Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => අහිමි වී ඔබ... | i miss you => Topic started by: tharushi on May 25, 2010, 02:11:14 PM

Title: numba mata..
Post by: tharushi on May 25, 2010, 02:11:14 PM
               nEB mt........
@hmQn\ @hmQn\ adQy wQyl`
@h`@rn\ @h`@rn\ nEB a`q`.....
mq pvnk\ @s\ q#nEn`
mEU qQvQym sQsQl\ krn.....

[email protected]`\ryk\v wQbE [email protected] qQvQyt
[email protected]\nQ v#s\sk\m vQy nEB mt....
mg hsr @n`q#n awrmAv un\ mt
phn\ wr#vk\m vQy nEB mt.....

jWvQwy jWvw\ krvn\nt
kvQyk\ vR nEB mt....
jWvQwym qEk\ gMElk\ kr
m` h#r [email protected]\ @[email protected] kQyn\ mt.....
Title: Re: numba mata..
Post by: NIMALI on May 25, 2010, 03:17:52 PM
vs\s`@n nQm @v|vQ
iwQrQ kr qEk\ k[ElE
@s`\ sEsEm| gl` vQw\
@wm` m` vw mdl
wQy` gQy mwkyn\
rQqEm| @qn hqvwt
q#@n\ ktE @k`@h`r# @ls
qr` in\@n\ @k`@h`m
sQhQnyt ek\v gQy
aqEr# vR [email protected] qQvQy