සිංහලයා පුවත් ඒජන්සිය (SINHALAYA News) - The national archives for arts and history!
SINHALAYA - Sri lankan NEWS, Sinhala FRIENDS, Sinhala CHAT for Sri

සිංහලයා ජාතික සංස්කරණය
SINHALAYA web services □□

24/7 Visitor Support Hotline: +94 777 71 11 81 □□□

SINHALAYA friends - for love and friendshipFN - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communitiesSINHALAYA chat - for sinhala chat with sri lankans.!

 

 ""

 

මොනවද අළුත්?
What's New On Sinhalaya.Com ?

2010 දෙසැම්බර් 02
"ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය උදෙසා වූ කෙටි මාර්ගෝපදේශණ සංග්‍රහය" එළිදැක්වුණා..
SRI LANKA - Mini Travel Guide was launched.
can accessible via,
http://www.sinhalaya.com/srilankatravelguide/

 

2010 නොවැම්බර් 27
සිංහලයා වෙබ් අඩවිය සම්පූර්ණයෙන් නවීකරණය කලා.. පිටු සැකසුම, දත්ත ගබඩාකරණය ද සමගින් ස්වරූපය ද අළුත් විය..
(මේ සඳහා වැය කල සම්පූර්ණ කාලය මාස 8යි, දින 08කි..)

updated the entire web site by fixing errors, new updates for new browsers and fixed some compatibility issues. (the entire process has been taken 8 months, 8 dates)
 

2010 නොවැම්බර් 12
චැට් පර්යන්තය වෙනුවෙන් "ග්‍රාහක තොරතුරු මූලය" සහ "චැට් උදව්" පද්ධතිය පිහිටුවනු ලැබුවා..
launched the "knowledgebase" and "help" area for kasukusu sinhalaya chat terminal, fixed errors (scroll button issue/ thanks to chat user sutikki)


2010 අගෝස්තු 24
සිංහලයා.කොම් වෙබ් අඩවියේ නවතම මුල්පිටුව එළිදැක්වුනා..

24 August 2010
The new homepage layout was launched,.

2010 අගෝස්තු 22
සියළු පිටු යාවත්කාලීන කලා..

22 August 2010
Updated all pages and fixed bugs.

2010 මාර්තු 06
සියළු පිටු යාවත්කාලීන කලා..

06 March 2010
Updated all pages and fixed bugs.

2010 මාර්තු 02
SINHALAYA.LK යන ලිපිනය ඔස්සේ සමස්ථ සිංහලයා යුනිකෝඩ් සංස්කරණයේ ආරම්භය සනිටුහන් විය. මේ අනුව සිංහලයා ජාත්‍යන්තර බිහිදොර (sinhalaya.com) ලෙසත්, සිංහලයා ජාතික බිහිදොර (sinhalaya.lk) ලෙසත් නිල වශයෙන් එළිදැක්විණි.

02 March 2010
The official sinhala version (based on unicode)has been launched under the web address of SINHALAYA.LK.

2010 පෙබරවාරි 25
සිංහල යුනිකෝඩ් භාවිතයෙන් නවතම සමගාමී සංස්කරණය එළිදක්වුවා.. මේ සමගම සිංහලයා පුවත් ඒජන්සිය සිය පුවත් සංස්කරණ 4ක් සමගාමීව යාවත්කාලීන කරයි.

25 February 2010
Launched the official Sinhala unicode version of SINHALAYA News Agency. There are 4 parallel news update on SINHALAYA News with this update.

2010 පෙබරවාරි 19
සිංහල යුනිකෝඩ් මෙහෙයුම් නිල වශයෙන් සහ පර්යේෂණ මට්ටමින් ආරම්භ කලා..


19
February 2010
Launched the Sinhala Unicode experiments on sinhalaya Media network.

 

      ======2009 ======

13 October 2009
Updated Sinhalaya Email Features With User Friendly Interface. (Direct Email Login)

- Linked From Sinhalaya Home Page
  (Top-Left)

01 October 2009
Updated The Search Engine

10 September 2009
Introduced the new home page (2009/2010) layout with the international edition as previous/ familiar homepage.

Added 2039 New Songs To Sinhalaya Radio And Set to Work for 7/24/365 with 48kbps Stereo Quality
 Please Report Us, If Any Broken Link Found By Clicking The "contact us" Link
On The Bottom Of This Page.

============

  link to us | contact us | privacy policy | what's new? | terms of use | previous edition

 

© Copyright 2002 - 2012 SINHALAYA WORLDWIDE®, Inc.

 

 

friends fantasy nimnaya sinhala kasukusu chat