Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

විවෘත සංවාද - open discussions => රජෙක් උනත් ලෙඩෙක් උනොත්...? | all about health => Topic started by: rosi-itali on June 25, 2008, 07:49:20 PM

Title: දෙන ගත යුතු වෙද උපදෙස්...............
Post by: rosi-itali on June 25, 2008, 07:49:20 PM
@vq [email protected]~ p#wWmt @pr
vs vQ; XrWrgw [email protected]`w~...

q$nRvw~v @h`~ @n`q$nRvw~v vs vQ; XrWrgw vWm sRlx sQqEvWmk~ bvt pw~v a#w. [email protected]~;@yn~ m sQyqQvQ ns` g#nWm s[h` vs vQ; p`ny @m| awr pY{`n @vyQ.

k~l`n~wy, krk#vQl~l, sQhQmq gwQy, sQhQ n#wQ vWm, aq`L vQ; vr\gyt [email protected]~;Qw vR @r`~g lk~;N a#wQvWm a`qQy [email protected]

vs vQ; XrWrgw [email protected]| qW phw s[hn~ @r`~g lk~;N bhRlv [email protected]|.

1. mRKy sh @w`l~ a`XQYwv pQLQs~sRnR s~vr$pyk~ gnQyQ. @w`l~ rwO p#h# @vyQ.

2. p`ny krn lq vQ; vr\[email protected]~ g[ @b`@h`~ qErt [email protected]~ sh n`[email protected]~ vhny @vyQ.

3, [email protected]~ a#[Em| p#L[Em|vl q v#tQ sQtQy s~}`[email protected]~ q vQ; vr\g p#vwQy h#kQ y.

4. p`ny kr iwQrQ vR @b`~wl~ sh iwQrQ @[email protected]~ @pwQ vr\g e~ awr pvwQyQ.

5. vmny, X~vsn aphsRw`vy, vQk`r @qdvWm sh nQqQmw s~vr$py q a#wQ @vyQ.

vs vQ;t nQr`vrNy vR [email protected]~ hmR [email protected]`w~

1. aq`L s~}`[email protected]~ em pRq~gly` vh` ivw~ kL yRwO y. vs vQ; shQw v`yRn~ p#vwQ s~}`nyk nm|, aq`L pRq~gly`t pQrQsQqE v`wy X~vsnyt idhL yRwO y.

2. a#w#m| vQ; vr\g XrWrgwvR psR anRgmny kL yRwO @q~ em vQ; vr\gy shQw @b`[email protected]~ @[email protected]~ [email protected]|. eb#vQn~ h#kQnm| ey kQyvQy yRwO y.

3. j`wQk vQ; @w`rwOr# m{&s~}`ny amw` pY}m`q`r [email protected]~ lb` gw h#kQ y.

4. vQX g$vW pvwQn a#[Em| a`qQy vh` ivw~ kL yRwO y. [email protected]~ @h`~ a#s~vl g$vW pvwW nm| vh` @s`~q` q$mQy yRwO y. @m| s[h` sQsQl~ jly x`vQw kL yRwO y.

5. @r`~gQy` @r`~hl~gw krnvQt p`ny krn lq vQ; vr\gyt aq`L iwQrQ @b`~wly [email protected] y` yRwO y.

6. vs vQ; p`ny kr sQtQn vQt vmny y`m [email protected]~jny @n`kL yRwO y.

p`[email protected]~ a#Nyk~ v#nQ ymk~ a#NRnR vQt...

@[email protected]~ a#vQqQn vQt qW @h`~ [email protected]` pyQn~ a#[email protected] yn vQt bQm [email protected] wQyRRNR a#N, vQqEr# ktR||, ykd k#blQ a`qQy @n`q$nRvw~v m p`[email protected]~ a#@NyQ. @m|v` mgQn~ @m|v` mgQn~ wQyRNR sQqEr# shQw wOv`l a#wQ @vyQ.

a#N k#blQvl [email protected] mlkd smg vQ;bWj XrWrgw vWm @mhQ a#wQ xy`nk m ww~w~vyyQ. [email protected]~;@yn~m pQtg#s~m vQ;[email protected]~ jWv`NR XrWrgw vWm m`r`n~wQk vQy h#kQ y. [email protected]~ pvwQn a#N sh ykd k#blQ hrh` @[email protected]~ pQt g#s~m XrWrgw vQy h#kQ y.

wOv`[email protected]~ @l~ gl` yyQ nm| ey nwr kL yRwO y.

wOv`ly a#wQ s~}`nyt @vlEm|ptQyk~ wb` wq kL yRwO y. @[email protected]~ @vww~ qQgQn~ qQgt m wOv`[email protected]~ @l~ gl` yyQ nm| @r`~hl~gw vQy yRwO y.

wOv`ly gl` yn pQrQsQqE [email protected]~ @h`[Qn~ @s~qQy yRwO y. sbn~, a#[email protected]`@h`l~ @h`~ sr\jQkl~ s~pWYtQ @m| s[h` @y`q` gw h#kQ y.

in~psRv pYwQjWvk o_;{ @y`q` wOv`lyt @[email protected]~ q$mQy yRwO y. @mmgQn~ wOv`ly pQtwt vQv^w vWm vlkQyQ.

smhr pYwQjWvk @[email protected]~ vr\g a`@[email protected]~ as`w~mQk pYwQkQYy` a#wQ krn awr e~ g#n vQmsQlQmw~ vQy yRwO y.

psRv wOv`ly @h`[Qn~ vs` w#bQy yRwO y.

qQnpw` wOv`l glv` pQrQsQqE kL yRwO y. wOv`lyt @n`a#[email protected] @vlEm|ptQ x`vQw kL yRwO y.

wOv`ly asL rwO p#h# vWm, uN iqQmWm v#nQ @r`~g lk~;N pvwWnm| @@vq&vry` hmRvQy yRwO y. pQtg#s~m en~nw lb` g#nWmt unn~qE vQy yRwO y.wAgl~l mRlQk @r`[email protected]~

Xl& @@vq& [email protected]~

@@vq& j~W. jW. cml~ sAjWv
Title: Re: දෙන ගත යුතු වෙද උපදෙස්...............
Post by: rosi-itali on June 25, 2008, 08:11:10 PM
a#qEmp`lny kL h#kQyQ. bQy @n`vn~n

mQnQs`t v#[email protected] X~vsn @r`~g awrQn~ ek~ pY{`n @r`~gyk~ @ls a#qEm(~Qeyp~- h#[Qn~vQy h#kQ y. @my bhRlv qk~nt l#@bn @r`~gykQ. vQvQ{ mQw&`mw h` sm|bn~{ vR @r`~gyk~ b#vQn~ @b`@h`~ a#qEm @r`~gWn~ sm`[email protected]~ s#MvRNR @k`tsk~ bvt pw~ vW sQtQ. @l`v pRr` a#qEm @r`~gWn~ mQlQyn 300kt vd` v#dQ pYm`Nyk~ sQtQwQ. XWY lAk`@v| sQtQn a#qEm @r`~gWn~ @g~ gNn mQlQynykt v#dQ pYm`NykQ. s`m`n&@yn~ XWY l`AkQk LmyQn~ @gn~ sQyyt 25k~ pmN a#qEm @r`[email protected]~ @[email protected] awr v#[email protected]~ sQyyt 10k~ pmN a#[Em @r`[email protected]~ pWd` vQqQwQ.

A pY{`n @r`~g lk~;N...

a#qEm @kb[E @r`~gyk~ q yn~n pQLQb[v @s`y` blmR.

hRs~m g#[email protected]| aphsRw`v, (@m| @h~wO @k`t @gn nQn~qt b`{` vWm q sQqEvQy h#kQ y.)

[email protected]| wq gwQy,

@sm shQw k#s~s @h`~ vQylQ k#s~s, hRs~m g#[email protected]| qW nQkOw~vn r`A r$A Xb|qy,

k`yQk kQYy`k`rkm| sWm`vWm sh

hwQy

v#nQ lk;N pY{`n vn a#qEm @r`[email protected]~ @mm @r`~g lk;N v#dQkrn s`{k pQLQb[v @r`~gWn~t [email protected]`~{ kr g#nWm @r`~gy mr\qnyt kr g#nWmt @h~wOvk~ @vyQ.

a#[Em @r`~gWn~ @k`ts~ @qkkt @[email protected] e~ Lm` k`[email protected]~ qW a#wQvn a#qEm @r`~gW ww~w~vy sh v#dQhQtQ [email protected]~ qW a#wQvn @r`~gW ww~w~vy [email protected]

A a#qEm [email protected][email protected]~ @[email protected]~yQ...

Lm` k`[email protected]~ qW a#wQvn @r`~gW ww~w~vy s[h` p`rm|prQk @h~wO q blp`yQ. mvt @h`~ pQy`t @h`~ a#qEm @h`~ e~ h` sm|bn~{ a`s`w~mQkw` vn pWns, qq v#nQ @r`~g [email protected]| nm| qr#v`t a#qEm [email protected]| avq`nmk~ a#wQ bv kQvyRwO y. p`rm|prQk @h~wOvlt amwrv gr\xNW k`ly wOL qW h` Lqr# k`ly wOL qW qr#v` v#@dn [email protected]~ a#wQ vQvQ{ s`{k enm| sQgrtQ qEm| pQrQ prQsryk qr#v` nQwr sQtWm qEvQlQ shQw prQsryk vWsQm nQs` Lqr#v` a#[Em @r`~gyt @g`qEr# [email protected]| av{`nm v#dQ @v|. @mhQqW sQgrtQ qEm| shQw prQsryk qr#v` v#@[email protected]~ nm| qr#v` a#qEm @r`~gyt @g`qEr#[email protected]| avq``nm v#dQ @v|.

kQsQqE @pr iwQh`syk~ @n`m#wQv q v#dQhQtQykOt [email protected]~ o|n$m av{Qyk a#[Em @r`~gyt @g`qEr# vQy h#kQy. @[email protected]~ a#wQvWmt @h~wOv kOmk~ q yn~n wvmw~ @s`y`@gn n#w. @m| @h~wOvlt amwrv rFkQy`v krn s~}`[email protected]~ a#wQ @n`@ykOw~ rs`yn qYv&, qEvQlQ qEm|v#nQ @q~ @h~wO @k`t a#qEm @r`[email protected] @g~ @r`~g lk;N uw~sn~n vQy h#kQ y. [email protected]~m @m| qYv& @h~wO @k`t a#qEm @r`~gy a#wQvQy h#kQ y.

a#qEm uw~sn~n krn s`{k...

X~v`sn`ly h` @pnhU a`XYQw X~vsn pq~{wQy a`XQYwv a#wQvn iqQmRmk~ @hvw~ pYq`hyk~ a#qEmt @[email protected]|. @my qQgOkl~ pvwQn ww~w~vykQ. @m| pYq`hy @[email protected]~ X~v`sn`l aq`L s`{kvlt vd`w~ [email protected]|qWvWm| a#qEm uw~sn~n vWmt @h~wOvk~ @vyQ.

@mm @r`~g lk;N uq$sn a#wQvWm. enm| uq$sn avqQ vR vQt @r`~g lk;N qk~nt l#bWm [email protected]~;W @qykQ.

vQsr\jn (~kk#rt#bQ- ww~w~v q @r`~gy a#wQ kQrWmtw~ uw~sn~n kQrWmtw~ @h~wOvk~ @vyQ.

@mhQqQ qEvQlQvl jWvw~vn kOd` an~vWk;Wy k^mQykO vn qEvQlQ m#k~k`, k#[email protected]`w~w` v#nQ k^mWn~ ml~vl pr`g, @wwmny shQw w#n~vl v#@vn qQlWr , bl~ln~ h` bLlEn~ v#nQ swOn~ @g~ @l`m| @k`L sRrwlyt a#wQ krn kOr#l~ln~ @mn~ m smhr k^wWYm rsk`rk vr\Nk v#nQ qYv& a#qEm @r`~gy uw~sn~n krn vQsr\jn @ls kQYy` kryQ. smhr a#qEm @r`~gWn~ is~sn~ q$l~ln~ kkOUvn~ sh rtkjR v#nQ a`h`rvlt [email protected]|qW @vyQ. @m|v`q a#qEm @r`~gyt ahQwkr a`h`r @vyQ. qr aU, vW gbd`vl [email protected] vW k`tRv smM [email protected] qEvQlQ sh lW kOdR v#nQ @q~ a#qEm @r`~gy uw~sn~n krn vQsr\jn @ls kQYy` kryQ.

@m| h#r#NR @k`t vQsr\jn @n`vn (bqb ~kk#rt#bQ- s`{k r`XQyk~ a#qEm @r`~g yt @[email protected] vQsr\jn @n`vn s`{kvlt @[email protected]~ hqQsQ @vns~vWm, ktRk gq, sRvq qEm|, sQgrtQ qEm|, mqEr# qMr sh qr lQp~vlQn~ nQkOw~vn qEm e~ awr @vyQ. @m|v`t amwrv m`nsQk a`@v|g q a#qEm @r`~gyt @h~wOvn b#v| @pnW @g`s~ a#w.

a`h`r vr\g nQs` a#qEm @r`~gy uw~sn~n vn bv bhRwryk @g~ aqhs @vyQ. kQrQpQtQ vr\gvlQn~ @sm| gwQy a#wQvWm a#qEm @r`~gyt @h~wOvk~ bv @b`@h`~ @qn` vQX~v`s kryQ. @m| s[h` vQq&`w~mk pqnmk~ n#ww~ kQrQpQtQvl [email protected] @x_wQk s~vx`vyk~ vn ukOgwQy nQs` [email protected]\ w#n~pw~ vR vQt @b`@h`~ a#qEm @r`~gWn~t @sm b#qENR s~vx`vyk~ @ls vrqv` vth`gnW. kQrQpQtQ vr\g m`r# [email protected]~ @h`~ sQqEvn v`sQyk~ n#w. mv|kQrQ qWm mgQn~ Lqr#vn~ a#[email protected]`~gy v#[email protected]~ a`rk;` @vyQ.

@s`y`@gn a#wQ kr#NRvlt anRv a`h`r nQs` @r`~g lk;N [email protected]~ a#qEm @r`~gWn~ sQyyt 2k~ v#nQ iw`mw~ sRU pYm`Nykt y. [email protected]~ a#qEm @r`~gWn~ sQyyt 60kt vd` v#dQ pYm`Nyk~ @g~ aqhs a`h`r nQs` a#qEm @r`~gy a#wQvn bvyQ. ey v#rFqQ aqhskQ. kQsQym| a`k`ryk~ nQs` a#qEm @r`~g lk;N [email protected]~ nm| a`h`ry @gn p#y kQpyk~ a#wOLw @r`~g lk;N mwOvQy yRwOy.

@s`@s~js~ v#nQ klQn ~pQsR a`h`r kl~wb` g#nWm s[h` @y`qn rs`ynQk qYv& h` k^wQYm rsk`rk a#qEm @r`~g lk;N mwOvn bvt vQq&`w~mkv @pn~v` qW a#w.

s~n`ny kQrWm agON q?

a#M uNRsRm| vW qhdQy qm` a#wQ [email protected] s~n`ny [email protected]| qW sWwl vwOr s#nQn~ sQr#@r\ g#[email protected]~ a#qEm @r`~g lk;N mwOvWmt id [email protected]|. @my vLk~v` g#nWmt mq uNRsRm| vwOrQn~ s~n`ny kQrWm, @h`~ vwOr pRrv` mq @v|l`vk~ wb` s~n`ny kQrWm kL h#kQ y. s~n`ny [email protected]~ psR hQs h` a#g @h`[Qn~ @v|l` g#nWm v#qgw~ @vyQ. x`vQw krn ;#m|pR vr\g nQs` q a#qEm @r`~g lk;N mwOvQy h#kQy.

vQqElQ pAk` x`[email protected]~ qW [email protected] qEvQlQ aAXS nQsw~ mqEr#q$l~ vl q$vtW [email protected] qEvQlQ aAXS nQs`w~ a#qEm @r`[email protected]~ @r`~g uw~sn~n vQy h#k Qy.

A s`r\wk pYwQk`r [email protected]`...

[email protected]~ qW a#qEm @r`~gy nQs` @b`@h`~ @r`~gWn~ mQy gQyw~ aq a#[Em nQs` mQy yn @r`~gWn~ qk~nt @n`l#@[email protected]~ e~ s[h` s`r\}k pYwQk`r kYm [email protected] b#vQnQ.

X`rQrQk v&`y`m| a#qEm @r`~g lk;N mwO kQrWmt @h~wOvk~ vRvw~ krnX`rQrQk v&`y`m| @h`~ X`rQrQk kQYy`k`rkm| sQm` @n`kL yRwOyQ. pQhQnWm a#qEm @r`~gWn~t iw`mw~ sRqEsR v&`y`mykQ.

nQsQ prQqQ nQv`rN o_;{ h` avX& prQqQ shnq`yW o_;{ g#[email protected]~ @mm ww~w~vy mM hrv`gw h#kQ y. a#qEm @r`~gWn~t a#wQvn pWns [email protected]~ qW kQvQsRm| y`m, a#s~ ugOr k#sWm [email protected]\ @sm p#tlWm, v#nQ @r`~g lk;N [email protected]|. @mm ww~w~vy q o_;{ mMQn~ p`lny kL h#kQ y.

pWns s[h` gn~n` pYwQk`r @[email protected]~ pWns ytpw~ vW a#qEm @r`~gy [email protected]| nm| @b`@h`~ @qn` awr mwyk~ a#w. ey v#rFqQ mwykQ.

A nQtQt`vt sRvkL h#kQ q?

Lm` k`[email protected]~ qW a#wQvn a#qEm ww~w~vy vys avRr#qE 12w~ 14 pmN vn vQt phv yn avs~}` q a#w. [email protected]~ @my [email protected]~ LmyQn~ 50k~ v#nQ pYwQXwykt y. mvt a#qEm @h`~ e~ h` sm`n as`w~mQkw`vk~ enm| pWns qq sm k#sWm, pU mwOvWm v#nQ ww~w~vyk~ @n`m#wQ nm| h` em qr#v` pQrQmQ qr#@vkO nm| a#qEm ww~w~vy phv y`@m| avs~}` v#dQyQ.

a#qEm a{Qk r#{Qr pWdny, qQyv#dQy`v v#nQ nQqn~ gw @r`~g ww~w~vykQ. @m|v` nQsQ @@vq& [email protected]~ anRv qQgO k`lWnv pYwQk`r [email protected]~ s`r\wkv p`lnyk~ kL h#kQ @r`~g ww~w~v y.

v#dQhQtQ k`[email protected]~ qW a#qEm @r`~gy s$qENRR vQt qQgO k`lWnv pYwQk`r gw yRwO @v|. pYwQk`r gn~n` k`lsWm`v @r`~gQy`t anRv @vns~ @vyQ. pYwQk`r o_;{ gn~n` k`lsWm`v wWrNy [email protected]~ a#qEm [email protected]~ wQvYw`v h` nQym kr a#wQ o_;{vlQn~ @r`~g lk;N p`lny vW a#wQ a`k`ry anRv y. e~ anRv smhr @r`~gWn~t jQvQw k`ly wOL m pYwQk`r g#nWmt [email protected]|.

A a#qEm ww~w~vy p`lny vW a#wQ q$yQ [email protected]~ @[email protected]~ q?

a#[Em @r`~gQykO nQsQ prQqQ @@vq& [email protected]~ anRv pYwQk`r [email protected]~ nm| e~ h` sm`nv @r`~g lk;N phv @g`s~ nQv`rN lk;N [email protected] ey @r`~gQy`t q$ng#nWmt pRUvn.

uq$sn avqQvn vQt hwQy, mhn~sQy, k#s~s [email protected]| wqgwQy n#wQvWm.

r`wWY k`[email protected]~ qW @h`~ uq$sn nQn~qt a#[Em @r`~g lk;N nQs` b`{` @n`vWm

[email protected]` ktyRwO b`{`vkQn~ @w`rv krgw h#kQ vWm


[email protected]~;Z @@vq& amQw pYn`n~qE

vQsQn~ kL @q~Xnyk~
Title: Re: දෙන ගත යුතු වෙද උපදෙස්...............
Post by: doka on June 26, 2008, 09:19:02 AM
Great work Rosi, These are very useful to our day to day life. Thanks for the posts. Keep it up with your good work.