Author Topic: A doctors opinion on pvt medical colleges  (Read 2708 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
A doctors opinion on pvt medical colleges
« on: September 27, 2007, 08:40:50 PM »
Advertisement
@q`s~wrvr# v`w~wO kQrWm

@p_q~glQk vQX~vvQq&`l h` @@vq& a{&`pny pQLQb[v n#vw vw`vk~ kw`bh @[email protected] @m| @m`@h`@w~qW uwOr# @k`LB @p_q~glQk @@vq& vQq&`ly p#vwQ k`[email protected]~ [email protected]~ @@vq& vQq&`lyk @@vq& XQ;&ykOv sQtQ [email protected]~ aw~q#kWm| kQhQpyk~ sthn~ kQrWm k`@l`~cQw y#yQ sQwmQ.
evkt pLmR vsr @@vq& XQ;&ykOv sQtQ mm uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`ly ynR nQqhs~ a{&`[email protected]~ mL @bry y#yQ vQX~v`s [email protected] eyQnRqE @n`n#vwW an~wr\ j`wQk vQX~vvQq&`l bL [email protected]~w~ [email protected]~ @@vq& vQq&`lvl XQ;& sAgm|vlw~ mM @pn~vWm| mw vQvQ{ [email protected]~Xvl p#vwQ mh sx` rFs~vWm|, jnhmR, @qmvRpQy sAgm| rFs~vWm| a`qW @mkW @n`kW sQylE a`k`[email protected]~ rFs~vWm| vl @p_q~glQk @@vq& vQq&`[email protected]~ adR p`dRw~ @p_q~glQk @@vq& vQq&`ly nQs` nQqhs~ a{&`pnyt sQqEvn h`nQyk~ g#n @q~Xn p#vw~vWmt hvRl~ vWmQ.
inRqE @n`n#vwW ngryk~ p`s` pQhQtQ [email protected]~ @r`~hl~vl @s~vy krmQn~ sQtQ [email protected]~;Z @@vq&vr#n~ , [email protected]~ @@vq&vr#n~, shk`r @@vq&vr#n~ [email protected]~ @p_q~glQk @@vq& vQq&`ly vs` q#mWm s[h` evkt p#v#wQ rjyt bl krn @ls il~lmQn~ v#d vr\jn krn~nt @[email protected] @ls il~lmQn~ rt pRr` a#vQqgQy @@vq& sQsR sQsRvQyn~ awr m` q [email protected]~y. @m| sQylE klbl avs`[email protected]~ pRr` vsr 3 kt @n`adR k`lyk~ vs` qm` wQbR vQX~vvQq&`l n#vw ptn~ g#[email protected]~ psR n#vw @@vq& a{&`pny lbn~nt h#kQvWmw~ 1995 [email protected]\ p#v#wQ avs`n vsr vQx`[email protected]~ s`r\}k pYwQPl lb`g#nWmt h#kQ vWmw~ @[email protected]~ XYW lAk`@v| vd`w~m jnpYQy sWm`v`sQk @@vq& nQl{`rW pw~vWmk~ @ls pYclQw @k`LB j`wQk @r`[email protected]~ vQX~vvQq&`l @@vq& [email protected]~ vQX~vvQq&`l Xl& @@vq& [email protected]~ sWm` v`sQk pRhRNRv lbn~nt h#kQvQy. @mm e~kk @[email protected] evkt [email protected]~;Z @@vq& pRhRNRv lbmQn~ sQtQ @@vq&vr#n~ [email protected]\ uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`[email protected]~ up`{Q{`rWn~ kQhQp @qnkOm vQy. aq @m| h#@m`~m p`@h~ XYW lAk`@v|w~ @l`[email protected]~ @vnw~ rtvlw~ jnpYQy @mn~m qk~; [email protected]~;Z @@vq&vr#n~ @ls @s~vy krmQn~ sQtQn bv s[hn~ kL yRwOy. @mhQqW s[hn~ kL yRwO wvw~ kr#Nk~ [email protected]|. 1995 -96 k`[email protected]~ sWm` v`sQk @@vq& pRhRNRv l#[email protected]|qW m` aw~qEtR sw&y nm| mt hmRvR uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`[email protected]~ @@vq& up`{Q{`rWn~ vd`w~ yhpw~ vd`w~ k`r\y XSr vd`w~ kr#N`vn~w @@vq&vr#n~ bvyQ. @b`@h`~ vQt ovRn~ @g~ h#kQy`vn~ [email protected]~ @@vq& vQq&`lvl @@vq& up`{Q{`rWn~ @g~ h#kQy`vn~ h` gONyhpw~km| axQbv` yn [email protected]| p#vwQnQ.
m` @s~vy kL e~kk @qk XYW lAk`@v| [email protected]~;Z @@vq& pRhRNRv lbn @@vq&vr#n~ awr vd`w~m jnpYQy e~kk bv mRlqW s[hn~ [email protected] sms~wyk~ h#tQyt gw~ kl @mv#nQ ekkvl @s~vy krn~nt id l#@[email protected]~ s$m awQn~m vd`w~ @h`[Qn~ sQtQn @@vq& up`{Q{`rWn~t bvq s[hn~ kL yRwOyQ. mt hmRvR [email protected]~ @@vq& vQq&`lvl up`{Q{`rWn~ @g~ [email protected]~;@yn~ s[hn~ kL yRwO adR p`dRvk~ n#ww~ ovRn~ axQbv` ymQn~ [email protected]~ v#d @k`ts vd`w~ @h`[Qn~ itR krn~nt uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`[email protected]~ mt hmRvR [email protected]~;Z @@vq& pRhRNRv lbn~nn~ smw~ vR bv sthn~ krmQ. @m| g#n mm kQhQpvrk~m uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`[email protected]~ up`{Qy lb` psRv [email protected]~;Z @@vq& pRhRNRv lbmQn~ sQtQ kQhQp @qnkOt s[hn~ [email protected] ehQqW mt h#@m`[email protected]~m l#bRNR pQLQwOr nm| ovRn~ h#@m`~m @@vq& vQq&`[email protected]~qW wmn~t l#bRNR pRhRNRv h` ax`sy g#n q#[email protected]~ w^p~wQmw~ vn bvyQ.
@b`@h`~ vQt ovRn~ @g~ a`c`r\y mN~dly uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`lyt [email protected] e~m s[h` v`yR smny kL bs~ r}yk~ wQbRNR bvw~ [email protected]~ qQn [email protected]~m [email protected]~ [email protected] sQt svs ph qk~v` @@vq& [email protected]~ sQylEm a`c`r\y mN~dly @@vq& sQsR sQsRvQyn~t mRN g#sQy h#kQv wQbR bvw~ @@vq& [email protected]~ s$m a`c`r\[email protected]~m sQy r`jk`rQy akOrtm pQLQp#qQ bvw~ q#ngn~nt l#bQNQ. s`ynQk ktyRwO pQLQb[ a{&yn ktyRwO kL [email protected]~ a`c`r\y mN~dly @qs~ [email protected]~ @g_rvyt p`wY` vR vQXQ;~t a`c`r\y mN~dlyk~ vR awr @p_q~glQk @vqkm @qv#nQ w#ntw~ @p_q~glQk @@vq& vQq&`[email protected]~ ig#n~vWm mRl~ w#ntw~ l` s#lkWm pYsQq~{ rhsk~ vQy.
@p_q~glQk @@vq& vQq&`[email protected]~ up`{Q{ryn~t, vQX~vvQq&`l, @@vq& h` Xl& @@vq& [email protected]~ [email protected]~;Z @@vq& pRhRNRv lbmQn~ sQtQ a#w#m| @@vq&vr#n~ @gn~ 1995-1996 k`[email protected]~ sWm` v`sQk @@vq&[email protected] m` ugw~ a#w#m| @q~vl~ wvmw~ [email protected]`~jnyt gn~n` avs~}` hQM n#w.
1980 ag x`[email protected]~qW pLmR vsr @@vq& XQ;&ykOv sQtQyqW m` sQwO vQqQyw~, evkt wQbR vQvQ{ XQ;& sAgm| sh an~wr\ vQX~v vQq&`l XQ;& bl mN~dly sQwO vQqQyw~ @k`wrm| v#rqQq? ptRq? @b`L[q? yn~n p#h#qQlQ vn vQt sQyl~l sQqEvW hm`ry. @p_q~glQk @@vq& vQq&`ly aq vn wOr#w~ p#[email protected]~ nm| @m| vn vQt XYW lAk`@v| [email protected] aAk [email protected]~ @@vq& pWTy bvt ey pw~v [email protected]` @n`anRm`ny. [email protected]~ vRv` nm| [email protected]~ @@vq& pWTyw~ q It wrgk`rWv wv wvw~ qQyRNR vn~nt wQbRN` q vQy h#kQy.
psRgQy vsr 6 wOL [email protected]~ sh [email protected]`@v| @r`~hl~ @[email protected]~w~ @@vq& vQq&`lvlw~ @s~vy [email protected]| qW @m| rtvl @@vq& vQq&`lvl mRql~ @gv` [email protected] gn~n` XYW l`AkQkyn~ h` @vnw~ rtvl ap sQy gNnk~ mt hmRvW a#w.
qL [email protected]~ @m| ek~ aykO [email protected]`nR @d`lr\ 150,000 k pmN pYm`Nyk~ p`Tm`l` g`s~wO pmNk~ @gvyQ. o|[email protected]`@v| vQX~v vQq&`l s[h` [email protected]~ v#y @[email protected] mRql~ kYm [email protected]~ kp` hrQmQn~ [email protected]|. [email protected]`@v| @b`@h`~ vQX~vvQq&`lvl XQ;&yn~ @gn~ 25% k~m pQt rtvl sQt p#mQN mRql~ @gv` a{&`pny lbn bv mm as` a#w.
@m| [email protected]\ [email protected]~ rt vw~mn~ ww~w~vyt @gn en~nt a#p k#pvW v#d kL, krn @b`@h`~ @q~Xp`[email protected]~ qEv` qr#vn~q hQM n#w. [email protected]`@v| vQX~vvQq&`lvl mRlQk a`q`ym s#[email protected] pY{`n m`r\gyn~ [email protected]~q mRql~ @gv` a{&`pny lbn [email protected]~ sQsR sQsRvQyn~a bvw~ m` as` a#w.
XYW lAk`@v| vr\wm`[email protected]~ @@vq& vQq&`v hq`rmQn~ sQtQn @@vq& XQ;&yn~ @g~ q#n g#nWm s[h` @myq kQv yRwOy.
wvw~ vsr hy hwkQn~ @h`~ qhykQn~ psRv obq aq ob sQwn vQqQy h` kl~pn` krn a`k`ry nQv#rqQ n#wQ b#v| vth`gnR a#w.
[email protected]~ e~ @vnvQt @b`@h`~ @q~ apt n#wQvW avs`ny. lkONR mtQtm anRv vQX~v vQq&`l pYwQp`qn @k`[email protected]| nQr\@q~X mw @x_w cQkQs~s`v a`qW hr @@vq& p`Tm`l`v vs` qmmQn~ e~v` a#wQ krn~nt mRl~ vR pWT`{QpwQvr#n~ il~l` as~krgn~n` wrmt v#d sls~vmQn~ ob aq [email protected]~ [email protected] @s_K& @k;~wYy wvw~ avRr#qE pnhktw~ eh` psR psRpst a#q q#mR bv sQhQpw~ vn vQt @prh#r @g`s~ hm`ry. ob @n`qn~n` wvw~ @qyk~ a#w. [email protected]| @@vq& [email protected]~ q#nt ugn~vn wr#N a`c`r\yvr#n~ awr vd`w~ jnpYQy a`c`r\yvr#n~ kQhQp @qnkOm p`@h~ @[email protected]| mRl~ [email protected]`w kQyv` a#[email protected]~ uwOr# @k`LB @p_q~glQk @@vq& vQq&`[email protected]~ bvyQ.e~


from Divaina news paper >> http://www.divaina.com/2007/01/07/feature17.html
« Last Edit: October 01, 2007, 11:39:27 PM by [[Sigiri]] »
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Migara

 • Kasheruwak wikineemata atha
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 158
 • Gender: Male
 • Kavurunda oba mage? Kavurunda maa obe?
Re: A doctors opinion on pvt medical colleges
« Reply #1 on: September 29, 2007, 11:33:41 PM »
mElQn\m @m lQpQy sm|bn\{@yn\ kr#NE q#k\vWmt mt vQX`l ayQwQyk\ a#w#yQ sQwmQ. e' m` up`{Q{`rW @@vq&vrykO vn nQs`y. @mhQ a#wQ q\@v|X shgw sh asw& pYk`X ek ek @pn\v qWm [email protected] yEwOkmk\ vn\@n\y.

Quote
@mhQqW s[hn~ kL yRwO wvw~ kr#Nk~ [email protected]|. 1995 -96 k`[email protected]~ sWm` v`sQk @@vq& pRhRNRv l#[email protected]|qW m` aw~qEtR sw&y nm| mt hmRvR uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`[email protected]~ @@vq& up`{Q{`rWn~ vd`w~ yhpw~ vd`w~ k`r\y XSr vd`w~ kr#N`vn~w @@vq&vr#n~ bvyQ. @b`@h`~ vQt ovRn~ @g~ h#kQy`vn~ [email protected]~ @@vq& vQq&`lvl @@vq& up`{Q{`rWn~ @g~ h#kQy`vn~ h` gONyhpw~km| axQbv` yn [email protected]| p#vwQnQ.


@m| pEq\gly` s[hn\ [email protected]\ pEq\glQk mwykQ. @@vq& vrykO [email protected]\ vQq&`wmk kYmykt wm aqhs\ iqQrQpw\ kQrWm kl yEwOy. ehQqW pEq\glQk mw vlt w#nk\ n#w. @m lQyEm| kr# mt h#@Mn vQqQyt vQq&`w\mk kYmy h#[email protected]\ @n`vn bv @pnW yyQ. @mvn\ @b`l[ wr\k @[email protected]@y\ eb#vQnQ. ohE kQyn\n` vE kr#n [email protected] vQsQn\ op\pE @k`t @pn\v` n#w. e b#vQn\ ohE [email protected] md g#sWmkQ.Katuka duk wiraha meda - athara man wee giyada
Api thawama pem karamau ape jeewitha walata

මල් යායට පිවිසෙන්න | malyaaya.blogspot.com

Offline Migara

 • Kasheruwak wikineemata atha
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 158
 • Gender: Male
 • Kavurunda oba mage? Kavurunda maa obe?
Re: A doctors opinion on pvt medical colleges
« Reply #2 on: September 29, 2007, 11:50:06 PM »
Quote
m` @s~vy kL e~kk @qk XYW lAk`@v| [email protected]~;Z @@vq& pRhRNRv lbn @@vq&vr#n~ awr vd`w~m jnpYQy e~kk bv mRlqW s[hn~ [email protected] sms~wyk~ h#tQyt gw~ kl @mv#nQ ekkvl @s~vy krn~nt id l#@[email protected]~ s$m awQn~m vd`w~ @h`[Qn~ sQtQn @@vq& up`{Q{`rWn~t bvq s[hn~ kL yRwOyQ.
n#vww\ @m pEq\gly` XWY lAk`@v @@vq& @s\vy g#n lb` [email protected] adE aw\q#kWm| @mmgQn\ @pn\vyQ. @@vq&vr#n\t sWm`v`sQk pw\vWm| lb` @[email protected]\ kOslw` l#yQs\wOvkQnQ. @mhQ mEltm [email protected]\ vQx`g sh pY`@y`\gQk prWk\Xn vlQn\ ihlm lkONE lb` gw\ pQrQsyQ. nmEw\ @@vq& vQq&`l vl vQx`g vlqQ hqQsQ avs\w` vl h#[email protected] a`k`ry g#n prWk\Xnyk\ @n`pvw\vyQ. eb#vQn\ l#yQs\[email protected] mElt en @@vq&vr# s`ynQk ktyEwO awrQn\ ihlm qs\km| qk\vn ay bv emgQn\ @n`q#k\@v|. @b`@h`\ vQt 50-200w\ awr s\}`n vlt pw\vn @@vq&vr# @b`@h` @qn @mm s`ynQk ktyEwO awQn\ ihl bv s`m`n& pQlQg#nWmyQ. @b`@h`\ sEpwl [email protected]\;Z @@vq&vr#, @mm kOslw` l#yQs\[email protected] ihl s\}`n lb` @n`m#w.

a#@nk\ awt pEq\glQk @@vq& vQq&`l vlQn\ up`{Q lb` gn\n ay ek\ @[email protected]@y\  l#yQs\[email protected] an\wQm @klvrtyQ. eb[E ayt sWm`v`sQk pEhEnEv l#@[email protected]\ qEr pl`w\ vlyQ. eb[E pEq\[email protected] j`wQk @r`[email protected]\ sWm`v`sQk pEhEnEv lbW yyQ kWm gl\ p#@ln mEs`v`qykQ. e nyQn\, @mm lQyEm|kr# @@vq& [email protected]\ @n`vn bvt wvw\ kr#nE ekwO @v|.

LMqWm iwQrQ tQkw\ lQyn\nm|.
Katuka duk wiraha meda - athara man wee giyada
Api thawama pem karamau ape jeewitha walata

මල් යායට පිවිසෙන්න | malyaaya.blogspot.com

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: A doctors opinion on pvt medical colleges
« Reply #3 on: September 30, 2007, 12:06:20 AM »
Thanx migara, Please enlighten us more on this issue

If I am not mistaken this was from a newspaper issued in january  2007
received this from a friend recently  :D
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline Migara

 • Kasheruwak wikineemata atha
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 158
 • Gender: Male
 • Kavurunda oba mage? Kavurunda maa obe?
Re: A doctors opinion on pvt medical colleges
« Reply #4 on: October 01, 2007, 11:08:52 PM »
Quote
@b`@h`~ vQt ovRn~ @g~ a`c`r\y mN~dly uwOr# @k`LB @@vq& vQq&`lyt [email protected] e~m s[h` v`yR smny kL bs~ r}yk~ wQbRNR bvw~ [email protected]~ qQn [email protected]~m [email protected]~ [email protected] sQt svs ph qk~v` @@vq& [email protected]~ sQylEm a`c`r\y mN~dly @@vq& sQsR sQsRvQyn~t mRN g#sQy h#kQv wQbR bvw~ @@vq& [email protected]~ s$m a`c`r\[email protected]~m sQy r`jk`rQy akOrtm pQLQp#qQ bvw~ q#ngn~nt l#bQNQ. s`ynQk ktyRwO pQLQb[ a{&yn ktyRwO kL [email protected]~ a`c`r\y mN~dly @qs~ [email protected]~ @g_rvyt p`wY` vR vQXQ;~t a`c`r\y mN~dlyk~ vR awr @p_q~glQk @vqkm @qv#nQ w#ntw~ @p_q~glQk @@vq& vQq&`[email protected]~ ig#n~vWm mRl~ w#ntw~ l` s#lkWm pYsQq~{ rhsk~ vQy.

@m| kQyn sQq\{Wn\ lAk`@v| h#m @@vq& pWTyktm @p`qE kr#NE @v|. v^w\[email protected] @[email protected]\nn\ h#tQyt uk\w uwOr# @k`lB [email protected]\ a`cr\y vr#n\@g\ pEq\glQk @@vq& @s\vy @hvw\ "@p`l\ k#dWm" g#n mm @h`[`k`rvm qnQmQ. k`@l`\ @f`n\@sk` v#nQ avs\}`v`qW jd @q\Xp`lny krn @l`m| h#lEnE, pEq\glQk @@vq& @s\vyk\ n#wQ, gn\{b|byQn\t nm| pEq\glQk @@vq& vQq&`l sl\lQ a`krykQ. pEq\glQkQ @@vq& vQq&`l vlt ap [email protected]| vQX\v vQq&`l mt|tmQn\ @@vq&vr#n\ pEhENE kQrQmt vQX`l mEqlk\ v#y @vnE a#w. @n\p`[email protected]\ @h`\ in\qQy`@v| [email protected] g#n\m em mEqlt vd` iw` l`xq`yk @vnE a#w.
Katuka duk wiraha meda - athara man wee giyada
Api thawama pem karamau ape jeewitha walata

මල් යායට පිවිසෙන්න | malyaaya.blogspot.com

Offline Migara

 • Kasheruwak wikineemata atha
 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 158
 • Gender: Male
 • Kavurunda oba mage? Kavurunda maa obe?
Re: A doctors opinion on pvt medical colleges
« Reply #5 on: October 01, 2007, 11:25:35 PM »
Quote
[email protected]| @@vq& [email protected]~ q#nt ugn~vn wr#N a`c`r\yvr#n~ awr vd`w~ jnpYQy a`c`r\yvr#n~ kQhQp @qnkOm p`@h~ @[email protected]| mRl~ [email protected]`w kQyv` a#[email protected]~ uwOr# @k`LB @p_q~glQk @@vq& vQq&`[email protected]~ bvyQ.e~

lQyEm|kr#@g\ gl\ p#@ln mEs`v`q vl ww\vy @gn\h#r p$mt @k`lB srsvQ @vq [email protected]\ "wr#N" a`c`r\y vr#n\@g\ ww\vy @gn h#r qk\vmQ.

mhc`r\y [email protected]`\j\ jysQAh (k`yQk @r`\g [email protected]\;Z) (44) - @k`lB
mhc`r\y cn\qE sQl\v` (v&`{Q @v|q [email protected]\;Z)(45) - @k`lB
mhc`r\y sQrQl\ rn\@qnQy (pYsv h` n`[email protected]|q [email protected]\;Z)(46) -  @k`lB
@@vq& rn\jn\ @k`@l`n\n (pYsv h` n`[email protected]|q [email protected]\;Z)(42) - kr`pQtQy
@@vq& r#XQk l#[email protected]`\l\ (vkOgdE @r`\g [email protected]\;Z)(40) - @k`lB
@@vq& @s\nk r`jpk\; (k`yQk @r`\g h` q#dQ sw\k`r e'kk [email protected]\;Z)(40) - @k`lB
@@vq& pn\dEk kr#n`n`yk (k`yQk @r`\g h` @b`\@vn @r`\g [email protected]\;Z)(40) - @k`lB
@@vq& u;`nQ @[email protected]` (k\;EqY jWv aAXy) (30) - @k`lB

@mm lQyEm| kr# @m [email protected]| pEq\glQk @vq vQqEhlk\ a#[email protected]|mt k#s kvn mEql`lQl`@g on$ ep`km| itE krn bv @m`nvt p#hqQlQy.
Katuka duk wiraha meda - athara man wee giyada
Api thawama pem karamau ape jeewitha walata

මල් යායට පිවිසෙන්න | malyaaya.blogspot.com