Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => මං ආදරෙයි | i love you => Topic started by: rashmi on April 29, 2008, 01:44:16 PM

Title: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on April 29, 2008, 01:44:16 PM

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus
        -sri
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 02, 2008, 01:18:12 PM
Msfmk u,a yd fidoqre osh we,s w;r lsusoS Tn     fidhfkus
ief,k rU o,q iqjo wU u,a iu. us;=rej Tn      lrd tus
ossf,k mykl t,sh jkafkus fofjd, t,s lr i;=gq fjkafkus
msfrk yoj; fifka oshfrka iodl,aysu Tnj         kyjus
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 02, 2008, 01:33:28 PM

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Sudeera on May 02, 2008, 05:55:12 PM
Rashmi,
Excellent set of poems there, keep up with the good work
Hithata wadhina danena kavi tikak
thawa liyanna !
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: doka on May 02, 2008, 06:54:46 PM
aththenma age athi kavi pelak.

hithata thadinma dhanenna liyala thiyenawa.
Premaya nam vuu hageema sithata thadinma lanwee sanwedhee veema monawata pahadili wena kavi pelak.

Rashmi dhigatama nirmanayehi yedhennata unusum suba pathum !  :D

Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 05, 2008, 01:23:50 PM

ijka m;a u; ks;r /jsfok
fifkfynr Tfn uqoq  iskdjhs
kqjka wnshi ks;r osoq,k
fidoqre iqjnr uqoq iskdjhs
mjka ., iu.ska uqiqj tk
iir iqmqreoq Tfns iqjohs
ksjka ud ,nkd uf.ys uq,
Tfn fifkfynr fomd ,.uhs


^ia;+;shs iS.srs"fvdld&
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 05, 2008, 04:49:08 PM

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus

mqnlQn\ m` sQpgnQq\qW [email protected]| sEv[yQ gln\          a`@v|
sQsQl\ p#n\ [email protected]\hQ gln` qQy rLt hQrQgdEq      [email protected]|
s#@ln @b`\ pw\ sQlQ [email protected] hV q#h#n\ bQn\q` x`vn`@v|
@[email protected]\ qQqEln a`qry [email protected] mhq g#BErt      kQmQqEn`@v|
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 06, 2008, 11:07:10 AM

..k ;, u; osf,k io fuka yoj;u
t,s lr osf,kafka
ksok fk;= u; ;ejrs ;ejrS isyskhla jS
Tnhs tkakfka
kok is;sjs,s yfoys mqrjd oqla iqiqus
m<jd yrskafka
rsfok yoj; ioqka ;jrd Tnhs uf.a f,dj
ikijkafka
 
 
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 07, 2008, 01:53:43 PM
sQsQ kQrn @nwO aq\qrt vW [email protected]| vw [email protected]\  bl`
[email protected]\ a`qr ml\ qmk\ mm @g`wmQ @r`\@sn\ ml\ @nl`
prvQykO sEqE [email protected] en\@n\ sn\nskQ a#wQ lQy vQl`
sEvy @gn @qn mW bQAqE tQk gn\n ehQ a#w wvrl`
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 07, 2008, 02:44:36 PM

j,d hg ie.js,d uoyi I,k iqkaor
;dreld fuka
L,d imsreKq iol isis,i uf.a f,dj fj;
iok oeiska
u,dksl jk uf.a yoj; fj,d Tnf.a
fifka odfuka
m,d yo .en Wmka fifkyi mqod iekfius
Tfns kdfuka
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 08, 2008, 06:57:39 PM
hq` @q\qEnE p`lmk\ m` vl` kOU p`vd          eln\nm|
@q\qEn\@n a#wQ p`t mEsE kr @gwO sU a#M qvt ln\nm|
ml`nQk hqvwt p#n\ is [email protected]| hq ml pEbEq    vn\nm|
pQqR @[email protected] @q`\wQn\m @gn pEqsEn\k\ mw @h`v`ln\nm
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 09, 2008, 10:03:35 AM

jrd  u,a fm;a;l ieye,a,qj uf.a osjshg <.d    lruska
kssrd usi jQ iquqoq fijkla f,iska ksr;=re <.ska   isgsuska
mrd  cs; is;sjs,s wE;a lr i;=g mqrjd /f.k    foda;ska
ird  iifrys Tnhs wdfjs uf.a fijke,a,lau     js,iska
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 09, 2008, 05:48:37 PM
[email protected]\ @pw\wk s#h#l\Uv qW ekm @svnk lM wOr#UvW
swOtE q$sQn\ kqEU pErv` gW gyn nEB m`l         gQrvW
[email protected]| @pr ssrkw\ apQ @m| vQls in\n#wQ @n\q   ek\vW
[email protected]\ [email protected]\ @pm| k}`vt vrm| qW a#w sQtQn     mlvW
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 13, 2008, 12:35:54 PM
Wod mskafkys kEjs kEjS iskd jmqrk uqoq  u,la   fuka
mqod fifkfya iqjoj;a l, uf.a f,dalh Tfns   iqjoska
tod ta f,i iir iqmqreoq yfoa ,shjqkq Tfns    kdfuka
iod ysosfkus n,d Th j; yfoa W;=rk fkdysus fm%afuka


ia;+;shs lck Thdf.a ,iaik moje,ska fus ksraudKh yev lrkjg

-rYauS
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 13, 2008, 01:58:46 PM
[email protected]\ pQnQ bQ[E hQr#@g vr#nt gQyw\ vQykW h#m    [email protected]\
pQqR @[email protected]@h\ sEv[ kQsQq` n#wQy bQ[Evk\ adE      [email protected]\
lQy` @sl\ lQpQykQn\ [email protected] gON wb` [email protected] h#m [email protected]\
@n`nQmQ a`qr @pm| k}`vk agy @l`vtm   [email protected]\

swOtEyQ, nAgQ oy`@g nQr\m`nyt pqv#lk\ @g`wn\n l#bWm.
                                                             kjn
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 13, 2008, 02:30:38 PM
f,dfjs  ieujsg msfmk jku,a mrfj,d jsh,s,d   hdjS
iqfjs    f.k fok iqjo jshelS oqrl hdjS mdjS    mdjS
fkdfjs  tf,iska wfma fm%auh iodld,sl jS       /foajS
Nfjs    ieujsg yfoa fm%afuka ysosus Tnf.a kuska   fmajS
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: HoyDen on May 13, 2008, 09:17:54 PM
qy`br rX~mQ [email protected]~, kml~ [email protected]~,,,

a#w~wtm hrQm ls~snyQ  :P

m#qQn~ p#nl` @m| @q~ kQyn~nw~ @l`~x hQwON`  :roll:

sEx p#wOm| ob @[email protected]`tm :)
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 14, 2008, 12:22:31 PM

jrla iif yuqjq u;lh yojf;a iq/lsj      ;ndf.k
rla wdfj iir l;f uy;a fjfyiska Tn fidhdf.k
iqrlaIs; f,i f Nfs;a yfoa we;ak ud     ;ndf.k
furla ;rug fm lrkafk iodl,aysu <.    /f.k
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 15, 2008, 01:44:11 AM
xvQn\ xvyt pw`@gn a` p#wOm| @p`qQ eyQ qQg a#qW
ekQn\ ek svQmw\v y`vEn ssr qm|v#lkQn\     b#qW
nQsl kOtQyk [email protected]| @pm| @l`v in\n vQtqW sm  v#qW
a#qn\ h#Un` [email protected]`\r` v#sQ [email protected] a`qr rn\     rQqW
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 15, 2008, 09:48:55 AM
ks,a kqjka <. oeyeka .; jS mqrd iifrys <.ska    bkafkus
js,a f;rl /os iqquqoq isis,i Tnf. fijfkysoS      jsoskafkus
i,a u,la fuka msjs;=rej Th fifka is; rojd     rlskafkus
/,a ;rus isoq l=fiys kef.kd Tng wreuj fmus   lrkafkusthank u hoidon oyage diriganweemata :D :D
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 15, 2008, 04:32:30 PM
nWl uw\pl q$s kQyn` @p\[email protected]\ kwQk`v qkQmW
@r`\s n` qU @w`lQn\ mEmENn @p\Ym gW nQrwOr#v asmW
sWw mq pvnk\ @vl` vQw\ [email protected]| [email protected]`lM pEr` @[email protected]
pQy`gw\ @nwO vQvr krl` sQn`pQrQ vw @qsm blmW
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 16, 2008, 09:49:11 AM
oeyeka .; lr uf.a is;sjs,s fm%aufha I;airh   k.uska
myka geU jQfha Tnhs osjs ux;,dju t<sh      lruska
ijka imqrd ushqre iajrhla fj,d osjsfha <.ska   ysosuska
iyka is;sjs,af,ka msfrjqfjs Tnhs yo js,a ;,h  hyuska
 
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 17, 2008, 01:14:38 PM
(http://i238.photobucket.com/albums/ff93/kajana12/Aaa.jpg)
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 19, 2008, 03:24:54 AM
@b`\ nAgQ
qQrQmw\ kQrWmt nQhwm`nWv sthn\ kr a#wQ pq wOl a#wQ cQwYy hQwt hqvwt qQrQyk\ [email protected]\m q#@nn\@n mhw\ swOtk\. e' swOtEvn h#m @m`@h`wkm nQr`y`[email protected]\m sQhQyt [email protected] nm wmyQ mElQn\m [email protected] sQhQyt n#@gn\@n. @h\wOv ob nQm|ny hqEn\v` @n`qEn\nnm| mm w`m kQyv` rs vQqQn\nkO pmnk\ vn nQs`[email protected]\ [email protected]|kW bv nQs` nQm|nyt p#nl gw krn\n wQyn @h`\r` gnn adEvWm nm| apt qEkk\ qnvn\nk\ vEvw\ obt a#wQ nQqs\ k`lyk  [email protected]\ nQr\m`nyn\ [email protected]\ q#nEvw\ vWmt h` rs`s\v`qy s[h` sthn\ krnE m#nvQ. obt jy!!!   
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 23, 2008, 01:11:52 PM
fika  weka yfoa kej;S Nfjka Njhg ne f    f,i
foka   uq fifkyila hg tlalrf,a Tnuhs    wudri
kka   Tnf.a yfoa .eUqreu ;ekla fjka lr la l msi
fmka  iqrls Tf u;lh yfoa i.jd iod f      f,i

ia;=;shs fnda''' ldf,lska Thdj lal;a lckhshd lshkjd jf.a yu i;=gqhs'Tf .ekau uy;a i;=gla'
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 24, 2008, 12:08:30 PM
i[Qn\ m` sQw b#[En @[email protected] vQksQwv sQypw\ mEq`
mhq @pm|vQl m#q pQpW a#wQ @nUmkOyQ qQqEln   sq`
bmr @vs\ @gn nEB qkQn\nt igQlQl` emQ h#m uq`
a#sEv`q nEB [email protected]\ a`qr [email protected]  kn\kU gOmE     nq`
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 26, 2008, 09:12:53 AM
Wodik .=uq .=uq kka u,a fm;s od Tn kka msmsfk
iskd ms Tfn j; olskakg fifkyiska Tfn idohg t
ishla fm;s oyd iskd is Tng ri ryila lshkafk
oyla iuk, nur fik.ska Tn fjkqfjka yskafk
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 27, 2008, 03:59:29 AM
wBr @pwQ @nwO srsn` hQr# vQls [email protected]\   el\lQl`
bl` [email protected] sELn\ @p`qkt ob ntn h#tQ  p#q\qQl`
qhs\ smnl bmr# [email protected] a`@v`wQn\ mm   h#n\gQl`
@[email protected] ob m` hqEn gn\@nq kQyn\ rhsQn\ @k`qErl`
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 27, 2008, 11:06:45 AM
mjka    frdolg uqiqj  <xjk iir iqmqre Tf    iqjog
ijka    mskjk ksjd ikyk <ne Tnf.a hqre   rdfjg
rejka   Ks /ia yso ysod t<sh i,ik Th     iskdjg
lshka   ug Tn fidhd .kakg neo oyila w;r   yshg
 
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: mini on May 27, 2008, 11:58:26 AM
godakma lassanai oyala dennage sanwadaya.   :)
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 27, 2008, 03:13:56 PM
qQnQqE p`y` n#@gn rX\mQy vQls qs aw         pwOrn`
n#@gn sQyEm#lQ vqn\ @pl mt am` mQhQrkQ    [email protected]`
[email protected]\ pQpQml\ @p`kOr# a#[email protected] sQw\ swn\ nQwQ s#[email protected]`
pQr#n pEn\ s[ a#wQ @p`@s`n\q` ymEq anEr`     vn\qn`
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: #NIKE2000 on May 28, 2008, 02:10:10 AM
(http://i293.photobucket.com/albums/mm73/Hashi2000_photo/sayuracopy.jpg)
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 28, 2008, 09:51:15 AM
yo isys,a ,a ;,fh iqmsmqkq rka fku, wrka  foda;g
fidre is;s,s j,ska mqrjd fmka ne foisf;a   mqrdjg
fkdfokd f,i lsis kl ne uq iir irkd  ;=rdjg
tkak w;aje,a neoka wms huq fidre ;     jkaokdjg
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 28, 2008, 09:59:28 AM
thanks hasitha me nirmanaya hada karanna  ekathu unata.................. :D :lol:

oyatath godak sthuthii mini apiwa agaya kalata................... :D :D
................rashmi


Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 29, 2008, 02:01:29 AM
axQsrny vR sQw\ ml\ @q`\wQn\ @gn s#q#h#    sQwQn\
@p\YmnWy mn\jEs`v pErvn\nt h#kQ           vQlsQn\
@m| [email protected] pmnk\ @n`v lbn [email protected]\ swOtE sQwQn\
[email protected]\ vn\qn`v krnt emQ ob           smgQn\


MINI oba dun diriyata hada pathulen thuthi!!!
HASHITA obage nirmaanayenda meya haeda wii aethi ayuru agaya karami!!!
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 29, 2008, 01:20:42 PM
w;=m;r jsysod fijk fok uf.a f,daflg kq. relhs    Tn
fk;= mshka hg ie.j ksr;=re iskd jmqrk rka rejhs    Tn
is;= f,iska fndai;a fmula iir imqrd fia.=jka .en
u;= u;=;a uf. <.ska bkq uek i;a;lska uf. mK u f Tn
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on May 30, 2008, 04:48:21 PM
m` obt @svn @qn sQsQl @qn nEg r#kyQ
ehQ [email protected] awO pwr pQpQ Gn\{ ml  nEByQ
gst ml @mn\ [email protected]\ @p\Ymyq      nQywmyQ
b#qEn sQw\ swn\ [email protected]\ a`qry     klwvyQ
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: doka on June 02, 2008, 02:22:13 PM
rX\mQ ak\k`@g\, kml\ [email protected] apRr# sAv`qyk\. a`s`@vn\ kQyvnv`. qQgtm lQyn\n. sEb pwn\n vQwrk\ hQwOv` rQp\lyQ @n`kr. @m`kq yn rQq\@mt mm a`syQ...  sEb p#wOm|!   8)

#NIKE2000  >> [email protected]| nQr\m`Nyw\ [email protected] e'w\ nQr\m`N qkQn\@n\ @b`@h`m [email protected]\. a`s`@vn\ in\nv` rsvw\ hrvw\ nQr\m`N ek\krn wOr# rsvQ[Qn\n.
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 03, 2008, 08:55:51 AM
u,g u,afm;s od,kakg fifkfy /ia fok ysre l=ure fuka
f,djg udf.a ysreh Tn ud <.ska yska fifkfy lekaka
rejg iqmsfm iqjo m;=r Tf f,dalh iqjo lrka
rg fkdhfk Tn <.ska b iodl,aysu ne fifkfyka
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 03, 2008, 01:20:49 PM
ahQn\sk mEv kml wOl [email protected] snQtEhn\ vR @[email protected]@h pQtEvn\
mn\ mwQn\ pQr#v`y l#b#qQy b#[ wbn\nt [email protected]\   @qnEvn\
r#vt sEv[t mQyEr# vqnt [email protected] LM i[ rX\mQ      vQhQqn\
sQtQn nEB m` rkQmQ s#mq` m#NQk sErkQn n` [email protected]  @mn\vWrQy gn\nt qQrQy qEn\nt pQn\ @d`k` [email protected]\ nEBt!!!
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 03, 2008, 02:59:51 PM
ksr;=re fok fvdld uf,a''''
          ia;+;shs w.ehSug' Tf meiiqu ksudk hg jg u,a jeiaila jf.hs'

               -rYa


Tn wi, / isys, ioleka isys, mrok isys,lau    fjhs
kqn .efnys msms rka rejka ;re Tf fk;a;re j,g mrhs
ksnoju fok iquq uq jQ iq/ls nj ,. is; k;r    fjhs
ino Tn <. f,df ud i;= wka ish foh wu;lj   hhs
 
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 03, 2008, 04:07:22 PM
qErk sQtQyw\ [email protected]| sQsQlt vqn\ c`mr pvn\   slmW
kqm|xyvW rHs\ phn\ wr# vQls a#vQqQn\ obv blmW
Xb|q [email protected] nmEqE vqnk @p\[email protected]\ ar#wk\m  lQymW
nQb[ [email protected] r#v mv` m` sQw @p\Ym sQwOvm| ptk\ blmW
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 04, 2008, 01:51:52 PM
jfrl Tn ug msfhls us;=frls fidhqfrls yoj;g      <xjk
oqfrl fkdhkd <.ska ysoskd fmjf;ls  uy fifkyila fok
;=frl isrfiys iqmsms l=iqula f,iska uf. f,dj ks;s  irijk
iq/l . Tn yfoa m;af,ys fydjdf.k fifkyiska  ne;sfhk
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 05, 2008, 03:44:57 AM
[email protected] @[email protected]@h\ pQnQ bQn\qE @gn sQsQlst hqvw    @wm`
[email protected]@g pQt n#gW vQgsQn\ ob @s`y` en\@nmQ    @mm`
[email protected] @s`[email protected] mQwOr# @vs\ @gn qQvQ wOr`vt @vn nQm`
rkQn\nt @prmEn gnQmQ mm [email protected]\ a#wQ [email protected] b#wQ    @pm`
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 05, 2008, 12:02:11 PM
oika;h iqjka iqjo lr reisre u,a iqmsmS      f,kafka
jika lr uqj fmdh ysref.ka iskdiS tl   lrkafka
mika is;s,s j,ska yo mqrjka ioyg <.     /fokafka
jika;h Tnhs ieuod uf. f,djg fifkyi   mqokafka
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 05, 2008, 03:16:31 PM
smn\ pQc|c ml\ sEv[Qn\ [email protected]| sEv[        q#nEn`
qQmEwO qsn\ vQhQqn [email protected] hQn` hVt|       a#sEn`
@p`pQyn @pm| ml\ @g`mEvk wnQvEn bv q#nEn`
[email protected] a`qr mQyEr# gWy [email protected]\ svn\         v#kOn`
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 06, 2008, 02:23:15 PM
wid       iuk, nUr .S;h Wod lsrfKys iskdfikafk
jid      yqka fm;s od Tn kdfukau iqmsmS n,d bkafk
id   oi w; isr me;sfrk Tfn yka ijk; mqrkafk
ksid  fjka Tn uf.u" Tn tk fmruf.ys ieriS yskafk
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 07, 2008, 04:17:24 AM
p#wOv @pm| ml pQpW hQn#@hn vQtqQ m` sQw kOUnEbrvW
@gwOv kvQ ml\ m`l a#[email protected] [email protected]| @gl vt pl[v`vW
swOv a#wQ ap @pm| pEr`vw lQy` gW w`@lt     gy`vW
a#wQv s#rsW sQtQn nEB m` @p\Ym a`lQAgnyk\    nt`vW
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 09, 2008, 02:18:26 PM
wE; rlg .sh;a <.fuks Tfn iqjo ud <. /foa
iS; ?hu Tf WKqiq iqiq fmdo u;lfh /foa
uE; ,k  myka is, uyo ,k uq ifoa
; fokakg n,d bkafk ;nd u;lh uf. yfoa
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 09, 2008, 04:24:35 PM
rFyw\ qhvl @lst rX\mQy pwOr#v` ln [email protected]    [email protected]\
sQww\ mnsw\ nQwr @v|@l\ [email protected] a`[email protected]\     b#@q\
n#ww\ nEB m` lMk sQtQyw\ rFlQ wrM [email protected] [email protected]\
b[Qw\ nm| nEB q$w gn\nt pQyBl` en\@nmQ      [email protected]\
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 10, 2008, 01:44:38 PM
fmka  nr fk;a mshka hg Tn ie.j yskefyk g isysfka
fika  is;s,s .. .,dhhs iir fmj;a iqjo kqfka
,ka   bj;g fkal fm werhq "Tf fmu fidhd  ieksfka
kka   Tnf.a uf.a you, fjka lr uq iir  b;sfka


ia;+;shs lu,a whshd f ksudKfha 50 jk lhg;a mK kakdg
- rYa 
 
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 12, 2008, 02:28:24 PM

uf.a yuq iskdiS fifkafyka ud is;         jYS l,
lsrK jQfha Tnhs ud yojf;a fm u,a       mqnq l,
ks ks f,kd jQ rka;re fk;ska uf. f,dalhu   t<sl,
ms ;=reu rka rejTnhs ud uqyka iifrysu fm l,
 
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 12, 2008, 03:06:02 PM
wOtQn\ qkQn` sQhQnyk [email protected] @nw\ pQyn\ yt in\n s#MvW
gln\ bsQn` @p\Ym MA @wr nQl\ qQyt m`       sQsQlk\mvW
nEvn\ @wmn` swOtE k[Elk\ vQls a#vQqQn\ nEB    lMtvW
rkQmQ [email protected] pQpQ [email protected]\ @pm| ml kQsQqQnk y` @n`qW    prvW


a#w\@wn\m [email protected]` qn\@nm n#wQv oy`@g nQr\m`nyt 50 v#n\nw\ lQyvQl`. [email protected]\ nQr\m`nyt q`yk\vWmt l#bWm g#n [email protected]  sEbwmQ mm obt.
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 12, 2008, 03:59:58 PM
[email protected]| brvR mQhQrQ vqnQn\ kvQ @gwS nEB a`l          vn\wW
p#wOm| spErn qQvQ arn @vw nQhVvm vQw\ ark\      gw\wW
sQwOm| @p`qQ b#[Q [email protected]\ @pm| @l`v  rkQn qQrQyt nEByQ Xk\wW
iwQn\ [email protected] [email protected] aq @ht hq pQr#n a`[email protected]       xk\wW
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 13, 2008, 12:57:56 PM
w;r ux isk fudfyd;l Nf w/;s jQ    .=ydjl
l;r .skshu ksjd ikyd Tnhs wdf fj,d    mjfkl
;r uy ihqrla foka fm%auhla fydjka j,d hyfkl
ks;r Tnuhs ih jQfha uf.a is; iskq  fudfyd;l
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 14, 2008, 04:42:42 PM
swr kn\mn\wYny nEB m` aqEr nsnt hq      g#bQn\
pwOr#v` mEqE phn\ sQUvkQ q#l\[email protected]\ @p\Ymy        nmQn\
ssr [email protected]\ upqQn` mwO @n`nQmQ h#mq` qQqE       lmQn\
@p\[email protected]\ phnQn\m kQyvmQ a`[email protected]\ pQtE ekQ        @nkQn\
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 16, 2008, 02:23:22 PM
lsrK  ux ;,djg t<sh ka ks,a fk;a  fldfka
isrj  ;snq fm l, ,.uhs uf.a is;ss,s    kej;=fka
mrj  fkdhkd iodld,sl fm%aufha iqjola fka
;srj  Njfha fm lrkafk yuqfjkd ;=re u;=   fka
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 18, 2008, 03:56:29 AM
sEsAgwvR vqn\ @plhr psn\ r$sQrQ @[email protected]    [email protected]\
sEsAvrvR sQwQn\ aw\hl h#kQq nEB @pm q`k     [email protected]\
sEGn\{v qswQn\ gl`en @pm| mlk gON sEv[ p#[email protected]\
[email protected]|brvR [email protected] nmt b#[Q gW v#lk\ p` vdt  a#[email protected]\
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 20, 2008, 01:37:04 PM
rka rejka ms biqre f,dafll ,enqkuq;a l,amhlaa bkakg
bka M,la ke; Tf fijfka .;lrk fudfyd;l=;a ;rug
mqka iola jka ir;a iufha Tfn isis,a fijfka     /fokakg
mska mqrkafk iir l;f flk fyda Tn uqK .efikakg
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 23, 2008, 12:15:49 PM
hQwQn\ b#[Q @p\Ymyt p#rqW rn\ r#vn\ vQy#kW         gQy`@qn\
sAs`@r mwO [email protected]\ apQ kl\ @gvmE hq b#[Q  @[email protected]\@hn\
pEn\ [email protected][\ wnQ rkQn wr#@mn\ nEb g#@b| h#m p#wQ qQs`@vn\
qQqEln` mEv kml [email protected]\ p#@l\ elQyyt          v`sn`vn\
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on June 26, 2008, 10:52:42 AM
yeka.; lrkauf.ais;s,smqrdTnf.a   kka
jyka  lrka la wr uf. u.ska            m<jd,ka
iyka  t<shla fjka uf. f,dj t<sh lr      fifkyiska
myka  jeg jka Tfn fifkfy ug u;= Nfj;aa     jdikdjka
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Kamal Jaya on June 29, 2008, 03:15:53 PM
ml\ @g`mEv pQs [email protected] a` [email protected] sEv[ m`@vw wOr#UvW
mq pvn mEmENn` rhsk\ @lsQn\ kWv`           gW kvW
qQvQy kwrt rX\mQ vQhQqn @q`@l`s\mh      phnk\mvW
elQy @qn nEB wmyQ @[email protected]@h\ a[Er mkn`   [email protected]
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on July 03, 2008, 02:03:18 PM
W,am;l  isis, rokd fm%au .x.djla      ujd,k
,af;rlahTf fifkyiuf.a uqhuksjd,k
u,ame,la fia mskanrhs Tn fijk is,a iqjola  yudhk
me,am;la jqj u<s.djls Tf uq fifkyi     mshk
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on August 01, 2008, 03:47:15 PM
iir tla njfhl yeoskafkus uq,q iir u;lfhys    /oqkd
w;r u.los oqgqj oskhl Tfn rejska uf. fofk;a msreKd
jss;r ihqrla ;ru fmus l, hq.h uf. u;lhg    ke.=kd
kss;r Tfn rej isyskfhaoS;a uf.a yo ikijkq      oekqkd
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on September 09, 2008, 02:33:47 PM
/fhys .kre Tfnhs ;re fk;= uf.a f,dalh t<sh lrjk
mefhys je,fmk Tnhs uq ys; uf.a f,daflg iskd lekaok
refjys u;lh iu. ud yd Nfjka Njfha ird      <xjk
f,dfjys w.kd lsis;a ke; ug Tf fifkyi ;r iujkReyehi  ganaduru obei tharu nethu mage lokaya eliya           karawana
Peyehi welapena obai mudu hitha mage loketa sina                 kendana
Ruwehi mathakaya samaga ma ha nhawen nhawaye sara        lanwana
Lowehi agana wena kisith netha mata obe senehasa tharam samawana
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: mash on September 12, 2008, 02:07:19 PM
iir tla njfhl yeoskafkus uq,q iir u;lfhys    /oqkd
w;r u.los oqgqj oskhl Tfn rejska uf. fofk;a msreKd
jss;r ihqrla ;ru fmus l, hq.h uf. u;lhg    ke.=kd
kss;r Tfn rej isyskfhaoS;a uf.a yo ikijkq      oekqkd

Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on December 04, 2008, 02:46:33 PM
iS; io/ia w;r Tfn rej yoj;u Wkqyqka       mqrjhs
wE; ish;a <.ska jdf.hs u;lhla jqj fifkfy   iqjohs
mdg foakq w;r iqkaor f,djla ;=, ;h        rojhs
ldg ke;=j;a ff,df uf. fifkfy ieuod Tng muKhs
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on December 11, 2012, 03:34:48 PM
 
සිනාවත ලග  ලොවම අමතක කරලමින් ඔබ අසල ඉන්නම්
දිනා ඔබෙ හද ලොවේ රජකම දිනූ සේ සතුටින් හිදින්නම්
විරාජිත පෙම සදා හද තුල තබාගෙන මම සුරැක ගන්නම්
ගලා යන දිවි ගමන නිවෙනා තෙක්ම ඔබ අසලින් රැදෙන්නම්
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on May 30, 2013, 11:52:41 AM


සිහින පැතුමන් සමග යාවී සැබෑ ලොව ඔබ දෑස ගැටුනා
පහන වී දිවි මංතලාවම එළිය කරමින් සෙනෙහෙ දිලුනා
මිලින මල්පෙති යළි පුබුදු කර ඒ සෙනේ දිය බින්දු හැලුනා
තුහිනයක් සේ ඔබේ සෙනෙහස සදාකල් මා ළගින් රැදුනා....
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: Dinisha on August 06, 2013, 07:25:51 PM
එහා ගෙදර පොඩි ඇන්ටිගෙ දුව රංගී
අවුරුද්දයි මාස තුනට මට නංගී
සවසක ක්ලාස් ඇරිලා එන විට රංගී
දැක්කා මලක් කඩනා හැටි සිට හැංගී

ඇන්දොත් අඳින්නේ තද හිර ඩෙනිම තමයි
ඒකෙත් කකුල් දෙක දණහිස ළඟට කොටයි
හානේ ලස්සනයි වට පිට කොල්ලො කියයි
තුහ්! නොදකින් මේවා නම් හරි ම කැතයි

ෆෝන් එකත් galaxy එස් ත්‍රී එකකී
"ඇපල්" ෆෝන් චාටර් කියනවා ඒකී
සුකුරුත්තන් අම්බානෙක මෙකී නොකී
ඒත් මුකුත් දන්නේ නම් නෑ මේකී

හායි නංගි! කිව්වොත් ඔරවන් යන්නේ
පූස් ගමන ඊට පස්සෙ වැඩි වෙන්නේ
මේවා දැකලා අපි කොහොම ද ඉවසන්නේ
සූ පාරක් ඉබේ කටින් පිට වන්නේ

යන එන විට දි ඇය පාරේ සිට කොල්ලෝ
ගලනවා කෙල පිස්සු වැටුනා වගෙ බල්ලෝ
දන්නෙ නෑනෙ මේකිගෙ චරිතය කොල්ලෝ
බත් නොකා ම මැරෙනවා දන්නා බල්ලෝ

කෙල්ලො ඇඳන් යන හැටි පාරේ හැඩට
හිරට කොටට පලලා ගස්සලා හැටට
බලන කොල්ලනේ මේකත් ගනු හිතට
චරිතෙ කැතයි කොච්චර ඇන්දත් යසට...
Title: Re: PEMAKA MAHIMA.........................
Post by: rashmi on January 22, 2014, 02:33:00 PM
පිනෙන් පිරි ඔය නුවන් අභියස සසර සුපුරුදු ලෙසිනි බැදුනේ
දුරින් දුර වුව ළගින්මයි ඔබෙ සුවද නිති මා අසල රැදුනේ
මලින් බර මල් උයන් නැතිවට අපේ සෙනෙහස් ලොවේ රැදුනේ
ඔබෙන් තොර මල් ලොවක් නැත මට ඔබයි මගෙ මල් ගොමුව වන්නේ