Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => අහිමි වී ඔබ... | i miss you => Topic started by: NIMALI on December 03, 2008, 11:15:56 AM

Title: KANDULA
Post by: NIMALI on December 03, 2008, 11:15:56 AM
qvsm qg krpE hQr# kOmrQ b#s [email protected]\
sq kOmr#t idk\ @qn\n
sq kQrNQn\ a`qrNWy hQw\ snsn\n
a`qrNWy hqvw\ ek\krn\n

sq kOmr# enkn\ wr# [email protected]` bln\ in\nv
a`[email protected]\ vQqQn\n
e'w\ aq p`lE ahs pEr`vtm ekm wr#vk\ vw\ n$
sq kOmr# avQw\ n$

mElE ahsm p`lE @vl`
ekm ek wr#vk\ a#wt @vl` kqElE slnv
wr# kOmrQt p`lE hQwQl
sq n#wQ qEkt

wnQ wr#v qEk kWvt
sq kOmr#t aq [email protected]\n$
wr# kOmrQt amwk @vl`
aq am`vk , am`vkt hq p`yn\n$
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on December 29, 2008, 12:37:55 PM
aqEr# ahs pEr`vtm   
p`y` a` pE0cQ wr#v
hq wrm|m eLQy n#ww\
nEB [email protected] It v#dQy

hqt v#dQy qEk ahn\n
nEBt h#kQlE h#m rHkm
hqt v#dQy hWn @qn\n
nEBt h#kQlE h#m q`tm

mg bl`n nEB enkn\
a`qr sQw\ sQy qhsk\
wr# @p`kOrt vd` nEBt
a`[email protected]\lE e' hqvw\

e' hQw\vl ml\ [email protected]\n
nEBt h#kQlE vrm| @qn\n
sEn\qr vR hWn vlt
nEBt h#kQlE pN @p`vn\n

a#w\wq e' pE0cQ wr#v?
nEBt h#kQq itE krn\n
[email protected]\ [email protected]\ mv` gw\w
sEn\qr e' sQhQn p#wOm

nEB [email protected]\ mg bl`n
in\nm| mm h#m rHkm
itEkrn\n [email protected]\ p#wOm
pE0cQ wr#v nEB envq
?
Title: podi hamuduruvo
Post by: NIMALI on December 31, 2008, 11:07:26 AM
pE0cQ k`@l [email protected] [email protected]   -    qg krn\n @n`h#kQ vEnw\
[email protected]\m sEqE ayQyN\dW          -    nEB mt mh @mrk\ vEn`


[email protected]\ v#@tn vQtqQ  -    sEqE n0gQt aw @qn\nt
[email protected]\m sEqE ayQyN\dW -    nEB mt mh pvEr un`


@[email protected]\ @s`qEr# sQhQn     -     kqEU vlQn\ @b`qvn qQn
[email protected]\m sEqE ayQyN\dW           -    nEB mt nv pNk\ vEn`


mv| @[email protected] ahQmQ [email protected]\      -     s0s`@r\ p#wOv @lst
[email protected]\ anQyw bv           -     psQq` nEB sEqE n0gQt
yn\n [email protected]\ ap h#rq`         -     kh sQvErk\ @p`rvn\nq


kh sQvErk\ @[email protected]|v`m        -     ls\snyQlE ayQyN\dW
v#tEnt @nwgQn\ kqElk\      -     qEk\ @vn\n$ [email protected] n0gW
s0s`@rn\ [email protected] @vn\n      -     gQy hQn\q` ayQyNdW


bN pqyk\ kQy` yn\n         -     hq`gn\n [email protected] hQw
nEB envq ayQyN\dW            -    ek s#ryk\ m` bln\n


bEqEn\ vqQn @m| q$wQn\           -    @qqn nm` nmqQn\nm|
[email protected] @m| hQw hq`gn\n              -    bN pqyk\ kQy` yn\n


hwr vrQgym aq qQn          -   [email protected] krn\ s0s`@rn\
nQvnt mg phq` qW             -  bEqEn\ qkQn\ ayQyN\dW


p`rmQw` pQr#vw\ m`            -   n#gnQy vn\nt nEBht
wrhk\ n$ sEqE n0gQ           -   ahQmQ unw\ e' @[email protected]
[email protected] @vn\n ayQyN\dW        -   s0s`@rn\ @m| [email protected]
Title: Re: KANDULA
Post by: dhoom on January 02, 2009, 04:13:06 AM
aqhs\ vl awQ ar#w\ bv,,,, [email protected]` @s`m|ns,,,,,,,,,,,,sQwt [email protected]` sQylE q$ @g`wn apRr#v,,,,,,,,,,,[email protected][/size]
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on January 02, 2009, 10:07:32 AM
THANKS LOT AIYAAA FOR COURAGEING ME
Title: APPACHCHI
Post by: NIMALI on January 26, 2009, 10:47:08 AM
(http://img156.imageshack.us/img156/3576/13261407eh1.jpg)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on January 30, 2009, 12:39:08 PM
kQyn\n mt
ekm ek p`rk\
a#yQ nEB
qg krn\@n
@m|wrm| vq @qn\@n
adn\n b$ q#n\
a#wQ @n\q
[email protected]\ b`gyk\m
adlm a#[email protected]`
kQyn\[email protected]`\ ekp`rk\
ar h#n\gQl` in\n
hQn`vt en\n kQyl
mm a`@yw\ hQwOvk\k`r @vn\n$ kQyn\n
pElEvn\q oy`t kQyn\n
mm [email protected]\ [email protected]\n$ kQyn\[email protected]`
[email protected]\ kqEl b$ kQyn\n nm| ep`....................


 :) NIM
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on February 18, 2009, 03:12:12 PM
hQmQn\ hQmQn\ nEB [email protected] lgt a#vQw\
hQmQn\ hQmQn\ mEmEnn
ls\snm ls\sn kw`vk\
[email protected]\t [email protected]`
m0 a`s`@vn\ [email protected] in\n @vl`vk
@k`@h\@q`\ iqn\ a`pE
hQm kOm`rQ mtw\ @h`@rn\ oy hQw [email protected]
a#w wQyn m`LQgvt gQhQn\
pQnQ mEv` ek\k e' hQw @h`y`@gn
mElE m`LQg`v pEr`m a#vQqlw\
[email protected]| oy hQw @h`y`gn\n b$
hQmkOm`rQ e' hQw h0gl
ls\snm ls\sn [email protected]| oy hQw [email protected]\ h0gl`
m0 q#k\k hQm kOm`rQ e' hQw ayQs\ kOt|tQyk\ krl
m0 kw` kl` - k$ ghl
m0 kw` kl` - [email protected]\ adl
e' ls\snm ls\sn kw`v wv ek p`r ahn\n
e'w\ @[email protected]\ [email protected] [email protected]
mm @k`@h`mq n#wQkrgn\@n
[email protected]\ hQm kOm`rQ
mt @qn\n a`@yw\ [email protected] [email protected]
mt @qn\n oy` gl\ krpE ls\snm ls\sn hQw
oy`t pQn\
e' hQwt m0 a`[email protected]
aqtw\ m0 a`[email protected]\
@httw\ m0 a`[email protected]\
[email protected] wOr`vtm m0 a`[email protected]
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on February 20, 2009, 10:04:05 AM
ar#w\ br s#q$vk
nEBw\ m`w\ mEmENn
ls\snm kvQyk
mQhQrQwm pqyyQ
a`qry

a`qrNWy vQr`myk
[email protected]\ lq a#ryEmQn\
kOl\mw\v [email protected]\ sQw
[email protected] [email protected]\ @h`yn\@n\
a`qry

ahQmQvWm Lg hQn#@hmQn\
@n`l#bWm q#k q#kw\
[email protected] q$gQl\@l\ p#tlW
[email protected]\t mEmENn\@n\
a`qry

kqElk @v|qn`v
hqvwt q#@nn mEw\
anEkm|p`vk\ n#wQ @l`\kyk
nEBw\ m`w\ ek\v mvn sQhQny
sq` hQmQ @n`vn a`qry
Title: Re: KANDULA
Post by: meeharaka on February 27, 2009, 03:11:41 PM
Premaya Harakekuta pawa denene maha puduma deyaki...

Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on March 03, 2009, 11:07:30 AM
eeka aththa sahodarayaa preemaya ee vagei hamootama danena deyak GODAK THANKSSSSSSSSSSSSSSSS
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on March 05, 2009, 09:28:30 AM
ahm|@bn\ mEng#sEnE
qgk`r hQwk\ Lg
asrNv bl` un\
ahQ0sk [email protected]\ hQw
nEB p`n @[email protected]@s\
ar#w vth`gn\n
@n`h#kQvm asrNv
nQhd vR [email protected]\ hQw
[email protected]\ lq a#ryEmQn\
hWnyk\ mvn\nt
[email protected]\ gOlQvW in\n
asrNQy [email protected]\ hQw
a`[email protected]\ qEk\ kqElE
vgOrn\n a`@ymw\
n#h# a#yt hQw qQrQy
[email protected]\ e' [email protected]\ vQqQn\nt byyQ m0
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on March 23, 2009, 11:48:01 AM
kqEl @nw lg qg krn sq
[email protected]| unEhEm @s`yyQ [email protected] hQw
ahQmQ @vn\nt @pr nEBt m`
wvw\ qQnyk\ iwQrQ vW a#w

qErs\ vn\nt @n`h#k [email protected]\
ahQmQ [email protected] [email protected]| @[email protected]
l0vn\ntw\ @n`h#k nEB @vw
ahQmQ [email protected] mElE @l`\kym

@l`vt [email protected]\ l0v in\nm|
[email protected]\ [email protected]` wOr`
[email protected]| pwQ @gyQ kOmrQ vn\nm|
@qm`pQy a`sQrQ l#@bnq`

kvq`k @h`\ evn\ qQnyk\
ew#yQ @pr mg bl` in\nm|
@htQn\ n#@gn` lhQr# [email protected]\
e' qQny lg m#yQ sQwn\nm|..................................

NIM7
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on April 29, 2009, 11:27:38 AM
@b`\[email protected]| bQw\wQ m#q
wnQkmQn\ p`[email protected]\
[email protected]$ r`wQYyk
kqElE bQqE @nwg vQw\
kQyyQ mt kw`vk\......................

mwkq nEBt,
pE0cQm pE0cQ @klQ p#[email protected]\
am|[email protected]\ [email protected]|
w`w\[email protected] a`[email protected]\
m#qtvW hErwl\v
@s`qEr# e' Lm`vQy

a#s\ @[email protected]\ kqElE bQqE
@n` en\nt e' @[email protected]
rFkbl` gw\w h#tQ
nEBv hrQ a`[email protected]\

Lm`vQy ik\[email protected]`s\
@[email protected]\ eLQpw\w
[email protected]| qgk`rkm|
m#qQsQwQn\ ivs`n
s#nsEv` a`[email protected]\

[email protected]\ gQrQ qEr\g
mwQn\ n#g yn gmn
pQtEpsQn\ bl` hQq
hrQ mgm @pn\nEv`

@l`\kyk\ ekwOvW
nEBv p`g` qmn
e' s$m @m`@h`wkm
qQrQy @gn n#gQtQn\n
mwkq nEBt l0vEn`

mh` @mr# pr\vwy
wrm| qEk\ uhEl`n
[email protected]| qQyEnEv pw`
q` bQ0qE v#gQr#v`

ptlgw\ q$gQl\l
aw\@n`h#r kQsQq`k
[email protected] h#m m`vwm
@y`\{ @svn#lQ vEN`

kqElE bQqE kW kw`
@[email protected]\ rFv|@qmQn\
[email protected]\ im awr
[email protected]\ sQw qQv gQy`

[email protected]\ am|@m| nEBt
h#kQq m` @gnyn\n
pQy`@NNQ [email protected]| lg
s#[email protected]\n a`@ymw\

m`v @gn yn\n nEB
@[email protected] @[email protected]` w#nt
b#h# wvw\ ivsn\n
@mvn\ vR wnQkmk\NIM7
Title: Re: KANDULA
Post by: @[email protected] on April 29, 2009, 05:32:13 PM

ɾ ľ Ǿ
ļ
Ǿ ۼ


ڪ ɺ ¶搼
Ǿ ƴ ྴ ̗ɺ
ļ ɨ
ɾ   ɺ

Ī ƪ
ƾ  ͼɺ  
Ȩ ﴾
Ǿ
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on May 22, 2009, 09:28:21 AM
mh` v#s\sk @pn nQmQw\wk\
akONE phrQn\ pvsn` @ls
aqEr# [email protected] vw p`rvyQ hq
gQgOm| @qn s#d akONE vQlst

[email protected]\ bQq v#hQ bQqE v#@tn @ls
@[email protected]\ kqEl#lQ gl` yq\qW
asrNv m` bl` un\@nmQ
nEB ngn avl`q asmQn\

@hn hdQn\ mwOvn` gQnQq#l\
alEkrvn` vQls sQv| qQg
[email protected]\ hqvw qv` [email protected]
[email protected]| rU prU vqn\ vQq

@s`b` qhmt @n`vn avnw
@l`@v| kQsQvk\ @n`m#wQ vQlst
l#bR kQsQvk\ @n`m#w avsn
w#lW @p`dQ vEN [email protected]\ hq mQs

ar#w\ n#wQ @[email protected] ar#wk\
@s`y` yn m0 @n`q#n sQtQ vQt
nEByQ m` ht qQgO [email protected]\ aw
p`r @pn\n` kQy` @qn\nt

@n`h#k m` ht ylQ h#@rn\nt
mWqEmQn\ pQrQ ktEk m`vw
[email protected]\ @[email protected] @prt ym|@q`\
[email protected]| gl\vR hqvww\ @gn..........


NIM7
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 02, 2009, 01:14:04 PM
a`qrNWy @pm|vwOn\
wOr#UvW @[email protected]\
hQmQ hQmQn\ mEmENmQn\
mvyQ rs sQhQnyk\

@h`@rn\ m` b#[email protected]|
ahQwkQn\ @n`@v| [email protected]
hq pQrW swOtkQn\
ovEn\@g\ sQn` q#k

a#@g\ @nw\ yEgl mw
a#qEnE @pm| kw`vk\
[email protected] q$gQlQ wOdQn\
pQrQmqW a#@g\ hQs

@[email protected]@s\ rs rhs\
q#@nn vQt ovEn\ ht
sQhQ vEn` mtw\ ohE
sQtW nm| @m| @m`@h`w

sQwQvQl\l p`@vvW
hQwt qEk\ @[email protected] vQt
q#@n\ ohE n#wQ adEv
qkQn vQt e' @[email protected]

wOr#U vW unEhEmt
sEsEm| rs vQqgmQn\
q$gQl\@l q#vtWm
in\n a`syQ mtw\..............................


  NIM7 :cry:
Title: Re: KANDULA
Post by: *Sanda* on June 02, 2009, 01:49:43 PM
 :)woww,,,very nice poem akka..hithata aawa deyak liyaganna beruwa hitiyee...
oya lassanata liyalaa.....
     I  love u nim,,,, :)
Title: Re: KANDULA
Post by: Aish on June 03, 2009, 12:15:32 PM
 :P :P :P :P
  me 22222222 akki
Title: Re: KANDULA
Post by: Aish on June 03, 2009, 12:22:04 PM
:P :P :P :P
  me 22222222 akki
..oya lassanta liynawa..magen suba pathum :D
[/color]
Title: Re: KANDULA
Post by: shemoli on June 03, 2009, 10:36:33 PM
hmmmm  8) maara lassana nisadasak....... ela kiri....
  thawa liyanna...............
 ALL THE BEST
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 08, 2009, 10:44:57 AM
sadaa nagaa aish and shemoli thanks lot for the Comments,,,,,,,,,,,,,,    :o
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 08, 2009, 03:04:01 PM
nQl\ mQNQ q$s\ yEg
nlvmQn\ a$
@pm| kvk\ @g`wn\nW
nQhdvm bl` hQq

hWnQyt hQn`vk\
@[email protected]`lgQn\ mv`@gn
rsvQqW e' kvQy
nQhdvm ohE bl`

pE0cQ @[email protected]\lk\
sQBQn vQt a#@g\ mEv
bl`@gn ohE [email protected]
igQkl` [email protected]\n

@pm| kvt a$ @gwS
vXW vW [email protected] sQw
hQmQ hQmQn\ [email protected] mEv
l0vEn` a$ @vwt

@[email protected]`l mw h`qEvk\
wb` ohE uNEhEmt
[email protected]\ @pm| kvt wv
ek\kl` pq ar#w\

nQhd bv bQqW @g`s\
uNEhEmt p#tlQl`
a$ w\ ohE @s`yn\@n\
[email protected]\ rs ar#w

nrBmQn\ @pm| rFgOm
@q`s\ ngyQ jnW jn
avl`q apl`q
mh @mrk\ wrmtm

[email protected]\ un\ @n`q#nWm
@h`rFhQn\m bln\@n\
@pm| sEvy vQqQn\nt
un\ q a`s` b#vQnQ.NIM7
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 16, 2009, 01:12:01 PM
(http://img196.imageshack.us/img196/5594/18619111.png) (http://img196.imageshack.us/i/18619111.png/)
Title: Re: KANDULA
Post by: madusanka420 on June 16, 2009, 04:33:02 PM
 :(godak lassanai ,nim akke ,ela bt  :(alo
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 17, 2009, 11:26:08 AM

THANKS MADU MALLIYOOOOO

(http://img197.imageshack.us/img197/108/alonemoonlightwater1.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/alonemoonlightwater1.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 23, 2009, 11:20:16 AM
(http://img8.imageshack.us/img8/6474/cgartworkdesktoplindats.jpg) (http://img8.imageshack.us/i/cgartworkdesktoplindats.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 30, 2009, 03:00:10 PM
(http://img29.imageshack.us/img29/9485/42030965.png) (http://img29.imageshack.us/i/42030965.png/)
Title: Re: KANDULA
Post by: *Sanda* on June 30, 2009, 03:13:19 PM
 :D :D :Dmmmmm..lassanai godaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkk.....
****ethekuta eth dala yugalak waagee....
mata obagee premee......****
Title: Re: KANDULA
Post by: veer on June 30, 2009, 10:23:00 PM
oh....kiayanna bari tharamata lassanai........

aththatama........


digatama liayanna.......
suba anagathayak.......prarthana karanawa
Title: Re: KANDULA
Post by: meenumal on July 01, 2009, 11:27:17 PM
hi akkiyo...
 hmmm aththamai akki mara lassanai.....
aththa akki aadare wachana walata gothala kiyanna baa...
eka e tharamma gaburui... e mona wunath oyage kawiyanam super ....lassanai... ha ha................
onna hamadama liyanna k....bye....
                                            ..............meenu'ssssssssssss.......
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on July 03, 2009, 03:35:43 PM


sq` [email protected]\ [email protected] aqhs\ vtQnv mt qQrQ gn\nt
vWr\ [email protected]\ [email protected]| qQrQy vtQnv mt wv lQyn\n
mWnE [email protected]\  oy sthn mt hyQyk\ jy gn\nt
[email protected]\ [email protected]\ h#m ht wOwQ [email protected]\ kvQyt sEx p#wOvt


NIM7
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on July 15, 2009, 11:25:50 AM
(http://img194.imageshack.us/img194/2667/85690080.jpg) (http://img194.imageshack.us/i/85690080.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on July 23, 2009, 12:13:15 PM
(http://img39.imageshack.us/img39/1262/thedarkone12cryinggirlv.jpg) (http://img39.imageshack.us/i/thedarkone12cryinggirlv.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: madusanka420 on July 24, 2009, 07:19:49 PM
 :(
Title: Re: KANDULA
Post by: INUSHI PERERA on August 13, 2009, 12:55:04 AM
lassanai nimali akkiyo harima lassanai kaviya godak dukai :(

INUSHI IS COOOOOOOooL
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on August 14, 2009, 01:57:52 PM

INUSHI NANGIYOO GODAK STHUTHI
MAduu Malliyaa OYatath GOdak STHUTHII

NIM7
Title: Re: KANDULA
Post by: Nalin54 on August 16, 2009, 01:39:12 PM
Thiyena Wachana wala Therum Hithata godaaaakma denenawa....

Godakma lassanai...
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on August 18, 2009, 02:58:06 PM
NALIN54 BOHOMA STHUTHI
(http://img23.imageshack.us/img23/135/tearsf.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/tearsf.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on August 21, 2009, 10:48:29 AM
(http://img195.imageshack.us/img195/2906/wintersadnessbyselenebe.jpg) (http://img195.imageshack.us/i/wintersadnessbyselenebe.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on September 25, 2009, 11:31:46 AM
(http://img121.imageshack.us/img121/1515/comingundonebyprincesso.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/comingundonebyprincesso.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on October 01, 2009, 12:32:43 PM
hQrQml\ vsn\[email protected]\
@k`\dE k`r a`qry
nEBt aw vnyQ
a$w epQtQn\
en\nt a#ryEm|
[email protected] yhnt ohE ht
sQw kQyyQ
hQwOvk\k`r @y_vny
n$BEl\ [email protected]| hQw
kQwQ kvyQ @hmQ @hmQn\
nEpEr#qE h#gWmk\
nEpEr#qE uNEhEmk\
qg kryQ [email protected]| hQw
il\lmQn\ e' phs

nQm|7Title: Re: KANDULA
Post by: INUSHI PERERA on October 02, 2009, 05:10:19 PM
godak lassanai akke oya dana hama nirmanayakma. harima lassanai hithata danena honda nirmana.mama hamadatama suba pathanawa akkiyo oyata digatama liyanna  :D
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on October 22, 2009, 11:35:33 AM
STHUTHI INUSHI NANGIYOOOOOOOOOOO :P


(http://img202.imageshack.us/img202/3187/fortheloveofwaitingbykh.jpg) (http://img202.imageshack.us/i/fortheloveofwaitingbykh.jpg/)


Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on November 03, 2009, 03:20:22 PM
(http://img442.imageshack.us/img442/4599/girlj.jpg) (http://img442.imageshack.us/i/girlj.jpg/)
ahQn\sk ikQbQqEm lg
[email protected] @y`vEn\ a`qry
pQqR mEw\ [email protected] nmt
ml\ mQtk\ @k`t [email protected]\
wl` p`g q#mR an`gw sQhQnyn\
kqElE bQqE mwQn\ m`
ylQw\ qkQn\nt vrm| @n`m#wQv
lw#vEnQ,
vrk\ @n`v sQy qhs\ vr
nEBt @n`h#@gn m` hq @v|qn`v
@[email protected]\ nm| pvsm|q
nEBt @n`@[email protected] kqElk uNEsEm
@[email protected]\ vthm|q?
[email protected] m` @[email protected]
ylQw\ pn @p`vn\nt
nEBt @n`h#k
sBq,
kQsQ qQnk hQn#@hn\n vrm| n#wQ
ak`[email protected]\ mQy#@qn
mQl`nvR mlkQ m` [email protected] qr#NE hQw lg


nQm|7
Title: Re: KANDULA
Post by: J k on November 06, 2009, 09:42:00 PM
.
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on March 04, 2010, 01:02:10 PM
(http://img522.imageshack.us/img522/3117/31344025.jpg) (http://img522.imageshack.us/i/31344025.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on March 16, 2010, 12:36:24 PM
(http://img51.imageshack.us/img51/3261/sashalonelygirlromantic.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/sashalonelygirlromantic.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 03, 2010, 01:08:36 PM
(http://img218.imageshack.us/img218/1087/sadwallpapercopy.jpg) (http://img218.imageshack.us/i/sadwallpapercopy.jpg/)

Title: Tear Drop
Post by: NIMALI on June 15, 2010, 03:24:00 PM
(http://img203.imageshack.us/img203/244/68025920.jpg) (http://img203.imageshack.us/i/68025920.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: Amandi on June 16, 2010, 08:57:27 AM
mahamerak adare...
hade hangan
iki nobidin
maa neganiye..
lokayak heradama
giyath netha
thaniwela
nuba ..namin
kenek atha
mihipite
ipadila........

 oyage kawi harima lassanai nim......thawaliyanna.....

ama...
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on June 16, 2010, 11:24:44 AM
BOHOMA STHUTI..........AMA :)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on July 13, 2010, 01:43:11 PM
(http://img638.imageshack.us/img638/9035/handofsorrowbyiardacilj.jpg) (http://img638.imageshack.us/i/handofsorrowbyiardacilj.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on August 20, 2010, 02:07:54 PM
(http://img94.imageshack.us/img94/3154/81791100.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/81791100.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: veer on August 21, 2010, 11:38:20 AM
oh.......godak sanwedi post akak,,,

niyamai....
mama akata godak asaiii
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on August 25, 2010, 12:36:18 PM
thanks veer malliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on September 03, 2010, 10:49:36 AM
(http://img683.imageshack.us/img683/403/loneliness1copy.jpg) (http://img683.imageshack.us/i/loneliness1copy.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on September 28, 2010, 03:58:28 PM
(http://img545.imageshack.us/img545/9885/sadladycopy.jpg) (http://img545.imageshack.us/i/sadladycopy.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on December 24, 2010, 03:45:52 PM
(http://img42.imageshack.us/img42/9615/ytura.jpg) (http://img42.imageshack.us/i/ytura.jpg/)
Title: Re: KANDULA
Post by: Pincess_Auora on December 24, 2010, 10:12:24 PM
 :003:NiyaMai Nim aKKa,,,SuPeRb,,,WiSH U All The BeSt,,
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on April 26, 2011, 01:53:37 PM
:003:NiyaMai Nim aKKa,,,SuPeRb,,,WiSH U All The BeSt,,
Thanks sudooo

(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/loneliness.jpg)
Title: Re: KANDULA
Post by: INUSHI PERERA on May 06, 2011, 02:19:25 PM
හ්මි ලස්සනයි නිමාලි අක්කා ඔයා ලියන හැම කවියකම හොද අර්ථයක් තියෙනවා දිගටම ලියන්න මම අක්කට හදවතින්ම සුභ පතනවා
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on May 09, 2011, 12:22:34 PM
හ්මි ලස්සනයි නිමාලි අක්කා ඔයා ලියන හැම කවියකම හොද අර්ථයක් තියෙනවා දිගටම ලියන්න මම අක්කට හදවතින්ම සුභ පතනවා

Thanks iNu nagaaaa :043:
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on July 07, 2011, 03:36:46 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/sadnessgir.jpg)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on October 22, 2011, 03:49:21 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/walkinwnw.jpg)
Title: Re: KANDULA
Post by: araliyamala on October 23, 2011, 11:54:17 PM
මා නමින් ගැයූ ගී අතීතයට එක් කරමින්
අපේ ආදර කතාව නටඹුන් ගොඩක් කරමින්
ඔබ නමින් මා තැනූ මාලිගා බිඳ දමා
නුඹ ගියේ අද මෙසේ මාව තනිකර දමා.......

මා නුඹට කියාදුන් ආදරේට පිටුපාලා
දෙදෙනාම එකව ආ මග මාව තනිකරලා
හිතා ගන්න බැරි ලෙසට ඔබ මගෙන් දුරස් වෙලා
අනේ ඇයි හැරුනෙ නුඹ මෙසේ මා තනිකරලා

.....මුතූ.....


muthu
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on November 11, 2011, 01:05:49 PM
Bohoma sthuthi Muthu akki oyage adahas valata  :dft012:
Title: : KANDULA
Post by: 002tutu on November 11, 2011, 02:13:08 PM
........kadula  sagawagaena.....
  sina seemai......
...hodama daee dan........
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on November 11, 2011, 02:50:51 PM
k[ElQn\ ipQq
k[ElQn\m hQn#hEnE
k[Elm ur#m mt
oyw\ kQyn\@n
k[ElE sMvn\
hQn`@vn\nq


Thanks TUTU comments valata
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on November 26, 2011, 12:46:15 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/untitledxd.jpg)
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on April 07, 2012, 10:50:34 AM
හඞන්නට සිත් වුවත් කෑගසා
ළගින් උන් කදුළ,
නුඹත් මා හැර ගිහින්
මෙතෙක් දුර ආ මගේ
හෙවනැල්ල වූ නුඹ
අද මගේ ළග නොමැත
සනසන්න වදනකින්
කියන්න මට
වරද කිම හැරයන්න මා
හිතේ දුක පොදිගසා
කොහොම මං දරාගන්නද
එකම එක වරත්
යළි එන්න මගෙ ළගට
අනේ කදුළ
එන්න මගෙ ළගට
එකම එක වරත්
මේ දුක අහන් ඉන්න
Title: Re: KANDULA
Post by: parami22 on April 10, 2012, 08:45:35 AM
හිමිකමක් නැහැ කදුලකට
රැදෙන්නට ඔය නෙත ලග
කදුලක්ම පමනයි එය ඔබව රිද්දවන
සමුදෙන්න ඒ කදුලට නැවතත් යලි නො එන්නටම..
සිනහා පූදින්නට ගැබ්බරයි ඔය දෙතොලග
වරම් දෙනු මැන සිනහා මල් විකසිත වන්නට
ඔබයි ඒ සිනහව සැමදා ඔහුගේ නෙත ලග දග කරන
Title: Re: KANDULA
Post by: sutikki on April 10, 2012, 04:31:32 PM
හඞන්නට සිත් වුවත් කෑගසා
අනේ කදුළ
එන්න මගෙ ළගට
එකම එක වරත්
මේ දුක අහන් ඉන්න


කිසිදාක වෙන් නොවෙන
මගෙ හිතටම පෙම් බඳින
කදුල  පමනයි සැප දුක අහන්නේ..
  :045:
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on April 12, 2012, 06:16:42 PM
බොහොම ස්තූති පාරමී නංගාට සහ කළු මැණිකෙට
Title: KANDULA
Post by: 002tutu on April 18, 2012, 05:33:23 PM
____________________________________
              + ඔබ අහිමි කර ඔහුට හිමි වුන කිසිදු හිමිකමකුත් නොවේ
                       අහිමි ඔහු හැර ගියත් ඔබ හට අහිමි වූ දෙයකුත් නොවේ
                           හිමි අහිමි බව ලොවේ දහමකි එය වෙනස් කරලනු නොවේ
                             ඔබට ඔබ මිස මෙලොව හිමිකම් කියත හැකි කිසිවක් නොවේ---===++++
Title: Re: KANDULA
Post by: araliyamala on April 19, 2012, 04:19:49 PM
wow lassana adahasaka..... :045: :045: :045:

muthu
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on April 26, 2012, 11:15:12 AM
Thanks TUTU and Muthu akki
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on April 27, 2012, 12:50:02 PM
  hQn`@vn h#m @m`@h`w
s#MvW a#w k[EL nEB
oc|cm| krmQn\ hQw yt
[email protected]\ @k`@h`mq rQqvn\@n [email protected] hQw

avm`n avl`q apv`q a#@[email protected]`t
h#mq`m [email protected] g`v nEB in\@n wnQkmt
st kpt npEr# ay [email protected]\ hQw wln vQt
mQnQs\km kQy`qEn\ k[EL nEB [email protected]\ swOt

qr#NE hQw\ pWd`q
m#qQ sQwQn\ ivsn\n
nEB pmnQ [email protected]\ lM
qQv rHm s#nsWm

qEqn un\ rQqvq\qQ
[email protected]\ hQw p`rv`
[email protected]\ nEB @nwt vQw\
[email protected]\ hQw uNEkl`

ep` m` h#ryn\n
[email protected]\ [email protected] @h`[ mQwOr
@svn#l\l @ls in\n
k[EL nEB [email protected]\ lM

nQm| 7| /size]
Title: Re: KANDULA
Post by: NIMALI on July 04, 2012, 12:11:07 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/loneligng.jpg)