nyQ
wv @m`@h`wkt wnQkm [email protected] m#@kn\nyQ

---- :?-------

sQhQn vQmn kUvr lM      [email protected]~nyQ
irt sEnQl m`@nl~ @pwQ    hQn#@hn~nyQ
obt aqr jWvQw s#m wOtE       @vn~nyQ
sQwt ekM @[email protected] q#n~ bh  @qn~nyQ

              ------ :D-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on November 23, 2007, 04:46:31 AM


mEv lM vQy#@kn hsrFlQ mwO  @vn~n
vw lM rM @qn sEsEmn~  s#[email protected]~n
sQw lM [email protected] wnQkm    mQy#@qn~n
ob lM q#[email protected] hqkt @pm  @qn~n

                ----- :)-----


mEv a#qQ sQn` @kqQnq ylQ mwO                 @[email protected]~
vw rFqQ sEsEm| @[email protected] mm                 [email protected]~
n#w  an~ @[email protected]~t  [email protected] sQw               [email protected]~
ohE en wOr` wnQvm mm                  s#[email protected][email protected]~


     --------- :(---------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 23, 2007, 08:46:36 AM
mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt


@pmQn\ b#@qn\nt a#yQ ob by            vWq
@h`@rn\ bl` igQbQgQ [email protected] ob      @n`@vq
n#@gn` kvQpq ap @[email protected] b`{`  @vyQq
[email protected] aw gn\n obht pQn\ mqQ         @v|q

------ :P ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 23, 2007, 08:54:53 AM
mg @w`t mg @n`h#r yn\nt h#kQ @v|q
oy @b`r# c`tE wv ivsQy h#kQ     @v|q
kvQ glpn\n @pm| b#qEmEw\  wv    kOmt
wnQkm @h`qyQ mt kvQ pq      mvn\nt


[/color][/b][/size][/font]  :D

kvQyk  mE[EE h#gSm| wv             v#@dn~nt
hq wSl hQs~ idw~ pErv`             wbn~nt
wnQ km| @q`[email protected]~ kQsQ q` @n`m      h#@qn~nt
[email protected]`w~ bhk~ nrkq oy          il~lWmkt


       ----------- :P----------


@s`yErQy nQ;` ht amwk vR @qyk\       a#wQ
swOtQn\   mwk\ krqWmt ey m`         sQw#wQ
g#h#NEn\  a#km#wQyQ [email protected]`w\ eymyQ   k#mwQ
ahkbl` @h`rHhQn\ b#lE a#y mt      sQw#wQ

------ :D\ ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 23, 2007, 08:58:50 AM

@n`@vns\vn [email protected]\           [email protected]\n
sQwsEv pQNQs kvQ [email protected]       amENn\n
l#@bn h#m vQtm nQm|ny @vw      en\n
hQwt q#@nn mQhQrQ sEvy hQmQhQt vQqgn\n

[email protected]| mEl\m kvQyw\ m`         nQm|nyt
qEn\@n\ qQrQy sQgQrQ ayQyyQ          @mmt
[email protected] [email protected]\ rHqQl` a#wQ      kvQkmt
kr#@m| nQwr en\nt b$ q#n\  nQm|nyt

kvQyt kvQy wnQkmt a#rBEm @b`\  ak\kyQ
vQhQU whUvt @pm|kv h` vlQ       a#qEnyQ
@n`qEtE mQwOr# in\ sEmQwOr# vR vg    q#nEnyQ
swOtt kr#N @mhQ sQAhl ap      ek\vRvyQ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -HIRU- on November 23, 2007, 09:08:35 AM
k[Elt sQnhvk\ a#vQqQn\    @vlQq\@qn\
vlQyt unw\ kvQ lQy#vW     a#sQl\@ln\
svQyt qQrQ @qmQn\ a` ay gQhQn\    q#n\
eLQyt a#vQw\ rF[Qyn\ @pr   prQq\@qn\
@b`\


svQyt a`pE ay @n`v#               [email protected]\
[email protected] rsy vQqQmQn\ a#w          [email protected]\
avElk\ [email protected]`w\ ylQ @m|      k`v&`[email protected]\
svQyk\ vn\n enE a#w @n`m  bQyvn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Binuki on November 23, 2007, 10:06:16 AM


mEv lM vQy#@kn hsrFlQ mwO  @vn~n
vw lM rM @qn sEsEmn~  s#[email protected]~n
sQw lM [email protected] wnQkm    mQy#@qn~n
ob lM q#[email protected] hqkt @pm  @qn~n

                ----- :)-----
mEv a#qQ sQn` @kqQnq ylQ mwO                 @[email protected]~
vw rFqQ sEsEm| @[email protected] mm                 [email protected]~
n#w  an~ @[email protected]~t  [email protected] sQw               [email protected]~
ohE en wOr` wnQvm mm                  s#[email protected][email protected]~


     --------- :(---------

muwa andi sina ohu dutuwama    mathuwewi
Watha randi susum ohuthurule     sangawewi
Ma pathu senehe ohugen adu       noma wewi
Ohu wenuwenma mage diwiyama    kapawewi
               


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 23, 2007, 01:20:36 PM
@pmQn\ b#@qn\nt a#yQ ob by            vWq
@h`@rn\ bl` igQbQgQ [email protected] ob      @n`@vq
n#@gn` kvQpq ap @[email protected] b`{`  @vyQq
[email protected] aw gn\n obht pQn\ mqQ         @v|q

------ :P -----

by nm| @pmt @n`v oy vw qEtEv`m
kr#vl rFyt nm| q#kgw @n`h#kQ @vw
kvQ pq @n`@vyQ b`{k nm| wv emt
pvE pErv` @n`m#w oy aw gnE wrm

------ :shock:-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 23, 2007, 01:48:12 PM
mEv a#qQ sQn` @kqQnq ylQ mwO                 @[email protected]~
vw rFqQ sEsEm| @[email protected] mm                 [email protected]~
n#w  an~ @[email protected]~t  [email protected] sQw               [email protected]~
ohE en wOr` wnQvm mm                  s#[email protected][email protected]~


     --------- :(---------

muwa andi sina ohu dutuwama    mathuwewi
Watha randi susum ohuthurule     sangawewi
Ma pathu senehe ohugen adu       noma wewi
Ohu wenuwenma mage diwiyama    kapawewi
               [email protected]~ mEvt hsrFlQ ml~       [email protected]~n
vwQn~ vwt s[ k#Umn~     [email protected]~n
[email protected]~ sQwt @pm| h#MOmn~  [email protected]~n
@nwQn~ obt pQn l#b ohE   q#kgn~n

            ----- :)-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 23, 2007, 08:03:34 PM
sq wnQ rkQn\nt wr# k#t p`y`vW
ml wnQ rkQn\nt bBrQqE [email protected]|vW
rL wnQ rkQn\nt @vrlk\ [email protected]|vW
[email protected] wnQ rkQn\nt kqELk\ [email protected]|vW


                                     :( :(hQr# p`yq~qQ wr# n$ wnQyt               [email protected]~
ml~ [email protected]~qQ bBr#n~ n$               [email protected][email protected]~
sQp gw~ww~ @vrL rL ylQ mEhE[t        [email protected]~
k[EL @m`tq nEB lg a#y wnQyt        [email protected]~


hQr# b#s gQhQn\ ylQ sq wr# n#g env`
ml\ pr unw\ wv wv ml\ pRqQnv`
rl b#s gQyw\ ylQ ylQ @vrLt env`
h#r gQy a#yw\  ylQ kQsQq` @n`m env`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Migara on November 23, 2007, 09:31:07 PM
kn\n gw\w p`n\ b`@g gOl\@l`\y
@b`n\n gw\w @w\ @k`\p\@p pl\ rhy
in\n hQtQn\nt b#rQ mh wnQkmy
a#d|mQn\ ak\@k [email protected] kl vysw\ hrQy
8)

gOl\ln\ a#ww\ kn\nt @b`t p`n\ a#w
pl\ rh unw\ rs\@nt @w\ ekk\ a#w
wnQkm qrNE vW rs\wQy @pL` a#w
@st| @vl bln\ uB ehQ rM qn\@n n#w
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 25, 2007, 11:00:51 PM
aqEr nQhd wOr# awO ag    q#[email protected]\@n\
wvw\ qvskt n#vwWmkQ        @qn\@n\
[email protected]\ wvm n#vwWmk\  @n`@[email protected]\@n\
sQhQn p#wOm| jWvQw qEr @gn      yn\@n\

@nw\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 25, 2007, 11:17:04 PM
aqEr nQhd wOr# awO ag    q#[email protected]\@n\
wvw\ qvskt n#vwWmkQ        @qn\@n\
[email protected]\ wvm n#vwWmk\  @n`@[email protected]\@n\
sQhQn p#wOm| jWvQw qEr @gn      yn\@n\

@nw\


wvw~ qvskt h#MOmn~      [email protected][email protected]~
aUw~ @l`vk nv p#wOmn~  bQhQ @[email protected]~
s#mt @h`r` k`ly nQwQ     [email protected][email protected]~
sAs`ry sEpEr#qE @ls qQgO      @[email protected]~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sahas on November 26, 2007, 12:45:07 AM

ob  s#m [email protected]` nQm|@nt b[Qn pq
mn @q`l iwQrQl`  ynvQt   vQ[Qn rs
q#k mt  sQw~vEn`  mdEvt   en~n kv
gr# kr  sx`@vn~ avsr   pwmQ mm

...shs~... 
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sahas on November 26, 2007, 12:51:35 AM
wvw~ qvskt h#MOmn~      [email protected][email protected]~
aUw~ @l`vk nv p#wOmn~  bQhQ @[email protected]~
s#mt @h`r` k`ly nQwQ     [email protected][email protected]~
sAs`ry sEpEr#qE @ls qQgO      @[email protected]~


   pEbEq`  wvw~ @l`vkt h#MOmn~ [email protected]~
   igQlW  sQww~  [email protected] [email protected]`wOn~ [email protected]\
   h#rq` gQyw~  [email protected]   ssrQn~ [email protected]~
   hmEvW  ylQw~  @nwOag  msQwQn~ [email protected]~

...shs~... 
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on November 26, 2007, 02:57:34 AM

ob  s#m [email protected]` nQm|@nt b[Qn pq
mn @q`l iwQrQl`  ynvQt   vQ[Qn rs
q#k mt  sQw~vEn`  mdEvt   en~n kv
gr# kr  sx`@vn~ avsr   pwmQ mm

...shs~... 
:D

[email protected]\ kvQy, ek\ vW h#d @vn    ar#m
[email protected]\ avQy [email protected] kvQ km|    @gwOm
[email protected]\ n#@gn kvQ pq [email protected]   [email protected]
swOtkQ shs\ nEB @[email protected]        p#mQNWm

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 26, 2007, 03:23:22 PM

   pEbEq`  wvw~ @l`vkt h#MOmn~ [email protected]~
   igQlW  sQww~  [email protected] [email protected]`wOn~ [email protected]\
   h#rq` gQyw~  [email protected]   ssrQn~ [email protected]~
   hmEvW  ylQw~  @nwOag  msQwQn~ [email protected]~

...shs~... 
:D


[email protected] nv h#MOm| [email protected]    qvtn~n
w#n w#n [email protected]` sQw nvw`    gn~n
qQgO vn [email protected] h#m [email protected] s#[email protected]~n
wnQkm nm#wQ oy @q`~;y h#r    gn~n

                    ----- :D-----

ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 26, 2007, 04:01:14 PM
nQm|ny h#d krn\nt
syQbr\ avk`Xyt
p#mQNQ [email protected]\ kvQ kQvQqQyn\t
pEqmQ mm @m| ml\ mQt

- @s`\@r`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sahas on November 26, 2007, 04:10:04 PM
[email protected] nv h#MOm| [email protected]    qvtn~n
w#n w#n [email protected]` sQw nvw`    gn~n
qQgO vn [email protected] h#m [email protected] s#[email protected]~n
wnQkm nm#wQ oy @q`~;y h#r    gn~n
/color]

ShyaJ


   wnQkm ek~k   [email protected] @g`s~  un~nE   [email protected]~
   nQwrm a#vQw~   q#vtW  bQ[   q#h#n~   [email protected]~
   ssrk p#wOm|   pErv`  h#r   gQhQn~  @[email protected]~
   pvsnE @[email protected] @q`~;y s#qQ  [email protected]~  @[email protected]~

   ...shs~... 
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 26, 2007, 05:48:53 PM

   wnQkm ek~k   [email protected] @g`s~  un~nE   [email protected]~
   nQwrm a#vQw~   q#vtW  bQ[   q#h#n~   [email protected]~
   ssrk p#wOm|   pErv`  h#r   gQhQn~  @[email protected]~
   pvsnE @[email protected] @q`~;y s#qQ  [email protected]~  @[email protected]~

   ...shs~... 
:D

wnQkm h` gQy qWgy wv plk~       n#wW
[email protected]~ q#h#n~ [email protected][n` vr nQmk~       n#wW
[email protected]\ p#wO p#wOmn~ mh @g`dk~      a#wW
qEtEv` kW s#tQ wv @kl~lk h` [email protected][~   ewW


                  ----- :D-----

ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sahas on November 26, 2007, 07:17:23 PM
wnQkm h` gQy qWgy wv plk~       n#wW
[email protected]~ q#h#n~ [email protected][n` vr nQmk~       n#wW
[email protected]\ p#wO p#wOmn~ mh @g`dk~      a#wW
qEtEv` kW s#tQ wv @kl~lk h` [email protected][~   ewW


                  ----- :D-----

ShyaJ

    wnQkm ek~k gQy  qWgy mm  ob k#dEv`
    bQ[nt q#h#n lA   vEn qQn  sQw w#vEn`
    ewnt [email protected][hQ n#w an~ kQsQ  l[  pwl`
    qkQnt l#bQNQ mg   sQtQ h#tQ ob @vlQl`

    ...shs~... 
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on November 26, 2007, 07:35:47 PM
by nm| @pmt @n`v oy vw qEtEv`m
kr#vl rFyt nm| q#kgw @n`h#kQ @vw
kvQ pq @n`@vyQ b`{k nm| wv emt
pvE pErv` @n`m#w oy aw gnE wrm

------ :shock:-----

kr#vl [email protected]\qQ q#k\@k`w\ ob    [email protected]|q
hQr# a#wQ [email protected]\ ap       [email protected]`[email protected]|q
@k`mL p$v nEB eqvs pv|    @gv|@v|q
g#h#NEn\@g\ @m| m`ym| @kqQnk m#[email protected]|q


 ------ :D ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 26, 2007, 11:51:59 PM

    wnQkm ek~k gQy  qWgy mm  ob k#dEv`
    bQ[nt q#h#n lA   vEn qQn  sQw w#vEn`
    ewnt [email protected][hQ n#w an~ kQsQ  l[  pwl`
    qkQnt l#bQNQ mg   sQtQ h#tQ ob @vlQl`

    ...shs~... 
:D

wnQkm h` gQy [email protected]~ k#dENE       kl
q#h#n~ bQ[ qm` sQw n#vwW l[k~ LM
wnQkm [email protected] yn~nt aVg#sEv  kl
awr mMqQ m` @[email protected]~ nQm|ny  smM

            ----- :D-----


ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: zooters on November 27, 2007, 03:19:43 AM
wnQkm h` gQy [email protected]~ k#dENE       kl
q#h#n~ bQ[ qm` sQw n#vwW l[k~ LM
wnQkm [email protected] yn~nt aVg#sEv  kl
awr mMqQ m` @[email protected]~ nQm|ny  smM

            ----- :D-----


ShyaJ

      sQwOvQlQ  smM @[email protected]` sQw~  s#@v`m  nQwW
      qEkmy  nQmk~  ssrk  n#wQ @gvn    apW
      nQwrm  hQ[Qn mQwOrkO   s#qQ @n`kr   wnW
      nQm|ny obyQ  s#mqQn   sQw h#[QnQ   @s`[W

      -sRtr\s~.

------  :D ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 27, 2007, 02:07:30 PM

      sQwOvQlQ  smM @[email protected]` sQw~  s#@v`m  nQwW
      qEkmy  nQmk~  ssrk  n#wQ @gvn    apW
      nQwrm  hQ[Qn mQwOrkO   s#qQ @n`kr   wnW
      nQm|ny obyQ  s#mqQn   sQw h#[QnQ   @s`[W

      -sRtr\s~.

------  :D ------

sQwQvQlQ q#[email protected]`  nRpn~  sQhQnyk   nQwW
[email protected]\ [email protected]`  wOtE ml~ wvm       nQqW
@qnEvn~ rQqvn`  k[El#lQ @plk~     s#qW
nQm|ny  h#[email protected]` pq v#l~ smM    ywW

             ----- :D-----


ShyaJ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on November 27, 2007, 04:13:34 PM
(http://i238.photobucket.com/albums/ff93/kajana12/ahaswila.jpg)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 27, 2007, 10:38:29 PM
kr#vl [email protected]\qQ q#k\@k`w\ ob    [email protected]|q
hQr# a#wQ [email protected]\ ap       [email protected]`[email protected]|q
@k`mL p$v nEB eqvs pv|    @gv|@v|q
g#h#NEn\@g\ @m| m`ym| @kqQnk m#[email protected]|q


 ------ :D ------

rFy qhvl kQy` @vnsk\  @n`m @v|y
kvq` q#k\k mEw\ q#k\@k\ oy r#vy
m`ym| g#nm pq b#n\qw\ s#m nQwr
m`ym| kWykt q#n\ asE vW a#q\q

--- :D----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 28, 2007, 02:41:53 AM


rFy qhvl kQy` @vnsk\  @n`m @v|y
kvq` q#k\k mEw\ q#k\@k\ oy r#vy
m`ym| g#nm pq b#n\qw\ s#m nQwr
m`ym| kWykt q#n\ asE vW a#q\q

--- :D----
[/quote]

kc kc gg` nQwrm nEB kQyvn\@n\
hk hk gg` mh [email protected]\ hQn#@hn\@n\
ig sEg sl` kQkQLQy @ls a#vQqQn\@n\
igQ bQgQ pp` [email protected]\ @k`l\ln\ rvtn\@n\

                           :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on November 28, 2007, 08:23:55 AM
ef~ en~ h` [email protected] gQy [email protected] a#d|mQn~ ek~s~  [email protected]~
[email protected]~ [email protected]~ @ldk~ vw~q tQk @q`hkQn~ n$  q#[email protected]~
n#w~nm| h#r qm` [email protected] p#n gQy`q rH      [email protected]~
pm` @n`vW a`@v`w~ n#rBQy h#kQ [email protected] kvQ [email protected]~

                   ----- :D-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 28, 2007, 09:54:18 PM
kc kc gg` nQwrm nEB kQyvn\@n\
hk hk gg` mh [email protected]\ hQn#@hn\@n\
ig sEg sl` kQkQLQy @ls a#vQqQn\@n\
igQ bQgQ pp` [email protected]\ @k`l\ln\ rvtn\@n\

                           :P :P

nQwrm kQyvn` h#m @qy asnvQt
a#sQpQy @n`gsmQn\ hQn#@hnE bln vQt
[email protected]` psE psm nQrwOr# a#@qn vQt
mm q#n gwQmQ kOkOl` bv nEB evQt

----- :x-------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 28, 2007, 11:12:40 PM

nQwrm kQyvn` h#m @qy asnvQt
a#sQpQy @n`gsmQn\ hQn#@hnE bln vQt
[email protected]` psE psm nQrwOr# a#@qn vQt
mm q#n gwQmQ kOkOl` bv nEB evQt

----- :x-------

@kkr gg` o|p qEp kQyvnv`
bkl ggh kOnE @g`dvl\ @prlnv`
qkQn qkQn kOkOln\ ht @pm| krn`
kOkOlE sQwk\ a#wQ kQkQLQy nEB @vnv`

                                   :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 29, 2007, 10:40:29 PM
@k`l\ln\ wmyQ ynyn w#n jy gn\@n\
@kl\ln\ wmyQ yn yn w#n lw @vn\@n\
@k`l\ln\  @n`@vq mEU @l`\ky bbln\@n\
@kl\ln\ @n`@vq mElE @l`\ky @k`tvn\@n\

                :P :P
             kolloda kelloda  dinanne balamudaaa :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on November 30, 2007, 10:07:39 AM
@k`l\ln\ n#wQ w#n @kl\ln\ ud         pnQn\@n\
@k`l\@lk\ qkQn vQt ok\@k`m          nvwn\@n\
@kl\@l`, apQ e'v qn\n$ kQylyQ          hQwn\@n\
un\ @k`c|cr ud p#n\nw\ n#h# apQ  [email protected]\@n\

           .........(http://img206.imageshack.us/img206/4967/hikqk5.gif)(http://img206.imageshack.us/img206/4967/hikqk5.gif)(http://img206.imageshack.us/img206/4967/hikqk5.gif).........

niyamay Rasthi dhemu munta wedak  :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Konvict on November 30, 2007, 11:52:05 AM
@k`l\ln\ wmyQ ynyn w#n jy gn\@n\
@kl\ln\ wmyQ yn yn w#n lw @vn\@n\
@k`l\ln\  @n`@vq mEU @l`\ky bbln\@n\
@kl\ln\ @n`@vq mElE @l`\ky @k`tvn\@n\

                :P :P
             kolloda kelloda  dinanne balamudaaa :P :P


yana yana thaena jaya gannata dangalanawaa        kollo
eaka deakala "ane apoi"kiya kiyai                              kello
dana gaagena bada gaagena waeda dammata         aiyoo..
kellange thaena gannata nohaeka rasthi                   kollo

(kollange thaena gaeneema apata awshya nomathi bawada
karunawen salakanna ,manda apa eki nekata wenwuu seema maayim samajaye athi nisa) :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on November 30, 2007, 05:50:33 PM
@kkr gg` o|p qEp kQyvnv`
bkl ggh kOnE @g`dvl\ @prlnv`
qkQn qkQn kOkOln\ ht @pm| krn`
kOkOlE sQwk\ a#wQ kQkQLQy nEB @vnv`

                                   :P :P

kOkOln\ g#n @m| wrmt @h`yn\@n\
kOkOln\@g\ gwQ g#n pq bqQn\@n\
kOkOl\ sQwk vr\nn`v kQyn\@n\
kOkOl\ j`[email protected]\ [email protected] @n`vn\@n\

----- :?------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on November 30, 2007, 07:36:53 PM

kOkOln\ g#n @m| wrmt @h`yn\@n\
kOkOln\@g\ gwQ g#n pq bqQn\@n\
kOkOl\ sQwk vr\nn`v kQyn\@n\
kOkOl\ j`[email protected]\ [email protected] @n`vn\@n\

----- :?------
kOkOln\ g#n @n`@v|  kQv|@v| [email protected]` g#ny
kOkOln\ g#nm sQwn` kQkQlQt v#rqEn h#dy
kOkOln\  g#nm  sQw sQw hQtQy` a#wQy
[email protected]\ @s`y` @gn shyt gnE @h`qy

                              :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on December 01, 2007, 01:57:12 PM
kOkOln~      kQkQlQyn~ ek~kl     @p`rknv`
k#kOln~     k#kOlQyn~ ekkl    p#[email protected]`
klkQn~      kqQm r$ ptyk~      [email protected]`
p#tlWyn~   wvw~ mm hQw         pQnvnv`


------------(http://farm3.static.flickr.com/2324/2076962481_4d7a5b551c_o.gif)------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on December 01, 2007, 02:07:58 PM
rs\wQ kOkOU @k`lE p#tlW kvQ     lQyn`
ptlEm| arQn\nt @nw\ kvQ pq @g`wn`
kOkOLn\ kQkQLQyn\ @mhQ nm| n$   qkQn`
gQn\nt pQqEr# qmmQn\ nU sQn`    @sn`

@b`\
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 01, 2007, 09:37:31 PM
r`L   mmyQ nQm|@nt p#mQnQ         aqqQn
@k`~l   kmk~ a#[email protected] sQwt      nQw#wQn
r`L  h`mQl` @m| kvQ v#t           krn
r`L    t avsr q [email protected]| kQynE     m#n


 8) 8) 8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on December 01, 2007, 11:44:34 PM
r`L   mmyQ nQm|@nt p#mQnQ         aqqQn
@k`~l   kmk~ a#[email protected] sQwt      nQw#wQn
r`L  h`mQl` @m| kvQ v#t           krn
r`L    t avsr q [email protected]| kQynE     m#n


 8) 8) 8)
r`@L\ r`@L\ aq nQm|@nt a` r`@L\
r`@L\ r`@L\ nEB pQlQgmQ p` a`@l\
r`@L\ r`L h`mQl @mhQ n$ r`@L\
r`@L\ r`@L\ nQm|@nt krpn\ a`@l\

               :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on December 02, 2007, 01:44:45 AM
kOkOln\ g#n @n`@v|  kQv|@v| [email protected]` g#ny
kOkOln\ g#nm sQwn` kQkQlQt v#rqEn h#dy
kOkOln\  g#nm  sQw sQw hQtQy` a#wQy
[email protected]\ @s`y` @gn shyt gnE @h`qy

                              :P :P

kOkOln\ kQkQLQyn\ swO ek gwQ @n`@vq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n v#NEv` mqQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n sQw sQw @n`yQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ @n`v mQnQsEn\ @vmEq

---- :)-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on December 02, 2007, 01:53:51 AM
r`L   mmyQ nQm|@nt p#mQnQ         aqqQn
@k`~l   kmk~ a#[email protected] sQwt      nQw#wQn
r`L  h`mQl` @m| kvQ v#t           krn
r`L    t avsr q [email protected]| kQynE     m#n

8) 8) 8)

nQm|ny [email protected]\ gln` kvQ qQyv#l\y
qQyv#l\ ytQn\ rn\ mQNQ s#gvW a#wQy
@nk @nk p#h# sqn mnrm| sQwOvm|y
nEBm @n`@v| s#m sEhqv pQlQgm|y

---- :)-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rastiyadukaraya on December 02, 2007, 06:12:58 AM

kOkOln\ kQkQLQyn\ swO ek gwQ @n`@vq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n v#NEv` mqQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ g#n sQw sQw @n`yQq
kOkOln\ kQkQLQyn\ @n`v mQnQsEn\ @vmEq

---- :)-----
kOkOLn\ kQkQLQyn\ @l`v sm @k`@hq
kOkOLn\ kQkQlQyn\ ylQ p#t lEnQq
kOkOLn\ kQkQLQyn\ ek gwQ @k`hQq
kOkOLn\  b|jE l`n  nEB  q#k a#w\q   

                              :shock: :shock:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on December 02, 2007, 12:23:43 PM
[email protected] kvQ kQvQqQyn\ wnQkm mk` gn\nt nQm|@nt                env`
ev` qkQn an\ [email protected]\ a#s\ vl ktE a#@nnv` [email protected]            @vnv`
enQs` [email protected] kvQ kQvQqQyn\ b` gn\nt vlQ kn bv              @p\nv`
ik\mn\ wWrN gw\@w`w\ k`tw\ vEnw\ psEw#@vn\nt       [email protected]`...B carefull  :x


- Zoro :evil:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 03, 2007, 12:33:37 AM
r`@L\ r`@L\ aq nQm|@nt a` r`@L\
r`@L\ r`@L\ nEB pQlQgmQ p` a`@l\
r`@L\ r`L h`mQl @mhQ n$ r`@L\
r`@L\ r`@L\ nQm|@nt krpn\ a`@l\

               :P :P

b`@l   b`@l    [email protected] p`sl\   k`@l\
a`@l   a`@l   [email protected] m0 kl   a`@l\
[email protected]   [email protected]    p$ a#y n#wQvR    [email protected]\
a`@l   a`@l   krnt nm| b$   r`@L\


--eya deepu boot eka taama kakule  :shock: :shock: --
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 03, 2007, 12:49:42 AM
nQm|ny [email protected]\ gln` kvQ qQyv#l\y
qQyv#l\ ytQn\ rn\ mQNQ s#gvW a#wQy
@nk @nk p#h# sqn mnrm| sQwOvm|y
nEBm @n`@v| s#m sEhqv pQlQgm|y

---- :)-----

nQm|[email protected] gln kvQ qQy [email protected] @nw      g#tEn`
rn\ mQnQ s#gv a#wQ bv mhqt      q#nEn`
e' rn\ mQnQ awr nQl\ p`tQn\      qQlEn`
n0gQv q#k\@k aqmEw\ [email protected] hQw      pQr#n`


 8) 8) 8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on December 03, 2007, 01:05:48 AM
a`@l @h`[yQ @pm| kvQ pq @[email protected]\nt
k`@l @h`[yQ q#n\ kvQyk\    lQyn\nt
w`@l @h`[yQ kvQ [email protected]\ @q`dn\nt
r`@l uBw\ a`vq kvQ      @g`wn\nt

8)

r`@l @f`\r#myt s`[email protected]\ pQLQgnn\v`,
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on December 03, 2007, 11:21:52 PM
nQm|[email protected] gln kvQ qQy [email protected] @nw      g#tEn`
rn\ mQnQ s#gv a#wQ bv mhqt      q#nEn`
e' rn\ mQnQ awr nQl\ p`tQn\      qQlEn`
n0gQv q#k\@k aqmEw\ [email protected] hQw      pQr#n`


 8) 8) 8)

hQw [email protected]\n @s`[Er# sQwOm| pEbEqQn\n
@nw [email protected]\n k[Elk\ nm| @n`v#@tn\n
vw [email protected]\n sQnhvkOw\ [email protected]
aw [email protected]\n w$gQ @b`\g @gn en\n

----  :D-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 05, 2007, 12:53:44 AM
hQw [email protected]\n @s`[Er# sQwOm| pEbEqQn\n
@nw [email protected]\n k[Elk\ nm| @n`v#@tn\n
vw [email protected]\n sQnhvkOw\ [email protected]
aw [email protected]\n w$gQ @b`\g @gn en\n

----  :D-----


aw   pEr`m w$gQw\ @b`@h` l#b      gn\n
vw   sQn`vkQn\ srs` @gn       in\n
@nw   pQy`n vw r#v sQrQ vQq         gn\n
hQw    @qnvq [email protected]`t [email protected]      yn\n


 :P :P :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 05, 2007, 02:23:31 AM
a`@l @h`[yQ @pm| kvQ pq @[email protected]\nt
k`@l @h`[yQ q#n\ kvQyk\    lQyn\nt
w`@l @h`[yQ kvQ [email protected]\ @q`dn\nt
r`@l uBw\ a`vq kvQ      @g`wn\nt

8)

r`@l @f`\r#myt s`[email protected]\ pQLQgnn\v`,


kvQyt    kvQy mEl\ [email protected] qQs\    vRv`
kvQyt   kvQy @vw e' os\@s\   a`v`
kvQv#t   qEtEv vQt hq rsvw\   vRv`
[email protected]`t   pq bqQn obtw\ jy   @v|v`

 :D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on December 06, 2007, 07:36:05 PM


nQm|[email protected] gln kvQ qQy [email protected] @nw      g#tEn`
rn\ mQnQ s#gv a#wQ bv mhqt      q#nEn`
e' rn\ mQnQ awr nQl\ p`tQn\      qQlEn`
n0gQv q#k\@k aqmEw\ [email protected] hQw      pQr#n`


 8) 8) 8)
[/quote]

vA hEA @n`q#n mEw\ hQwQvQlQ @m`\rnv`
sA sEn\ @vn\n h#qEvw\ hQw k#[email protected]`
h#AgQl nmEw\ hqvw nm| @hLQ @vnv`
nAgQl LMqQ k`tw\ kvQ kQy#@vnv`
:P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 08, 2007, 08:20:56 PM
vA hEA @n`q#n mEw\ hQwQvQlQ @m`\rnv`
sA sEn\ @vn\n h#qEvw\ hQw k#[email protected]`
h#AgQl nmEw\ hqvw nm| @hLQ @vnv`
nAgQl LMqQ k`tw\ kvQ kQy#@vnv`
:P

n0gQl qEtEv vQt kvQ sQw   [email protected]`
pQbQqRnE [email protected]\ kvQ ml\ vQksQw   @vnv`
e' ml\ @nl @nl` n0gQltm    @qnv`
ml\ qEn\ [email protected]\ n0gQl mt hQmQ   @vnv`
 :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on December 09, 2007, 01:19:51 AM
" mQnQh`   kl`wOrkQn\vw\   hQn#@hn\@n\
  kvQy`   nQs` bv tQk @[email protected]   qn\@n\ " *
  kQyn`   kQymnt q#n\ kvEr#q pN   @qn\@n\
  @h`yn`  q$s n$ wv @[email protected]\ q#k\@k\..    :(


x- keyas
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on December 09, 2007, 10:04:53 PM
@m| @wYd| ek kQyvl`, a#w\wtm @g`d`k\ hQnhw\ un`, yLQ kvQw\ lQy#vEn`, lQyn\nt w#nk\ @h`ymQn\ hQtQ mt gQy avEr#q\@q\ nQm|ny [email protected]\ ahm|@bn\, e' ahBE hmEvWm hrQm sEn\qryQ !

@m| qvs\ vl mm ....

ppEv g#@hnv` sq\@qw\     nEhEr#yQlE
oUv [email protected]` ivsn\nt       b#rQlR
vQx`gyk\ tQk qQnkQn\         env`lE
lA lA @vn\n hQw wv @ld @vnv`lE

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on December 10, 2007, 11:30:59 PM
aw   pEr`m w$gQw\ @b`@h` l#b      gn\n
vw   sQn`vkQn\ srs` @gn       in\n
@nw   pQy`n vw r#v sQrQ vQq         gn\n
hQw    @qnvq [email protected]`t [email protected]      yn\n
:P :P :P

sQn`    @m`tq s#rsRvw\ vw        qEkt
w$gQ    @m`tq hQw n#wQ kl    vQ[gn\t
@nww\ @m`tq pQyvW [email protected]        in\t
hQww\   @m`tq @n`q#kQy nEB wv @h`qt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 10, 2007, 11:59:34 PM
ppEv g#@hnv` sq\@qw\     nEhEr#yQlE
oUv [email protected]` ivsn\nt       b#rQlR
vQx`gyk\ tQk qQnkQn\         env`lE
lA lA @vn\n hQw wv @ld @vnv`lE

@b`\


kvQ pq sQr @vl` sQw v`vnE    b$lR
enmEw\ plmE @qy plmEv sQqE   @v|lR
vQx`@gkOw\ l0 l0 vW env`       lR
@v|v` [email protected]\ jy apQ [email protected]   y`lR


 :) :) :)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on December 15, 2007, 03:39:02 PM
kvQyt kvQyk\ kQyvl` rs vQn\q` mA
e'w\ e'k p`lE @vl` gQhQn\ [email protected]\ q#A
kvQ lQyn` [email protected]\ kvQ kQvQqQyn\ nA
vhA @vl` @k`yQ [email protected]\q#yQ qn\n$ mA  :cry:

- @s`\@r`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on December 15, 2007, 05:22:59 PM
sQwQvQlQ kvQ pq q#h#n         bQqWv`
sQw\ wOl sQwQvQlQ wv       lQy#@l\v`
qQs\@nk elQyk\ in\ mwO       @v|v`
nQm|ny nQrwOr# h#d v#d      @v|v`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on December 16, 2007, 02:05:20 PM
kqEl#lQ   qErFrl` hq wOl     @m`@h`wkt
lw#vQlQ   ivwl` pErv` sQw          swOt
sQwQvQlQ     glpl` @nk r$        rt`vt
hsrFlQ   mvn~nt [email protected]       nQmnyt

 :D :D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on December 16, 2007, 03:36:07 PM
v#hQ v#[email protected]`wQn\ gh @k`L ml\ qUlnv`
mQhQ kw ahs\ @qvQ h` [email protected]       ynv`
@qhQ n#wQ [email protected]\ jm n`rA Pl     @qnv`
kvQ lQy#[email protected]`w\ nQm|ny kL eLQ @vnv`

@b`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on December 17, 2007, 12:22:46 AM
nEhEr# unw\ [email protected] sq\@q g#@hn ekyQ @h`[yQ y`lE
[email protected] [email protected] shnykt x`vn`v @h`[yQ        y`lE
en vQx`@g mh ihlQn\ smw\ @vn\@n uByQ       y`lE
uB lg a#wQ sEn\qr hQw @ld @vn\@n\ @k`@h`m  y`lE
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on December 20, 2007, 02:11:27 AM
a#vQqQn\ gQyw\ mwky rn\q`            [email protected]\
aqErt rFy @n`@vq s#mq` iwQrQ        [email protected]\     
aq pmNk\ @n`@v| @ht, [email protected]\ sQw [email protected]\
wnQkm @n`@vq aw\@n`h#rm lg    un\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on December 20, 2007, 03:21:09 PM

wnQkm @h`[yQ [email protected]`h#rm LM        in~n
@h`[km wmyQ hQwkt en kvQ       @g`n~n
b#rQkm wmyQ wnQkd km rFk            gn~n
kvQkm wmyQ [email protected]`h#rm b#rQ       on~n
                                    [email protected]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on December 20, 2007, 05:53:16 PM
kvQkm wmyQ @h`[ gwQ gON mm m#n\n
wnQkd mmw\ kvQyk\ lWv`         on\n
kvQkm  n#wQ unw\ wnQkd km  yn\n
b#rQq#yQ [email protected]\ m` gs\s` gnE       bQn\n

                                      kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Raala on December 22, 2007, 11:14:49 AM
[email protected]~ vQn`sy yn @mhQ        [email protected]~n
vQghQn~ p#[email protected] ey vlk`          ln~n
[email protected]`wQn~ vlt [email protected]@g     gjbQn~n
kjn [email protected]~ uB nm| ivryQ             on~n

                                             r`L

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on December 23, 2007, 01:34:20 AM
ghl` mnm`lkm hrQyt [email protected]      iht
gn\nt [email protected]\ [email protected]\ nn\gQv @pl    vht
v#d v#[email protected] [email protected]`d|@dn\ [email protected]\  mt
[email protected]\ r`@l pQn\[email protected]          @b|r#vt
     
                                      kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on December 27, 2007, 11:22:07 AM

ep` @vl` @l`[email protected] @m| mm       [email protected]~
kp` @k`t` m#r#vw~ n$ hQr     [email protected]~
vQk`ryk~ v`@g~ [email protected]`          [email protected]~
ep` v`@hl` @m`ktq a#r      [email protected]~?

                                                          [email protected]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on December 27, 2007, 11:50:35 AM
wwOqn\n` r`Ly` qEn\          avv`@q\
nEvN nQs` kjn pQLQgw\        e' @q\
v#dv#rqEnE w#n @b|@rn\nt nrQv`@q\
@n`qdn\ [email protected]\ mQqQ wQw\wyQ     [email protected]\


-----  :lol:  -----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on December 27, 2007, 12:50:34 PM

(http://img179.imageshack.us/img179/3369/snkkyo3kl9.gif)         kvQ sQwQvQlQ awr kQy#@vn @q\      s#ry
         q#k @[email protected] ivs in\nq mt     b#rQy
         nQm|[email protected] [email protected]\nt ek\vW b#q       svQy
         nvw`pn\ iwQn\ sQqEvn @m|        @p`ry


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on December 31, 2007, 12:09:40 PM

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ [email protected]~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           [email protected]
Title: Kaviyata Kaviyak !- Me Awuruddea............
Post by: Cleo. on January 01, 2008, 01:19:10 AM
@m| avEr#q\@q\...........

ob h#@m`\tm..........


http://img252.imageshack.us/img252/1190/newyear043gl1.gif

 :)
[email protected] gmn bQmn sQylE @qvQ    rFk @qn\nyQ
krn kQyn @k`yQ @q\tw\ kQrQ     uwOrn\nyQ
hQwn pwn h#m [email protected] eLQy    v#@tn\nyQ
hwr vtQn\ h#m mRNk sQn`    [email protected]\nyQ
:D


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !- Me Awuruddea............
Post by: Zoro on January 01, 2008, 06:44:47 PM
@m| avEr#q\@q\...........

[email protected] gmn bQmn sQylE @qvQ    rFk @qn\nyQ
krn kQyn @k`yQ @q\tw\ kQrQ     uwOrn\nyQ
hQwn pwn h#m [email protected] eLQy    v#@tn\nyQ
hwr vtQn\ h#m mRNk sQn`    [email protected]\nyQ
:D

krqr qEk\ @q`m|ns\ amwk kr    qml`
nv avEr#q\qt s#[email protected] ik\mn\    krl`
v`q @b|q s#m amwk kr          qml`
ek\ @vmE ap s#m mQwOrn\            vWl` :D

- @s`\@r`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on January 04, 2008, 02:15:08 AM
uq$sn sEpQpQ kOsEmk~ @lsQn~ nQwQ     hQn#@hn~n
gln gMOlk~ @s~ @n`s#@lmQn~  qQvQ jy    gn~n
pQvQwOr#v hq pwn h#m p#wOm| itE       @vn~n
pwmQ nQm|[email protected] s#mt nv [email protected] kQrQ  [email protected]~n.. :)


HoyDEn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on January 04, 2008, 03:23:48 AM
sQwn pwn   @q~ h#mkl       [email protected]|v`
wbn wbn   pQyvr jy        [email protected]|v`
s#pw sqn   nv qQvQ m0      [email protected]|v`
swOt pQr#n   sEb nv vsrk~   @v|v` !!
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on January 06, 2008, 05:43:29 PM
@m| avEr#q\@q\...

@[email protected]\ k[El vQy#kW mEv  b#[email protected]\v`
[email protected]\ [email protected]| rn\ khvnE sr#  @v|v`
[email protected]\ @r`\g qEk bQy h#m ph @v|v`
[email protected]\ swOt rjyn vsrk\   @v|v`

@b`\


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -Neth- on January 06, 2008, 06:04:16 PM
[email protected]\ qQn @gvW avEr#qE [email protected]`
k#l#n\[email protected]\ pQtE @mn\ qQn [email protected]`
iwQn\ @n`n#vwW k`ly [email protected]`
nwr vW sQww\ kOmkt [email protected]`

----- :?-------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on January 06, 2008, 09:28:09 PM

  n#@gnhQrQn\ n#g en qQnQsEr#     y
  @pr qQn mEv @n`rFqEnE hsrFl\    y
  n#vEm| qQnk\ pmNk\ @n`m @v|     y
  nv vsrk\ ap ht l#bE @v|        y

  hq rFqQ qEk\ @q`m|ns\ qEr#       @v|v`
  hqvw\ @mw\ [email protected]\ n#h#     @v|v`
  s`m swOt rt wOl p#wQ         @r\v`
  s#m @qn ht sEb vsrk\       @v|v`
:)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on January 07, 2008, 05:25:31 PM
kvQyt kvQy qEtEv` mEl\ pQt      p#w\@w\
kvQyt kvQ @g`wn\ a`@vmQ @m|  p#w\@w\
kvQyt sQnhvt br nQm|ny     p#w\@w\
kvQyt w#nk\ [email protected] [email protected] @m| p#w\@w\


kalakini awe me patte suba aluth awuruddakma wewa
a`[email protected]`vn\ nQl\ qQy apQ pQlQgmE      eksQw
@n\k vQvQ{ kl`vn\t @mhQ idkd     a#w
sQn\hly` @d`t|@k`m @vw vdQn\@n sQrQkw
wQyn\@np` kvQytnm| kvq`vw\        wQw
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on January 08, 2008, 03:28:57 PM
nv [email protected]\ a`@vmQ kvQyt kvQy       @s`y`
sEb p#wOmn\ pmNk\ iwQrQv a#wQ       @s\y`
kvQyt kvQy lQyE [email protected]` @k`@ht gQy`
a`syQ qkQn\nt @pr @ls kvQyt      kvQy`


phEvEn wOn\sQy h#tps\ qQn            @gvQl`
lQyEvw\ s#@v`m v`@qt @mn\ kvQ    @g`wl`
@n`[email protected]\ eyQn\ [email protected]\ hQw\         rQqQl`
lQymEq @m| [email protected]\ [email protected] kvQ @g`wl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on January 08, 2008, 04:44:25 PM

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ [email protected]~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           [email protected]

m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L [email protected] q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO [email protected]~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on January 08, 2008, 05:32:25 PM
m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L [email protected] q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO [email protected]~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`


@p`rv`@gn gOlQvW sQtQ wQnwQ     ng`
a`@yw\ a#vQw\ [email protected] mh hdk\  ng`
sWwl m#@kn\nw\ ek\kl unQmQ    lg`
@[email protected]\ v`q vn\@nq [email protected] sEqE mEv hAg`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on January 08, 2008, 10:02:07 PM

gjmn~, a#lp`w qbry          rsvw~y
e~ kvQ bl` apQ [email protected]~            swOtk~y
v`@qt, qbryt "kvQyt         kvQyk~y"
@k`yQ h#tQ vEnw~ apQ "FN"    gjyn~y
                                                                                           [email protected]

m`w~ ek~k qbr krpE kjn,       @d`k`
r`L [email protected] q#n~ @k`yQq#yQ kQyw    h#k`
qEr#wO [email protected]~ hWwl gnE @n`h#kQ      mk`
@p`rv`@gn nQqyQ wv @h`[h#tQm   kk`

[email protected]\ uBt oc|cm| kl sQyU   @qn`
qEk hQwQl` @gll`@gn m#@ryQ  kQy`
lWv kvQtQkw\ wv p#w\wkQn\    wQy`
bln\ [email protected] uB a`@yw\ eyQq  kQy`

kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on January 09, 2008, 09:46:25 AM


@p`rv`@gn gOlQvW sQtQ wQnwQ     ng`
a`@yw\ a#vQw\ [email protected] mh hdk\  ng`
sWwl m#@kn\nw\ ek\kl unQmQ    lg`
@[email protected]\ v`q vn\@nq [email protected] sEqE mEv hAg`

kwr gm @qvQt b`rQn~ @[email protected]~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt [email protected]~       @n~q?
@gqr h`[email protected]~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             [email protected]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on January 09, 2008, 11:10:48 AM
kwr gm @qvQt b`rQn~ @[email protected]~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt [email protected]~       @n~q?
@gqr h`[email protected]~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             [email protected]@[email protected]\ @lsQn\ @pnENw\ m` mQnQsw\ bv    l#[email protected]|
b`rQn\ @[email protected]\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#[email protected]|
kr#@mt [email protected]\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#[email protected]|
m`@g\ qQv kpnt obht nm| kQsQqQn h#kQ   @n`[email protected]|


(http://img213.imageshack.us/img213/2006/n2uw1.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Bo on January 11, 2008, 11:44:42 PM
[email protected] @qkyQ hwlQs\ at       [email protected]\m
kvQyt hpn\ hQw @h`[ [email protected] h#[email protected]
pQLQwOr# lQv|@v @m| pQtEvt     [email protected]\m
@k`pmN qErk\ a`vq apQ     @n`q#nWm

@m| 249 @vnQ kvQ pQLQwOryQ, @m| kvQyt kvQy @wYd| [email protected]\m h#m pQLQwOrk\m [email protected]\m [email protected] nQs`, [email protected] kQv|vt vrqk\ n$ mm hQwn\@n,
250 ... ILMt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on January 12, 2008, 12:38:16 PM
@[email protected]~  sQwQn~  nQm|[email protected] s#m ek~  @vn~n
[email protected]  a`@lt  wv wv kvQ  [email protected]~n
@m| a#rBR @b`~ ak~kQt  wOwQ  ml~   @mn~n
pwmQ kvQyt kvQyk~ qQgO kl~  v#[email protected]~n

         ----- :D :D :D-----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on January 14, 2008, 05:54:49 AM
[email protected]~       @qkyQ       pnhy      kdim       [email protected]~
[email protected]~      [email protected]       mwky      a#rBEm      [email protected]~
[email protected]~      @lsyQ      p#mQnQy      kdQnm       [email protected]~
[email protected]~      jyyQ        iqQrQy       qQgtm      [email protected]~


-- :D :D :D--
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on January 14, 2008, 07:21:01 PM

kwr gm @qvQt b`rQn~ @[email protected]~    @n~q?
hwr bWrQ kw` vlt [email protected]~       @n~q?
@gqr h`[email protected]~ ek~kl wrh      @vl`q?
kwOr arn~ kp` gn~n oy qQv      @h`[q!
                                                             [email protected]
sErQ[E kwrgm @qvQ[Et @[email protected] b`rQ   un`
hwr bWrQ k}`vlt [email protected] hpnQ      un`
@m|v q#kpE h`[email protected]\t [email protected] wq     un`
kwOr a#rn\ uB @h`y`n @gqrQn\ pQt un`
 kjn

[/quote]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on January 15, 2008, 11:48:28 AM
@[email protected]\ @lsQn\ @pnENw\ m` mQnQsw\ bv    l#[email protected]|
b`rQn\ @[email protected]\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#[email protected]|
kr#@mt [email protected]\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#[email protected]|
m`@g\ qQv kpnt obht nm| kQsQqQn h#kQ   @n`[email protected]|


(http://img213.imageshack.us/img213/2006/n2uw1.gif)

sErQ[E kwrgm @qvQ[Et @[email protected] b`rQ   un`
hwr bWrQ k}`vlt [email protected] hpnQ      un`
@m|v q#kpE h`[email protected]\t [email protected] wq     un`
kwOr a#rn\ uB @h`y`n @gqrQn\ pQt un`
 kjn


s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on January 15, 2008, 01:43:24 PM

Quote
s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]


[/quote]

h#mq`mw\ pQrQmQn\tm v#[@gn in\t
@m`[email protected]\tw\ olEv nvn\ nQhVv in\t
g#h#NEn\vw\ rvt`@gn un\ pQrQmQn\t
kvq`vw\ n#wQ wrmt vqQnv on\n
:P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on January 16, 2008, 03:00:26 PM
s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]


h#mq`mw\ pQrQmQn\tm v#[@gn in\t
@m`[email protected]\tw\ olEv nvn\ nQhVv in\t
g#h#NEn\vw\ rvt`@gn un\ pQrQmQn\t
kvq`vw\ n#wQ wrmt vqQnv on\n
:P

wQnwQ smg a#d| ak\k` [email protected]               sAgm|
wr# @[email protected]\n\t pQrQmQn\ ht @pn\n`           m`ym|
h#qQmQt r#qQ nEvN @lsQn\ pdQvr# [email protected]       kvQkm|
kvq` ignWvQq p`dm| g#h#NEn\ @n`nt`     smym|

pqErkt g#[email protected]`w\ [email protected] k`n\w`           sAgm|
[email protected]\t [email protected]\ n#wQ e' a#w\@w`@g\     ekmEwOkm|
sq\@q\ pmNQ kQsQvQt n#wQ g#h#NEn\           kLkm|
pQrQmQ n#wQv @m`n g#h#NQq @[email protected]`[email protected]~ [email protected]\ rjkm|
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on January 16, 2008, 04:02:24 PM
b`rQn\ @[email protected]\ sQtQyw\ mm nm| akm#wQ   n#[email protected]|
kr#@mt [email protected]\ @qkk\ wQy` wvmw\ ekkOvw\ n#[email protected]|
@[email protected] kQyn @d`@k`~ iwQn~ @m|    ahgn~n
pErs`rm| @[email protected]`w~ b$ [email protected]         yn~n
v#d v#[email protected] klt ep` am|@m!       kQyn~n
g$nE n#wQv @[email protected] iwQn~ pN    nhgn~n
               [email protected]

(http://img213.imageshack.us/img213/2006/n2uw1.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on January 17, 2008, 01:21:48 AM
Quote
s~wSwQyQ [email protected]~m q#nEm|      qEn~nt
aqm iwQn~ h`[email protected]~t en~t     kQyn~t
pQs~sE [email protected]~ [email protected] nQs` apQ   ghgn~t
sAgmyk~ q`nv q#n~ wr#     @pn~nn~t
                                                         [email protected]


oy` kQyn\nt is\sr h`[email protected]\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\[email protected]| mt     s#nQn\
[email protected] oy` sn\[email protected] @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\[email protected] @[email protected] ud pnQmQn\

                                                kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on January 17, 2008, 03:54:45 AM
[email protected] ng` en @p`t nm| n$    al\ln\@n\
@[email protected] [email protected]`w\ g$NE LmyQ kl\lQ g#@hn\@n\


just joking  :P

Kamal I increased ur font size, check the sinhalen liyamu thread in help section on how to increase the font size in forums
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on January 17, 2008, 10:18:28 AMoy` kQyn\nt is\sr h`[email protected]\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\[email protected]| mt     s#nQn\
[email protected] oy` sn\[email protected] @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\[email protected] @[email protected] ud pnQmQn\

                                                kjn

hR hR mm g#hEv g#@t| n#t|t pQtQn~ gQl~l` @n~q?
@n`~n` @gnw~ qEn~n qQvt rFvtEn h#tQ pEqEm @n~q?
apQ @[email protected] [email protected]|t armEqlk~ o|n @n~q?
@n`[email protected] m`ym| @pn~nl mEU pdQym gw~w @n~q?
                                [email protected]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on January 17, 2008, 10:56:33 AM
@[email protected] kQyn @d`@k`~ iwQn~ @m|    ahgn~n
pErs`rm| @[email protected]`w~ b$ [email protected]           yn~n
v#d v#[email protected] klt ep` am|@m!       kQyn~n
g$nE n#wQv @[email protected] iwQn~ pN    nhgn~n
               [email protected]

(http://img213.imageshack.us/img213/2006/n2uw1.gif)


adn\@np` wQnwQ nAgQ [email protected]`\ @m|     ahgn\n
g$NE nQs` @m`\d @n`@vmQ mm pN   nhgn\n
@[email protected] @vn\@n oy m`ym| vlQn\       [email protected]\n
wnQy @h`qyQ @n`m#rQ m#@rn [email protected]\ @b|@rn\n


(http://img162.imageshack.us/img162/9142/o3hp7.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on January 17, 2008, 05:57:00 PMoy` kQyn\nt is\sr h`[email protected]\ @h`yn\  gQhQn\
qQvw\  a#rn\ a#vQw\ @pn\[email protected]| mt     s#nQn\
[email protected] oy` sn\[email protected] @g`U x`;`    @vn\
k}` krpE h#tQ @pn\[email protected] @[email protected] ud pnQmQn\

                                                kjn

hR hR mm g#hEv g#@t| n#t|t pQtQn~ gQl~l` @n~q?
@n`~n` @gnw~ qEn~n qQvt rFvtEn h#tQ pEqEm @n~q?
apQ @[email protected] [email protected]|t armEqlk~ o|n @n~q?
@n`[email protected] m`ym| @pn~nl mEU pdQym gw~w @n~q?
                                [email protected]

qQvw\ n#wQv @m| Lmyt k}`v b#rQ    [email protected]`\
e' b#rQkm vs` gn\n @b`r# kQyn\n   [email protected]`\
bl`pl\l hR kQy kQy yk\kO v#hW         [email protected]`\
[email protected]\ on\n mn\ ynv` @dn\n @[email protected]`\ @[email protected]`\
                                                    kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on January 17, 2008, 08:12:13 PM
h#[Q mQt ag nEvN kQy` @[email protected]\ bQn\n
pQrQmQ @n`@vq irQsQy`@v n#wOvt  nEvN
krn kQyn o|@n @qyk\ b#rQq   krn\n
g$NE pQrQmQ @b|q @k`@hq @l`v aq in\n

@b`\

gQnQ rs\@nt [email protected] @h`q\@q rs b#[email protected]| [email protected]\  @n\q?
[email protected] b#[email protected]`wQn\ g#h#NQy nEvnk\k`[email protected]    @n\q?
pQrQmQkrn h#mv#@d|m g#h#NE obt h#kQyQ       @n\q?
pQrQmQn\@g\ [email protected] rHvEl g#h#NE vvl      @pn\vnvq?

                                                           kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on January 18, 2008, 09:28:20 AM
@b`\ ak\@k\ @[email protected]   @k`@h`m
g#h#NE @vnm pQrQmQ     @vnm
ekm v#@d| @k`@l`w @k`@h`m
kOmt bQhQv @qkk\       @vnm

q#NEm @vnm bEq\{Qy     @vnm
@p`@w\ q#NEm g#h#NE    v#dQm
jWvQwyk\ @gvnE       @k`@h`m
pQrQmQ bEq\{Qy n#wQv      wnQvm
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on January 31, 2008, 09:42:10 AM
mEl k`@l~ ptn~ apQt oy @b`r#m     kQy`
p`g` @gn hQtQy nQs` g#h#nE bQm      wQy`
krpE v#dw~ e~ [email protected]~ nmt a#w       lQy`
[email protected]` [email protected]` hQtQ k`@l q#n~   gQy`
                                          [email protected]

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on January 31, 2008, 01:02:08 PM
kvq`vw\ oyvQqQht  ks`qyk\ krgn\n nm|    ep`
h#mq`mw\ ek @b`r#vt [email protected]\n nm|         ep`
bEq\{Qy n#ww\ mhn\ww\w km olEvt ghgn\n ep`
pQrQmQ n#wOv gh#NEn\ wOrn\ vnvQt adn\nt    ep`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 02, 2008, 04:09:05 AM
mEl k`@l~ ptn~ apQt oy @b`r#m     kQy`
p`g` @gn hQtQy nQs` g#h#nE bQm      wQy`
krpE v#dw~ e~ [email protected]~ nmt a#w       lQy`
[email protected]` [email protected]` hQtQ k`@l q#n~   gQy`
                                          [email protected]


sq\q bq\q q#m|mt oy k`lQ am|m      [email protected]\
apQ qn\nv @m| Lmy` ntn\n yn    [email protected]\
o|vt [email protected] k`ly ivryQ       [email protected]\
m`ym| h#thwr mqQy q#n\ k`@l\     [email protected]\

                                       kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on February 02, 2008, 04:45:13 PM

   pQrQmQn\@g\ p#w\w arn\ [email protected]`\t| ekk\      @qn\n
   a`v mmw\ gnQn\ mcn\ kdE @p`lE k#wQ   @mn\n
   g#h#nEn\ nm| in\n o|@n kt [email protected]     kjn
   kvEq cn\dQ @qnv @qkk\ @n`n\dQ @vl`    yn\n

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 02, 2008, 08:07:21 PM
yEq\@qt n#wQ kdEv nQs` a#rn\ a`@v  @k`s\  @k`tn\n
k#wQ @p`lE a#[email protected] a`@v| v#t ghl`  @vn\   krn\n
ek [email protected] g#h#nE sw\wO pmnk\ sQtQy`t       on\n
b#h#@n n#wQv [email protected] vrQgy`v      @b`\ krn\n

         
                                                       kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 06, 2008, 03:23:03 PM
h#[email protected]\km @h`qm p#w\w argn\nt            @vrqrn\@n\
v#dv#[email protected] vQtqQ wmyQ pQrQmQ apt           v#[v#@tn\@n\
[email protected]\ qEtEvw\ mvk\ g#bQNQv g#h#NEn\ @n`v idk\ @qn\@n\
[email protected]\t [email protected]\ n#wQ g#h#NEq aq @m|  @b|gl\  a#qb`n\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 06, 2008, 03:52:03 PM
rt h#m w#n gQnQ pQpQrW [email protected] vQn`@st                            kQt|tE
pQrQmQ wOn~ @[email protected]~ i[@gn g#h#NEn~ krnv`                    mt|tE
yEq~{ krn~nt yvn~n mqQvyQ [email protected]                               rt|tE
oy k#wQ @p`U arn~ gQhQn~ krnv @k`tQyv                      mt|tE
                                                                                                     [email protected]

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 06, 2008, 04:33:15 PM
k#[email protected]`lE vlQn\ krnt b$ @k`tQyv             mt|tR
yEq\@{t [email protected]\ n#ww\ @k`tQyt @qnv` [email protected]\ mt|tE
rkQnt lk\ mvEn\ qQvQ [email protected]\ krnv`           ot|tE
kwm#w @n`@[email protected]\ ap krnv` @k`tQ   @h`t|tE
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on February 06, 2008, 08:21:24 PM

  sQAh [email protected]\ apQ ok\@k`m          @mn\n
  @k`tQyt @qn\@n psEps @n`bl`    yn\n
  v#dQpEr sq\q q#m|@m`w\ [email protected]       on\n
  @qn\@n pyQn\ @k`tQyw\ phE kr      yn\n
  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 07, 2008, 03:45:44 AM
rt h#m w#n gQnQ pQpQrW [email protected] vQn`@st                            kQt|tE
pQrQmQ wOn~ @[email protected]~ i[@gn g#h#NEn~ krnv`                    mt|tE
yEq~{ krn~nt yvn~n mqQvyQ [email protected]                               rt|tE
oy k#wQ @p`U arn~ gQhQn~ krnv @k`tQyv                      mt|tE
                                                                                                     [email protected]


k#wQ @p`lE pmnk\m @[email protected] uqUw\ apQ arn\    awt
kOsgQnQ nQvnt s#[email protected] pQrQmQ apQyQ [email protected]\          rtt
k}`v @q`\l`@v wQy` [email protected] yn\@n pyQn\         yst
yE{ vqQn` pQrQmQ @n`qw\ @m| g#h#nEn\ rtt        kOmt 

                                                             kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on February 09, 2008, 06:20:22 PM

@pm| krnt @kl\@lk\ @s`ymQn\ mm            in\@n\
@m| p#w\@w\ ev#n\@nk\ in\[email protected]`\ n#h#        qn\@n\
in\nvnm| il\lEm| pwk\ ik\mn\ kr        evpn\@n\
g#[email protected] nm| mm @pm| ml\ plqvmQnEyQ      pQlQgn\@n\
----------------------(http://img401.imageshack.us/img401/6937/20529795434729acdb67oqw4.gif)---------------------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 10, 2008, 11:52:11 PM

@pm| krnt @kl\@lk\ @s`ymQn\ mm            in\@n\
@m| p#w\@w\ ev#n\@nk\ in\[email protected]`\ n#h#        qn\@n\
in\nvnm| il\lEm| pwk\ ik\mn\ kr        evpn\@n\
g#[email protected] nm| mm @pm| ml\ plqvmQnEyQ      pQlQgn\@n\
----------------------(http://img401.imageshack.us/img401/6937/20529795434729acdb67oqw4.gif)---------------------

@;`\@r`\ [email protected]| kQsQ vQs\wr @mhQ  n#wQv`
sEqEsE kmk\ mt a#wQq#yQ qn\   n#wQv`
vm| aw qkOnE kkOlw\ mtnm| n#wQv`
pnhyQ vys shk`rQy vnE     sQwOv`

                                      kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 12, 2008, 05:35:33 PM

@pm| krnt @kl\@lk\ @s`ymQn\ mm            in\@n\
@m| p#w\@w\ ev#n\@nk\ in\[email protected]`\ n#h#        qn\@n\
in\nvnm| il\lEm| pwk\ ik\mn\ kr        evpn\@n\
g#[email protected] nm| mm @pm| ml\ plqvmQnEyQ      pQlQgn\@n\
----------------------(http://img401.imageshack.us/img401/6937/20529795434729acdb67oqw4.gif)---------------------

@;`\@r`\ [email protected]| kQsQ vQs\wr @mhQ  n#wQv`
sEqEsE kmk\ mt a#wQq#yQ qn\   n#wQv`
vm| aw qkOnE kkOlw\ mtnm| n#wQv`
pnhyQ vys shk`rQy vnE     sQwOv`

                                      kjn


v#ln~tyQn~ [email protected]~ @m| p#w~wt        v#qQl`
@pm| hWsr vQsEr#[email protected] h#m p#[email protected]     rF[Ql`
@s`[email protected]`~ ob ev| hWsr hqvwtm             v#qQl`
@g`vQ km aw~ h#rl kjn @pm| @r`~gy   h#qQl`
                                                                            [email protected]

:roll:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 12, 2008, 06:26:11 PM


v#ln~tyQn~ [email protected]~ @m| p#w~wt        v#qQl`
@pm| hWsr vQsEr#[email protected] h#m p#[email protected]     rF[Ql`
@s`[email protected]`~ ob ev| hWsr hqvwtm             v#qQl`
@g`vQ km aw~ h#rl kjn @pm| @r`~gy   h#qQl`
                                                                            [email protected]

:roll:
[/quote]
@s`\@r` [email protected]\ n`hA oy ap:bYn\s        k}`
sQAhUn\t kvEq qEn\@n v#ln\tyQn\     sw`
ann\@wtm hQwl [email protected] [email protected] [email protected]\ k}`
oy en\@n\ [email protected]| lMt @r`\@gt osE    pw`
                                                         kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on February 13, 2008, 07:21:56 PM
@;`\@r`\ [email protected]| kQsQ vQs\wr @mhQ  n#wQv`
sEqEsE kmk\ mt a#wQq#yQ qn\   n#wQv`
vm| aw qkOnE kkOlw\ mtnm| n#wQv`
pnhyQ vys shk`rQy vnE     sQwOv`
                                      kjn


mA g#n @h`qt qn\nv`@n\            [email protected]`
@n`kQv|vt mm ad @br                ghl`
sEqEsEkm gn\nt [email protected] shk`rQy        krl`
ubt n#wQ ekm sEqEsEkmyQ, gnQn\ sQhQ krl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on February 13, 2008, 09:00:20 PM
@gqrk a#[email protected]` rn\dEv          pvwQn\@n\
bw [email protected]` wOr` pmNy            ahpn\@n\
k#wQ @p`lE [email protected] yEq\{ykt    n#h# en\@n\
wnQ awkQn\ @[email protected] aw\pEd|        ghpn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 14, 2008, 04:28:38 AM


mA g#n @h`qt qn\nv`@n\            [email protected]`
@n`kQv|vt mm ad @br                ghl`
sEqEsEkm gn\nt [email protected] shk`rQy        krl`
ubt n#wQ ekm sEqEsEkmyQ, gnQn\ sQhQ krl`

qn\n` vQs\wry p#w\wk     wQbEn`t
e' vQs\wry mqQ mgOlk\   @[email protected]\nt
shk`rQy @vn\n n#[email protected]\ qn\n @b`t
kdEv a#rn\ [email protected]`pEvk\ @qmQ nEBt
         kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 14, 2008, 05:07:52 AM
v#ln\tyQn\, uNEsEm p#[email protected]      klt
[email protected]\ ayw\ @p\vW @pm|            krn\nt
@pm| sQw nQvW yn\nt mw\@wn\     apQt
k#wQ @p`lE smg yEq\@qt aV ghyQ @ht

uNEsEm unw\ vQ[Qnt b#rQ      v#ln\tyQn\
qEn\@n\ ek qQnkQ b#[Ql` in\n      @pmQn\
s#mq` h#[email protected]`w\ qrnt @pm|    kQr#ln\
k#wQ @p`lE @m`tq qQvQ @gvnt  a`[email protected]\
                                                 kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 14, 2008, 11:55:29 AM


@s`\@r` [email protected]\ n`hA oy ap:bYn\s        k}`
sQAhUn\t kvEq qEn\@n v#ln\tyQn\     sw`
ann\@wtm hQwl [email protected] [email protected] [email protected]\ k}`
oy en\@n\ [email protected]| lMt @r`\@gt osE    pw`
                                                         kjn


hQwn~n mEqlk~ vQyqm| @n`vn    nQs`m
hQwl mwl mm [email protected] [email protected]~    q#n~mm
kQyn krn v#d [email protected] qkQn     h#@m`~m
@r`~hlkt @gnQynvq ey`        vh`m
                                                        [email protected]


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 14, 2008, 01:03:33 PM
kjn nQwr a#yQ wQnwQt vQhQU            krn\@n\
wQnwQ nAgQ hrQ [email protected]\ e' g#n            in\@n\
pv| a`@yw\ n$ kjn a#yt vQhQU         krn\@n\
@k`hQl tQkk\ wm|b`@gn wQnwQ rskr k`pn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 14, 2008, 01:57:43 PM

@d`k` [email protected] @q`s~wr @ktQ nm hQn~qq?
mm g#n qEk [email protected]~ iwQn~ hQwt q#@nnvq?
kvQy q#[email protected]`wQn~ [email protected]~ aq wq @vnvq?
ktE ek~km @k`hQl [email protected]`~ oy` gQlQnvq?

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 14, 2008, 02:15:14 PM
oy` lQypE kvQy q#kl mt @m| @ls    [email protected]\
rwOvEnE oy rvEm| mEhEN qkQn\n         [email protected]\
oy` hdn h#tQ q#nQlyQ mt qEk         [email protected]\
@k`hQl tQkk\ [email protected] mm [email protected]| @gt en\@n\


                                               (http://img183.imageshack.us/img183/6070/birdwithrosefp2.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 14, 2008, 02:42:41 PM

[email protected] a#w~wt @m| pQrQmQn~ kvq hqn~nq?
@p`d|d b#rQ [email protected]`w~ [email protected] @gt rQn~gn~nq?
s`[email protected]~ [email protected] @k`sE mQt @gn mm
[email protected]`t b#rQy# bln~n @d`k`@g @sl~lm
 

 :twisted:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 14, 2008, 03:24:21 PM
@k`hQl arn\ mm en\@n\ @h`qk\     krn\nt
ik\mntm n`kQ @n`vW [email protected] r#v @b|r`gn\nt
@h`qk\ krn\nt envQt [email protected]   slkn\nt
[email protected]\ k#wyQ [email protected]| k#w hQw pQrQsQqE krgn\nt


                                          (http://img167.imageshack.us/img167/2127/tvt8aj5.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 14, 2008, 03:44:51 PM

[email protected] a#w~wt @m| pQrQmQn~ kvq hqn~nq?
@p`d|d b#rQ [email protected]`w~ [email protected] @gt rQn~gn~nq?
s`[email protected]~ [email protected] @k`sE mQt @gn mm
[email protected]`t b#rQy# bln~n @d`k`@g @sl~lm
 

 :twisted:
ntwQ krwQ v#dkt n#wQ hwQ     hlwQ
@g`rvwQ rvwQ a#[email protected] a#wQ k}` n#wQ
@k`hE mQt gw\w`t apQ by n#h# [email protected]
@m`\l\ gs\ a#rn\ apQ en\@nmE     k#mwQ?
                                            kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 14, 2008, 03:50:40 PM
@k`hQl arn\ mm en\@n\ @h`qk\     krn\nt
ik\mntm n`kQ @n`vW [email protected] r#v @b|r`gn\nt
@h`qk\ krn\nt envQt [email protected]   slkn\nt
[email protected]\ k#wyQ [email protected]| k#w hQw pQrQsQqE krgn\nt


                                          (http://img167.imageshack.us/img167/2127/tvt8aj5.gif)

pQrQsQqEkm [email protected]~ iwQn~ @qp#[email protected]~m @b|@rnv`
@d`k` [email protected]~ @h`[km q#k~k gmn~ @[email protected]`
v#rqQ krl @b|@rn~nt @m`nv` unw~ pvsnv`
k`@l iwQn~ apr`@q~ [email protected]~ [email protected]`yQ mm ynv`

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 14, 2008, 04:21:50 PM
[email protected] en\nt [email protected]\ hrQ    hpnW
[email protected] en vQt p#nl`    yn\nW
[email protected]\ km|m#lQ yn\nt p`U mkn\nW
nQwrm m`@g\ hpyt     hsEvn\nW


                     (http://img205.imageshack.us/img205/1862/igurukamasi8.gif)

@n`q#nQm k`ly @gvQl` yn\@n\
v#dtQk ahvr bv   @w\@rn\@n\
wnQvR sQw [email protected]\ km|m#lQ  m#[email protected]\
wQnwQ ng` ht wOwQ hQmQ  vn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 14, 2008, 06:12:46 PM


hQwn~n mEqlk~ vQyqm| @n`vn    nQs`m
hQwl mwl mm [email protected] [email protected]~    q#n~mm
kQyn krn v#d [email protected] qkQn     h#@m`~m
@r`~hlkt @gnQynvq ey`        vh`m
                                                        [email protected]hQwl mwl kQyn k}` @[email protected]    un`m
krn kQyn v#d g#n nQw#wQn\ q#nEn`m
[email protected] [email protected]`\ uB yn w#n @ls iqEr`m
mEl\@l\rQy,[email protected]`d bv qnW       s#@v`\m
                                        kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 15, 2008, 02:12:36 PM


hQwn~n mEqlk~ vQyqm| @n`vn    nQs`m
hQwl mwl mm [email protected] [email protected]~    q#n~mm
kQyn krn v#d [email protected] qkQn     h#@m`~m
@r`~hlkt @gnQynvq ey`        vh`m
                                                        [email protected]hQwl mwl kQyn k}` @[email protected]    un`m
krn kQyn v#d g#n nQw#wQn\ q#nEn`m
[email protected] [email protected]`\ uB yn w#n @ls iqEr`m
mEl\@l\rQy,[email protected]`d bv qnW       s#@v`\m
                                        kjn


kjn [email protected]~ mm yn w#n @ls i[Er`m
[email protected]~rQy, [email protected]`d bv qnW h#@m`~m
e~ [email protected]~ [email protected] @[email protected]~ kL`m
kjn ayQyv arn~ en~n @[email protected]~ vh`m

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 18, 2008, 01:55:28 PM


kjn [email protected]~ mm yn w#n @ls i[Er`m
[email protected]~rQy, [email protected]`d bv qnW h#@m`~m
e~ [email protected]~ [email protected] @[email protected]~ kL`m
kjn ayQyv arn~ en~n @[email protected]~ vh`m


@m| yn vQqQyt [email protected]`wQn\ qw ktnm|         [email protected]\
@pwQ tQk @gn ivr [email protected]`w\ n#[email protected] mt s#@k\
@ld` mlw\ bd sEq\qyQ kQyn k}`            [email protected]\
eksQy wQs\ [email protected] n#gl ymE apQ bs\       [email protected]\
                                                              kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 18, 2008, 03:40:08 PM
@m| yn vQqQyt [email protected]`wQn\ qw ktnm|         [email protected]\
@pwQ tQk @gn ivr [email protected]`w\ n#[email protected] mt s#@k\
@ld` mlw\ bd sEq\qyQ kQyn k}`            [email protected]\
eksQy wQs\ [email protected] n#gl ymE apQ bs\       [email protected]\
                                                              kjnpQs~sEv @h`[tm v#dQvW vQk`rmyQ    @q`[email protected]~
@pw~w gn~n b#rQ @[email protected]`t mr g`@wn~     [email protected]~
@h`[ krn~n b#rQ @[email protected] @[email protected] wQy` @gn      [email protected]~
a`yQw~ @gnhQn~ q`n~n bs~ ektm    n#[email protected]~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on February 18, 2008, 10:20:23 PM


kl\ bl bl` sQtQy` a#wQ q#n\ @mn\n
mn`lQyk\ [email protected] @gqrt    k#n\qn\n
k#vEm| @k`kQs\ awQrh [email protected] on\n
bElw\ n#ww\ a`r`{n        pQLQgn\n
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 18, 2008, 11:30:59 PMpQs~sEv @h`[tm v#dQvW vQk`rmyQ    @q`[email protected]~
@pw~w gn~n b#rQ @[email protected]`t mr g`@wn~     [email protected]~
@h`[ krn~n b#rQ @[email protected] @[email protected] wQy` @gn      [email protected]~
a`yQw~ @gnhQn~ q`n~n bs~ ektm    n#[email protected]~

[/quote]
pQs\sEv v#[email protected]` krn`          vQk`@rt
@[email protected] a#rn\ n#h# @pwQtQk @vl`vt
wmn\@g\ @[email protected]| ptvn          anEn\ht
mQrQs\kOdE ns\@n kqQmyQ        [email protected]
                                           kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 19, 2008, 01:29:06 AM


kl\ bl bl` sQtQy` a#wQ q#n\ @mn\n
mn`lQyk\ [email protected] @gqrt    k#n\qn\n
k#vEm| @k`kQs\ awQrh [email protected] on\n
bElw\ n#ww\ a`r`{n        pQLQgn\n

sWgQrQ [email protected]\ [email protected]\         a`r`{n`vt
bElwk\ o|@n n#h# vcny a#wQ apt
en\nt @n`h#kQmEw\ qEr#rt  kwrsQt
[email protected] jymgOl\ nEBl`     @qn\n`t
                                     kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 19, 2008, 03:38:00 PM
pQs~sEv @h`[tm v#dQvW vQk`rmyQ    @q`[email protected]~
@pw~w gn~n b#rQ @[email protected]`t mr g`@wn~     [email protected]~
@h`[ krn~n b#rQ @[email protected] @[email protected] wQy` @gn      [email protected]~
a`yQw~ @gnhQn~ q`n~n bs~ ektm    n#[email protected]~


pQs\sEv v#[email protected]` krn`          vQk`@rt
@[email protected] a#rn\ n#h# @pwQtQk @vl`vt
wmn\@g\ @[email protected]| ptvn          anEn\ht
mQrQs\kOdE ns\@n kqQmyQ        [email protected]
                                           kjnan~n @h`[yQ [email protected]` @ld @h`[ kr gn~n
[email protected] kOdE @h`[yQ mQrQsEw~ aBr` gn~n
nvw~wmEq v#@d| tQkk~ gh b#n gn~n
sWgQrQ [email protected] mMOlt ynvq on~n

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 19, 2008, 05:27:06 PM

kl\ bl bl` sQtQy` a#wQ q#n\ @mn\n
mn`lQyk\ [email protected] @gqrt    k#n\qn\n
k#vEm| @k`kQs\ awQrh [email protected] on\n
bElw\ n#ww\ a`r`{n        pQLQgn\n


wnQkd [email protected]\ @vn\@vn\nt ynbv    @p\n`
@qkk\ vEnw\ ap amwk @n`kryQ      sQwn`
sWgQrQ ayQyN\dQt sEx mgOlk\          pwmQn\n`
aUw @[email protected] mnm`lQy @w`rNQn\  pQLQgn\n`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 19, 2008, 09:25:40 PMan~n @h`[yQ [email protected]` @ld @h`[ kr gn~n
[email protected] kOdE @h`[yQ mQrQsEw~ aBr` gn~n
nvw~wmEq v#@d| tQkk~ gh b#n gn~n
sWgQrQ [email protected] mMOlt ynvq on~n


[email protected] [email protected]\ apQ @m`ktq gh b#n gn\@n\
hQn`@vn\n o|@n nQsyQ kvQ pq      b#[[email protected]\
vrqk\ vW nm| m`@gn\ sm`v       @vyn\@n\
sWgQrQ [email protected] mgOlt kvqq         yn\@n\
                                                kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on February 20, 2008, 08:17:33 PM
mgOl\ kn\n en\n kQv|@v hQw @h`[ hQn\q`
mgOl [email protected]\ kQy` kQv|@v n#h# [email protected] mn\q`
r#vt [email protected]\ n$n` @[email protected]\ @gqrt k#n\q`
jyt mgOl\ knv` aq [email protected] @l`kO ayQy`

mm hQwOv` ptlv gnQyQ kQyl` :lol: :lol: :lol: :lol:
(hQn` hQn`, mt @h`[tm hQn`)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 21, 2008, 04:14:50 AM
mgOl\ kn\n en\n kQv|@v hQw @h`[ hQn\q`
mgOl [email protected]\ kQy` kQv|@v n#h# [email protected] mn\q`
r#vt [email protected]\ n$n` @[email protected]\ @gqrt k#n\q`
jyt mgOl\ knv` aq [email protected] @l`kO ayQy`

mm hQwOv` ptlv gnQyQ kQyl` :lol: :lol: :lol: :lol:
(hQn` hQn`, mt @h`[tm hQn`)

apQw\ pEqEm @vl` [email protected] k}`v       hQn\q`
h#tw\ p#nl mgOl\ kn\n yn kW     hn\q`
n#wQvEnE w#n @[email protected] nEBt ks`q bn\q`
ayQy`@g\ mgOl kQyl kvQ pq       b#n\q`

                                              kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on February 21, 2008, 08:40:17 AM
mgOl\ kn\n en\n kQv|@v hQw @h`[ hQn\q`
mgOl [email protected]\ kQy` kQv|@v n#h# [email protected] mn\q`
r#vt [email protected]\ n$n` @[email protected]\ @gqrt k#n\q`
jyt mgOl\ knv` aq [email protected] @l`kO ayQy`

mm hQwOv` ptlv gnQyQ kQyl` :lol: :lol: :lol: :lol:
(hQn` hQn`, mt @h`[tm hQn`)

apQw\ pEqEm @vl` [email protected] k}`v       hQn\q`
h#tw\ p#nl mgOl\ kn\n yn kW     hn\q`
n#wQvEnE w#n @[email protected] nEBt ks`q bn\q`
ayQy`@g\ mgOl kQyl kvQ pq       b#n\q`

                                              kjn


h#t p#nl` nm| ob kQyn` @ls ml\lW t
ay\y It b`[email protected]`\ n$ @w\@rn\@n\  mt
ok\@k`\tm q#n\ pQs\sE [email protected]\ a` psE @mw#n t
k`t @k`@h`m k#vEN`@q`\ aw\wn [email protected] a#t


#HD
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 21, 2008, 10:22:29 AM
mgOl\ kn\n en\n kQv|@v hQw @h`[ hQn\q`
mgOl [email protected]\ kQy` kQv|@v n#h# [email protected] mn\q`
r#vt [email protected]\ n$n` @[email protected]\ @gqrt k#n\q`
jyt mgOl\ knv` aq [email protected] @l`kO ayQy`


h#AgQ h#AgQ @vs\ b#n\qw\ ntn\@n    eLQpQt
[email protected] n$nv q#k\km in\n b$\      ml\lQt
wmn\@g\ mgOlw\ gn\n` bv qn\@nmQ  hnQkt
e'kt en\nt hQwlyQ [email protected]| @w`rN\  hqn\nt


                   (http://img442.imageshack.us/img442/7875/12222222km7.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on February 21, 2008, 11:14:12 AM
h#t p#nl` nm| ob kQyn` @ls ml\lW t
ay\y It b`[email protected]`\ n$ @w\@rn\@n\  mt
ok\@k`\tm q#n\ pQs\sE [email protected]\ a` psE @mw#n t
k`t @k`@h`m k#vEN`@q`\ aw\wn [email protected] a#t


#HD

kjn ek\k hrQ hrQyt wQnwW       [email protected]
eknQsyQ e' a#w\w` in\@n\           hrht
k\[email protected]`\ [email protected]| pQs\sEvnm| ipqEnE      n#kwt
@h`qkrvn\nt @[email protected]\ @n`m @w\@ryQ mt


   ------  :shock: ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 21, 2008, 01:32:32 PM
[email protected] gQNEmt mgOlw\ a#wQy hrt         qm`
ml\[email protected] a#wQ sQwOvQl\lk\ a#w\@w @prt     qm`
k\[email protected]`\ @d`k` @m`n [email protected] yn\@n @g`\rQ qm`
sWgQrQ [email protected] v#d kQd qnW @[email protected]\          s#m`
                                                    kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 21, 2008, 01:48:23 PM

kjn ek\k hrQ hrQyt wQnwW       [email protected]
eknQsyQ e' a#w\w` in\@n\           hrht
k\[email protected]`\ [email protected]| pQs\sEvnm| ipqEnE      n#kwt
@h`qkrvn\nt @[email protected]\ @n`m @w\@ryQ mt


   ------  :shock: ------

kjn [email protected] vlQyk~ n#h# [email protected] m`w~ ek~k
@d`k` mly` @n hrht h#m [email protected] m`w~ ek~k
p#[email protected]~nt ep` iwQn~ [email protected] @vn ayw~ ek~k
sWgQrQ [email protected] mMOlt ymE apQ kt|tQyw~ ek~k


([email protected] mMOl gw~w` [email protected]~ sWgQrQ [email protected] mMOl LMyQ kQyn ek) 8)

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Binuki on February 22, 2008, 12:37:38 PM
FN ekata awe man nam    kaalekinya....
ne perada wage yaluwo adambarinya....
Kawru nathath kawi pada ma lnginmaya..
ne thanikamak mithudam hada puramaya....

Saki sanda numba thawama mage hitha langinmada
dana ganu risiya numbe hadawatha        senenmada
kawiyata kawiya amunannata bari                  weeda
Perada lesama me mithudama  suwen               neda
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on February 26, 2008, 06:45:24 PM

@vnq` hQtQy mQwOrn~ q#n~ q#kgn~nt @mhQ n#w~wm|
@vnq` [email protected] kvQkm| [email protected] hq w`mw~ id a#w~wm|
@vnq` @mn~ @n`vW kvQkm h#mq`mw~ pErvn~nm|
@vnq` @n`sQtQ mQwOrQy @ls aUwQn~ @mhQ mm en~nm|
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on February 28, 2008, 03:07:27 PM
[email protected]      p#mWn [email protected]~ kvQ                lQyn~nt
en~nt      @n`h#kQ vQy k`ly mqQ               pvt
ln~nt      vQy sRsRmQ hq @mhQ p#mQNQ               vQt
en~nt      @n`[email protected] a#yQ mt mgOl~               @gt

---  :shock: :shock: :shock: ---
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 29, 2008, 07:10:08 PM

@vnq` hQtQy mQwOrn~ q#n~ q#kgn~nt @mhQ n#w~wm|
@vnq` [email protected] kvQkm| [email protected] hq w`mw~ id a#w~wm|
@vnq` @mn~ @n`vW kvQkm h#mq`mw~ pErvn~nm|
@vnq` @n`sQtQ mQwOrQy @ls aUwQn~ @mhQ mm en~nm|

aUw\ mRN @pn\nEv`t [email protected] [email protected]@n   @n\q?
[email protected] n#wQv aUw\ mRN @pn\nn ob @k`yQ [email protected]\q?
@vnq [email protected]\ rn\dEvtm lQyn ekw\ @h`[yQ    @n\q?
[email protected]`t oy b[Qn\n yn @vs\mRhEnt kOmk\  @v|q?
                                                    kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on February 29, 2008, 07:17:03 PM
[email protected]      p#mWn [email protected]~ kvQ                lQyn~nt
en~nt      @n`h#kQ vQy k`ly mqQ               pvt
ln~nt      vQy sRsRmQ hq @mhQ p#mQNQ               vQt
en~nt      @n`[email protected] a#yQ mt mgOl~               @gt

---  :shock: :shock: :shock: ---

[email protected] ep` [email protected]\ @b`r#    vlt
[email protected] mgOl gw\wyQ [email protected]      jyt
@k`@h`m vEnw\ wwO vQprm| kl apt
sQkOr` n#wQv @[email protected] sWgQrQ  mly`t
                                        kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on March 01, 2008, 12:53:14 PM

@vnq` hQtQy mQwOrn~ q#n~ q#kgn~nt @mhQ n#w~wm|
@vnq` [email protected] kvQkm| [email protected] hq w`mw~ id a#w~wm|
@vnq` @mn~ @n`vW kvQkm h#mq`mw~ pErvn~nm|
@vnq` @n`sQtQ mQwOrQy @ls aUwQn~ @mhQ mm en~nm|

aUw\ mRN @pn\nEv`t [email protected] [email protected]@n   @n\q?
[email protected] n#wQv aUw\ mRN @pn\nn ob @k`yQ [email protected]\q?
@vnq [email protected]\ rn\dEvtm lQyn ekw\ @h`[yQ    @n\q?
[email protected]`t oy b[Qn\n yn @vs\mRhEnt kOmk\  @v|q?
                                                    kjnvlQnm| vlQyk~m smMQn~ [email protected]
@h`[ nm| @h`[ v#dt yhmQn~ [email protected]
[email protected]~ @[email protected] [email protected] [email protected] shy @qn
"qwt qwk~" nQymy q#ngn~ kjn

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 01, 2008, 02:59:40 PMvlQnm| vlQyk~m smMQn~ [email protected]
@h`[ nm| @h`[ v#dt yhmQn~ [email protected]
[email protected]~ @[email protected] [email protected] [email protected] shy @qn
"qwt qwk~" nQymy q#ngn~ kjn


vlQyt [email protected]\ p#n yn ay @[email protected] n#wQv`
@h`[ v#d vlt qN nmn` gwQ   a#wQv`
bEmm`gw\ mRN [email protected]@g mn\       qEtEv`
@kk\kk\ [email protected]\ a#vQqQn [email protected]   el\@ln\v`
                                           kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on March 01, 2008, 04:40:43 PM

[email protected]~ p`n~qr n#MQtl a#@[~ anQk~ p#[email protected]~
nQqQ mrg`@wn~ gQhQl~l` kn~N`dQy is~srhQn~
[email protected] mRNm q#kl` kjn [email protected]  hQwn~
"[email protected] nM` mm q#k~k` mh r$ [email protected]~"

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 02, 2008, 05:55:05 AM

[email protected]~ p`n~qr n#MQtl a#@[~ anQk~ p#[email protected]~
nQqQ mrg`@wn~ gQhQl~l` kn~N`dQy is~srhQn~
[email protected] mRNm q#kl` kjn [email protected]  hQwn~
"[email protected] nM` mm q#k~k` mh r$ [email protected]~"


qkQn hWN udE ytQkOr# kr          glp`l`
lQyn` kvQ g#n mm n#h#        klbl vWl`
mRN bln\@n\ @k`@h`m#yQ mt       kQypl\l`
[email protected] k#dpw [email protected] @h`@rn\ a#rn\ gQhQl\l`
                                               kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on March 02, 2008, 02:07:13 PM
qkQn hWN udE ytQkOr# kr          glp`l`
lQyn` kvQ g#n mm n#h#        klbl vWl`
mRN bln\@n\ @k`@h`m#yQ mt       kQypl\l`
[email protected] k#dpw [email protected] @h`@rn\ a#rn\ gQhQl\l`
                                               kjn


rN~dE @kk~k kQyl` iwQn~ mt nm| pt b#[l`
in~n @[email protected] n#wQv krn mt oc|cm| q#kl`
@[email protected]~ vw~ [email protected]~ @qn~n mt vQs[Em| bll`
@mn~n @b`@l~ @h`@rk~ kQyl` wv nmkOw~ h#qQl`


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 03, 2008, 04:56:48 AM


rN~dE @kk~k kQyl` iwQn~ mt nm| pt b#[l`
in~n @[email protected] n#wQv krn mt oc|cm| q#kl`
@[email protected]~ vw~ [email protected]~ @qn~n mt vQs[Em| bll`
@mn~n @b`@l~ @h`@rk~ kQyl` wv nmkOw~ h#qQl`@qvQyn\ vn wQrQsn\ vn mQnQsEn\myQ          kQyl`
prn k}`vk\ wQynv wQynv`q               ahl`
rn\dE @kk\k @h`@rk\ @[email protected] [email protected] nAgQ kQyl`
kjn ayQy shwQkyk\ @qn\nm| aq          lQyl`
                                                     kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on March 03, 2008, 09:40:27 AMprN kw`vk~ a#ql` e~k avQy krn~
@[email protected]~ @vn~nt ynv` kjn ayQy bln~
@qvQyn~ @m| k`@l kv|q vQs~v`@st arn~
shwQk uvmn` @n`@vyQ mm nm| is~wrm|

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 03, 2008, 06:36:50 PM
mnE;& @yk\ mQs @[email protected]\ mm kQsQq`   @n`vW
qEn\ vQsqEm b`r @n`gw\ [email protected]@g hq  @pvW
rn\[email protected]\k vQwrk\ @n`v hQtQn\ @hrk\ @vvW
@qvQyn\@gn\ vQsqEm| y#q @qkt wOnt   n#vW
                                               kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 04, 2008, 04:58:19 AM
sWgQrQ [email protected]\ ayQyw\ v#tQl        [email protected]\
qn\@n [email protected] oy a#w\wq    kwn\[email protected]\
@b`\ [email protected]`\ [email protected] mm vQhQU   [email protected]\
kQsQqQn n#wQy [email protected] sQw lM @k`\n\[email protected]\
                                         kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on March 04, 2008, 06:45:11 PM
w`@l en\n kQv|vt oy kwn\qr
@b`\ qn\@nw\ n$ [email protected]  gm mhnEvr
kQv|v` en\n a`vq [email protected] mh @gqr
q#n\ a#wQ kw` kvQ lQymEq @n`vW s#r
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on March 04, 2008, 09:55:20 PM
ar kQv|v [email protected]\ mgOlt        p`n\qr
gQhQn\ a`@v apQ ok\@k`m      @qvEn\qr


Bo 8)

 Posted by: [[sigiri]]      Posted on: Today at 06:45:11 PM
Insert Quote
w`@l en\n kQv|vt oy kwn\qr
@b`\ qn\@nw\ n$ [email protected]  gm mhnEvr
kQv|v` en\n a`vq [email protected] mh @gqr
q#n\ a#wQ kw` kvQ lQymEq @n`vW s#r

 :D     :shock:    :P
@b`\{Q gQhQn\ @vn @k`@h\@q`\    p`n\qr
uBl @[email protected]\ pQrQmhQnv    @k`\n\wr
ek\v @n`[email protected]`w\ g#tQl`   [email protected]\ ur
rt|tE apt @n`kQy`vQq     kwn\qr


 :D hena amaruwen kalekin pada 4k geta gahagatta
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on March 04, 2008, 11:45:37 PM
qn\n ek` qn\nv` @m| [email protected]\ h#tW
kOhk ek` pq hqnv` @l`\@k h#tW
mQwOr# @vsQn\ en\nn\ h` ekt v#tW
@h`[t h#qW [email protected]`\wQn\ rtt vtW
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on March 05, 2008, 09:34:22 AM
sn\dE @vvW y`lE unw\ apQ vrQn\ vr
sQw wOl n#h#@n\ [email protected] oy @k`\n\wr
v#rqQl` gQyw\ @b`\ ak\k` @qvEn\qr
wv dQAgk\ qEr av`nm| [email protected]\ @gqr
8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on March 05, 2008, 11:32:08 AM@k`~n~wr, kwn~qr mqkt nvw`l`
kvQtQk b#[email protected] @mhQ a#wQ kQyv`l`
klkt [email protected] kvQ v#s~sk~ @mhQ v#h#l`
swOtEyQ hrQm [email protected] @m| wnQ hQw pQrQl`
 
                                                   [email protected]

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on March 05, 2008, 12:31:55 PM
kvQqEtE [email protected]\ hQwtq swOtk\           q#nQl`
pQLQwOr# kvk\ lQynt [email protected]        h#rQl`
[email protected]| kOmt @b`\ ak\k` @b`r# pq   @g`wl`
kQymEq @s`\@r`\ [email protected]\ mgOlt [email protected]\ kQyl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 05, 2008, 03:51:10 PM
[email protected]\ [email protected]`yQ a#wQ yn\wA a`v sQyU        @qn`
apQ @qn\[email protected] rn\dEvtw\ pQlQymk\m         un`
ps\sh#rW [email protected]`tqQ  mtnm| hrQ           hQn`
@k`@h`m unw\ apQ [email protected] nQm|[email protected] h#[email protected]`
                                                        kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on March 05, 2008, 04:25:47 PM
i[hQt  nQm|nyt  emQ  pq  amyEr#  rs  q#nQl`
[email protected] sQw wOtQn~ [email protected] @mhQ [email protected] kvQ mwOr`
kdEv  n#ww~   @s`[email protected]`  ayQy`  kl~  yl~  bll`
k#n~[n~ a`v`  vw~q mn`lQyk~ ap  s#mt @h`r` :D


       ~~~~~~```HoyDen```~~~~~~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on March 06, 2008, 07:18:30 PM
kQv|vw\ @s`yl @qn\n#yQ mnm`lQyk\ mt
@h`[email protected]\ nAgQ @h`yl` qEn\@n\ n#h#@n mt
pElEvn\ nm| @qn\n @s`yl` mnm`lQyk\ mt
@qn\nm| @qvnQ mnm`[email protected] wnwOr oy`t
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on March 07, 2008, 09:25:41 AM
qEn\@n`w\ @h`y` mnm`lQy mm        nEBt
@qnvq @qvn mnm`l wnwOr      @mmt
[email protected]`w\ pQLQwOrk\ kt ik\mn\m      @k`t
@qn\@nmQ uqv| [email protected]\ @h`[email protected]\ nAgWt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on March 07, 2008, 10:13:21 AM
@d`k`   [email protected]  mA   qn~n$  oy`   prQs~smQn~
a#vQtQlQ  kL` mt  mwkyQ @nk @q~  @q`dvmQn~
sQw n$ ek w#n @s`[email protected]`@g h#m w#n nLQymQn~
apQ @qn~nt gOtQ kn~nt @vyQ aUw~  mn`[email protected]~ :P


      ~~~~~~```HoyDen```~~~~~~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on March 07, 2008, 11:03:56 AM
@h`[email protected]\ ak~k` kQv| @q~ nm| a#w~w               wm`
@d`k` ayQy` oy kpE km nm| @h`q n#wQm       wm`
@s`@r`~ [email protected]~ h#tQ wv @n`qnWq                wm`
gStQ k` @b|r#@n`w~ @qn~n` @h`qm                 wm`

                 -------  :?--------

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on March 07, 2008, 07:24:05 PM
kjn ayQy bQy @n`mvn\ mA uB h`    in\@n\ :D
@d`k` [email protected] pElEvn\ nm| ey kr qWpn\    @n\ :P
@h`[email protected]\ nAgQ @b|@rn\nyQ uB oy  hqn\@n\  :oops:
nQX` ak\@k nEB @k`@h`mq mA g#n    qn\@n\ :roll:


Ketiyenma katath Uththara dunna onna....   :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 07, 2008, 11:01:00 PM
nQ;` [email protected]` @s`\@r`\ @vn @[email protected] yyQ       kQyl`
@h`[email protected]\ aVnv` [email protected] hQw ekw#nkt n#h# kQyl`
@qvn mn`Ly @vn\nt @d`k` o|@nmyQ         kQyl`
bln\ iqQmE apQ @s`\@r`\ kvEq qQnn\@n           kQyl`
                                                           kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on March 08, 2008, 10:00:04 AM

[email protected]`\ n#wQv mgOl\ kn\@n @k`@h`mv uBl`
vlQyk\ vw\ a`@v`w\ n$ kvEr#w\      b#h#l`
hQrQ a#rgn\nt aw py gOtQ b#t         qWl`
mwk a#wOv kQypn\ mt bqQq\qQ         uBl`
:lol:

(http://i270.photobucket.com/albums/jj88/Kyosworld/kyo98-max2.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on March 08, 2008, 10:16:43 AM
kml~  [email protected]  @s`[email protected]`~ mt kL a#vQtQlQ  ahl`
@s`y` @qn~n  mn`lQyk~ mA  @p`@r`n~qE  vRv`
hQw ek w#n n$ h#m w#n  qEvnv` ohE kWv`
@d`k` ayQy`  @s`y`  @q~vQ  mt  nm| b$ o|v` 8)


  ~~~~~~```HoyDen```~~~~~~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on March 08, 2008, 04:38:46 PM
mn`lQyk~ mQs n$ ohE @[email protected]~     [email protected]~
h#mw#n wnQkd vR g#h#NE r$p         [email protected]~
@h`[email protected]~ h` mm @qv#nQ w#n in~    [email protected]~
sp#mQNQ s#m ap @[email protected]` @qsyQ bl`n [email protected]~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 08, 2008, 06:24:18 PM
[email protected]`\ ml\lQ cn\dQ @m`tq mgOl\     @gqrt
vlQ [email protected]\ ktg`gw\ un\ in\n     @k`t
[email protected]\ mgOl gn\n` vQt wQwmyQ        mwt
@hvn#l\lk\ @vyn\ uBw\ [email protected]\  @g`n\nt
                                       kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 08, 2008, 06:55:12 PM
@h`yQdn\ [email protected]\ uBt qEkk\ n#wQq       q#[email protected]\
@s`\@r`\@g\ kn\nl\v|v @l`v [email protected]|t         a#[email protected]\
hQw ek w#n n#h#kQyn\@n oynm| @k`U [email protected]\
b#[ gw\wm @s`\@r`@g hQw ek w#nk  [email protected]@n\
                                                     kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on March 08, 2008, 11:30:42 PM
kml~   [email protected]   sw~wkQn~m  mt  nm|  qEk  hQwON`
ikQ  gh gh  bQm h#pQ  h#pQ ohE  h#VE h#tQ  qEtEv`
nQm|[email protected]   @kl~ln~  s#m  psE  ps  @g`s~  a#wOv`
@k`Ukm  kQv|vt apQ qn~nv` @s`[email protected]`~ @h`[ kOkOL`  :P


    ~~~~~~~```HoyDen```~~~~~~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 09, 2008, 05:03:55 AM
[email protected]\ @s`\@r`\ ml\[email protected] uB krn` v#d      vlQn\
@kl\ln\@gn\ ahn\n [email protected] @h`[ h#tQyt b#nEn\
uB [email protected]\ kQyl [email protected] nAgQyQ        @h`yQdn\
@m`kk\q @m|@k\ @w\r#m apt kQyl        qQyn\
                                                   kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on March 09, 2008, 09:08:44 AM

kjnk ayQyn\dQ kQyn` nQs`             [email protected]\
[email protected]\ kdE @p`lE kQnQsQ [email protected]\ wb`    @[email protected]\
ek\vW sQtQn\nt @svn#l\lk\m              @lsQn\
en\@nmQ mmw\ aw\ v#l\ b#q gn\n       @w`sQn\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on March 09, 2008, 10:32:20 AM
k`tw~ @h`[Qn~ sEb mMOlk~ mm pwl`
in~nm| tQk qQnk~ mm @mhQ n$vQl~l`
a`vm ylQw~ swQ wOn hwrk~ @gvQl`
p`tQy o|n k`@gw~ mt v#dQ krl`
                                                   [email protected]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on March 09, 2008, 11:50:41 AM
[email protected] ak~k` apQv q`l` @k`@hq [email protected]~ [email protected]~
mn`[email protected]~  w$gQ  arn~  env`  vw~q en  [email protected]~
ayQyl` h`  krQn~  krt  kvQ  lQyn~n ob r#[email protected]~
oyw~  ek~k  m`w~  env`  p`tQy  kn~nt  [email protected]~ :P


      ~~~~~~```HoyDen```~~~~~~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on March 09, 2008, 04:56:28 PM
mt mMSlk\ krl @qn\n @n\q kw` [email protected]\
[email protected]\ @[email protected]\ gQhQn\ @s`@r`\ lMQn\ nwr [email protected]\
[email protected]`\ @d`k` kjn ayQy` lQyn` kvQ @[email protected]\
v#d a{QkyQ kQy` @b`\qQ [email protected] @X\p\ [email protected]\


 :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on March 10, 2008, 04:33:40 PM
h#mw#n nQm|[email protected]\ [email protected] @pm| kvQ   q#kl`
kvQyt kvQy mgOl\wOl` g#n qQgtm     lQyl`
q#@nn` @lst wnQ m` hQwtw\ ml\sr#  vQql`
@s`\@r`\t b#rQnm| qWpn\ @kl\@lk\ mt  @h`yl`             -----    :?   -----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on March 12, 2008, 08:41:41 PM

ghl` mgOl\ [email protected]\ nQm|[email protected]          @k`l\ln\t
@kl\ln\ @s`ynv` pRr#@v kl           pvt
@kl\ln\ @s`y` @qn\nt @m| @k`lE      k#lt
kpE km ptn\ gw\@w`\wQn\ @h`qyQ         mt
  :lol: :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on March 13, 2008, 02:43:25 PM
wnQkd s#@v`m pmNk\ @mhQ a#wQ  ek\vWl`
anEn\t @n`@v| wmn\tvw\ n#wQvg   kQyl`
nQm|[email protected]\ in\n @kl\ln\ wnQkd n#wQ   lWl`
@k`l\[email protected]\ blmEq pQt rtkQn\vw\ @gnvQl\l`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on March 14, 2008, 02:30:42 PM
  fantasi nimnaye lassana kavi     dakalaa
  ennata sithuni maa hata aasaa        hithilaa
  soyurani soyuriyani oba maa gana hithalaa
  peenannata dhenna kavi syurea      basalaa

sinhalen post karana hati kiyaa denna pls
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on March 14, 2008, 03:17:39 PM
a#w nQqhs il\ln\@n\ kOmt avsr  [email protected]`
awhQw @qn\nm| pWnn\nt kvQ [email protected]\ b#hl`
pLmEv pQLQgmW bQn\qEv a`[email protected]`\ @v|v`   kQyl`
[email protected]| lQymE q#n\ kvQ ap h`        ek\vWl`


hQwvw\ bQn\qE,
[email protected]\ lQyn vQqQh q#ngn~n @m| lQn\k\ ek bln\n...
:D

http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,5871.msg40625/topicseen.html#msg40625

http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,6619.0.html
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on March 14, 2008, 04:03:18 PM
@s`yEr# @d`k` obht @b`\ wOwQ   @v|v`
  qEn\ [email protected] @b`@h`mw\ pQn\ sQqE @v|v`
  kvQyt kvQy rskrnt mm       a`v`
  q#n\ pq bqQmE rs kvQ [email protected]\    n`v`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on March 14, 2008, 04:36:56 PM
vwOr bQA[E bQA[E  ekwO @vl` mh gMk~ h#@qnv`
mEwO  a#@tn~  a#@t|  amEN`l`  mEwO  m`l  sqnv`
akOr# @plQn~ @plt w`lykt pq v#l~ [email protected]`
bQA[E   a#vQw~   [email protected]   nQm|ny  wv  h#d @vnv` :D


     ~~~~~~```HoyDen```~~~~~~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 14, 2008, 11:04:31 PM
mt mMSlk\ krl @qn\n @n\q kw` [email protected]\
[email protected]\ @[email protected]\ gQhQn\ @s`@r`\ lMQn\ nwr [email protected]\
[email protected]`\ @d`k` kjn ayQy` lQyn` kvQ @[email protected]\
v#d a{QkyQ kQy` @b`\qQ [email protected] @X\p\ [email protected]\


 :D
@b`\{Q [email protected] wmyQ @mwn @m`@l\ wQyn @qn\n`
apQ v#tQl` in\n vlt @n`v#@tn bv  @pn\n`
m`r#vEnw\ @d`k` wmyQ @s`\@r`\ g#n      qn\n`
wvmw\ @kl\lk\ @s`ymQn\ sWgQrQ       a#vQqQn\n`
                                                      kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on March 17, 2008, 07:33:32 AM

ghl` mgOl\ [email protected]\ nQm|[email protected]          @k`l\ln\t
@kl\ln\ @s`ynv` pRr#@v kl           pvt
@kl\ln\ @s`y` @qn\nt @m| @k`lE      k#lt
kpE km ptn\ gw\@w`\wQn\ @h`qyQ         mt
  :lol: :lol: :lol: :lol:

@kl~ln~ @h`yn @k`[email protected]~                [email protected]|
[email protected]`~ ayQy` [email protected]~ pLv#nQ                      [email protected]|

kl vysw~ tQk tQk q#n~ phE                   @[email protected]~
is @k~ ek @qkk~ tQk tQk sEqE                @[email protected]~

kpE km| krn awrm an~ @k`lE k#l @vw     [email protected]|
nrkq nEBw~ kr [email protected]`w~ h#mtm @pr   [email protected]| :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 18, 2008, 03:00:21 AM

kjnk ayQyn\dQ kQyn` nQs`             [email protected]\
[email protected]\ kdE @p`lE kQnQsQ [email protected]\ wb`    @[email protected]\
ek\vW sQtQn\nt @svn#l\lk\m              @lsQn\
en\@nmQ mmw\ aw\ v#l\ b#q gn\n       @w`sQn\

[email protected]`\ [email protected]\ [email protected]\ pQlQwOr#         kvQy
[email protected]\ hQwt @gn qEn\@n\ mh       svQy
[email protected]`lE @m`kt blyyQ [email protected]\   avQy
kdnt @n`h#k ek mQtQ b#[Q qr mQtQy
                                     kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sriyani senadeera on March 18, 2008, 12:16:17 PM
sinhala liyannata thamath bari hinda........
kavi peraharata ma ekwewida manda.......
kaviyek nowna muth haki kavi pada banda....
nimnaye sarannata awasarado manda.....?
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on March 18, 2008, 04:39:38 PM
sinhala liyannata thamath bari hinda........
kavi peraharata ma ekwewida manda.......
kaviyek nowna muth haki kavi pada banda....
nimnaye sarannata awasarado manda.....?

nv pn\@n\ q#nEm ek vr LA @n`vEN`t
kvQ pn\@n\ rs adE n#h# @[email protected]\nt
sQw\ @w`[email protected]\ pQLQgn\@nmE ob @[email protected]
@m| nQm|@n\ kdElE b#[ n$ nv kvQyn\t
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on March 18, 2008, 04:50:17 PM
sQhlEn\ hQqW nm| @m @ls ekt b#qW
@m| sQrQ lk  [email protected]\yQ @ht sErpErk rFqW
@bqnt s#rsEnw\ swOrn\ ekt b#qW
apQ @p`qQ g#@hmE ek {jyk @[email protected] rFqW

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on March 18, 2008, 08:38:52 PM
mt mMSlk\ krl @qn\n @n\q kw` [email protected]\
[email protected]\ @[email protected]\ gQhQn\ @s`@r`\ lMQn\ nwr [email protected]\
[email protected]`\ @d`k` kjn ayQy` lQyn` kvQ @[email protected]\
v#d a{QkyQ kQy` @b`\qQ [email protected] @X\p\ [email protected]\

 :D
bEqE am|@m` @d`k` [email protected]\ ob wnQvq wvm
@mc|crkl\ @[email protected] iql [email protected]\ kQyn\ kQm
mmw\ wnQkdy w`mw\ iwQn\ kQyn\ kQm
klE kOm`r qQs\tQyvw\ a#[email protected]`\ @n`q#nQm


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on March 18, 2008, 08:44:56 PM
bEqE am|@m` @d`k` [email protected]\ ob wnQvq wvm
@mc|crkl\ @[email protected] iql [email protected]\ kQyn\ kQm
mmw\ wnQkdy w`mw\ iwQn\ kQyn\ kQm
klE kOm`r qQs\tQyvw\ a#[email protected]`\ @n`q#nQm
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on March 19, 2008, 07:05:23 AM

Quote

@kl~ln~ @h`yn @k`[email protected]~                [email protected]|
[email protected]`~ ayQy` [email protected]~ pLv#nQ                      [email protected]|

kl vysw~ tQk tQk q#n~ phE                   @[email protected]~
is @k~ ek @qkk~ tQk tQk sEqE                @[email protected]~

kpE km| krn awrm an~ @k`lE k#l @vw     [email protected]|
nrkq nEBw~ kr [email protected]`w~ h#mtm @pr   [email protected]| :D


[email protected]\ @l`v pEr` pQyB` kOr#l\@lkO            @s\
@s`b`[email protected]| @n`qEtE w#n\ @gn av`            @[email protected]\
@kl\@lk\ @s`y` gw\@w`\wQn\ nQ;` kQyn        @s\
@vyQ mmw\ aw\wtE k#p`q#mE prvQykO           @s\

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sathuta on March 19, 2008, 10:05:31 AM

              [email protected]| r#vt sQw b#[QlyQ kvQ b#[email protected]~
              nQwr @[email protected]|@l~ nEBmyQ sQQhQ @[email protected]~
              s#b$v mQs sQhQny @n`m ehQ a#[email protected]~
              f#[email protected]~ @w`r @l`~ky @k`hQ a#[email protected]~

                           "swOt"

                             
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on March 19, 2008, 02:43:27 PM
nQm|[email protected] in\n [email protected] kQyn\ mt
avw`ryk\ q` gn\@n\ @k`yQ @lst
kQyl` qEn\@n`wQn\ @hm @m g#n @mmt
pQn\ [email protected]|vQ @ht yn\nt sEr pErt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on March 19, 2008, 04:00:37 PM
nQm|[email protected] in\n [email protected] kQyn\ mt
avw`ryk\ q` gn\@n\ @k`yQ @lst
kQyl` qEn\@n`wQn\ @hm @m g#n @mmt
pQn\ [email protected]|vQ @ht yn\nt sEr pErt


knw~wt @g`sQn~ kUvr mh                  rHk
@s`@h`n~ @k`w Lgt @g`s~ kWvQt            @X`~k
[email protected]~ n#gQt ml~ vdmk~ @gn                 e~k
qWl` k#n~q @gn yyQ sQkOr#yQ                  @mQk


 :D :D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 21, 2008, 03:41:15 AM
nQm|[email protected] in\n [email protected] kQyn\ mt
avw`ryk\ q` gn\@n\ @k`yQ @lst
kQyl` qEn\@n`wQn\ @hm @m g#n @mmt
pQn\ [email protected]|vQ @ht yn\nt sEr pErt

bQAqE [email protected]| lQyvEnE aqhs           q#kl`
avw`rw\ gQhQn\ @vnrtkt      p#nl`
vQmsEv @m`kq e' a#yQ [email protected] [email protected] kQyl`
bytU bQAqE nm| kU avw`@r\    q#kl`
                                             kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on March 21, 2008, 01:03:01 PM
qmn`  h#tQ @f`\r#m wOl pQn\wSr
avw`[email protected]\ qmn` h#tQ pQn\wSr
lQyn` h#tQ sQAhl @f`\r#my wOl
kQyl` qEn\n` mm q#k\@k\ n#q\q ob ?

o|@nm @q\kt pLmEv @hl\p\ @sn\tr\ ek bln\n..


http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,7214.0.html (http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,7214.0.html)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !- Me awurudhu kaalea......... :D
Post by: Cleo. on March 25, 2008, 02:07:26 PM
avEr#q\qw\ kQt|tE kQt|tE
wOt|tE @qkt @vyQq wt|tE
nQm|[email protected] kvQ ml\ @p`@h`t|tE
pEbEqEvn\n @vmEq kQt|tE


 :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on March 25, 2008, 03:20:34 PM
avEr#q\qw\ kQt|tE kQt|tE
@k`@hq#yQ @m| hQtQy rt|tE
[email protected]`\ q`l @vt|tE
nQm|[email protected] kvQ lQymE ot|tE
                         kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on March 25, 2008, 04:01:53 PM
mM blmQn~ erbqE ml~ @p`dQ  @p`@h`t|tE
gW  kQymQn~   @k`vElw~  @kvQLQyt  kQt|tE
@vn~nt @pr nv [email protected]~ @[email protected] mt|tE
nvwmE  hnQkt rt yn aw q`l` @vt|tE
:P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on March 26, 2008, 01:49:17 PM

nQm|ny p`lE vW aqErk\ p#[email protected]\@n\..
kvQ lQyn` e'vEn\ @k`yQ bt s#[email protected]\@n\..
ek\vW sQtQn\nt pnkt pn v#n\@n\..
a`@v| @mmn\ @mhQ [email protected] n$ v#n\@n\..
:( :(
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on March 26, 2008, 01:57:51 PM

avEr#qE a#vQl\l` nQm|[email protected] qnn\ ht
nQm|ny h#rqm` kt|tQy gQhQn\ @gt
avEr#qE [email protected]` unEsEm a#r#nE @k`t
kQrQ p#NQ arn\ e'vQq apQ bln\nt


 :D :D :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sriyani senadeera on March 27, 2008, 01:34:43 PM

bak mee mal pipena me awrudu     kaale
mal waram asei dasa  atha gam     deele
kiribath rasa balannata nawa al      hale
kyo ennna gama gena hasarel        male

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on March 27, 2008, 02:19:55 PM
nQm|[email protected] in\n [email protected] kQyn\ mt
avw`ryk\ q` gn\@n\ @k`yQ @lst
kQyl` qEn\@n`wQn\ @hm @m g#n @mmt
pQn\ [email protected]|vQ @ht yn\nt sEr pErt


knw~wt @g`sQn~ kUvr mh                  rHk
@s`@h`n~ @k`w Lgt @g`s~ kWvQt            @X`~k
[email protected]~ n#gQt ml~ vdmk~ @gn                 e~k
qWl` k#n~q @gn yyQ sQkOr#yQ                  @mQk


 :D :D :D
mh rH gQhQn\ @s`@h`nk\ @vw  knw\@w\
avw`ryk\ @sv|vw\ ehQ       @n`m#w\@w\
ehQ sQtQ avw`r a#yQ q#n\     @n`m#w\@w\
e' ay gQhQn\ a#w q#n\ nQm|ny   p#w\@w\


 :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rosa mala on March 30, 2008, 08:32:01 PM

nQm|ny p`lE vW aqErk\ p#[email protected]\@n\..
kvQ lQyn` e'vEn\ @k`yQ bt s#[email protected]\@n\..
ek\vW sQtQn\nt pnkt pn v#n\@n\..
a`@v| @mmn\ @mhQ [email protected] n$ v#n\@n\..
:( :(
avEr#q~qw~ ln~ ln~ vW @gn [email protected]~
kl vysw~  hrQ  hrQy`@gn  [email protected]~
[email protected]`~ ay~y` wv wnQym psE  [email protected]~
m#[email protected]~ @[email protected]~ a#yQ k#n~q` @n`@[email protected][email protected]~???
:) :) :)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: bindu on April 01, 2008, 01:59:26 PM
@k`h` hdwlyQ avEr#qE lg        env`
erb|qE [email protected]\ ml\ pQpQl`        hQn#@hnv`
gmt yn\n q#n\ tQk tQk ln\    @vnv`
@p`k#t| ekw\ q#n\ tQk tQk hQs\ @vnv`
]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 01, 2008, 04:30:49 PM

bak mee mal pipena me awrudu     kaale
mal waram asei dasa  atha gam     deele
kiribath rasa balannata nawa al      hale
kyo ennna gama gena hasarel        male
bk\ mW ml\ pQpW @p`@L`vt         v#tWyn\
ml\ plsk\ sq` mh mg            qQLWyn\
kQrQbw\ k#vEm| sEvqQn\ gm          pQrWyn\
[email protected] ml\ @p`kOr# @gn gm   a#qWyn\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 01, 2008, 04:44:15 PM

nQm|ny p`lE vW aqErk\ p#[email protected]\@n\..
kvQ lQyn` e'vEn\ @k`yQ bt s#[email protected]\@n\..
ek\vW sQtQn\nt pnkt pn v#n\@n\..
a`@v| @mmn\ @mhQ [email protected] n$ v#n\@n\..
:( :(
avEr#q~qw~ ln~ ln~ vW @gn [email protected]~
kl vysw~  hrQ  hrQy`@gn  [email protected]~
[email protected]`~ ay~y` wv wnQym psE  [email protected]~
m#[email protected]~ @[email protected]~ a#yQ k#n~q` @n`@[email protected][email protected]~???
:) :) :)avEr#qE kOmrQyn\ gm h#m w#n       in\@n\
avEr#qE arn\ avEr#qE kOmr#yQ         en\@n\
n#wQvt m#[email protected]` n$ mm      v#[email protected]\@n\
n$ @kl\ln\ [email protected]\ apQ vyst         yn\@n\
  :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on April 01, 2008, 06:17:30 PM
avEr#q\qw\ kQt|tE kQt|tE
vQx`gyw\ kQt|tE kQt|tE
avEr#q\qt v#[email protected]\
vQx`gyt @vnv ot|tE...
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 07, 2008, 11:47:38 PM
@k`vEl`    yst   gW   kQymQn~    [email protected]~
avEr#qE   s#mt  hQwmyQ  nQwQ  @gn  [email protected]~
m#[email protected]` @m`tq @kl~ln~ h#m w#n [email protected]~
vyst   gQyq  @k`l~ln~  hrQ   mnm`[email protected]~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 08, 2008, 12:05:37 AM

   avEr#qE lb` @k`vEln\ v#d         al\ln\@n\
   vyst gQyw\ @k`l\ln\ n#w      g#[email protected]\@n\
   @kl\ln\ sQtQn mEw\ q#l\ mt         elmQn\@n\
   ek m#[email protected] bh n$ an\        swOvn\@n\ 

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 08, 2008, 12:40:06 AM
@pr  mwky   sEv[  [email protected]~  k`ly   nQwQ   [email protected][email protected]~
nv  vsrk  nv  p#wOmn~  hq wOl  nQwQ @[email protected][email protected]~
@k`U hQw @[email protected] ek w#n ek @lskt  [email protected]~
[email protected]`m kQyn @k`yQ @k`l~lw~ m` q#l~ vl  p#[email protected][email protected]~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 08, 2008, 03:04:33 AM
yeg mekak;a jrka u          hkjdo
fydhsvka tkfk fkdoekhs lrkg jdo
.kakg fkdyelsg fld,af,l= lr ydo
fld,a,ka w,a,kafk ud oe,a     t,,do
                                                lck
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 08, 2008, 07:03:52 AM

 sQw ek w#nyQ n#w w#n w#n    a#vQqQn\@n\
 l#bEvw\ nv vsr mwky      @n`m#@kn\@n\
 eln` m` q#lt apQ n$            [email protected]\@n\
 [email protected]\ @n`@v| [email protected] apQ         pQyBn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 08, 2008, 07:11:33 AM

  kjnk ayQyN\dQ eL pQLQwOr#       kvQy
  @qnv` [email protected] sQwt wv edQ bl     svQy
  @h`yQdn\ ar aqQn\@n\ @gn kvQ    avQy
  sEnE kr qmn\nyQ [email protected] a#wQ     qQvQy

:(
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 08, 2008, 08:19:14 AM
v[Ern~ @mn~ @k`[email protected]`yQ @kl~ln~ aw~ @n`[email protected]~
kjn    ayQy`    wv   ey    n#wQvq    [email protected]~
@k`l~ln~   @pLt   sQtQyw~   n$  mm  [email protected]~
hELA  hmn   awtyQ  s#m  [email protected]~   [email protected]~ :wink:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 08, 2008, 09:13:58 AM

kellek dakkama passen                watenne
kollan boruwatai adambara          wenne
kajanakala thawath monawada    kiyawanne
api baya nathi bawai hoidon         pawasanne
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 08, 2008, 10:05:43 AM

  @h`yQdn\ ps\@s\ vqErn\ el\lW     yn\@n\
  v#qQrQy nQs`q#yQ n$ mm nm|      qn\@n\
  @p\lkt in\n vqErnQ vQw\ bQn\  w#n\@n\
  v#qQrQy en\n @pr pn @b|r`    gn\@n\
  :lol:  :lol:  :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 08, 2008, 10:32:18 AM
[email protected]`~    ayQy`   @k`l~ln~   ht  v[Ern~   [email protected]~
v#[QrQy   @n`v   v[EryQ   ewnw~   [email protected][email protected]~
v[Ern~ @mn~m @k`[email protected]`w~ smhr gwQ [email protected]`[email protected]~
@kl~ln~   qEtE   w#nqQ    sQhQ   n#wQvm   [email protected]~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 08, 2008, 11:02:35 AM


vqErn\ [email protected]\ @k`l\ln\ psE ps     en\@n\
v#qQrQy nQs` b#vE mQs m`        pvsn\@n\
@k`l\@lk\ b#[email protected]`w\ v#rqW vw\   s#[email protected]\
@kl\ln\ agl\ qhyk\ udQnEyQ       yn\@n\

 :lol:  :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 08, 2008, 11:34:00 AM
v[Ern~  @n`v  @k`l~ln~myQ  [email protected][email protected]~
e \k  nQsyQ  @[email protected]~  e \g#n  vq  @[email protected]~
@k`l~ln~ b#lEvt apQ nm| n$  olEvt  [email protected]~
@kl~ln~ qEtEvm @k`[email protected] a#s~ ud [email protected]~ :wink:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 08, 2008, 11:51:02 AM

  @kl\ln\ q#kl @k`l\ln\ a#s\ ud    yn\@n\
  @qvQyn\ [email protected] e' bv q#n       gn\@n\
  @rqQ y`[email protected] g`n wv wv v#dQ     @vn\@n\
  @[email protected] [email protected]`w\ nm| mEn\ @rqQ @n`  aqQn\@n\

  :P  :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 08, 2008, 04:11:25 PM
[email protected]`~ ayQy`  kQyn`  @lstw~  @kl~ln~ @m| @l`v [email protected]~
nQm|@n~  apQ  o|vt  n$  ey  @h`[h#tQ  sQhQyt  [email protected]~
@rq~qyQ h#t|@tyQ a#n~[w~ n$ aq  @kl~ln~  g#[email protected][email protected]~
@k`U anM rFMOm| [email protected]| m`ym| h#t hwrw~  [email protected]~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 08, 2008, 04:41:51 PM
v[Ern~ @mn~ @k`[email protected]`yQ @kl~ln~ aw~ @n`[email protected]~
kjn    ayQy`    wv   ey    n#wQvq    [email protected]~
@k`l~ln~   @pLt   sQtQyw~   n$  mm  [email protected]~
hELA  hmn   awtyQ  s#m  [email protected]~   [email protected]~ :wink:

@kl\ln\ ps\@s @k`l\ln\ yn\@n\  @m`kq
m`ym| h#t gnn\ @pn\vn nQs    @n`@vq
@plkt n#ww\ [email protected] @qn    s#lkOmq
[email protected]`\ nEBt @vnv` @qn\nt          sQq\q
                                            kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 08, 2008, 05:24:17 PM

kellek dakkama passen                watenne
kollan boruwatai adambara          wenne
kajanakala thawath monawada    kiyawanne
api baya nathi bawai hoidon         pawasanne
q#k\@kn\ q#k\@k n#h# @m| v`@g\   @kl\lk\
a#q b`nv` @b`r# @b|gl\ mh      @g`n\nk\
a`dm|bryQ @kl\ln\ nm| hrQm        @g`dk\
bQy @vnE kOmt nQm|[email protected] n#w yk\kO @g`dk\
                                                 kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 08, 2008, 05:59:15 PM
@kl\ln\ ps\@s @k`l\ln\ yn\@n\  @m`kq
m`ym| h#t gnn\ @pn\vn nQs    @n`@vq
@plkt n#ww\ [email protected] @qn    s#lkOmq
[email protected]`\ nEBt @vnv` @qn\nt          sQq\q
                                            kjn


mm  nm|  n$  oy`  kQyn`   m`ym   [email protected]~
enmEw~ @k`l~ln~ nm| nQwrm [email protected]~ [email protected]~
qEn~nE   bhk   qEkmyQ   wvmw~   vQ[[email protected]~
ylQw~  vrk~  sLkn~nt  n$  hQw   @[email protected]~ :(
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 08, 2008, 06:42:51 PM


mm  nm|  n$  oy`  kQyn`   m`ym   [email protected]~
enmEw~ @k`l~ln~ nm| nQwrm [email protected]~ [email protected]~
qEn~nE   bhk   qEkmyQ   wvmw~   vQ[[email protected]~
ylQw~  vrk~  sLkn~nt  n$  hQw   @[email protected]~ :(

[/quote]
m`ym| g#n qn\@n\ n#wQ hQn\q      oy`t
wQb|b bRt| ek b#h# @n`v# vQ[v gn\nt
e' mw\@wm el\[email protected] qEk\ vnE     kOmt
gQy bs\ ek yn\n a#rl ngQnE @vnkt
                                         kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 09, 2008, 08:39:27 AM

kajanaka oya kiyewwata api baya          wenawada?
yakku nathath kajanaka hitiyama e              madida?
kellan hata bannata kajanaka sathutin             ada
eyeth kellek ekkala yanawa                       dakkada?
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 09, 2008, 09:19:25 AM

    nQm|[email protected] s#rQsrn yk\kOn\ @mhQ   n#w\@w\
    ykQn\nQyn\ nm| h#m w#n hQm      a#w\@w\
    h#t hwrk\ qm` m`ym| @m|         p#w\@w\
    [email protected] vQjyn\ rvt`            gw\@w\

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 09, 2008, 09:55:43 AM

premaya kiya kiya passen awidilla
daru dennekuth asarana eya hata deela
abises labannata kula goth madi weela
wijayai kuweniya rawatuwe baha deela........
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 09, 2008, 02:18:58 PM
vQjyl`  @n`adEv  @m|  vtpQt  [email protected]~
[email protected]|NQyyQ    s#mq`   qEk~   [email protected]~
rX~mQ [email protected] ob s`[email protected]~ pQLQ [email protected]~
kvQ  lQyn~n ap s#m h` ek~  @[email protected]~ 8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 09, 2008, 02:30:45 PM
b#l\lk\ yv` a$ @vwtm @gn\v`               gw\@w\
@s`yErn\ sQtQyq qn\vn\nt                 akm#w\@w\
g#h#NEn\ eq` [email protected] aqtw\ v#@nn` hQw\  a#w\@w\
@n`n#@hn\ @k`l\[email protected]\ wvmw\ un\             mw\@w\

rX\mQ :- ob lQyR kvQ [email protected] [email protected]\m @p`\s\t|s\ q`nvnm| @h`qyQ. oy`@g\ qQgO kvQ [email protected]`t rs vQqQn\n am`r#yQ [email protected]\. e' nQs` pElEvn\nm| uw\s`hkrn\n [email protected]\n\m qmn\n.
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 09, 2008, 03:12:36 PM
b#l\lk\ yv` a$ @vwtm @gn\v`               gw\@w\
@s`yErn\ sQtQyq qn\vn\nt                 akm#w\@w\
g#h#NEn\ eq` [email protected] aqtw\ v#@nn` hQw\  a#w\@w\
@n`n#@hn\ @k`l\[email protected]\ wvmw\ un\             mw\@w\rajakama araganna sahayogaya ragena
ege nesiyan wirasaka karawa onna
awasana ruwethi bisawawak genwa ganna
eya athhala ekada niwaradi pawasanna............


[ sthuthii doka. mata sinhalen liyanna lehesi widihak denna oyata puluwanda? sigirige krmaya alla ganna amaru una]

oya u
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 16, 2008, 02:26:58 PM
rajakama araganna sahayogaya ragena
ege nesiyan wirasaka karawa onna
awasana ruwethi bisawawak genwa ganna
eya athhala ekada niwaradi pawasanna............

( rjkm argn\n [email protected]`gy [email protected]
a#@g n$sQyn\ vQrsk krv` on\n
avsn r#@vwQ bQsvvk\ @gn\v` gn\n
a#y aw\hl ekq nQvrqQ pvsn\n
)g#h#NE cpl vg ohE q#n       un\n`
kl qEtE kl in\ vl ih        g#NEn`
in\vw\ n#w g#h#NEn\ p`dm|  [email protected]`
wvmw\ g#h#NEn\ pQtrHtQyn\  @s`yn`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 16, 2008, 02:43:00 PM
g#h#NE cpl vg ohE q#n       un\n`
kl qEtE kl in\ vl ih        g#NEn`
in\vw\ n#w g#h#NEn\ p`dm|  [email protected]`
wvmw\ g#h#NEn\ pQtrHtQyn\  @s`yn`


kuweniyala wijayala aragena                       perata
dannawa doka me dagalanne                      mokata
gahaniya chapala yai kiyamin gena              sathuta
doka waradi parei yanne                              perata
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 16, 2008, 03:22:33 PM
g#h#NEn\ cpl vg s#[email protected]         qn\n`
av#sQ @n`@v|y#yQ upm` kWmt       sQwn`
rX\mW sQwn p`r kOmk#yQ mm      @n`q#n`
pQrQmQn\ yn mgnm| hrQvg @h`qh#tQ qn\n`


Dear Rashmi,

Thavath kenekge ekakata pilithuru dhenakota ( Genahara dhakwanakota ) anik kenage kaviya copy and paste nokara a kenage post eke side eken thiyena Quote Button eka click karanna. Eka sinhalen dapu post ekak nam oyata Sinhalen post daannnath eka udhaw wei. Just Try it  :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 16, 2008, 07:17:51 PM
font][/size]

kuweniyala wijayala aragena                       perata
dannawa doka me dagalanne                      mokata
gahaniya chapala yai kiyamin gena              sathuta
doka waradi parei yanne                              perata
[email protected]`\ @[email protected] hQw v#tQl` @k`@rkOht
wl\U [email protected]\ rjE glkQn\        phlkt
rX\mQ [email protected]\ @h`[h#tQ a#wQ   q#ngn\t
g#h#nQy cpl bv @w\r#m|   krgn\t
                                         kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 17, 2008, 10:33:33 AM
fm%auh ksid lem l, .eyeKq .ek
lckl whahKa u;flg k.kq uek
Tn lshkd l;d ,sfj;a fmrg mek
pm, msfhl= h yel is;kq uek
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 17, 2008, 08:39:43 PM
fm%auh ksid lem l, .eyeKq .ek
lckl whahKa u;flg k.kq uek
Tn lshkd l;d ,sfj;a fmrg mek
pm, msfhl= h yel is;kq uekklkt ihw nm| ev#nQ kw`        a#sEnQ
m$w [email protected] nm| ey [email protected]         sQwOnQ
qQvQ nh gn\n @g`s\ sQy @pm|vw   smgQnQ
ohE p#n\ psEv a#y nQvst qQv       a#qEnQ


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 18, 2008, 09:07:42 AM
fm%auh ksid ish osjs ky .kakg    kus
fudlgo msrsusfhla cSjs;hg     tfykus
cSj;a fjkak osrshla fokakg     nerskus
fndre fm%auhls th f;afrkafka   ug kus

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 19, 2008, 04:16:00 AM
fm%auh ksid lem l, .eyeKq .ek
lckl whahKa u;flg k.kq uek
Tn lshkd l;d ,sfj;a fmrg mek
pm, msfhl= h yel is;kq uek

cplyQ kQyn vqnQn\ g#rhEm    lbn
pQrQmQn\ adEy gw\kl g#h#NEn\  gNn
j`wk k}`vl lQyvEn e'        prn
[email protected]| g#h#[email protected] wrmyQ a#s\ a#@rn
                                       kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rosa mala on April 20, 2008, 07:18:42 PM
@s`yn~nt @g`sQn~ @kl~lk~ [email protected]`~  ht
v#@d| @g`sQn~ a#w qEr qQg [email protected]~   aq
n#vwQ b#[email protected]`wQn~ @[email protected]~vW s#mt  @s`q
[email protected]~ ayQyl` @kl~ln~ ht wQyn   @pm


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 21, 2008, 10:11:21 AM

hamadamath pirimi kiwwe               chapalakama
gahaniyagema gunanayak kiyalai           kathama
kajanaka ohoma kiwwata loke              thawama
gahaniya chapala ne oya pirimin             tharama
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 21, 2008, 02:16:31 PM
a#w\wm a#w\w a#wQs#[email protected]\ qEtEv  kl
g#h#NQy @mn\m pQrQmQq a#w @l`v cpl
cply apl [email protected]`w\ sQwk\    wOl
[email protected]\ gmn krgnE b#h# rs     vQpEl
                                          kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 21, 2008, 03:49:58 PM

oya pody aththa therum karala              denta
kotharam wehesa gaththada therum     ganta
kajanaka owa gana nohitha wadi         durata
wehesemu kyo hata kellek              soyannata

 :lol: :D :lol: :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 21, 2008, 04:56:50 PM

vn [email protected] mm @vmQ @k\sr         sQAh`
nq pwOrmQn\ @ssEvn\ vt|tvn          vh`
yn h#mw#nm @kl\ln\ il\ln\@n       bh`
enmEw\ qQvQ @gvmQ mm qEr# @k`t      wn\h`

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 21, 2008, 05:56:27 PM
[email protected] mQwOr [email protected]| aqhs mt               sQwOn`
mmw\ [email protected] in\@n\ sQw\                   wOtQn`
ps\@sn\ ynwrmtm @kl\ln\             udyn\n`
in\n`vQt  @n`vtQn @ls swyk\ ps\@sn\ en\n`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 21, 2008, 06:26:30 PM
oya pody aththa therum karala              denta
kotharam wehesa gaththada therum     ganta
kajanaka owa gana nohitha wadi         durata
wehesemu kyo hata kellek              soyannata
 :lol: :D :lol: :D


රශ්මිට සතුට ඉහවහ ෙගාස් ඈති           ෙස්යා
ත්ර්කය නවතා ෙවන වෑඩකට පණ            දීයා
කපුකම් ක‍්රන්නට ෙගාස් කුමකින්          නවතීයා
කිෙයා ප‍්රිස්සෙමන් උෙඹ් ෙහාද හිත ෙනාරෑෙටයා්
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 21, 2008, 09:58:01 PM

oya pody aththa therum karala              denta
kotharam wehesa gaththada therum     ganta
kajanaka owa gana nohitha wadi         durata
wehesemu kyo hata kellek              soyannata

 :lol: :D :lol: :D
a#w\w @p`dQ unw\ obht m`       [email protected]\
m#q [email protected]\ pQlQg#nEmyQ a#wQ @h`[@q\
mmnm| [email protected]\ @n`hQwmQ oy    v#[email protected]\
blpn\ [email protected]`\ mly` lQyE hwr       [email protected]\
                                           kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 21, 2008, 11:56:59 PM

   b#qQ svQ a#wQ @k`l\ln\ mh @mr    v#n\@n\
   n$ @kl\ln\@g\ c`tE vqnt     [email protected]\@n\
   n#wOvt @kl\ln\@g oy @s`\bn      qn\@n\
   @k`l\ln\ ek\@vl` @prtm pQy      m#n\@n\

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 22, 2008, 04:27:11 AM
[email protected]`~,@d`k`, [email protected] pq v#l~                q#kl`
sQwSn` lQyn~nt pq hwrk~                   @g`wl`
g#h#NQy @n`m#wQ @l`v n#w v#[email protected]        q#kl`
[email protected]`w~ @h`qm @v| @[email protected] sm w#n          qWl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 22, 2008, 08:29:01 AM

vn [email protected] mm @vmQ @k\sr         sQAh`
nq pwOrmQn\ @ssEvn\ vt|tvn          vh`
yn h#mw#nm @kl\ln\ il\ln\@n       bh`
enmEw\ qQvQ @gvmQ mm qEr# @k`t      wn\h`
api sinhayan kiyamin boru handa     naganaa
api dannadda pirimin gana oya          kiyanaa
kyo obe boru adambarakam               pannaa
kellak soya gan honda senehasa       dannaa
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 22, 2008, 08:41:42 AM
oya pody aththa therum karala              denta
kotharam wehesa gaththada therum     ganta
kajanaka owa gana nohitha wadi         durata
wehesemu kyo hata kellek              soyannata
 :lol: :D :lol: :Dkyo,doka,,kajanakala                    hamotama
dan sidu wenne innai baya wela          hema
nisha noilla thawamath thanama         sama
nisi thana illamuda namen niyama       pema :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on April 22, 2008, 11:12:44 AM
සිතේ සුපිපුණු කවි කුසුම් පොඩි ඉන්ටනෙට් හා මුහු   කරන්නට
කලක් තිස්සේ තැනක් සෙව්වත් අදයි හමුවුණෙ        වාසනාවට
සුවඳ හමනා සොඳුරු කවිමල් පිපී හිනැහෙන ඔය      ඉසව්වට
මටත් දෙනවද ඉතින් අවසර මගේ සිත් බැමි ලිහා      ලන්නට
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 22, 2008, 12:22:01 PM
සිතේ සුපිපුණු කවි කුසුම් පොඩි ඉන්ටනෙට් හා මුහු   කරන්නට
කලක් තිස්සේ තැනක් සෙව්වත් අදයි හමුවුණෙ        වාසනාවට
සුවඳ හමනා සොඳුරු කවිමල් පිපී හිනැහෙන ඔය      ඉසව්වට
මටත් දෙනවද ඉතින් අවසර මගේ සිත් බැමි ලිහා      ලන්නට

kawi liyannata sina wennata mithuru sewane ekwa              innata
randu wennata sathutu wennata labandi senehen lanwa     innata
danna dewal beda gannata nodanna de igana                     gnnata
enna apa ha piliganimu oba pathamu sadahata bandee        innata
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on April 22, 2008, 12:43:48 PM
හිතේ පැටලී හදේ වෙලෙනා සොඳුරු පැදි මුතු  දිග හරින්නට
කඳුලු හසකැන් වලට හරවා දැවෙන සිතිවිලි    නිවාලන්නට
පුදමි තුති මල් ඔබට මාගේ සුහද හැඟුමන්     වැළඳගන්නට
මිතුරු සෙනෙහෙන් රැඳී ඉන්නම් ඔබ සැවොම හා කවි ලියන්නට
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 22, 2008, 12:50:08 PM
h#[email protected]\ktm @l\dQs\ fs\t| kQyn    kw`
bthQr rtvlQn\ qEn\nyQ @h`[t  @g`w`
@m|vt [email protected]`w\ nAgQl @h`[t  hQw`
gOtQ kn\ntw\ @l\dQs\ fs\t| @vnE nQyw`
                                            kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 22, 2008, 01:57:13 PM
h#[email protected]\ktm @l\dQs\ fs\t| kQyn    kw`
bthQr rtvlQn\ qEn\nyQ @h`[t  @g`w`
@m|vt [email protected]`w\ nAgQl @h`[t  hQw`
gOtQ kn\ntw\ @l\dQs\ fs\t| @vnE nQyw`
                                            kjn


fl,a,ka tlal,d jdfol meg,S,d
lckl fudlo fus ;rug meroS,d
ljodj;au wm yg kE jeros,d
whsh, ;uhs .=gs lkafka ier od,d


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 22, 2008, 02:04:36 PM
kl~ yl~ bl` a` @vmQ  f#n~tsQ  nQm|ny  p#[email protected]~
[email protected]`~ smM [email protected]~  hby @b`~ qEr @g`s~  a#[email protected]~
n#wQv  @b|q  s#m  ht aq  nQsQ  w#n  n#[email protected]~
@[email protected] kQvw~ s#m @qn n#@hnv` a`ly [email protected]~ :wink:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 22, 2008, 02:13:56 PM


h#[email protected]\ktm @l\dQs\ fs\t| kQyn    kw`
bthQr rtvlQn\ qEn\nyQ @h`[t  @g`w`
@m|vt [email protected]`w\ nAgQl @h`[t  hQw`
gOtQ kn\ntw\ @l\dQs\ fs\t| @vnE nQyw`
                                            kjn


kellan ekkala wadeka                          pataleela
kajanaka mokada me tharamata        paradeela
kawadaawathma apa hata ne           waradeela
aiyalamai guti kanne sara                          daala
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 22, 2008, 03:11:09 PM
g#h#NEn\ h#d [email protected]\ ls\sn     vQ[Qn\nt
pQrQmQn\ h#dQ [email protected]\ rt     @g`dngn\nt
kt v#dQ [email protected]\ rX\[email protected]\ sn\dE   krn\nt
ap h#[email protected]`@g\ km|m#lQ     m#@kn\nt


                                 (http://img337.imageshack.us/img337/3127/15327ds2.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 22, 2008, 04:55:25 PM
kellan ekkala wadeka                          pataleela
kajanaka mokada me tharamata        paradeela
kawadaawathma apa hata ne           waradeela
aiyalamai guti kanne sara                          daala

@k`l\@l` ek\k v`@qt en @kl\@l`\ [email protected] [email protected]|
v#rqEn`m @k`l\ln\ lM [email protected]\ qnQn\       v#@t|
pErs`rm| @qdEvw\ @m| hyQyt oy           [email protected]|
gOtQkn vQt [email protected]\ [email protected]`yQ qEvn\@n @g\     [email protected]|
                                                kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on April 22, 2008, 05:20:17 PM
සඳ බබළන්නේ ලොව රජයන හිරු     හින්දා
හිරු හට කළේ නැත සඳු කිසිවිට       නින්දා
පිරිමින් ගේ බලය මොළ ඇතුළට       කැන්දා
ගැහැණුන් ඉල්ලන්නේ මේ මොනවද     මන්දා
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 22, 2008, 08:27:29 PM
@l`v rjyn hQr# a#w s#d gON hq wOl rn~[`
s[ ht a#w @s`mQ gON sw ht sQsQls k#n~[`
s#m sQw~ s#nsQy h#kQ g#h#NQy mEl~ w#n rn~[`
pQrQmQw~  v[W  qNQn~  v#tW a$ a`qr am|m` hn~[` 8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on April 23, 2008, 09:47:55 AM
@l`v rjyn hQr# a#w s#d gON hq wOl rn~[`
s[ ht a#w @s`mQ gON sw ht sQsQls k#n~[`
s#m sQw~ s#nsQy h#kQ g#h#NQy mEl~ w#n rn~[`
pQrQmQw~  v[W  qNQn~  v#tW a$ a`qr am|m` hn~[` 8)අම්මා අති උතුම් නැත එහි කිසි   වාද
එනමුදු හැම ලඳක් අම්මෙක්   වෙනවාද
ගැහැණුන් පිරිමි අතරයි වාදය    නේද
දණ බිම නමා පිතු ටත් වඳිනව   නේද

Amma athi uthum natha ehi kisi           wadha
enamudu hama landak ammek wena wadha
gahanun pirimi atharayi wadhaya        nedha
dana bima nama pithutath wandinawa nedha
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 23, 2008, 10:58:06 AM

g#h#NEn\ h#d [email protected]\ ls\sn     vQ[Qn\nt
pQrQmQn\ h#dQ [email protected]\ rt     @g`dngn\nt
kt v#dQ [email protected]\ rX\[email protected]\ sn\dE   krn\nt
ap h#[email protected]`@g\ km|m#lQ     m#@kn\nt


                                 (http://img337.imageshack.us/img337/3127/15327ds2.gif)


doka oya waradiyatai therum              gaththe
wihilu pamani ne satanaka patalee     gaththe
kello kollo  api hamoma ekwee           maththe
ape punchi rata peratama gena ya      yuththe

                                                                           -sri
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 23, 2008, 11:12:49 AM
[email protected]`~,@d`k`, [email protected] pq v#l~                q#kl`
sQwSn` lQyn~nt pq hwrk~                   @g`wl`
g#h#NQy @n`m#wQ @l`v n#w v#[email protected]        q#kl`
[email protected]`w~ @h`qm @v| @[email protected] sm w#n          qWl`     p#w\wk hQtQy mm q#n\ vWl`       @b`\@l\
     k#[email protected]` swr awtm [email protected]    @m`\@l\
     g#h#NQy nQsQ w#nk rqv` @m|    @v|@l\
     p` phrk\ @qn\nq gn\nt        @g`\@l\
  :lol:  :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 23, 2008, 11:58:06 AM

     p#w\wk hQtQy mm q#n\ vWl`       @b`\@l\
     k#[email protected]` swr awtm [email protected]    @m`\@l\
     g#h#NQy nQsQ w#nk rqv` @m|    @v|@l\
     p` phrk\ @qn\nq gn\nt        @g`\@l\
  :lol:  :lol:
[/quote]


pa paharak denna hithuwata             kellanta
kellek hoyanne obatai                   dana ganta
pahark dunnothin golaya                  araganta
kellama obata dei paharak             wisi wenta

                                                           :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 23, 2008, 02:16:14 PM
අම්මා අති උතුම් නැත එහි කිසි   වාද
එනමුදු හැම ලඳක් අම්මෙක්   වෙනවාද
ගැහැණුන් පිරිමි අතරයි වාදය    නේද
දණ බිම නමා පිතු ටත් වඳිනව   නේද


l[k~  pmNQ  mvE  pqvQy  pEq  [email protected]~
k[k~ rw~wrn~ qEk uhElyQ hQw m#[email protected]~
m[k~  gQyw~  @n`q#nQm  v`qy b#[email protected]~
s[k~  @lsQn~  mnrm| [email protected] kvQ [email protected]~ :P

sEm`---> a`qrNWy nQm|nyt obv s`[email protected]~ pQLQ gn~nv`  :)


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -HIRU- on April 23, 2008, 02:26:52 PM
gh#nQykt b#h# pQrQmQn\ krn v#d
pQrQmQn\tw\ b#h g#h#nEn\ krn v#d
@w\r#m| arn\ [email protected]`w\ s#m @m| tQk
vrqQn\@n n$ sw\wyQ apQ krn v#d
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on April 23, 2008, 02:56:57 PM

l[k~  pmNQ  mvE  pqvQy  pEq  [email protected]~
k[k~ rw~wrn~ qEk uhElyQ hQw m#[email protected]~
m[k~  gQyw~  @n`q#nQm  v`qy b#[email protected]~
s[k~  @lsQn~  mnrm| [email protected] kvQ [email protected]~ :P

sEm`---> a`qrNWy nQm|nyt obv s`[email protected]~ pQLQ gn~nv`  :)
සේවය නිසා එන විඩාව              රවටන්න
සිතුණා කවි මලින් නිම්නය         සරසන්න
වාදය කළත් හිත් කහටක්      නැති වෙන්න
ඔබෙ පිළිගැනීමට තුති කුසුමන්   මෙන්න

sewaya nisa ena vidawa rawatanna
sithuna kavi malin nimnaya  sarasanna
wadaya kalath hith kahatak  nathi wenna
obe piliganeemata thuthi kusuman menna
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: chinchi on April 23, 2008, 06:01:00 PM
h#qQ mQt @k`@n\ rHqQ [email protected] nEvn
gl\ vl gh gn\n envq hQs\ mEqEn
b#rQ v#d @n`kr pQrQmQn\ h` h#p\@pn\n
bw\ ek @r`s\ @v|vQ lQp ud b` gn\n

                      8) 8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 23, 2008, 06:38:44 PM
g#h#[email protected][email protected]  wrm q#n gn~n
oU vl  [email protected]  hQs~ aqhs~ qEr# @vn~n
h#[Q mQt nEvN kQymQn~ nQn~[` @n`krn~n
vQsQ vn  [email protected]~ @m|  @l`[email protected]  en~n :wink:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 23, 2008, 07:18:41 PM
සේවය නිසා එන විඩාව              රවටන්න
සිතුණා කවි මලින් නිම්නය         සරසන්න
වාදය කළත් හිත් කහටක්      නැති වෙන්න
ඔබෙ පිළිගැනීමට තුති කුසුමන්   මෙන්න


s#m  gw @pln srw#s nQwQ qEr# @vn~n
s#m  sQw  mQyEr#  kvQ  [email protected]~ pErvn~n
s#m  ht  nQb[  avsr  nQm|@nt  en~n
s#m  a#s  g#@tn  f#[email protected]~ nvwQn~n :)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 23, 2008, 10:35:43 PM
g#h#[email protected][email protected]  wrm q#n gn~n
oU vl  [email protected]  hQs~ aqhs~ qEr# @vn~n
h#[Q mQt nEvN kQymQn~ nQn~[` @n`krn~n
vQsQ vn  [email protected]~ @m|  @l`[email protected]  en~n :wink:
  avEr#qE sQy gnn\ yyQ k`ly        @gvQl`
  n#w g#h#[email protected] NEvn enmEw\     @m`\r`l`
  olEvl wQyn m#tQ tQk ek\khE       krl`
  h#[email protected]`w\ nrk\ @vq klyk\ v#d   qml`

  :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 23, 2008, 11:13:01 PM


  avEr#qE sQy gnn\ yyQ k`ly        @gvQl`
  n#w g#h#[email protected] NEvn enmEw\     @m`\r`l`
  olEvl wQyn m#tQ tQk ek\khE       krl`
  h#[email protected]`w\ nrk\ @vq klyk\ v#d   qml`

  :lol: :lol:


@l`v prsQqE sw&y wv @n`m  qn~n`
sQv| aw#MQlQ k` @qstyQ @n`m  qkQn`
wvmw~ g#h#NQy g#n [email protected]~ sQwn`
pQrQmQn~  @[email protected]~  klyk~ vw~  s`qn~n` :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 23, 2008, 11:23:35 PM
@l`v prsQqE sw&y wv @n`m  qn~n`
sQv| aw#MQlQ k` @qstyQ @n`m  qkQn`
wvmw~ g#h#NQy g#n [email protected]~ sQwn`
pQrQmQn~  @[email protected]~  klyk~ vw~  s`qn~n` :P
  klyk\ sqn\nw\ q#n\nm| @l\sQ         n#@w\
  @h`q m#t|tk\ @s`y` gn\nw\ klk\     [email protected]\
  nQm|[email protected] @kl\ln\@g olE @gdQ vlQn\    [email protected]\
  m#tQ pYX\nyw\ vQsq` gw h#kQv         [email protected]\

:lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 23, 2008, 11:32:33 PM

pa paharak denna hithuwata             kellanta
kellek hoyanne obatai                   dana ganta
pahark dunnothin golaya                  araganta
kellama obata dei paharak             wisi wenta

                                                           :lol: :lol: :lol:
    k`ly @gvn\nt @n`m#wQv v#dk\     @vn
    mt @kl\lk\ @s`y` @qn\nt @[email protected]   @vn
    @s\vy krn @ls @pn\v` @qmQn\        pn
    rX\mQw\ kpE kmQn\ @k`l\ln\ rvt       @gn

:x
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 23, 2008, 11:47:53 PM


  klyk\ sqn\nw\ q#n\nm| @l\sQ         n#@w\
  @h`q m#t|tk\ @s`y` gn\nw\ klk\     [email protected]\
  nQm|[email protected] @kl\ln\@g olE @gdQ vlQn\    [email protected]\
  m#tQ pYX\nyw\ vQsq` gw h#kQv         [email protected]\

:lol:

@[email protected]~  oU wOl m#tQ a#wQ bv sQwn`
@k`[email protected]~ oU wOl a#wQ @q~ @n`m qn~n`
@[email protected]`lQn~  @ls  m#t|tk~ a#w pQLQ gn~n`
@h`[m   m#t|t   klyw~  wv   qQqEln~n` :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 24, 2008, 12:08:06 AM

@[email protected]~  oU wOl m#tQ a#wQ bv sQwn`
@k`[email protected]~ oU wOl a#wQ @q~ @n`m qn~n`
@[email protected]`lQn~  @ls  m#t|tk~ a#w pQLQ gn~n`
@h`[m   m#t|t   klyw~  wv   qQqEln~n` :P
@h`yQdn\ nm| m#tQ v#d g#n qn\n` bv     @[email protected]\
wm m#t|@tn\m m#tQv#d tQk yst krn\      yn\@n\
rX\mQy ek\ [email protected]`w\ @h`yQdn\ smgQn\ pn   v#n\@n\
@m| lk\ bQmt n#w @vn m#t|tn\ o|n$       @vn\@n\

:a16
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 24, 2008, 12:39:38 AM


@h`yQdn\ nm| m#tQ v#d g#n qn\n` bv     @[email protected]\
wm m#t|@tn\m m#tQv#d tQk yst krn\      yn\@n\
rX\mQy ek\ [email protected]`w\ @h`yQdn\ smgQn\ pn   v#n\@n\
@m| lk\ bQmt n#w @vn m#t|tn\ o|n$       @vn\@n\

:a16


@kl~ln~ @n`v nQm|@n~ @k`[email protected]`yQ  v#dQpEr [email protected]~
e \ hn~[yQ  m#tQ  g#n  @m|  wrmt  yhmQn~ [email protected]~
plpEr#q~q  mwmyQ   @mhQ  @m|  vqnw~  [email protected]~
@k`[email protected]~ oU vlmyQ @[email protected]`lQn~ nQwQ hmE [email protected]~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: samanalee on April 24, 2008, 04:38:57 AM
kvt kvk\ @[email protected]` s#tQ qEtQmQ @m m`
ek\ vn\nt sQwOnQy mt smg s#m`
m#tQ g#n plpEr#q\qk\ n#wQ ek m wm`
hrht hQt|@t, iwQn\ mA q#n\ lQymQ kQm`?
 

 :? :oops:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 24, 2008, 05:26:20 AM
h#qEvw~ h#d#wQ kLyk~ [email protected]`~ h#d v#d            q`l`
@n`[email protected]~ p#n~ vlQn~ sQtQyw~ ey @qs             bll`
q`hy nQv` pvsw~ nQv`ln~nt                    sQwl`
h#kQ @vq p#n~ tQkk~ @gn en~nt @[email protected]~     wQyl`

   :?

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 24, 2008, 08:44:56 AM
h#qEvw~ h#d#wQ kLyk~ [email protected]`~ h#d v#d            q`l`
@n`[email protected]~ p#n~ vlQn~ sQtQyw~ ey @qs             bll`
q`hy nQv` pvsw~ nQv`ln~nt                    sQwl`
h#kQ @vq p#n~ tQkk~ @gn en~nt @[email protected]~     wQyl`

   :?

qEn\@n`w\ m#tQ tQkk\ @h`yQdn\ @m      m`ht
v#d qml` hqn\@nmQ kl @gdQ          emt
kl @gdQ nWX`t qW qQy pErv`            ln\t
@[email protected]\ wb`@gn p#n\  [email protected]        en\t

:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 24, 2008, 08:53:22 AM

kyo hithan hitiyata api mati                         kiyala
kollan withara mattan natha lowa             mewila
hoidon ekkala rashmith                           ekweela
penwamu kyoge oluweth mati                      kiyala

                                      :lol: :lol:    sri


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 24, 2008, 09:01:53 AM
m#tQ [email protected]~ @h`[email protected]~ @gn~ wv       kSmt
a#y kQv|v` @n`v# m#tQ [email protected]` lg a#wQ     bvt
[email protected]  kSmt mt qQy pErv`                ln~t
@b`~wl~ vwSr a#w @mhQ kd vl            emt

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 24, 2008, 09:39:51 AM

    k`ly @gvn\nt @n`m#wQv v#dk\     @vn
    mt @kl\lk\ @s`y` @qn\nt @[email protected]   @vn
    @s\vy krn @ls @pn\v` @qmQn\        pn
    rX\mQw\ kpE kmQn\ @k`l\ln\ rvt       @gn

:x
[/quote]

pissu natana hinda thaniyama                  indala
hithuwe apith kellek dennata                   hoyala
kapukam karannata  thamath                  hithala
rashmiya kollo kawadath ne                 rawatala
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 24, 2008, 10:27:11 AM
m#tQ [email protected]~ @h`[email protected]~ @gn~ wv       kSmt
a#y kQv|v` @n`v# m#tQ [email protected]` lg a#wQ     bvt
[email protected]  kSmt mt qQy pErv`                ln~t
@b`~wl~ vwSr a#w @mhQ kd vl            emtm#tQg#n @h`[email protected]\@g\ q#nEm          msErn\@n\
a$ @[email protected]@sq [email protected]`\lg m#tQ a#wQbv      qn\@n\
m#tQ olE @kl\ln\@g\ a#wQvg nm| mt    q#[email protected]\
upm`vkt "pQs\sn\ anEn\ht pQs\sEyQ" pvsn\@n\

@n`[email protected]\ pQrQsQqE vwOr tQk wvmw\      @qn\@n\
mEqlt @b`\wl\ kl vwOr kOmkt     argn\@n\
@k`pmN ugw\ vEvw\ n#w nEvNk\ pvwQn\@n\
ekyQ @kl\@l`\ m#tQ @m`\lEn\ @ls   @pn\vn\@n\


      ------  :P   :lol:  :P  ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 24, 2008, 10:55:42 AM
@h`[email protected][email protected] q#nEm g#n @d`k` @k`@h`mq      [email protected]~
@h`@rn~ @h`@rn~ a#y g#n @h`yn` vg         q#[email protected]~
olE vl m#tQ @kl~ln~ psEps a#yQ oy @ls       [email protected]~
eb#vQn~ upm`v @d`k`t g#[email protected] @ls         @[email protected]~

@n`[email protected]~ vwSr tQk a#w gm|bq                     p#[email protected]~
nl jly pmnkQ @m| [email protected]~                      a#[email protected]~
eyw~ iwQn~ apQ mEqlt                            [email protected]~
m#tQ nQs` @n`@v| pvsyQ sn~sQqv`                  [email protected]~

   :shock:  :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 24, 2008, 01:04:15 PM
nQ;` @h`yQdn\ rX\mQ a#vQqQn\ m#t|@t` g#nmyQ  @q`dn\@n\
@k`@h\ sQt @h`\ qEvn\ a#vQqQn\ @k`l\ln\t @k`kO ghn\@n\
[email protected]\ @k`l\lnQ kOmt q#yQ apQ o|v`t  wv      [email protected]\@n\
bLl [email protected]\ unw\ km|n#w [email protected]` al\ln    vnn\@n\
                                                            kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 24, 2008, 01:14:46 PM
m#tQ g#n @n`v @k`l~ln~ g#n q#n gn~n
hnQ  hnQkt  kvEr#w~ nQm|ny @vw en~n
[email protected]`~  @d`k`  vQ[vn  @ld  sEv @vn~n
rX~mQ, nQX` ek~v pwmQ a`yE; @b`~ @vn~n :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 24, 2008, 01:48:41 PM
@b`\ [email protected] nAgQl`
k`@lkQn\ q#k\@k n#wQnQs`
asnWpyk\vw\ q#yQ kQy`
qn\n kvEr#w\ n#wQq @mwn`.......
                                 kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 24, 2008, 03:10:48 PM
nQ;` @h`yQdn\ rX\mQ a#vQqQn\ m#t|@t` g#nmyQ  @q`dn\@n\
@k`@h\ sQt @h`\ qEvn\ a#vQqQn\ @k`l\ln\t @k`kO ghn\@n\
[email protected]\ @k`l\lnQ kOmt q#yQ apQ o|v`t  wv      [email protected]\@n\
bLl [email protected]\ unw\ km|n#w [email protected]` al\ln    vnn\@n\
                                                            kjn


kajana kohedo gihin hitiye heenayen baya wee                 wageine
kyolamai mati katha gena gahanu lamain pal                      karanne
dokath awidin kohedoo  sita eyata sahayogayama                denne
oyath awada mada naanata kyo danatath mada                   walene :D :D :D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 24, 2008, 04:16:51 PM
@h`[email protected][email protected] q#nEm g#n @d`k` @k`@h`mq      [email protected]~
@h`@rn~ @h`@rn~ a#y g#n @h`yn` vg         q#[email protected]~
olE vl m#tQ @kl~ln~ psEps a#yQ oy @ls       [email protected]~
eb#vQn~ upm`v @d`k`t g#[email protected] @ls         @[email protected]~

@n`[email protected]~ vwSr tQk a#w gm|bq                     p#[email protected]~
nl jly pmnkQ @m| [email protected]~                      a#[email protected]~
eyw~ iwQn~ apQ mEqlt                            [email protected]~
m#tQ nQs` @n`@v| pvsyQ sn~sQqv`                  [email protected]~

   :shock:  :P


s#@v`m qn\n @h`yQdn\ g#n kOmt                 @s`yn\@n\
oUvl m#tQ a#wQ @kl\ln\ psEps n#h# mm           yn\@n\
@[email protected]\ klk\ lg sQtQ wnQkm @h`[vg              q#[email protected]\
@m`lyk\ a#wQ @k`l\@lk\ h` nQX` [email protected] @g`s\  s#[email protected]\@n\

[email protected]\ nljly wmyQ ey mm              qn\@n\
m`sykt @p`dQg`nyQ @gvn\n            @vn\@n\
k#[email protected]\ vwOr wmyQ @b`\wlyt         en\@n\
@gqrt en nljlyt v#dQmQl @b`wl\ argn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 24, 2008, 05:37:46 PM

kajana kohedo gihin hitiye heenayen baya wee                 wageine
kyolamai mati katha gena gahanu lamain pal                      karanne
dokath awidin kohedoo  sita eyata sahayogayama                denne
oyath awada mada naanata kyo danatath mada                   walene :D :D :D :D
[email protected]\ by @vl` in\@n\ rX\mQ kQylyQ mt   h#@Mn\@n\
m#tQ @g`dk krvtk\ g#BErt erQl kQylyQ mt [email protected]\@n\
qn\@n n#wQvq n`gw\w md @s`\q gw\ kl @m`kq @vn\@n\
[email protected] mQs an\ [email protected]\ @n`v e' ayv rttyQ vtQn\@n\ :lol: :lol: :lol:
                                                           kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on April 24, 2008, 07:15:49 PM
මැටි වැනි කෙල්ලනේ
ඉල්ලන් කෑව ඇතිනේ
කොල්ලන්ගෙ වරුණේ
නැතිද දැන්වත් හිතට දැනුනේ

කොපමණ ගුණ කළත්
කෙල්ලෝ නොවෙති යහපත්
මැටි වලින් හැදුනත්
උන්ගෙ මොළ ගෙඩි ඇතුළෙ තණපත්

mati wani kellane
illan kawa athine
kollange warune
nathida danwath hithata danune

kopamana guna kalath
kello nowethi yahapath
mati walin hadunath
unge mola gedi athule thanapath
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 24, 2008, 08:45:48 PM

  kjn [email protected] md @s`\q gw\@w`w\ @m|    @kl\@l`\
  kq pmNk\ iwOr# @v|lE hQs n#wQvm   @k`l\@l`\
  amr#@vn\ ekwO krn\ m#tQ tQk @m|    @g`l\@l`\
  pErv`@gn olE @gdQvl [email protected]`lE m#tQ     @m`\@l`\
 
  :lol:  :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 24, 2008, 09:36:39 PM


   [email protected] ng` yn\n [email protected]\ @vl`v @h`q    hQn\q`
   hQtQy`nm| [email protected] pnQyQ q#k vn @m|       nQn\q`
   rX\mQw\ @h`yQdnEw\ ek\k nWX` ek\vEnE    hn\q`
   @bq` hq` @gn q#n\ md n`nv`q        mn\q`

:cr
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 25, 2008, 12:19:04 PM


   [email protected] ng` yn\n [email protected]\ @vl`v @h`q    hQn\q`
   hQtQy`nm| [email protected] pnQyQ q#k vn @m|       nQn\q`
   rX\mQw\ @h`yQdnEw\ ek\k nWX` ek\vEnE    hn\q`
   @bq` hq` @gn q#n\ md n`nv`q        mn\q`

:cr


   [email protected] ng` yn\n [email protected]\ @vl`v @h`q    hQn\q`
   hQtQy`nm| [email protected] pnQyQ q#k vn @m|       nQn\q`
   rX\mQw\ @h`yQdnEw\ ek\k nWX` ek\vEnE    hn\q`
   @bq` hq` @gn q#n\ md n`nv`q        mn\q`

:cr

THHINETHI YANNA GIHINDA NATHNAM                 ASANEEPAYENDA?
DAKKETH NE BOKALAKIN AYAGE THATHU                          KESEDA?
HITIYANAM API EKKALA EKWENAWA                                NOWEDA?
AYA NOHITIYE KOLLANGE PERA PINAKATA                            NEDA?
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on April 25, 2008, 01:58:59 PM

q#n~ nm| v#d nQmyQ h#@m`~m ahgn~n
md ml~ h#[email protected]~m a#w mt q#k gn~n
mm n#wQ adEv kt|[email protected] [email protected]~n
a`v` ylQw~ nQm|@nt mA pQLQ gn~n
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 25, 2008, 02:29:52 PM


[email protected]\ by @vl` in\@n\ rX\mQ kQylyQ mt   h#@Mn\@n\
m#tQ @g`dk krvtk\ g#BErt erQl kQylyQ mt [email protected]\@n\
qn\@n n#wQvq n`gw\w md @s`\q gw\ kl @m`kq @vn\@n\
[email protected] mQs an\ [email protected]\ @n`v e' ayv rttyQ vtQn\@n\ :lol: :lol: :lol:
                                                           kjn

[/quote]

kajana raja wennataya kiyala mada naai yali soda             gannata
made erila inne danatath kajanakath asalatama               karawata
sedu pasu mada raja une issarai ada gana kiyanu            kumakata
kajana oya mati katha nawatha yalith ekwenu manawi       nimneta

thinethi awidin thinethi awidin ape bala mulu sawiya           wadi we
nisha hoidon samaga ekwee kaanthawo peratu                     ganwe
kajana raja wena daka me rata kavi kalawe balaya               dadiwe
ethek api imu bala peramaga dokala agamathi warun                  we

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 25, 2008, 03:00:40 PM
wQnwQ a#vQw\ k$g#hEvt apQnm| @n`v bQy         vqQn\@n\
g#h#NEn\ @k`pmN hQtQyw\ n#h#@n`v# ek`@mn\ hQqQn\@n\
agm#wQkm| bl` @n`@vyQ pQrQmQ nQwr ekt         in\@n\
rX\mQy q#ngn\ @h`[h#tQ @k`UfQt| ek udQn\       in\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on April 25, 2008, 03:24:20 PM
[/q


   [email protected] ng` yn\n [email protected]\ @vl`v @h`q    hQn\q`
   hQtQy`nm| [email protected] pnQyQ q#k vn @m|       nQn\q`
   rX\mQw\ @h`yQdnEw\ ek\k nWX` ek\vEnE    hn\q`
   @bq` hq` @gn q#n\ md n`nv`q        mn\q`

:cr

[email protected]`~ iwQn~ @vl`v blv` gn~n
v#@qn md a#@gn~ @h`~q` a#rgn~n
[email protected]~ n`n~nt @vyQ h#mq` on~n
m#tQnm| @m`@l~ [email protected] ey @h`~qn~n
uote]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 25, 2008, 10:18:18 PM

    ght ghk\ @m`[email protected]|qQ hmE         @v|lE
    e' m#tQ @g`dt wv m#t|tk\ ek\     vWlE
    @m| m#t|@tn\ kQnm| pl yk\ vw\     n$lE
    [email protected] iwQn\ kQrQ m#tQ gQlpn\     y`U

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 25, 2008, 10:39:06 PM
mt rjkm o|@n bvt @b`r# @[email protected]| kvEq @kn`
md @s`\q` gw\kl @g`vQ [email protected] bv kWv    vQn`
vw\[email protected]\qW e' kQymn iwQhstw\ v#dQ       vtQn`
kQymnk\y kQy` qnQwQ rX\mQ a#rw\ sQyU    @qn`

[email protected] a#vQqQn\ [email protected] a#vQqQn\ kQy` rX\mQt @j`lQ   gQhQl\l`
hQw`@gn a#wQ [email protected] a`vm @k`l\@l` qEvp#n yyQ   kQy`l`
[email protected] @n`vEnw\ rtt v#d a#wQ @[email protected] @ls i[ mQya#qWl`
yn\n in\n` @k`l\@l` mQs apQ n#wQy [email protected]\ @gvl\  wnl`
                                                                 kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 25, 2008, 10:54:48 PM

q#n~ nm| v#d nQmyQ h#@m`~m ahgn~n
md ml~ h#[email protected]~m a#w mt q#k gn~n
mm n#wQ adEv kt|[email protected] [email protected]~n
a`v` ylQw~ nQm|@nt mA pQLQ gn~n
v#d [email protected]` a` eknm| @h`[    ekkQ
pQlQgn\n` ekq apht sEU        @qykQ
@g`n\nt ekwOvW md n`gnE yn @sykQ
qkQn` aptnm| [email protected] hrQ        qEkkQ
                                           kjn
:lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 25, 2008, 11:08:22 PM

kjn ayQyn\[email protected]\ oy`@g\, [email protected]| msErn\       q`n\@n`\@n\
@m kQymn aqt pmNk\ @n`v s#mqQn o|n      @vn\@n\
m#[email protected]`dkt wv m#t|tk\ ek\ un`t @m`nq     @vn\@n\
@m| m#[email protected]`d qQy krn\n [email protected]\ s#d jl phr     a#[email protected]\


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on April 25, 2008, 11:46:23 PM
h#[Q mQt nEvN kQymQn~ @q`dvpE  @k`[email protected]~
m#tQ g#n  pmNk~ qn~n` bvkQ @pnW  [email protected]~
kml~ ayQy` kQm e \ g#n  hrQyt qEk~ @[email protected]~
gh qn~n` apQtq oy @k`l kd kd @[email protected]~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 26, 2008, 04:13:57 AM
h#[Q mQt nEvN kQymQn~ @q`dvpE  @k`[email protected]~
m#tQ g#n  pmNk~ qn~n` bvkQ @pnW  [email protected]~
kml~ ayQy` kQm e \ g#n  hrQyt qEk~ @[email protected]~
gh qn~n` apQtq oy @k`l kd kd @[email protected]~ :P

h#[Q mQtyQ m#tQ @g`dyQ kQy kQm  @q`dvn
@h`yQdn\t v#hQl`q @b`r# kQyn @h`l\mn
pn\qmk\ al\ln\n wv in\n     @kl\ln
kn v#lk\ al\ln\n hrQp`r     @pn\nn
                                             kjn
:lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 26, 2008, 02:01:24 PM
wQnwQ a#vQw\ k$g#hEvt apQnm| @n`v bQy         vqQn\@n\
g#h#NEn\ @k`pmN hQtQyw\ n#h#@n`v# ek`@mn\ hQqQn\@n\
agm#wQkm| bl` @n`@vyQ pQrQmQ nQwr ekt         in\@n\
rX\mQy q#ngn\ @h`[h#tQ @k`UfQt| ek udQn\       in\@n\


kolu fit eka gananam mokata              kiyanawada?
podi detath mara ganne - kollo            dannawada?
agamathi kama epa kiwwe tharaha       gihinmada?
hitha inne raja wennata kajana            kapannada?
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 26, 2008, 07:57:51 PM

  @k\lm| oy k#pQlQ @ktQlQ [email protected] n$           @kl\@l\
  @qnv` nm| Face to Face @n`m @vyQ    @ml\@l\
  @kl\ln\ nm| Blade vlQn\ @g\mlE            el\@l\
  @gnQyyQ qQy ytQn\ unw\ gQn\qr             q#l\@l\

  :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 28, 2008, 09:29:38 AM
@h`[email protected][email protected] q#nEm g#n @d`k` @k`@h`mq      [email protected]~
@h`@rn~ @h`@rn~ a#y g#n @h`yn` vg         q#[email protected]~
olE vl m#tQ @kl~ln~ psEps a#yQ oy @ls       [email protected]~
eb#vQn~ upm`v @d`k`t g#[email protected] @ls         @[email protected]~


   :shock:  :P


s#@v`m qn\n @h`yQdn\ g#n kOmt                 @s`yn\@n\
oUvl m#tQ a#wQ @kl\ln\ psEps n#h# mm           yn\@n\
@[email protected]\ klk\ lg sQtQ wnQkm @h`[vg              q#[email protected]\
@m`lyk\ a#wQ @k`l\@lk\ h` nQX` [email protected] @g`s\  s#[email protected]\@n\

[email protected]\ nljly wmyQ ey mm              qn\@n\
m`sykt @p`dQg`nyQ @gvn\n            @vn\@n\
k#[email protected]\ vwOr wmyQ @b`\wlyt         en\@n\
@gqrt en nljlyt v#dQmQl @b`wl\ argn\@n\


@[email protected]~ klk~ wnQkm @h`q y#yQ                 kQyl`
kl vysw~ tQk tQk [email protected]~                       @gvQl`
[email protected]`w~ shyt nEvN#wQ @[email protected]~           @s`yl`
nQs#kv l#@b| sEvyk~ oy @r`[email protected]               @prl`

k#LNQ [email protected]~ vwSryQ mA @b`[email protected]~                  kQyl`
kv|q kQv|@v nEB ht @b`r# @b|gl~             @g`wl`
k#pEvw~ umA qhyk~ k#[email protected]                      iql`
gw h#kQ @v|q p#n~ @q`~wk~ smEqEr wrNy       krl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 28, 2008, 03:21:48 PM
@[email protected]~ klk~ wnQkm @h`q y#yQ                 kQyl`
kl vysw~ tQk tQk [email protected]~                       @gvQl`
[email protected]`w~ shyt nEvN#wQ @[email protected]~           @s`yl`
nQs#kv l#@b| sEvyk~ oy @r`[email protected]               @prl`

k#LNQ [email protected]~ vwSryQ mA @b`[email protected]~                  kQyl`
kv|q kQv|@v nEB ht @b`r# @b|gl~             @g`wl`
k#pEvw~ umA qhyk~ k#[email protected]                      iql`
gw h#kQ @v|q p#n~ @q`~wk~ smEqEr wrNy       krl`


bEq\{Qy @n`m#wQ @kl\ln\ g#n                           q#kl`
klkQrW a#w [email protected] sQw q#n\ aqhs aw\                 h#rl`
ot|tEyQ h#kQnm| @qnvq nEvN#wQ @kl\@lk\         @h`yl`
l#[email protected]`w\ evn\ @kl\@lk\ m` @n`lQymQ @kl\ln\ pQtEq#kl`

sQtQyw\ sw\smEqEr             ewr
@b`n\@n\ lk\[email protected]\ yvn`  vwOr
@n`b#[email protected]| ayQq @b`n\n     @pr
pQrQsQqE jly @gn en rt   kvr


               (http://img181.imageshack.us/img181/530/ideaiv3.gif)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 29, 2008, 09:17:46 AM
Quote from: ~Nisha~ 


bEq\{Qy @n`m#wQ @kl\ln\ g#n                           q#kl`
klkQrW a#w [email protected] sQw q#n\ aqhs aw\                 h#rl`
ot|tEyQ h#kQnm| @qnvq nEvN#wQ @kl\@lk\         @h`yl`
l#[email protected]`w\ evn\ @kl\@lk\ m` @n`lQymQ @kl\ln\ pQtEq#kl`

sQtQyw\ sw\smEqEr             ewr
@b`n\@n\ lk\[email protected]\ yvn`  vwOr
@n`b#[email protected]| ayQq @b`n\n     @pr
pQrQsQqE jly @gn en rt   kvr


               (http://img181.imageshack.us/img181/530/ideaiv3.gif)


qs m`syk~ nEB [email protected]~                         qrl`
a#g @l~ tQkw~ kQrQ kr [email protected]| kSs           pErvl`
a#w~ q#dQ [email protected]~ [email protected]| k#w kSNE aw           g`l`
e~ k#p kWrWmt nEB g#h#NEn~ pQtE           q#kl`

ot|tE @n`al~lmQ mm kQsQq` nEB              smg
qnQmQ qQnn~nt b#rQ bv m`                    smg
lQyEvw~ nEBl` g#h#NEn~ pQtEq#k @m|        @lst
@q`@h`w~ mEqEn~ wQyl` vqQn~n am|m`           ht

              ------ :?--------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 29, 2008, 10:25:38 AM


  @k\lm| oy k#pQlQ @ktQlQ [email protected] n$           @kl\@l\
  @qnv` nm| Face to Face @n`m @vyQ    @ml\@l\
  @kl\ln\ nm| Blade vlQn\ @g\mlE            el\@l\
  @gnQyyQ qQy ytQn\ unw\ gQn\qr             q#l\@l\

  :lol: :lol:

doka,kajana,ekathu wela raja wennata                 try
kellantama dos kiyayanne oba nidosda                   ay?
oya kiyana kapili aththe kollo                       gawamay
gaanu lamai hari samagii danne nadda                 why?

 :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 29, 2008, 10:27:43 AM
qs m`syk~ nEB [email protected]~                         qrl`
a#g @l~ tQkw~ kQrQ kr [email protected]| kSs           pErvl`
a#w~ q#dQ [email protected]~ [email protected]| k#w kSNE aw           g`l`
e~ k#p kWrWmt nEB g#h#NEn~ pQtE           q#kl`

ot|tE @n`al~lmQ mm kQsQq` nEB              smg
qnQmQ qQnn~nt b#rQ bv m`                    smg
lQyEvw~ nEBl` g#h#NEn~ pQtEq#k @m|        @lst
@q`@h`w~ mEqEn~ wQyl` vqQn~n am|m`           ht

              ------ :?--------

am|m` uwOm| l[kQyQ wr\ky n#h#           @mmt
am|m` a$[ gn\@n\ ayQ @kl\ln\ prqQn  h#mvQt
qEvlt vd` pEwOnEyQ @ln\gwO                 mvt
@l`v @k`wnw\ a#wQ sw&y             q#ngn\\t

kQv|@v| cpl m#tQ @kl\ln\           g#ny
vqQn` vQtqQ nvwQn\@n\ am|m`         lMy
am|m` @s\m w`w\ww\ ek @ls    v#qgw\y
mv|pQy a$[ @n`[email protected] @gn ymE  sEn\qry


-------    :?  -------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 29, 2008, 10:56:39 AM


am|m` uwOm| l[kQyQ wr\ky n#h#           @mmt
am|m` a$[ gn\@n\ ayQ @kl\ln\ prqQn  h#mvQt
qEvlt vd` pEwOnEyQ @ln\gwO                 mvt
@l`v @k`wnw\ a#wQ sw&y             q#ngn\\t

kQv|@v| cpl m#tQ @kl\ln\           g#ny
vqQn` vQtqQ nvwQn\@n\ am|m`         lMy
am|m` @s\m w`w\ww\ ek @ls    v#qgw\y
mv|pQy a$[ @n`[email protected] @gn ymE  sEn\qry


-------    :?  -------


am|m` uwOm| nm| nEB ht                                            h#mvQt
[email protected] ng` gnE a#y @kl~lk~ vW sQtQ                              bvt
jy p#rqEm kQy` @mhQ kQsQvk~ @n`@gnQyn                          apt
@l`v a#wQ sw&y nm| @[email protected]` smv @[email protected] gr# kl yEwS     bvt

                ----- :(-------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 29, 2008, 12:01:59 PM
wm v#dE mv|pQyn\ h#mht                       v#qgw\y
[email protected] ymk\ [email protected]`w\ @qn\@n\             @h`m|bty
mv wr#N kl @kl\@lk\ vg                  a#w\wk\y
enmEw\ h#m @kl\@lk\m mv ht @n`vn`      upm`y
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on April 29, 2008, 12:31:19 PM
wm v#dE mv|pQyn\ h#mht                       v#qgw\y
[email protected] ymk\ [email protected]`w\ @qn\@n\             @h`m|bty
mv wr#N kl @kl\@lk\ vg                  a#w\wk\y
enmEw\ h#m @kl\@lk\m mv ht @n`vn`      upm`yqQyNQyk~, @s`@h`yErQyk~, bQrQqk~ h` mvk~ yn       crQwyk
[email protected]~ ekm g#h#nQy mQs n#w an~                    crQwyk
@k`pmn kWvw~ nEB @m| g#h#NE m#tQ @m`lEn~           @lsk
nEB n#@vnv` nQs#kyQ @m| @[email protected]~ [email protected]           qQnk


           ----- :P ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 29, 2008, 01:57:54 PM

AMMAI THATHTHAI DENNATH                       PATALAGENA
MONAWADA KARANNE API ME                     PERATA PANA
KELLEKI DINEKA MAWA E GANA                SITHANU MANA
APPACHCHITATH GARU KALA UTHU            SAMAWA GENA

                                                 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on April 29, 2008, 03:32:15 PM
yn\@n\ @k`@hq ml\@l\ @p`l\ @vn @s\y`
ekm w#nm [email protected] sk              lWy`
v#rqQ awt [email protected]`wQn\          v#nsWy`
mv|pQy a$[ @n`gnQn wOr# m`    wvwWy`

 
       ------    :?   ------
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on April 29, 2008, 03:47:02 PM

yn\@n\ @k`@hq ml\@l\ @p`l\ @vn @s\y`
ekm w#nm [email protected] sk              lWy`
v#rqQ awt [email protected]`wQn\          v#nsWy`
mv|pQy a$[ @n`gnQn wOr# m`    wvwWy`

 
       ------    :?   ------

HOIDON KYO HATA KELLAK                 HOYANNATA
GOS WEE ATHI HARIYA PUDUMAI         BALANNATA
AMMAI THATHAI MEHI ADA                  NOGANNATA
OBA GATH THEERANE KAMATHII             SITINNATA
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on April 29, 2008, 03:57:51 PM


qQyNQyk~, @s`@h`yErQyk~, bQrQqk~ h` mvk~ yn       crQwyk
[email protected]~ ekm g#h#nQy mQs n#w an~                    crQwyk
@k`pmn kWvw~ nEB @m| g#h#NE m#tQ @m`lEn~           @lsk
nEB n#@vnv` nQs#kyQ @m| @[email protected]~ [email protected]           qQnk


           ----- :P ------
pEwkO @s`@h`[email protected] aqrFwQ       s\v`mW
@vn\@n\ kvEr#n\q @[email protected]@nkOyQ  pQrQmW
[email protected]\ rsy lbnt nm| p#nQ       ammW
nEB qN nvnE a#w lM @pm|br  s\v`mW
                                          kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on April 29, 2008, 05:31:51 PM

mv @kl\lk\v sQtQ bv mm         pQLQgmQnQ
qN bQm wb` nmqQmQ s#m vQt          m$nQ
@m`Lvl @kl\ln\@g wQbEnw\ m#tQ    @g`\nQ
@m`@h`r` v#dEnE mv @gqrt @vyQ   rFjQnQ

:)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on April 29, 2008, 10:14:20 PM
ek LM vQpw\ [email protected]@k`t wv  vQpw
krqr @g`dyQ n#h# wv eklsk\   sQw
nQm|@nt lQv|@v klkQn\ rF[Enw\ @m aw
q#n\ a#wQ v`q gymEq a`sQrQ          gWw
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: nalubatta on April 30, 2008, 10:41:22 PM
kvQyt a#lEm| a#wQ [email protected]` hmEvR vQt [email protected]\ a`gQy @w`rwOr# kw`bs\ kQrWm, vQvQq [email protected]|qn` pQLQb[ @q`dmU vWm e'q` i[n\ ap @hL sm`[email protected]\ p#vwQy`.
rH p#l\ rkQn g#mQy`, wm p`Uv k`n\sQy mk` gn\t nQqQmw n#wQ krgn\t, apRr# w`@lt kvQ pq b[Qn\@n\, e' hVt al\lpE @h\nkQn\ pQLQwOrk\ l#@bn bv e'k`n\[email protected]\m q#n\n` nQs`y
hQtQvn kvQ mdE vlqW @gwOnE kvQ kw` nQrwOr#v kQy\vn\t l#bQnQ, agnEvr wr#N kvQ sm`[email protected]\ hmEvlqW [email protected]\ kvQy pQLQwOr# pq b[Qn kQvQsEr# kvQ kQvQ[Qyn\@g\ qs\km| [email protected]
enQs`m sQwOn`, @f`\r#[email protected]\ [email protected]\ kvQy pq b#n\@q`w\ @k`@h`m @vyQq kQyl`

ahs\ vQl uwOr uwOr` vhQn  @k`t
irw\ wrh vW a#kQlEnQ        sWwlt
hQww\ ssl vQy pEpErN @hN  hVt
tQkk\ vQwr by q#nEn`     wnQkmt
@b`\kvQyt a#lEm| a#wQ ay hmE @vn`              vQt
vn pQLQsqr g#n a#l\@mn\ @b`\{Q           ht
a` sQwQvQl\l kvQyk\ vW pQpENE                @k`t
sQw wOl n#gQ swOt eyQ [email protected] mwky           t

rs\[email protected] @t`mQy @nw\ ek\kl @vq       @n`\n`
k\[email protected]`\ nQ;` @h`yQdn\ kvQ rs              p`n`
stnt "kvQy" a` mEw\ e'v`                    v`n`
sRtr\s\, @d`k` @s`\@r`\ a#w avQ           m`n`

mwkyQ @b`\{Q hQtvR qQn kvQ                  p#ly
qEtE vQt aq swOt eyQ q#k ehQ                bly
kd im pn\ sQyy psE kl mQhQ               wly
mw n#gQ mh r#k\kQ s#m ht @qn\         Ply

pn\sQyy psEkrN "kvQyt kvQy"  t sExp#wOm|....

 :D :D :D

-nlE-
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on May 01, 2008, 09:19:14 AM
aN vQn @k`dQ vQn n#w kvQyt h`nQ
s#p LM qEk LM  kQyvENQ kvQ @g`~nQ
pn~sQyyk~ nQm vW sQw  swOtQn~  pQr#NQ
hq  [email protected]~ sEx  p#wOmn~ ml~ vW pQpENQ :) :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on May 01, 2008, 09:32:46 AM

  kvQyt lQy` kvQ ml\ sQw\ swOtE       vn
  l#[email protected] swOt @n`l#bR an\ qQnk   @vn
  lQvEvw\ kvQ @p\LQ krmQn\ usElE      @gn
  a`sQrQ pwmQ kdim psE krn        qQn
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 01, 2008, 02:18:13 PM
pn\sQy v#n\n lQyvWl` a#wQ     s#tQy
@pn\vnE lbn\@n\ ekmEwO [email protected] svQy
armEnE a#wQv lQynt [email protected]\ kvQy
apQ psEkrmE lk\;y p$nt qW   qQrQy
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on May 02, 2008, 02:10:30 PM
අතරමගකදි  එකතු වූවත් නිම්නයේ රස කවි ගුලාවට
අතර පතරින් කවි මැවූයෙමි නිතර නිතරම නොහැකි වූවට
සතර දසතින් මිතුරු හැඟුමන් ලැබැඳි සෙනෙහේ අරුත කීවට
සසර රඳනා තුරු රැඳෙන්නට පතමි ආසිරි සොඳුරු නිම්නෙට

Athara magakadi ekathu wuuwath nimnaye rasa kavi gulawata
athara patharin kavi mavooyemi nithara nitharama nohaki woowata
sathara dasathin mithuru hanguman labandi senehe arutha keewata
sasara randana thuru  randennata pathami aasiri sonduru nimneta
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 02, 2008, 03:12:29 PM
iqjoe;s ljs l=iqus /iaalr <neos           fmuska
tla l, tlsfkld mskanr fidhqqre          ouska
Mshjr mkaishla wd fia fmrg             huska
oss.= l,a osf,kakg m;fkus fkdksus       fmuska 
 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 07, 2008, 03:08:10 PM
meroS fl,a,kag ksusfkka m<d .sh
lckl fvdld kj;d we; jsjdoh
;sfk;s ksYd ,ens,d fuks wmg ch
fmkajuq ieug fl,a,ka i;= n,h ish
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on May 07, 2008, 03:44:31 PM
v#d sh asnWpmyQ [email protected]\ LM        [email protected]`hk\
@wlQwOd @g`[email protected]\ ekyQ @n`krm    kvQkmk\
pn\sQyv#n\n nU kvQy` h#d kr     a#wQh#dk\
swOtQn\ pwmQ ek\vn\nt wv ls\sn kvQ v#lk\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on May 07, 2008, 03:55:41 PM
meroS fl,a,kag ksusfkka m<d .sh
lckl fvdld kj;d we; jsjdoh
;sfk;s ksYd ,ens,d fuks wmg ch
fmkajuq ieug fl,a,ka i;= n,h ish


nQn\@qn\ n#gQt rX\mQy a#vQqQn\@q`\ [email protected]      mt
kQylyQ n#[email protected]\ @h\wOv a`psE h#rQ       bln\nt
@pn\nn\t @g`s\ bly a`psE a#n      @n`gn\nt
@prUnE pQt @h`[y#yQ nrkq @kl\[email protected]\ sQwn\nt

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 07, 2008, 04:14:46 PM
@kl\ln\@g\ bl @pn\nn rX\mQ @[email protected]\      a#vQl\l`
[email protected] nQX` wvm [email protected]\ a#[yt a#w    h#n\gQl`
oyv`@g\ stnt en [email protected] g#@hn           nAgQl`
@h`tE @pr @pr aVn` h#tQ bln\ s#@v`m ek\@vl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 08, 2008, 11:25:27 AM
igkg wdfjd;a hkafka tys choo      nkaod
ljodj;a kE meros wmrdcs;           yskaod
yexf.kake nh fjkakE yoj; fydo    yskaod
fl,af,d wevqjkus lckl ta fld,af,la yskaod
:D :D :D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 08, 2008, 06:42:53 PM
@k`l\ln\ nQs` aVn` @kl\ln\   a#w\nA
@[email protected]\ kQynE apr`jQw\ oy   @g`l\lA
lQyE [email protected]\m p#rqEn h#tQ     @pn\vyQnA
prqnE @[email protected] @mhQ in\n` rj @k`l\lA
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 13, 2008, 02:31:24 PM
@b`\ [email protected] @h`yQdn\l`
[email protected]`\ sWgQrQ @d`k` nUv`
a#yQ @m| h#AgQl`
nQm|@n srsnE en\@n kvq`.......
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on May 13, 2008, 02:40:26 PM

@kl\ln\@g\ bl @pn\nn rX\mQ @[email protected]\      a#vQl\l`
[email protected] nQX` wvm [email protected]\ a#[yt a#w    h#n\gQl`
oyv`@g\ stnt en [email protected] g#@hn           nAgQl`
@h`tE @pr @pr aVn` h#tQ bln\ s#@v`m ek\@vl`
kjn kQyn kw` q#kl h`[email protected]~t wrh gQhQn~
@k`s~s arn~ elvnv` kjnk [email protected]~
a#qyt rQAgvn~ iqn~ @h`@rn~m g$nEn~
krn` v#d @hlQun`m q#n~ adnv` iqn~
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 13, 2008, 03:27:24 PM
apQ a#[ ud in\n` vQt a#[ kd`n    v#[email protected]\
oUv udt v#tEn vQtqQ bEqE am|@m`\      [email protected]\
kvEq kQyl yt in\@n\ b#Uv` [email protected]      h`[email protected]\
[email protected] ps\@s pn\npE h#tQ wmyQ own [email protected]\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 13, 2008, 03:40:52 PM
@k`l\ln\ nQs` aVn` @kl\ln\   a#w\nA
@[email protected]\ kQynE apr`jQw\ oy   @g`l\lA
lQyE [email protected]\m p#rqEn h#tQ     @pn\vyQnA
prqnE @[email protected] @mhQ in\n` rj @k`l\lA


flfkla wvjk tl;a uy f,dl= chla lsh,o ys;ka    bkafka
chla ,nkg kus wkqka yg i;=g oSuhs i;=g          jkafka
/h;a oyj, fndreu lshusks fld,af,d tfy fufy oqj mkskafka     
Th;a Tfyduu bkak lckl fudgo fndrejg Wv     mkskafka
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 13, 2008, 07:02:46 PM


flfkla wvjk tl;a uy f,dl= chla lsh,o ys;ka    bkafka
chla ,nkg kus wkqka yg i;=g oSuhs i;=g          jkafka
/h;a oyj, fndreu lshusks fld,af,d tfy fufy oqj mkskafka     
Th;a Tfyduu bkak lckl fudgo fndrejg Wv     mkskafka


@kl\@l` aVvn ekw\ jykOyQ kQy` apQnm| n#h#@n     [email protected]|
aV aV` prqQn\@n n#wQ bv ob wmyQ mEU rtt         [email protected]|
@k`l\@l` vQwrq qEv pnQn\@n\ @kl\@l` n#wQvq @b`r#w\ [email protected]|
nt` gn\nt b#rQ vE vQtqW @p`[email protected] a#qyk\ g#nU        [email protected]|
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on May 14, 2008, 07:14:06 AM

  a#qn\ as\@s rQAg`@gn @kl\@l` krn @m|   vQgdA
  bln\ iq\qQ qEkyQ wmyQ @m`n @m`\dQq? @m|     blpA
  a`yQw\ @m| @kl\@l` a#vQw\ h#p\@pn\nt apQ   smgQA
  [email protected]\ @m| p`rw\ bs\smE oy @r`\@q      hELA
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on May 14, 2008, 10:46:52 PM

  a#qn\ as\@s rQAg`@gn @kl\@l` krn @m|   vQgdA
  bln\ iq\qQ qEkyQ wmyQ @m`n @m`\dQq? @m|     blpA
  a`yQw\ @m| @kl\@l` a#vQw\ h#p\@pn\nt apQ   smgQA
  [email protected]\ @m| p`rw\ bs\smE oy @r`\@q      hELA


a#[ as\@s\ [email protected] glvn\nlE a#[ @p`l\l
a#[ gw\w` slEv wq kr q#k\kq @kl\l
nrkq @h`[ hQwQn\ kr gw\@w`w\ @ml\l
wq [email protected]`wQn\ rX\mQt n$ @b`t g#lvQl\l
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rosa mala on May 15, 2008, 12:16:24 AM
Quote
@kl\@l` aVvn ekw\ jykOyQ kQy` apQnm| n#h#@n     [email protected]|
aV aV` prqQn\@n n#wQ bv ob wmyQ mEU rtt         [email protected]|
@k`l\@l` vQwrq qEv pnQn\@n\ @kl\@l` n#wQvq @b`r#w\ [email protected]|
nt` gn\nt b#rQ vE vQtqW @p`[email protected] a#qyk\ g#nU        [email protected]|


@kl\@l` advn\n sw\wyQ b$           nEBt
ad ad prqQn\@n n$ apQ @kl\ln\    @mrt
@k`l\@l` kQyn @b`r# g#n  kWmt     kOmt
nt` gn\n b#rQ n#tEmk\ n$            apQt......
:D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 15, 2008, 02:21:14 AM


@kl\@l` advn\n sw\wyQ b$           nEBt
ad ad prqQn\@n n$ apQ @kl\ln\    @mrt
@k`l\@l` kQyn @b`r# g#n  kWmt     kOmt
nt` gn\n b#rQ n#tEmk\ n$            apQt......
:D

mm @[email protected]@n aVn @kl\@l` g#n kQyvn\@n\
oy`[email protected] rX\mQ wmyQ e'v            kQyn\@n\
oy @kl\@l`\ ntn n#tEm| kvEq     @n`qn\@n\
qh at vn\nm| @n`v h#thwrkOyQ   ntn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 15, 2008, 03:00:28 AM


a#[ as\@s\ [email protected] glvn\nlE a#[ @p`l\l
a#[ gw\w` slEv wq kr q#k\kq @kl\l
nrkq @h`[ hQwQn\ kr gw\@w`w\ @ml\l
wq [email protected]`wQn\ rX\mQt n$ @b`t g#lvQl\l
:D

vyr\ m`r# krn\ [email protected]\ k\[email protected]`\ @[email protected]     a#vQl\l`
[email protected] un hqQy @n`q#n rX\[email protected] nm @gnl\l`
kQyn` @b`r# @r`[email protected]\ @h`[ h#tQ q#n   gnQl\l`
[email protected]\ @[email protected]\ mEn\ ht @m`@l\ tQkk\      qQyl\l`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rosa mala on May 15, 2008, 09:03:16 AMoy` bb` kQylq wv hQw`n                      in\@n
ay\@y, rX\mQ @[email protected] oy` wm` [email protected]         kQyn\@n
@kl\@l` ntn n#tEm| vlt hQwQn\            b#@qn\@n
@k`l\@l` wmyQ h#thwrt vd`                ntn\@n.......


Quote
mm @[email protected]@n aVn @kl\@l` g#n kQyvn\@n\
oy`[email protected] rX\mQ wmyQ e'v            kQyn\@n\
oy @kl\@l`\ ntn n#tEm| kvEq     @n`qn\@n\
qh at vn\nm| @n`v h#thwrkOyQ   ntn\@n\


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 15, 2008, 01:59:31 PM


mm @[email protected]@n aVn @kl\@l` g#n kQyvn\@n\
oy`[email protected] rX\mQ wmyQ e'v            kQyn\@n\
oy @kl\@l`\ ntn n#tEm| kvEq     @n`qn\@n\
qh at vn\nm| @n`v h#thwrkOyQ   ntn\@n\

[/quote]

wvk fodvk yeufjf,au fl,af,d miafi    jegs,d
lck wejs;a fus n,kak lshk fohla        wv,d
kgk kegqus .ek fudkjg lshkjdo       Tfy,d
folk m,d .hs ojil fl,af,l=gu         lsh,d
[/size]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 15, 2008, 03:04:37 PM


oy` bb` kQylq wv hQw`n                      in\@n
ay\@y, rX\mQ @[email protected] oy` wm` [email protected]         kQyn\@n
@kl\@l` ntn n#tEm| vlt hQwQn\            b#@qn\@n
@k`l\@l` wmyQ h#thwrt vd`                ntn\@n.......ntn` n#tEm| g#n qn\nv      @kl\ln\@g\
b#[Ql` hQw [email protected]`w\ ivryQ e'          [email protected]\
sEv krgn\n b#[email protected]`w\ @k`@h`mq @r`\@g\
Lmy` @q`dn\@n\ ol\m`@qn\          v`@g\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 15, 2008, 03:11:38 PM


wvk fodvk yeufjf,au fl,af,d miafi    jegs,d
lck wejs;a fus n,kak lshk fohla        wv,d
kgk kegqus .ek fudkjg lshkjdo       Tfy,d
folk m,d .hs ojil fl,af,l=gu         lsh,d
[/size]

ps\@s v#@tn\nt wrm|m @kl\@l` @my`l`
@l`\[email protected] @vn @kl\ln\@hm n#wQnA i[l`
kN pln\n a`@v`w\ oy aw      us\s`l`
yn\n @qnv aw\ @qk hwrt     aBr`l`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 15, 2008, 03:23:32 PM


ps\@s v#@tn\nt wrm|m @kl\@l` @my`l`
@l`\[email protected] @vn @kl\ln\@hm n#wQnA i[l`
kN pln\n a`@v`w\ oy aw      us\s`l`
yn\n @qnv aw\ @qk hwrt     aBr`l`

[/quote]

Tkak b;sx fld,a,kaf.a yegs fmakjd      [email protected]
w;mh wUrkak  ;rus ;ry wrka              [email protected]
yeu fjf,au flaka;sfhka lr fndrejg              jdo
pKavs mdgs tmd lck bkafk nfhka        [email protected]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rosa mala on May 16, 2008, 09:23:03 PM

wvw\ bl` in\nt b#rQ hQn\q    mt
kQyn\nt sQwmQ nQm|[email protected] qnn\   ht
kjn ay\[email protected]~ h`[email protected] @qnv   b#t
kjnv @bQrn\n apQvw\ ymEq   @ht????

 :lol: :lol: :lol:Quote
ntn` n#tEm| g#n qn\nv      @kl\ln\@g\
b#[Ql` hQw [email protected]`w\ ivryQ e'          [email protected]\
sEv krgn\n b#[email protected]`w\ @k`@h`mq @r`\@g\
Lmy` @q`dn\@n\ ol\m`@qn\          v`@g\Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on May 17, 2008, 12:56:06 AM

Quote
wvk fodvk yeufjf,au fl,af,d miafi    jegs,d
lck wejs;a fus n,kak lshk fohla        wv,d
kgk kegqus .ek fudkjg lshkjdo       Tfy,d
folk m,d .hs ojil fl,af,l=gu         lsh,d
[/size]


කට පියාන ඉන්න බැරිව ගිලිමින් ලොකු ඇම
කෙල්ලො නහී කට හින්දම ඒක ගැහැණු කම
කන පලන්නෙ කෙලෙස නගේ උස් වුණාට ළැම
අපි රැව්වත් හෝදන්නයි වෙන්නෙ ඔතන බිම

kata piyana inna bariwa gilimin loku ama
kello nahee kata hindama eka gahanu kama
kana palanne kelesa nage us wunata lama
api rawuwath hodannayi wenne othana bima
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 17, 2008, 11:56:47 AM
kt m#w @q`dn @kl\ln\@g\ ps\s bQm
a#nEn` @n`@vq q#n\ nEBl` kQynE kQm
@r`\s mlyQ rX\mQyQ ek\@vl`       @hm
@h`\qn qEtEmQ bQm [email protected]\ [email protected]\         mm :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on May 18, 2008, 09:09:34 PM
sQl~ sEv[yQ qEm|  sEv[yQ  pvnt  k#vQl`
pEr` [email protected][n~ phn~ [email protected]~ gn[Er m#kQl`
@mw~  [email protected]~ hqvw s#m  gQnQ  nQvQl`
@[email protected]~ sQrQ  vQ[gmE  apQ vrqQn~ mQqQl` :)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 19, 2008, 01:48:02 PM
qnt XWly x`vn`vt sEpEn\ s[ vQw\ elQy      qEn\@n\
q`g#@b| rn\ @k`wt v#tQl` rHs\vll\lk sQrQy gn\@n\
@b`\ [email protected]\ sQlQ sQlQy w`@lt G`n\T` nq pwOr   vn\@n\
[email protected]\ anEbEqE [email protected] s[hm| gMSl @[email protected]\ gl` yn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on May 21, 2008, 11:12:37 PM
kawi bala baaa yana ayata :D
bl bl` anEn\ lQyE kv| gW sEmt
hQw hQw` iwQn\ kl\ mrn\@n\ kOmt
@g`w @g`w` wv rs kvQ lQyn\nt
qEv qEv` [email protected]| skQynQ iwQn\ nQm|@nt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Cleo. on May 21, 2008, 11:33:32 PM

q#@nnv`  q#@nnv` - sQw @k`nQwQ g`nE       [email protected]\
vQ[Qnv` vQ[Qnv`      - @n`@yk\ qn p#mQN    [email protected]`sQn\
qElnv` qElnv`      - kvQ ml\  pQpW              sEv[Qn\
lQynv` lQynv`     -  @k`@hn\ @kLvr @v|q @mvqn\

@b`\(@p`d|dk\ @vns\ , aw\hq` b#lWmk\)


oya wage kawiyak nam liyaganta be mata  :(

@b`\ mUv @lst @b`\ sQhQls @bqn
@b`\ a#vQw\ yLQ @b`\ kvQ arn\ @[email protected]
@b`\ wOtQn\ [email protected] @b`\ sw\ sQylE kvQ hq
@b`\ sQn` h#mt @b`\ vn\t pwmQ [email protected]`sQn


 :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 22, 2008, 02:47:30 AM
@b`\ kl\ gQhQn\ a`vw\ mm   nQm|nyt
@b`\ ml\  pQpW kvQ p`tQn\ hrQ   h#dt
@b`\ @sw\ sEv[ pwOr` mQnQsw\  pErt
@b`\ kl\ lQymE sEbsQn\ kvQ pq yst

@b`\

@b`\ kl\ gQyw\ @b`\ a`ek @b`\m   @h`[yQ
@b`\ lQyE kvQw\ @b`\ vQtQy` ml\     v`@gyQ
@b`\ sQw\ @b`\ [email protected]\ snsn @b`\m  wmyQ
@b`\ sw\ gOny pwOrn @b`\ @vq   wOmQyyQ
                                            kjn
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on May 22, 2008, 11:02:58 AM
@b`\ g#n oywrm| kQyvn\@n\ @m`kq
apQ g#n gON v#nEm| n$ a#yQ apQ klEq
[email protected]\ @nwOw\ rX\mQw\ n#w\@w\ a#yQq
kvQyt kvQ lQyn\nt q#n\ km|m#lQq

mWt irQsQy`@vn\ p#@ln sWgQrQ
  :lol:

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: thinethi on May 22, 2008, 01:52:40 PM


irQsQy`@v p#@ln evEn~ g#h#nE kQyl` kvEq kQv|@v
e~k @b`r#yQ kQyl` kQyn s`k~kQyyQ q#n~ @[email protected][email protected]
sWgQrQ ayQyt @m`kq#yQ ekvr apQ mwk~ @[email protected]
kvEq#yQ kvEq#yQ v#[email protected]~ [email protected] oy [email protected] n#@[email protected]
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Sudeera on May 23, 2008, 02:22:30 AM
thinethita >
vQhQUvtyQ [email protected]| [email protected]\ nQkmt ek\ vWl`
irQsQy`v @n`@v| [email protected]\ q#k\km e' lWl`
ek p`rm @[email protected]| nQwr a#hEv` vQms`l`
@vn kvEr#w\ @n`@vyQ [email protected]\ obv mwk\ vWl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 23, 2008, 10:30:32 AM

@b`\ g#n oywrm| kQyvn\@n\ @m`kq
apQ g#n gON v#nEm| n$ a#yQ apQ klEq
[email protected]\ @nwOw\ rX\mQw\ n#w\@w\ a#yQq
kvQyt kvQ lQyn\nt q#n\ km|m#lQq

mWt irQsQy`@vn\ p#@ln sWgQrQ
  :lol:
fudlo wms lo lsh,d iS.s        uihs
l k ;j fudlo Tsl w.=rl l    fjhs
l ys;=k;a fld,a,ka yg fuh lsj hq;= fjhs
fl,a,ka ke;s ojig kskh;a md     fjhs
 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 23, 2008, 11:48:18 AM
kt m#w @q`dn @kl\ln\@g\ ps\s bQm
a#nEn` @n`@vq q#n\ nEBl` kQynE kQm
@r`\s mlyQ rX\mQyQ ek\@vl`       @hm
@h`\qn qEtEmQ bQm [email protected]\ [email protected]\         mm :lol: :lol: :lol:


lckf.a fkdakd Bfha Wofha rj,d
ta ujdg kekaou;a Trjd,d
f.a fydao,d fr f.dv fidaokq lsh,d
gqfjuq fkdakd hkq lckj t,jd,d
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 24, 2008, 12:44:33 PM

lckf.a fkdakd Bfha Wofha rj,d
ta ujdg kekaou;a Trjd,d
f.a fydao,d fr f.dv fidaokq lsh,d
gqfjuq fkdakd hkq lckj t,jd,d


[email protected]\ @n`\n` @k`yQ @v|@lw\ hQn` @vvW
krl` @qn\@n h#m v#d m` ht @p\vW
bQm @h\[email protected]| [email protected] rX\mQyQ    ek\vW
a#yQq#yQ sQyU qn qnQwQyQ sQt| @r`k\vW
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on May 24, 2008, 02:30:45 PM
Dhesathiyakata pasu awemi              nimnayata
kaviyata kaviya bara thavamath      vaadhayata
su, Bo, Thinathi enne ai idahita           sarasanta
Rashmi sema akamathidai hodahati      naganta  :lol:


Kaviyata kaviya dakkama liyannama hithuna. kalabaleta ohe liuwwa, Singlishwalinma katakahanawata. :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on May 26, 2008, 11:20:38 AM
@n`sQwS @m`@h`wk vt pQnQ v#s~sk~ @s~m`
nEB  m`  sQw  mw a#[Q kvQ @q~qEnE  @b`~m`
@nw  rvtn  p`t [email protected]~  mQrQMOv  @s~  m`
@n`sQwS @m`@h`wk  s#[email protected]  qEk @b`~m` :cry:

sQw LM s#mq` wnQyt sQtQ nQm|nyt a`yE @b`~ @v|v`!

 :( :( :( :cry:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 26, 2008, 12:16:34 PM
ksfkg t<sh yeuod <.       WkakQ
ieuod wdOqkslhka yg w;         kakQ
l ri .=,dfjka meKs f.k    fmkakQ
fydhsvka hkafk wehs fidhqh f,i WkakQ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on May 26, 2008, 12:30:06 PM
[email protected]\ nQwr nQm|@n\ rH[Q        hQwvwQy
[email protected]\ pwn\@n\ avsr      nQk\@mn\nty
@n`qnQm| @h\wOvk\ yn\@n\        @k`yQbty
pwnmQ sEb p#wOm| h` n#vww\ ek\vn\nty

hQwvw\ @h`[email protected]\ (X&`mlW  nAgW),
@mwOvk\ ap h` [email protected][mQn\ hrvw\ h` rsvw\ kvQ, sQwOvQlQ ek\ krmQn\ sQtQ ob kOmn @h\wOvkt @h`\ [email protected]\ smE g#nWm g#n kNg`tEvt pw\ [email protected] @[email protected]\ nmEw\ yLQw\ nQm|nyt id lq vQtk @g`[email protected]|vQyyQ sQwmQ. obt jy !

mQwOr#,
@d`k`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on May 27, 2008, 03:21:00 PM
;sfk;s kf.a Fukak n,ka fuhdf.  lshuka
Bfh fuhd ;uhs ysfh kyfhka     wvka
f.or fydao,d frl fidaokq       lshka
fkdakd ysfh fldiaila f.k fuhd t,jka[email protected]\ @n`\n` @k`yQ @v|@lw\ hQn` @vvW
krl` @qn\@n h#m v#d m` ht @p\vW
bQm @h\[email protected]| [email protected] rX\mQyQ    ek\vW
a#yQq#yQ sQyU qn qnQwQyQ sQt| @r`k\vW

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on May 27, 2008, 04:21:27 PM
;sfk;s kf.a Fukak n,ka fuhdf.  lshuka
Bfh fuhd ;uhs ysfh kyfhka     wvka
f.or fydao,d frl fidaokq       lshka
fkdakd ysfh fldiaila f.k fuhd t,jka@h`\q` gn\@n @rqQ tQk m#;Qmt           q`l`
@h`\qnE @[email protected] @gqrt bEmE wOr#nE       el`
a#wQ bv @n`q#n @b`r# ml\lk\ a#wQ @lhl`
mqQy @m| @kl\l ktE [email protected]\             yvl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on May 27, 2008, 05:39:36 PM
a#w\w n#w\w kOmk\ vEvw\ v#[email protected]         @qynm|
rX\mQ, wQnwQ o|pqRp @h`y`gn\t in\n`      aynm|
prQs\[email protected]\ kml\ [email protected]\ a#w\wm         kQynvnm|
oy q`n\@n\ o|pml\lt vQs\wr q#ngn\nt  @sl\lm|
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on May 30, 2008, 11:39:41 PM
නිහඬතාවෙන් පෙනීයන්නේ කෙල්ලෝ පැරදී ඇති නියාවයි
දැන දැනම හිස ගසා ගල්මත පස්ස බිම ඇන ඇති නියාවයි
අනේ මින් පසු කිසිත් නොකියමි යළිත් එනු  ආ රාධනාවයි
පචම කීවත් කෙල්ලො ඇත්නම් නිම්නයම හරි වාසනාවයි

nihandathawen penee yanne kello paradee  athi niyawayi
dana danama hisa gasa galmatha passa bima ana athi niyawayi
ane minpasu kisith nokiyamai yalith enu a  radhanawayi
pachama keewath kello athnam nimnayama hari wasanawayi
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on June 02, 2008, 01:49:39 PM
නිහඬතාවෙන් පෙනීයන්නේ කෙල්ලෝ පැරදී ඇති නියාවයි
දැන දැනම හිස ගසා ගල්මත පස්ස බිම ඇන ඇති නියාවයි
අනේ මින් පසු කිසිත් නොකියමි යළිත් එනු  ආ රාධනාවයි
පචම කීවත් කෙල්ලො ඇත්නම් නිම්නයම හරි වාසනාවයිiqud <uhf. l;d wy,d ug fkkafka lla         ta .ek
.,la u; ysi .id .;af;a Thd,hs bhg mek         mek
Thd ys;=jo nfha lsh,d Thd,f.a Th fndre l;d        .ek
fld,af,d fuka fkdj fl,af,d we;ak jdikdj;a fh ta ;ek
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on June 02, 2008, 03:22:07 PM
iqud <uhf. l;d wy,d ug fkkafka lla         ta .ek
.,la u; ysi .id .;af;a Thd,hs bhg mek         mek
Thd ys;=jo nfha lsh,d Thd,f.a Th fndre l;d        .ek
fld,af,d fuka fkdj fl,af,d we;ak jdikdj;a fh ta ;ekඅයා සමතැන් වයා බොරුවැල් මවා පෑවට උඩඟු ලීලා
පියා සලනට නොහැක කෙල්ලනි පියාපත් මත නිගා දීලා
උයා පිහගෙන වැඩක් කරගෙන තියෙන දේකුත් කාලා බීලා
සොයා ගන්නට මෙනෙහි කළ මැන පැරදුනේ ඇයි දැයි කියාලා


aya samathan waya boru wal mava pawata udangu lee        la
piya salanata nohaka kellani piyapath matha niga dee       la
uya pihagena wedak karagena thiyena dekuth kala bee    la
soya gannata menehi kala mana paradune ayi dayi kiya  la
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on June 11, 2008, 10:19:51 AM
wnQyt p`Uvt [email protected]\ kvQyt   kvQy
aq a#yQ @g`[email protected]` wnQyt hQtQ  kvQy
[email protected] @qv#nQ @n`vW lQyvEnE   kvQy
@k`@h s#MvEnQq mQwOrnQ lQyE     kvQy


              -----   :?   -----
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on June 11, 2008, 10:37:55 AM


අයා සමතැන් වයා බොරුවැල් මවා පෑවට උඩඟු ලීලා
පියා සලනට නොහැක කෙල්ලනි පියාපත් මත නිගා දීලා
උයා පිහගෙන වැඩක් කරගෙන තියෙන දේකුත් කාලා බීලා
සොයා ගන්නට මෙනෙහි කළ මැන පැරදුනේ ඇයි දැයි කියාලා


fl,af,d bkafka Whd msy,d fokakhehs ys;=jdg    Tfy,d
okafk ke;=jo iqud ;du;a tajd l,a.sh l;d      lsh,d
rKavq ug fl,af,d mrod by, hkjduuhs      lsh,d
fl,af,d ljoo;a fmrg hkjd fld,af,d boa Wvu n,,d
 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on June 12, 2008, 04:32:50 PMfl,af,d bkafka Whd msy,d fokakhehs ys;=jdg    Tfy,d
okafk ke;=jo iqud ;du;a tajd l,a.sh l;d      lsh,d
rKavq ug fl,af,d mrod by, hkjduuhs      lsh,d
fl,af,d ljoo;a fmrg hkjd fld,af,d boa Wvu n,,d
 
[/quote]

uyn pQhQnt qn\n @kl\@l`\ aq @k`hQq in\@n\    kQy`l`
qn\n kQsQvkO @v|q mQwOrnQ nQm|[email protected]\ blmEq        @h`y`l`
[email protected]\ @gnvQw\ tQkk\ rw\ kr @m|@s ud a#wQnm| wQy`l`
pRc|c`nm| @q`dn @kl\@l`\ gQlQyQ hrQ  rs rsyQ      kQyl`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on June 13, 2008, 11:17:09 AM
fkdakd Whkakg okakE lsh,d lck fudkjo f  lshkafka
f.or ;;ajh fkfjhs whsfha f,dalfha yeu;ek    ;sfhkafka
Whkakg;rla fkfjhska bkak fl,a,kakx bkafka
jeh ioaoh tmd lckl lf lEu;a ke;sj        hhsfka
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on June 14, 2008, 04:32:16 PM
fkdakd Whkakg okakE lsh,d lck fudkjo f  lshkafka
f.or ;;ajh fkfjhs whsfha f,dalfha yeu;ek    ;sfhkafka
Whkakg;rla fkfjhska bkak fl,a,kakx bkafka
jeh ioaoh tmd lckl lf lEu;a ke;sj        hhsfka

@gqr g#n hrQ h#tQ @n`qw\ ay @l`\@k g#n @k`@h`mq kQyn\@n\
@gqr @l`\[email protected] mEl\m adQyyQ kQy` @n`q#nm oy         @q`dn\@n\
svQy a#wQ adQ w`lmk\ n#wQ nQvskOyQ @kl\ln\           qkQn\@n\
[email protected] @[email protected] qQnk rX\mW @m| mh` @l`\ky              qQnn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on June 17, 2008, 03:42:32 PM

@gqr g#n hrQ h#tQ @n`qw\ ay @l`\@k g#n @k`@h`mq kQyn\@n\
@gqr @l`\[email protected] mEl\m adQyyQ kQy` @n`q#nm oy         @q`dn\@n\
svQy a#wQ adQ w`lmk\ n#wQ nQvskOyQ @kl\ln\           qkQn\@n\
[email protected] @[email protected] qQnk rX\mW @m| mh` @l`\ky              qQnn\@n\

[/quote]


f,dalfha we;s ish iqkaor fofhys uQ,sl yrh wehuhs
fl fkduk msiaiq lshjd yv;,kafka lck Tnuhs
fld,af,d yokd .fvd,a ksjig ish fokafkaa ksno wehuhs
rKavq ug msiaiq kegqjg Thd fkdoksk foh;a thuhs
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kamal Jaya on June 18, 2008, 04:28:05 AM

f,dalfha we;s ish iqkaor fofhys uQ,sl yrh wehuhs
fl fkduk msiaiq lshjd yv;,kafka lck Tnuhs
fld,af,d yokd .fvd,a ksjig ish fokafkaa ksno wehuhs
rKavq ug msiaiq kegqjg Thd fkdoksk foh;a thuhs

asEn\qrvR mEhEnE @w`l\ vl p`t wvr`           sEn\qryQ
kQyn @kl\lnQ [email protected]\ a#wQ asEn\qr w#n     hqvwyQ
ekQn\ ek [email protected]`lQn\ [email protected]`l b#[ w#nR nQvst gQnQ wQyyQ
rn\dE krmQn\ pQs\sE ntmQn\ @k`l\ln\v [email protected]\    mryQ
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on June 27, 2008, 03:34:49 PM

[/quote]
asEn\qrvR mEhEnE @w`l\ vl p`t wvr`           sEn\qryQ
kQyn @kl\lnQ [email protected]\ a#wQ asEn\qr w#n     hqvwyQ
ekQn\ ek [email protected]`lQn\ [email protected]`l b#[ w#nR nQvst gQnQ wQyyQ
rn\dE krmQn\ pQs\sE ntmQn\ @k`l\ln\v [email protected]\    mryQ

[/quote]

,iaikhs Th uqyqK lshka miafi tkafk;a fld,af,duhs
fidre yoj;a ;,d fmdlr od,d hkakfk;a Tfy,uhs
;ekQ ksjig fifkfy h bi irijkafka   .eyeKshhs
fld,af,d okafka f.j,a yeug fkfjhs .sksn;a lrkghs'
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on June 28, 2008, 01:38:07 AM


,iaikhs Th uqyqK lshka miafi tkafk;a fld,af,duhs
fidre yoj;a ;,d fmdlr od,d hkakfk;a Tfy,uhs
;ekQ ksjig fifkfy h bi irijkafka   .eyeKshhs
fld,af,d okafka f.j,a yeug fkfjhs .sksn;a lrkghs'කෙල්ලො ඉස්සර වුණේ නැතිනම් කොල්ලො පස්සෙන් එන්නෙ නැහැනේ
ඇත්තටම හද සුන්දරයි නම් කිසිවිටෙක හැර යන්නෙ                නැහැනේ
සෙනෙහෙ දිය සැබැවින් ඉසී නම් තැනූ ගෙය ගිනගන්නෙ          නැහැනේ
කියන තරමට වැඩත් වේ නම් කෙල්ලො අසරණ වෙන්නෙ         නැහැනේ :D

kello issara wune nathinam kollo passen enne            nahane
aththatama hada sundarayinam kisi viteka hara yanne  nahane
senehe diya sabavin isee nam thanu geya gini ganne     nahane
kiyana tharamata wedath wenam kello asarana wenne  nahane

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on July 04, 2008, 03:44:32 PM
,iaikhs Th uqyqK lshka miafi tkafk;a fld,af,duhs
fidre yoj;a ;,d fmdlr od,d hkakfk;a Tfy,uhs
;ekQ ksjig fifkfy h bi irijkafka   .eyeKshhs
fld,af,d okafka f.j,a yeug fkfjhs .sksn;a lrkghs'


@p\[email protected]| il\ln\ gQyw\           ps\@sn\
                n#h#@n\ l#[email protected]\ @ww\vENE   sQwk\
kLk\ y`@mn\ b#qEnw\         @p\[email protected]\
                n#h#@n\ g#h#NEt ek\        sQwk\
@vLW @p\[email protected]\ h` @vnw\      @knkOn\
                @qn\@n\ apht            asQpwk\
kQy` @k\lm| @g`w` @b|gl\    gh#NEn\
                 mQs @n`@v| kSdE k#[email protected]| an\ [email protected]\Hama kellama pana yadhdhi thaniyen Gema dhena Rashmita kick ekak :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *sachin* on July 04, 2008, 08:47:46 PM
FN ekata mama set une                         langadeeya..
Kaviyata kaviyak netha gatune            eeyeya..
Kavi sithuwili watala mage sithath      manapaya..
awasaraida matath kaviyata kaviyak  liyannata..


*sachin*

"iF yOu fOlLow Your hEaRt,YoU cAn ChAnGe tHe WoRlD"
Title: AAdaraniya nimnaya
Post by: *Sanda* on July 11, 2008, 08:43:01 PM
Netha getunu peya
gewi giyee...
esillakinn..
nimnaye konaka
serisaraiii...
mage sitha..thawama..
pipirenna tharam
iwasanna beri tharam
godak thibuni ma sathuwa...
eheth e dukama pamanaya..
bidakata amathaka kara
e kadula...
widaawa niwa luu
paluwa maka demuu
AaDaRaNiYa NimNaYa.....
hera yannata waaru netha.....
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on July 12, 2008, 08:12:18 PM
Apoorui Bo akkee..
oyage patan genma,,,
oyage kawi hithata suba pathannama hithuna mata..
e wagema...
Sigiri Neth- Leo rasthi
Nishi Lihini Kajana Rosi
Zoro Doca Nodaruwa Naluu
Zooters Dawson Raala Rashmi
Aadaraya Cleo Sachin aiya
Konvict Nisha Jara yaka
Aseni Sahas Thinethi pinckey
Migara suma Rose ...oba sewoma..
liyala thiyenawa kawi kam lassnata
mulu hadawathin suba pathamin oba semata
methen patan enawa kavi rasa widinnata.....  :)

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on July 13, 2008, 01:38:39 AM
Apoorui Bo akkee..
oyage patan genma,,,
oyage kawi hithata suba pathannama hithuna mata..
e wagema...
Sigiri Neth- Leo rasthi
Nishi Lihini Kajana Rosi
Zoro Doca Nodaruwa Naluu
Zooters Dawson Raala Rashmi
Aadaraya Cleo Sachin aiya
Konvict Nisha Jara yaka
Aseni Sahas Thinethi pinckey
Migara suma Rose ...oba sewoma..
liyala thiyenawa kawi kam lassnata
mulu hadawathin suba pathamin oba semata
methen patan enawa kavi rasa widinnata.....  :)වෙහෙසෙන දෙනෙත මොහොතක් අස්වසන්නට
තෙරපෙන සිතැඟි කවි පද ලෙස    ලිහන්නට
නිම්නෙට පැමිණ වාදෙට කවි       ලියන්නට
අවසර මොටද නංගියෙ සිරි         මවන්නට

පැරදුණු රශ්මි හා අන් කෙල්ලන්   තාම
නෑ යළි ආවේ හේතුව දන්නේ      කෝම
අපි දෙන්නවත් ගිවිසුම් ගහගෙන   සාම
කවියට කවිය සරසමු රන්රස      සේම

wehesena denetha mohothak aswasannata
therapena sithangi kavi padha lesa lihannata
nimneta pamina wadeta kavi liyannata
awasara motada nangiye siri mawannata

paradunu rashmi ha an kellan thama
na yali awe hethuwa danne koma
api dennawath givisum gahagena sama
kaviyata kaviya sarasamu ranrasa sema
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on July 13, 2008, 08:11:26 AM
 :shock:aa aiya sumaa...

wadeta neme aawe kawi nimnayataa
awasara nogena kawi nulema rasa windaa
giwisum gahana aiyala gena kumana kathaa
Rashmige kate masuran daanata sithenaa.... 8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on July 13, 2008, 08:42:44 AM
tQk tQk kl qvsw\ [email protected] gw                vn\@n\.... :(
hQwt [email protected]\ [email protected] n#h# lA                 vn\@n\.... :?
kQv|vw\ mEn\t [email protected] n#h# @s`yl`        @qn\@n\.... :x
s[` [email protected]`\ [email protected] hQw uBvw\              hqpn\@k`..... :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on July 13, 2008, 10:22:53 AM
kiuwata tharaha wennepa ZoRo aiyee..
ape akkawa nam kiyatawath ne dennee..
paw asaranaya kiyala kalinuth karala dunne..
 yeheliya magee hadanawa thawa gei mullee.. :?
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on July 13, 2008, 08:49:49 PM


  kvQyt kvQ lQyn\nt @n`l#bEnQ    [email protected]\
  kvQ ml\@g`[email protected] bBrkO vn\nt      swOtQn\
  brtm wQbENE v#d amwk kr      s#nkQn\
  f#n\t#sQ nQm|nyt sQw @g`d vEnQ   nQw#wQn\   

  qn\n` kQyn ay a#w awrQn\     pwr
  alEw\ mEhENE a#w ek\ kL pq     swr
  nQm|ny gln\nt @q`@rn\ kvQ    mQwOr
  aw\v#l\ b#q gnQmQ s#m smgQn\    aqr

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on July 13, 2008, 09:00:42 PM

  @s`\@r`\ mcn\ uB wvmw\       wnQkdq?
  [email protected] @kl\lw\ uBt bRty        w#bEv`q?
  @kl\ln\ @l`v vsn @[email protected]\   un\m`q
  jWvQw @k`l\ln\@g bQlQgn\nv       @n\q?

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on July 14, 2008, 10:16:55 AM
qQnQ[E  kQrN  uqym  sEphn~  krmQn~
sQnQ[E  k#kOU  sEv[Qn~ mn mw~ krmQn~
nQb[  srn  nQm|ny  wv  a`[email protected]~
v#L[ gnQmQ yLQ kQsQq` h#r @n`ymQn~ :)

@s`[email protected]` ayQy` s#mq` @kl~ln~ @s`ymQn~
[email protected]`  ayQy`  @kl~ln~ ht nQwQ  bnQmQn~
@q`k` kjn  rX~mQ  s[`  s#m  smMQn~
kvQ  lQyn~n  a`v`  m`  yLQ  s#@nkQn~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Zoro on July 14, 2008, 12:25:27 PM
wrh` @vn\@n\ @m`tq m` nEB h`                [email protected]`\
[email protected] ak\k` nm| qEn\nw\ mA gn\@n             n#@w`\
asrN kmt kQsQq` mm [email protected]\             krn\n#@w`\
[email protected] @[email protected] hVn\@n\ [email protected]`\ mm qn\@n     n#@w`\

kiuwata tharaha wennepa ZoRo aiyee..
ape akkawa nam kiyatawath ne dennee..
paw asaranaya kiyala kalinuth karala dunne..
 yeheliya magee hadanawa thawa gei mullee.. :?[email protected]`\ mcA uB hrQytm                          hrW
@kl\@l` g#n kQyn\nt vcn                  n#wW
@p`d|d a#w\nm| mRN rwO kr                    gnW
un\ ht [email protected]\@n\ @m`n un\m`qq mmw\   @n`qnW

  @s`\@r`\ mcn\ uB wvmw\       wnQkdq?
  [email protected] @kl\lw\ uBt bRty        w#bEv`q?
  @kl\ln\ @l`v vsn @[email protected]\   un\m`q
  jWvQw @k`l\ln\@g bQlQgn\nv       @n\q?@h`[email protected]\ [email protected]\ uB      h#mq`mw\
mghrQnv [email protected]\ e'            il\lWmw\
[email protected]`\ kQyn\@n\ a#w\wyQ     h#mq`mw\
wq un`q q#kl` ey           uBtw\

@s`[email protected]` ayQy` s#mq` @kl~ln~ @s`ymQn~
[email protected]`  ayQy`  @kl~ln~ ht nQwQ  bnQmQn~
@q`k` kjn  rX~mQ  s[`  s#m  smMQn~
kvQ  lQyn~n  a`v`  m`  yLQ  s#@nkQn~ :P

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on July 14, 2008, 01:40:53 PM
qQnQ[E  kQrN  uqym  sEphn~  krmQn~
sQnQ[E  k#kOU  sEv[Qn~ mn mw~ krmQn~
nQb[  srn  nQm|ny  wv  a`[email protected]~
v#L[ gnQmQ yLQ kQsQq` h#r @n`ymQn~ :)

@s`[email protected]` ayQy` s#mq` @kl~ln~ @s`ymQn~
[email protected]`  ayQy`  @kl~ln~ ht nQwQ  bnQmQn~
@q`k` kjn  rX~mQ  s[`  s#m  smMQn~
kvQ  lQyn~n  a`v`  m`  yLQ  s#@nkQn~ :P


ldf,lg miafia
fydhsvka we;a we;af;a
l igk me;af;a
fl,af,d ch oo nkq we;af;a


kiuwata tharaha wennepa ZoRo aiyee..
ape akkawa nam kiyatawath ne dennee..
paw asaranaya kiyala kalinuth karala dunne..
 yeheliya magee hadanawa thawa gei mullee.. :?

fidafrdg fidhd fokakg f.dia yev    fl,a,la
io lr .kag hkafka k m              u,a,la
;shmq ksid fhfy<sh yg f,dl=          fmd,a,la
fidafrdg fokq tmd fidhqh fydo       fl,a,la
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on July 14, 2008, 03:24:34 PM

පැරදුණු රශ්මි හා අන් කෙල්ලන්   තාම
නෑ යළි ආවේ හේතුව දන්නේ      කෝම
අපි දෙන්නවත් ගිවිසුම් ගහගෙන   සාම
කවියට කවිය සරසමු රන්රස      සේම

paradunu rashmi ha an kellan thama
na yali awe hethuwa danne koma
api dennawath givisum gahagena sama
kaviyata kaviya sarasamu ranrasa sema[/color][/size]

fkdue;s gl fl,af,d ljqre;a kskfha lsis;ek fmfkkakg
md f.orl j<x kj jf.hs u,a,sfh WfU l;d     ug
fudk;r .y,d nej;a fld,af,d Th fya       oyx .eg
Wf yeu fi,a,uu bjrhs fkdakd .;a ojilg     fldyq g
 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on July 15, 2008, 12:52:47 PM
qQnQ[E  kQrN  uqym  sEphn~  krmQn~
sQnQ[E  k#kOU  sEv[Qn~ mn mw~ krmQn~
nQb[  srn  nQm|ny  wv  a`[email protected]~
v#L[ gnQmQ yLQ kQsQq` h#r @n`ymQn~ :)

@s`[email protected]` ayQy` s#mq` @kl~ln~ @s`ymQn~
[email protected]`  ayQy`  @kl~ln~ ht nQwQ  bnQmQn~
@q`k` kjn  rX~mQ  s[`  s#m  smMQn~
kvQ  lQyn~n  a`v`  m`  yLQ  s#@nkQn~ :P


Aadara nangiyee oba mokadei neththee..
man beluwa nimnaye seri hema thissee..
kyo Zoro gosin kellan passee..
hombath bima enan bawa hoda heti diswee..  8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on July 15, 2008, 01:02:57 PM
wrh` @vn\@n\ @m`tq m` nEB h`                [email protected]`\
[email protected] ak\k` nm| qEn\nw\ mA gn\@n             n#@w`\
asrN kmt kQsQq` mm [email protected]\             krn\n#@w`\
[email protected] @[email protected] hVn\@n\ [email protected]`\ mm qn\@n     n#@w`\


Kauruth balanne man gena kiuwaa neda..
paw kiyala hithuna kellek hoyala denna..
nariyath midi ebul kiuwa mathakaida..
kollan hari soorai kellan rawatanna..
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on July 15, 2008, 01:14:08 PM
fidafrdg fidhd fokakg f.dia yev    fl,a,la
io lr .kag hkafka k m              u,a,la
;shmq ksid fhfy<sh yg f,dl=          fmd,a,la
fidafrdg fokq tmd fidhqh fydo       fl,a,la


rewati hadana kellan gena pawya sithaa..
kollath akalata wayasata gosin nisaa..
Rashmi akke man paw pin gena nosithaa..
kara dennata giyee eeka hedei kiyaa..
8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *sachin* on July 15, 2008, 08:31:18 PM
fidafrdg fidhd fokakg f.dia yev    fl,a,la
io lr .kag hkafka k m              u,a,la
;shmq ksid fhfy<sh yg f,dl=          fmd,a,la
fidafrdg fokq tmd fidhqh fydo       fl,a,la


rewati hadana kellan gena pawya sithaa..
kollath akalata wayasata gosin nisaa..
Rashmi akke man paw pin gena nosithaa..
kara dennata giyee eeka hedei kiyaa..
8)Sanda, Rashmi danne  nadda  zoro malli      ganaa..
zoro kiyannee honda wadagath                     kollekyaa..
Yaluwa nisa honda hati mama                       Dannwayaa..
Hitha honda nisai oka rawatune                    kellantaa..

 :D

*sachin*
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on July 16, 2008, 01:02:14 AM

fkdue;s gl fl,af,d ljqre;a kskfha lsis;ek fmfkkakg
md f.orl j<x kj jf.hs u,a,sfh WfU l;d     ug
fudk;r .y,d nej;a fld,af,d Th fya       oyx .eg
Wf yeu fi,a,uu bjrhs fkdakd .;a ojilg     fldyq g
 


නුඹේ හැඳිමිටෙ නුවණෙ තරමයි ඉතින් මට නම් දැන් පෙනෙන්නේ
හිතේ කෝපය කොහුමිටෙන් ගෙන ගහන ගැහැණු ද ලොව සිටින්නේ
නුඹේ හිතෙ ඇති වේදනාවද රශ්මි අක්කේ මේ දැවෙන්නේ
මෙහෙ‍ම ගැහැණු ද සෙනේ දිය ඉස ගෙවල්වල ගිනි සැර නිවන්නේ   :lol: :lol: :lol:

numbe handimite nuwane tharamayi ithin mata nam dan penenne
hithe kopaya kohumiten gena gahana gahanuda lowa sitinne
numbe hithe athi vedanawada Rashmi akke me dawenne
mehema gahanuda sene diya isa gewalwala gini sara niwanne   :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on July 16, 2008, 12:43:41 PM
apbYAs kw`kQyyQ rX\mW             @g`wl`
wmn\ kQyn @q\ hrht hQtQn\@n     h#rQl`
g#h#NE bly @pn\vn\nyQ wnn\@n\ kQyl`
il\[email protected] n` gn\@n\ @h`[h#tQ   [email protected]`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on July 16, 2008, 12:44:35 PM
h#[Q  [email protected][email protected]  nEvN  kQymQn~  s$mq`  @k`l~ln~  [email protected]~
@k`hE  [email protected]|  s#r  q#nW  n#w wv e \ nQsyQ oy ud [email protected]~
@g~  [email protected]|  hwQ  qq`  qEvmQn~  sEm`  ayQyw~  mwO q`k  [email protected]~
@l`~ [email protected]| @k`yQ @[email protected] @sv|vw~ @[email protected]` s#mq` ekm [email protected]~ :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on July 16, 2008, 01:16:35 PM
h#[Q  [email protected][email protected]  nEvN  kQymQn~  s$mq`  @k`l~ln~  [email protected]~
@k`hE  [email protected]|  s#r  q#nW  n#w wv e \ nQsyQ oy ud [email protected]~
@g~  [email protected]|  hwQ  qq`  qEvmQn~  sEm`  ayQyw~  mwO q`k  [email protected]~
@l`~ [email protected]| @k`yQ @[email protected] @sv|vw~ @[email protected]` s#mq` ekm [email protected]~ :P


@l`\vt h#m @kl\ln\ ekv`@gyQ ap           qkQn\@n\
a#MQl\@l\ wrmt v#[email protected]\ [email protected]\nyQ h#m   wnn\@n\
g#h#NEkmt slk`lyQ kQsQqQn gOtQb#t @n`     @qn\@n\
kLgON slkn\ntq [email protected]` @k`sEmQt oy  qQgOkrn\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on July 16, 2008, 02:13:05 PM
g#h#NE kmt  [email protected]~  kOmtq  pQrQmQ  km  rFk  gn~n  b#rQvq
g#h#NQyk~  ht   wln   q$wk   g$vQl`vw~   pQrQmQ   km   @vq
pQrQmQ  kmt  @l`v  mh  nQg`vk~  @q`k` wv ey  [email protected]  n#wQvq
a#MQl~lt v#[email protected]~ [email protected][email protected] kOmtq apt wv @vn a#MQlQ n#wOvq :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on July 16, 2008, 03:59:57 PM
@n`wln q$wt kOmtq @k`sEmQtkQn\       wdQb`n\@n\
kt wQbEplQyt @n`kQyvn\ obmyQ @n`v    an`gn\@n\
pQrQmQkmt wmyQ [email protected]\ ow$nQ g#h#NEt w#nk\ @qn\@n\
yn en mM sQhQwbgn\ pQrQm QnQsyQ ob     [email protected]\@n\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on July 16, 2008, 04:19:40 PM
මචන් doka මේ කෙල්ලොයි වලිගෙ පාග ගෙන නටන්නෙ
ටියුබ් ලයිට් මොළෙන් සිතා එක තැනමයි කැරකවෙන්නෙ
යෝගට් හැඳි මිටක් තරම්වත් මොළයක් නැත පෙනෙන්නෙ
අනේ අපොයි!! මෙවන් අයද හෙට දින අපහට ලැබෙන්නෙ

machan "doka" me kelloyi walige pagagena natanne
tube light molen sitha eka thanamayi karakawenne
yoghurt handi mitak tharamwath molayak natha penenne
ane apoyi!! mewan ayada heta dina apahata labenne
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: iron_man on July 16, 2008, 04:56:40 PM
a#w\@w\  @kl\@l`  b$lE b$lE h$m      w$nm
n$w\@w\    un\@g gwQgOn @h`q          c`r
[email protected]   gn\t un\v   mEqlt      v$d    k`r
envd n0gQ  @h`y\@dn\ aq @ht [email protected]  @gqr

@kl\ln\ sQwyQ @k`l\ln\ ntvn\nt hmdm
sQwOv [email protected] mQt|wnQynEw\ [email protected]\ @prq`k
a#vQqQn\   bln kl   vyst a#       q`k
kWv` sWy [email protected]  pEw.. h$mq`mw\     v$dk`r
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: iron_man on July 16, 2008, 05:00:54 PM
sithuve liyannata kaputa dotcomya
hithuve vadinu atha sinhala vadanpela
kiva zoro malliya meya vada karanu atha
balapan yako ehi athi kunuharupa
 :( :( :( :(
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on July 16, 2008, 06:09:59 PM
@kl~ln~t @mwrm| aph`s kOmktq Pl a#wQ  r#ktmy gl~  [email protected]~
@k`[email protected]~ nEvN h#[Q [email protected]| vw~ n#wQq pr`jy q#kl` wv [email protected]~
nQm|[email protected]~   wnQkm   g#nyQ  kvQyt  kvk~  a#mENEm  qQg  h#@[email protected]~
@kl~ln~t  @mn~  @k`l~ln~  htw~  ey  amwkq  wv  ptl#@[email protected]~  :?
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Angel* on July 17, 2008, 01:59:39 AM

sm`@vn\n  mt b$ kvQ   lQyn\n                             t       :(
@n`lQy` in\ntw\ b$ @mv` qkQn vQ                          t    :(
akm#wQ bv kQyyQ @k`l\ln\ @kl\ln\                         t :shock:
@q`dvnv` [email protected]\yQ @k`l\ln\ @kl\@lkO n#wQ s`Ak`v      t :?

 :shock: :shock: :shock:


aphs kryQ k`n\wvn\t @k`l\ln\         nQkr#@n\       :(
amwk h#dyQ n#lvEnE bv mv| a#[email protected]     @[email protected]\        8)
kn\nt @pr bQrQ[@gn\ h#[Q [email protected]| p`r mwO     [email protected]\ :P
kyQ am|[email protected]\ @k`hE [email protected]| p`r LMqQm pv|      [email protected]\ :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on July 17, 2008, 12:49:16 PM
@kl~ln~t @mwrm| aph`s kOmktq Pl a#wQ  r#ktmy gl~  [email protected]~
@k`[email protected]~ nEvN h#[Q [email protected]| vw~ n#wQq pr`jy q#kl` wv [email protected]~
nQm|[email protected]~   wnQkm   g#nyQ  kvQyt  kvk~  a#mENEm  qQg  h#@[email protected]~
@kl~ln~t  @mn~  @k`l~ln~  htw~  ey  amwkq  wv  ptl#@[email protected]~  :?  Pl awQ r#kt @k`l\ln\@gn\ @p`lE          v#[email protected]\
  e nmEw\ plk\ n#w in\ kQsQvk\             l#[email protected]\
  qEtr qkQn @k`t @kl\ln\ a#pl\ [email protected]    @[email protected]\
  lAvW tQkk\ bln @k`tyQ p#@p`l\ kQy`      q#[email protected]\
:P :P :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on July 17, 2008, 12:58:33 PM

sm`@vn\n  mt b$ kvQ   lQyn\n                             t       :(
@n`lQy` in\ntw\ b$ @mv` qkQn vQ                          t    :(
akm#wQ bv kQyyQ @k`l\ln\ @kl\ln\                         t :shock:
@q`dvnv` [email protected]\yQ @k`l\ln\ @kl\@lkO n#wQ s`Ak`v      t :?

 :shock: :shock: :shock:


aphs kryQ k`n\wvn\t @k`l\ln\         nQkr#@n\       :(
amwk h#dyQ n#lvEnE bv mv| a#[email protected]     @[email protected]\        8)
kn\nt @pr bQrQ[@gn\ h#[Q [email protected]| p`r mwO     [email protected]\ :P
kyQ am|[email protected]\ @k`hE [email protected]| p`r LMqQm pv|      [email protected]\ :lol:
 [email protected] kt qm` @m| yn             v`qyt
 @h`t ptlv gn\n @vyQ nEBtw\      on\n
 @kl\ln\ @k`l\ln\@g awrQn\ @g`d   n#gOn
 sAv`qyt mvE [email protected]` a#q @n`m        gn\n 
      :x

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on July 17, 2008, 01:21:25 PM
sithuve liyannata kaputa dotcomya
hithuve vadinu atha sinhala vadanpela
kiva zoro malliya meya vada karanu atha
balapan yako ehi athi kunuharupa
 :( :( :( :(  @gn sQn\g\lQ;y b`gw kr     j`[email protected]
  kQyv` bl` ehQ @hl\py         mn`@vn
  kvQ sQwQvQ q#h#n ek\ kr       lQy`@gn
  @k`pQ kr @p\s\t| krgnE ey  nQm|[email protected]

  qm` @f`n\t| t#g\ ek kvQy          [email protected]`t
  @f`n\ty [email protected]`t|@k`m| yyQ    @vns\@k`t
  @l`kO kr syQs\ t#[email protected]\ ey         mn`vt
  pWYvQv| kr sq` gnE ey                 kl`vt


     http://www.geocities.com/naturalsinglish/ (http://www.geocities.com/naturalsinglish/)

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on July 18, 2008, 12:19:01 PM
මචන් doka මේ කෙල්ලොයි වලිගෙ පාග ගෙන නටන්නෙ
ටියුබ් ලයිට් මොළෙන් සිතා එක තැනමයි කැරකවෙන්නෙ
යෝගට් හැඳි මිටක් තරම්වත් මොළයක් නැත පෙනෙන්නෙ
අනේ අපොයි!! මෙවන් අයද හෙට දින අපහට ලැබෙන්නෙ
 


iqud ys;=jg fl,af,d bkafka j,sf. Md.d f.khs   lsh,d
;ud f.a we;s jer m, kE ;j;a flfkl=f. wef.a .y,d
<ud fud<fhka Tng ;sfhkd ysf;k foaj,a yd    n,,d
lud flreug muKs yelafla wfka m fmd tld  lsh,d


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on July 18, 2008, 12:36:18 PM

Sanda, Rashmi danne  nadda  zoro malli      ganaa..
zoro kiyannee honda wadagath                     kollekyaa..
Yaluwa nisa honda hati mama                       Dannwayaa..
Hitha honda nisai oka rawatune                    kellantaa..

 :D

*sachin*

ika fudlo fidafrda .ek iy;sl fokafka  mek,d
thdf. .ek f ;rug fudlo fifkyilaks,d
ika uf,a fidafrda .ek wmsg lshk Wv    mek,d
.y okakd whg fudgo ;j fld, lv lv    ,d
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on July 18, 2008, 01:52:38 PM

iqud ys;=jg fl,af,d bkafka j,sf. Md.d f.khs   lsh,d
;ud f.a we;s jer m, kE ;j;a flfkl=f. wef.a .y,d
<ud fud<fhka Tng ;sfhkd ysf;k foaj,a yd    n,,d
lud flreug muKs yelafla wfka m fmd tld  lsh,dසමා වීලා රශ්මි අක්කේ මේ ගැනත් සළකන්න හිතලා
තමා ලියු දේ තමාටම හරහට හිටිය බව නැතිද දැනිලා
ළමා මොළයක් වුවත් කම් නැත ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම සිතලා
තෙමා ගත්තට මක් කරන්නද කොල්ලන්ගෙ බල මහිම දැකලා

අරන් කොහුමිට එලව එලවා පහර දෙන්නේ ගැහැණු කියලා
අපිද ඒ වගෙ කතා කිවුවේ බලනු මතකය අවදි කරලා
සෙනේ දිය ඉස ගිනි නිවන්නෙත් පහර දෙන ගැහැණුමද කියලා
නුඹේ වැඩිහිටි මොළෙන් හිතලා අමුණන්න පිළිතුරක් ගොතලා

samaweela rashmi akke me ganath salakanna hithala
thama liyu de thamatama harahata hitiya bawa nathida danila
lama molayak wuwath kam natha aththa athi satiyenma sithala
thema gaththata mak karnnada kollange bala mahima dakala :lol: :lol: :lol:

aran kohumita elawa elawa pahara denne gahanu kiyala
apida e wage katha kiwuwe balanu mathakaya awadi karala
sene diya isa gini niwanneth pahara dena gahanumada kiyala
numbe wadihiti molen hithala amunanna pilithurak gothala
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on July 18, 2008, 02:58:04 PM
iqud <ufhda fudlo ;du;a l;d lrkqfh nfnla   jdf.a
fohla lsjqju fkdf;afrkafka fudlo Tn yg ;ju kEf.a
Thd Th ygu fkdakg nekafkd;ska f wmsg   jdf.a
fldyq fgka fl<jrla f u,a,sfha WU ldmqf.a


rfhlafia l;d flrejg fl,af,d <.nfhkafjjq,hs
okafk fndrejg lshj lshjd rKavq w,a,kakuu   ;rhs
u,a,sfha ug lshkakg we;af;a Wf .ek fuhu   muKhs
Th jf.a .;s ;shk whyg wms lshkafka <uh    lsh,hs
 
 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on July 22, 2008, 10:06:15 AM
vw @g`w bl`@gn s#mq` nQm|ny p#[email protected]~
sQw  sQw  @n`i[ qEtE  ls~sn kvQ  [email protected]~
gw  sQw  snsmQn~   s#mq`  nEB   [email protected]~
vw  mw  pQpQ  sQn`  kOsEmn~  @b`~  a#[email protected]~  8)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sen on July 22, 2008, 12:16:09 PM
nithathin sitha yanne sinhalaya            wethatai
giyoth balanne sinhala kavi                  vitharai
eya mama rasavindinne mage sinhala kamatai
sinhalayage kavi gethumata thun        saranai

Sen
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on July 23, 2008, 11:19:25 AM
sQw rH[Q sQAhl kmt kvQ v#l\    @g`wn\nt
sp#mQNQ @sn\ pQLQgmQ nQm|@nt kvQ  lQyn\nt
n#w an\ rtk sQv|pq kvQ lQyvQlQ @m|  @lst
lQymEq nQm|@nt kvQkm| [email protected]| apQ    ekt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sen on July 23, 2008, 11:27:52 AM
vw @g`w bl`@gn s#mq` nQm|ny p#[email protected]~
sQw  sQw  @n`i[ qEtE  ls~sn kvQ  [email protected]~
gw  sQw  snsmQn~   s#mq`  nEB   [email protected]~
vw  mw  pQpQ  sQn`  kOsEmn~  @b`~  a#[email protected]~  8)watha gotha hoya hoyaa inne ai     nithara
sittha sitha innepa liyamuko kavi     nithara
ape sith wagemai galana sada        pahara
hada pipi kusum nimawai jeewana  andura
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sen on July 23, 2008, 11:41:51 AM
sQw rH[Q sQAhl kmt kvQ v#l\    @g`wn\nt
sp#mQNQ @sn\ pQLQgmQ nQm|@nt kvQ  lQyn\nt
n#w an\ rtk sQv|pq kvQ lQyvQlQ @m|  @lst
lQymEq nQm|@nt kvQkm| [email protected]| apQ    ektSarade doka mata me kala                 arayumata
me kavi liyanne aadare wadi                   kamata
idak labunu wita liyanawa oba                samata
gataluwakata aththe kaalaya thamai         mata
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on July 23, 2008, 11:55:51 AM
[[/quote]


Sarade doka mata me kala                 arayumata
me kavi liyanne aadare wadi                   kamata
idak labunu wita liyanawa oba                samata
gataluwakata aththe kaalaya thamai         mata
[/quote]

kalaya diwa giyath apa hama pahu      karala
hada randi kavisuwanda nothabanu sira karala
piligamu senehasin hama wita jaya     pathala
ada sita kavi kiyamu peramunakata      wetila
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on July 23, 2008, 05:58:37 PM
Sarade doka mata me kala                 arayumata
me kavi liyanne aadare wadi                   kamata
idak labunu wita liyanawa oba                samata
gataluwakata aththe kaalaya thamai         mata

k`ly s#mt b`{`vk\ vW a#wQ      hn\q`
vQqvQy h#kQq jWvQwym qEk\         k#n\q`
in\n` klt swOtQn\ sQw\ rs      bn\q`
nQm|@nt lQymE wnQkm| m#kWyn   hn\q`
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on July 24, 2008, 09:41:06 AM
[email protected]~ lq vQr`my m` nQm|ny @vw k#n~q`
nv kvQ [email protected]~ kvQ rs             vQn~q`
b`q` aqQk vW mEw~ @pr @ls           s#@v`m`
ek~ vW swSt vQqgmE h#kQ vQt             @b`~m`!
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sen on July 24, 2008, 11:15:03 AM
[email protected]~ lq vQr`my m` nQm|ny @vw k#n~q`
nv kvQ [email protected]~ kvQ rs             vQn~q`
b`q` aqQk vW mEw~ @pr @ls           s#@v`m`
ek~ vW swSt vQqgmE h#kQ vQt             @b`~m`!


Me wera daranne jeevithe Jaya      gannai
kaalaya haras wenne pin madi        hindai
enamuth nosalenne hith rasa bara hindai
kavi sitha pibidenne pirivara           sitinavitai


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: ~ Nisha ~ on July 24, 2008, 11:43:04 AM


Me wera daranne jeevithe Jaya      gannai
kaalaya haras wenne pin madi        hindai
enamuth nosalenne hith rasa bara hindai
kavi sitha pibidenne pirivara           sitinavitai
jWvn stn g#n nm| kw` wv               kSmt
in~ jy gn~n hq [email protected]~ sEb pwmQ       nEBt
h#kQ vQt lQy` kvQyk~ @[email protected]~ nQm|ny    @vwt
@n`s#lW yn~n iqQrQytm wStE qW               sQwt.....
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sen on July 24, 2008, 12:11:47 PM


Me wera daranne jeevithe Jaya      gannai
kaalaya haras wenne pin madi        hindai
enamuth nosalenne hith rasa bara hindai
kavi sitha pibidenne pirivara           sitinavitai
jWvn stn g#n nm| kw` wv               kSmt
in~ jy gn~n hq [email protected]~ sEb pwmQ       nEBt
h#kQ vQt lQy` kvQyk~ @[email protected]~ nQm|ny    @vwt
@n`s#lW yn~n iqQrQytm wStE qW               sQwt.....


Sathutak gena denawa nishi ge suba  pathuma
pamina eththe satane anthima            hariya
sasala sithak sanekin nisasala             keruwa
pudumai needa kavita kala haki           hariya
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on July 24, 2008, 04:24:12 PM
mQrQMOvk  p`t  hwk~ ml~ @pwQ mw w#[email protected] mnrm|
sQhQnyk  r$p  @plk~  @nw~  LM qM  krn  wrm|
k~;QwQjyk vL`  @r`qk~ s[  s`vQt iMQ mrn k#Um|
kvQ ahErk @s~q hEyk~ hq b#n~[R w#n pEqEmyQ ewrm| :)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Kyo on July 24, 2008, 07:50:11 PM

 vsQn` kvQ v#s\s nQm|@nt @m|      @lsQnQ
 pErv uwOrvyQ nQm|ny kvQ          rFsQnQ
 sQwQvQlQ pEbEqEv` hq g#BErQn\         n#gOnQ
 k#[email protected]`t wbmQ pq swrt sQw\   @w`sQnQ

  :)
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on August 11, 2008, 09:33:07 PM
bQykr# @hN hVyQ gln` mh v#s\@s           hVyQ
q#n\ nvwQyQ kQy` mM bln` [email protected] ikQbQ[[email protected]    hVyQ
a#r#nm avtQn\ n#g en @g`m|mn\ [email protected]    eLQyyQ
a#wQ vEn byyQ wnQyyQ wv wv v#dQ             krvyQ

:(
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: sen on August 12, 2008, 08:45:47 AM
malata agei mala matha randi suwanda podha
gangulata agei diyamatha randi rala      pathara
dehanata agei sudu wali athi                 bomaluwe
me hama agei mihirin piri                        hadawathata
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on August 12, 2008, 10:35:54 AM
bQykr# @hN hVyQ gln` mh v#s\@s           hVyQ
q#n\ nvwQyQ kQy` mM bln` [email protected] ikQbQ[[email protected]    hVyQ
a#r#nm avtQn\ n#g en @g`m|mn\ [email protected]    eLQyyQ
a#wQ vEn byyQ wnQyyQ wv wv v#dQ             krvyQ

:(


බියකරු හෙණ හඞම කවියක්     කරන්නට
නුඹෙ ඉකිබිඳුම හසරළකින්       වසන්නට
ගොම්මන් අඳුරෙ සුන්දර බව      විඳින්නට
එන්නද නගේ තනිකම          දුරුකරන්නට

biyakaru hena handama kaviyak    karannata
numbe ikibinduma hasaralakin       wasannata
gomman andure sundara bawa     windinnata
ennada nage thanikama        durukarannata :lol: :lol: :lol:
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on August 12, 2008, 11:10:05 AM

බියකරු හෙණ හඞම කවියක්     කරන්නට
නුඹෙ ඉකිබිඳුම හසරළකින්       වසන්නට
ගොම්මන් අඳුරෙ සුන්දර බව      විඳින්නට
එන්නද නගේ තනිකම          දුරුකරන්නට

biyakaru hena handama kaviyak    karannata
numbe ikibinduma hasaralakin       wasannata
gomman andure sundara bawa     windinnata
ennada nage thanikama        durukarannata :lol: :lol: :lol:


kvQyw\ hsrFl\lw\ [email protected] ob en\nm| kWv`t
pQA @qnv` [email protected] @pr [email protected]\ @ln\gwSkm| p$v`t
wnQkm qEr#krn\nt ob a#vQqQn\ h#r gQyq`t
[email protected] wnQkm [email protected] @ln\gwSkm| n#wSv`t
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on August 12, 2008, 01:26:39 PM
rkaysre /ia ;Sre .ia wiafika jegs,d
mskanr  u,a rgdjla usoqf,a    uj,d
iqkaor  ljs lshhs yoj; fyda  .d,d
oekaflda fidoqre ljslus kE  ,shjS,d
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on August 19, 2008, 01:56:18 PM
rkaysre /ia ;Sre .ia wiafika jegs,d
mskanr  u,a rgdjla usoqf,a    uj,d
iqkaor  ljs lshhs yoj; fyda  .d,d
oekaflda fidoqre ljslus kE  ,shjS,dරන්හිරු රැසින් එන කැල්මන් සොරාගෙන
පින්බර කුසුම් සුවඳට මුව යොමාගෙන
සුන්දර කවි සිතුම් ආවත් ගලාගෙන
ලියනට නොහැක කාලය ඇත රවාගෙන

Ran hiru rasin ena kalman soragena
pinbara kusum suwandata muwa yomagena
sundara kavi sithum awath galagena
liyanata nohaka kalaya atha rawa gena
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: shan_manoj on August 28, 2008, 02:28:31 PM
Malata pamanak pen karannam.
                        Male suwadata lan nowi
Saduta Pamank pem karannam,
                        Sada Ealiyata lan nowi
Sithata pamanak pem karannam
                         Gathin oba hat alan nowi
Obata pamanak pem karannam
                         thawa kenaku hat a lan nowi
.........................................................................................  8) 8) 8)  :P

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on September 02, 2008, 01:34:03 PM
iqud iu.ska fvdld u,hd meros,d ksfkka     .sys,a,d
iskd imsreKqwfmalkskh;a ka mdfjkams,d
;sfnk mdghs yeu fokdgu tljf.a jev f.dvla .eys,d
iqud u,h;a f ojiaj, bkafkfoda ld,fhys       t,d


 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

SUMA SAMAGIN DOKA MALAYA PERADILA NIMNEN              GIHILLA
SINA SAPIRUNU APE KAVI NIMNAYATH DEN PALUWEN          PIRILA
THIBENA PATAI HAMA DENATAMA EKA WAGE WEDA GODAK GEHILA
SUMA MALAYATH ME DAWAS WALA INNEDO KALAYEHI            ERILA

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on September 02, 2008, 01:40:05 PM
DELLETED
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on September 02, 2008, 06:00:48 PM
iqud iu.ska fvdld u,hd meros,d ksfkka     .sys,a,d
iskd imsreKqwfmalkskh;a ka mdfjkams,d
;sfnk mdghs yeu fokdgu tljf.a jev f.dvla .eys,d
iqud u,h;a f ojiaj, bkafkfoda ld,fhys       t,d


 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

මෙතරම් පැරදිලත් ඇයි ඇදගෙන නෑම
දිනුවේ අපියි එය වරදින්නේ කෝම
කාලය මද බවින් නිහඬව උන්නාම
රශ්මිත් ඉල්ලනවා උඩ පැන පැන ගේම

metharam paradilath ayi adagena nama
dinuwe apiyi eya waradinne koma
kalaya madha bavin nihandawa unnama
rashmith illanawa uda pana pana gema

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on September 03, 2008, 08:48:36 AM

adagenna nana hati oba kawruth     dakka
gemak gana oya me kiyathida          makka
paradunu para biya wee duwanawa dakka
thamath gahanawalu ne digatama      ikka
:D :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Suma on September 03, 2008, 10:27:57 AM

adagenna nana hati oba kawruth     dakka
gemak gana oya me kiyathida          makka
paradunu para biya wee duwanawa dakka
thamath gahanawalu ne digatama      ikka
:D :D


පැරදුනු විගස සෙම් සොටු පෙරමින්  අක්කා
බිම පෙරළමින් අඞනා සැටි අපි        දැක්කා
එය බල බලා සිනහව නවතනු           මක්කා
බයකට නොවෙයි එයටයි තවමත්     ඉක්කා  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :P :P 8) :D

paradunu vigasa sem sotu peramin akka
bima peralemin andana sati api dakka
eya bala bala sinahawa nawathanu makka
bayakata noweyi eyatayi thawamath ikka
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on September 03, 2008, 11:04:30 AM
iqud iu.ska fvdld u,hd meros,d ksfkka     .sys,a,d
iskd imsreKqwfmalkskh;a ka mdfjkams,d
;sfnk mdghs yeu fokdgu tljf.a jev f.dvla .eys,d
iqud u,h;a f ojiaj, bkafkfoda ld,fhys       t,d


 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

v#d v#dQ nQs` [email protected] nQhVv           nQm|@nn\
i[hQt ebQkm|kr b#lEv` lQpQkvQ           a#vQqQn\
klkt psE lQy` pqv#l\ [email protected]        s#nkQn\
qEtEv` lQyRkvQyk\ smEgn\nv`  kQyR rX\mW  a#vQqQn\

prqQn\nt @n`[email protected] [email protected] kvQyt kvQy
lQyEvw\ amwk @n`krmQ nQm|ny qEn\   svQy
il\ln\ kn\n n#vww\ avQqQn\ a$       h#dy
blpn\ rX\mW p`[email protected] bQ[Qn` vLA     h#dy
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on September 03, 2008, 11:27:03 AM
j hk ld,hg je ff.ka   j,d
ka wyjrhs jev je fldgila lr,d
boysg wd kskh me;a;g     j,d
Tn ke;s ksihs nef l iem wy,d

;rf.g lsfj kE l iy;sl  we;a;
merkq nj ms,s.kak Tn tal;a  we;a;
lsj;a f,dl= l;d th lrkg  ke;a;
fl,a,ka <. merks Tn th  we;a;
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on September 03, 2008, 01:25:38 PM
@kl\ln\ nQwr w#[email protected]| w#n gn\nt     swr
v#rqEnE w#nqW il\lyQ wnQvW shyk\       kwr
@kl\lnQ b#h# h#p\@pnE pQrQmQn\ h` urQn\   ur
q#[email protected] [email protected]`wQn\ nrkq @[email protected]`    ssr

b#lEvt qEk s#p @qmQ ml\ @p`kOrk\          @mn~n
kQyEvt [email protected]`w` @h`[ mQwOrn\ vg q#n    gn\n
[email protected]\ lQyR kvQ blmQn\ a`ps\st        kQyvn\n
a#wQnm| l#j\jbQy @kl\lnQ an`gw\vg  pQLQgn\n

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on September 05, 2008, 01:14:33 PM
weof.k lfh wism;a fom,lg   fj,d
jeo igklg wms iskd w;r        n,d
ueo uy jkfh ;u .; / reysre  i,d
jeo igklh fidhqrka fmruqKg   fj,d

l igfka u;h llg neyer     lr
wms i fouqo n,kxjd fidhqre     Wr
mkakkq msKsi i;=rd ufuka      r
wms l lshuq W;=rg ol=K hd      lr
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: doka on September 05, 2008, 01:52:05 PM
kl\gw vW @h`\ p$qEnE oy        @m`Ly
swOtQn\ swOt pw\vEnQ q#k [email protected]|   kvQy
avsn\ stnt ur @qn rN  vQr#vn\y
ap hq rH[Q @ln\gwOkm      [email protected]

mv|bQm rkQn\nt [email protected] rN    vQr#vn\t
iqQrQytm yn\nt qQrQ @qmQ h#kQ    s$mvQt
swOr` [email protected] qQn lM lM aqm       @ht
[email protected]\ ayw\ ek\@vyQ ek sQh @k`dQy yt
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: rashmi on September 05, 2008, 02:12:14 PM
ol=fKka(-

isyoo k.kakg unsu W;=re   fldfka
fjfyfikTf iqjolamjkf;ysfka
rg /ls refjl=j tkakg kqre  fka
oyila iqNme;= wm uqykaf.fka
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: -HIRU- on September 14, 2008, 08:30:15 PM
@b`@h`\ klkt ps\@s\....
a`@v nQm|@n p#w\@w\...
[email protected]\ kvQy h#mwQs\@s\...
n#gl ynv @n\ [email protected]\... :P 
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: GURU-G on October 20, 2008, 08:34:04 PM


kvQyt kvQy elkQrQ sh jly         [email protected]~
ehQ s#gvEn` nQm|[email protected] a#wQ jvy      [email protected]~
kQyvn vQtqQ hq @p`pQ kQwQ k#@vyQ   [email protected]~
kvQ kl un~ iBQn~nt hq kQyyQ       [email protected]~

@b`~{Q [email protected]~ hq kQwQ k#E [email protected]~         kvQy
@d`k`,rs~wQ,nlE h#d kl` @hlmQn~        p#NQy
k\[email protected]`~,rX~mQ,@nw~ p#rqn E lg e @k`lE   svQy
a`@yw~ [email protected]`~ gwQ [email protected]~        kvQymokada kiyanne :D
Title: Re: Kaviyata Kaviyak ! - කවිකාරිට සුබ පැතුමක් !
Post by: Cleo. on October 24, 2008, 01:51:02 AM
kvQy nmQn\ ob h#m @qn ekwO kL
avQy @lst kvQ pq @gn stn\ kL
qQrQy ng` @b`\{W aq upn\ qQn
kvQy kOsEm| @k`t pL[mE a#@g\ @gL

[email protected] gmn @k`yQ @[email protected]`w\ rFk @qn\nyQ
hQwn pwn h#m @q\mw\ itE @vn\nyQ
krn kQyn h#m k`rQy sr# @vn\nyQ
nQwQn ng` wOn\ srNQn\ [email protected]\nyQ


 :)


Title: Re: Kaviyata Kaviyak ! - කවිකාරිට සුබ පැතුමක් !
Post by: Zoro on October 24, 2008, 08:58:49 AM
[email protected]\t kvQ pq v#l\ @g`wl`
nQwrm nQm|ny h#d krn`
ap s#mtm ovqn\ @qvn`
@b`\ ak\[email protected] sQylE p#wOm| i;\T @vl`
krn kQyn v#d sPl @vl`
an`[email protected]\ in\n [email protected]|v` hQn`@vl`....


[email protected]`\@r`\
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: GURU-G on October 25, 2008, 12:15:50 PM


ak~k` @b`~{Q [email protected] [email protected]`s~ qEr#@vn~n     yQ
krn` kQyn` s#m sQwS @q~ sEx  @vn~n      yQ
ksEkSsE g`n [email protected]`~ @hn @r`w~w       yQ
pwnv` nEBt sEx upn~qQnyk~ @v|v`  sw~wyQ


                                                            mWt ksEkSsE [email protected]`~ sh [email protected]~ g#h#NE.......
 :P
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on October 26, 2008, 06:26:37 AM
 :) :)

kvQyt kvQy q#klyQ @g`d v#[email protected] nQm|nyt
sQw b#[email protected] qM @klQ @k`l\ln\@g ys pqv#l\ vlt
nQm|ny nQs` p`lEv wnQy qEk q#n\ qEr# @vl` mt
pwnv` sEb upn\qQnyk\ mmw\ ak\@k\ obt..
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: GURU-G on October 26, 2008, 08:31:52 AM
:) :)

kvQyt kvQy q#klyQ @g`d v#[email protected] nQm|nyt
sQw b#[email protected] qM @klQ @k`l\ln\@g ys pqv#l\ vlt
nQm|ny nQs` p`lEv wnQy qEk q#n\ qEr# @vl` mt
pwnv` sEb upn\qQnyk\ mmw\ ak\@k\ obt..
a`vw~ [email protected]~ kvQy q#kl` nEB nQm|ny         t
yn~nt b$ @n~q @n`qm` g#h#NE k                t
sQw @n`m qQyn~ @k`[email protected]~ pqv#l~ mQs hQw    t
@m`n wnQyk~q [email protected]~ mm in~nv` nEB           t

-gSr`Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: HoyDen on October 26, 2008, 08:42:46 AM
[email protected]~ kvQy nQm|@n~ sQw~ vQvr kr
vqnQn~ vqn qQrQ qW s#m [email protected] kr
[email protected]~ qQny vyst yn awr wOr
[email protected]~ pwmQ [email protected]~ @m| swr vr

nQm|ny nEB s#rsR, kvQ pq  wv  lQy  @v|v`
nQm| n$ qEn~ ovqn~,  qQrQyt pQn~  sQqE  @v|v`
nm|m` sQw~ sEmgt,  sEv sqnt  h#kQ  @v|v`
sm|m` gON v#dQ vW wv, qQvQym sEn~[r @v|v`

( pm` vEN`t sm` @vn~n [email protected]~.... :( )
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: *Sanda* on October 28, 2008, 12:55:54 PM
:) :)

kvQyt kvQy q#klyQ @g`d v#[email protected] nQm|nyt
sQw b#[email protected] qM @klQ @k`l\ln\@g ys pqv#l\ vlt
nQm|ny nQs` p`lEv wnQy qEk q#n\ qEr# @vl` mt
pwnv` sEb upn\qQnyk\ mmw\ ak\@k\ obt..
a`vw~ [email protected]~ kvQy q#kl` nEB nQm|ny         t
yn~nt b$ @n~q @n`qm` g#h#NE k                t
sQw @n`m qQyn~ @k`[email protected]~ pqv#l~ mQs hQw    t
@m`n wnQyk~q [email protected]~ mm in~nv` nEB           t

-gSr`

nwr @n`vW yn gmnk awrmM
hmEvEn` @s`[Er# nQm|ny pqv#l\ gln
wSwQ ml\ pEqmQ ak\@k kQy` a#mwSvt
nQm|[email protected] srn ob pmNyQ iwQrQ aq..

wnQyt p`Uvt qQv` rH lM hQtQy`
akSrQn\ akSr glp` mQwS @[email protected] kWv`
sQw pEr` n#gSnE @lAgwSkm v#dQ hQn\q`
yn\nt b$ @n\q ml\lQytw\ @k`lEkt @n`qm`..
:) :)


Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: Adhisi on November 05, 2008, 10:20:57 PM
@vl` v#dQ @[email protected]`t
ywOr# pEvr#vt @k`t @k`t
j`ly [email protected]`t
a`@v mm sQAhl nQm|nyt

qEtEv` kvQ hrQyt
hQw n#vwOn` ek vQt
a`s`@v b#r#v` mt
lQymQ [email protected]| mmw\ [email protected]`t
Title: Kaviyata Kaviyak ! Letz Rok AgainZz..??
Post by: Zoro on December 04, 2008, 05:22:13 PM
hrQ ls\snt kvQ pqv#l\ @g`wl`
[email protected]\ swOtQn\ ap mQwOrn\ s#@v`m`
[email protected]| n#h# @b`@h`\ klkQn\m m`
s#MvW @k`yQ @g`hQn\ @q`\ e' sQylE @qn`kvQ kQyl swOtE vn\nt`....
[email protected]\l` kvEr#w\ [email protected]\ kvQyt`....
is\sr [email protected]\ swOtQn\ sQtQn\t`....
@st| @vmE a`@yw\ ik\mnt`....
Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: GURU-G on December 04, 2008, 09:13:46 PMqQn qQn @l`[email protected] v#d ek @qk wSn @vn   v`
[email protected]~  kt|tQyw~ e~ vt @h`t ln             v`
iqhQt a#vQw~ nQm|[email protected] rs vQqln           v`
@k`yQ h#tQ unw~ is~sr rs hQw il~ln   v`

@l`[email protected]~ @[email protected]`l~lk~ in\nv`  e~  g#h#NEn~  h`  pQrQmQ     n~
nQm|@nw~  in~nv` hrQ hrQyt @m| @k`~l                    n~
g$NEq @l`[email protected]` pQrQmQq @l`[email protected]` @m| @l`[email protected]              n~
m#n blmEq [email protected]` kv|q#yQ kvQyt [email protected]                  n~
 :shock: :shock: :shock: :shock:

Title: Re: Kaviyata Kaviyak !
Post by: NIMALI on December 05, 2008, 10:37:56 AM
@l`\@kt @k`yQ wrm| hQtQyw\      &